Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Terug­b­lik op twee jaar Sociale Wijk­teams: mooie resul­taten en uitdagin­gen.
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Op 1 jan­u­ari 2019 start­ten de nieuwe par­ti­jen in de Sociale Wijk­teams. Nu, twee jaar later, informeert het col­lege van burge­meester en wethoud­ers de gemeen­ter­aad over hoe het de afgelopen twee jaar is gegaan. Wethouder zorg, Natasja Groothuis­mink: ‘De Sociale Wijk­teams hebben de afgelopen twee jaar mooie resul­taten geboekt. Inwon­ers zijn tevre­den over hoe ze geholpen wor­den door de wijk­teams. Zo blijkt uit het cliënt-​ervaringsonderzoek. Gemeente, wijk­teams en andere part­ners werken goed samen om onze inwon­ers te onder­s­te­unen. Met vele nieuwe taken lukt het ze ook nog om oog te houden op het beheersen van kosten. Dat is een knappe prestatie’

Tevre­den inwon­ers hebben ook aan­dacht­spun­ten
Zaankan­ters kun­nen bij de Sociale Wijk­teams terecht met vra­gen of prob­le­men over welz­ijn, zorg, werk en inkomen, wonen, jeugdhulp en gezin­sre­laties. De wijk­teams kri­j­gen een 7,6 als gemid­deld rap­port­ci­jfer van de mensen die van hun dien­sten gebruik maken. 81% zou bij een nieuwe vraag of prob­leem terug­gaan naar het wijk­team. Ver­beter­pun­ten zijn de tele­fonis­che bereik­baarheid, wacht­ti­j­den, nazorg en de bek­end­heid van de wijk­teams. De wijk­teams gaan met deze aan­dacht­spun­ten aan de slag. Inwon­ers die gebruik maken van een Wmo voorzien­ing geven gemid­deld een 7,7 voor het gemak van de aan­vraag bij het wijk­team. 86% van de cliën­ten voelt zich serieus genomen.

Kosten­be­heers­ing en meer onder­s­te­un­ing in de eerste lijn
Bij het betaal­baar houden van de zorg spe­len Sociale Wijk­teams een sleutel­rol. Zij bepalen tij­dens zoge­naamde keukentafelge­sprekkende inzet van onder­s­te­un­ing. Groothuis­mink: ‘In het verleden werd regel­matig te zware hulp ingeschakeld, vanuit de goede inten­tie zoveel mogelijk te doen voor iemand. De wijk­teams kijken nu eerst welke zoge­naamde informele hulp er is. Dus van vri­jwilligers en onder­s­te­un­ing uit de eigen omgev­ing, dus buren, vrien­den en fam­i­lie. Pas daarna naar welke andere voorzienin­gen in de 1e of 2e lijn noodza­ke­lijk zijn.’ Een voor­beeld hier­van is pilot indi­vidu­ele begelei­d­ing, die 1 sep­tem­ber bij de wijk­teams Zaan­dam Noord Kogerveld en Zaan­dam West Oude Haven is ges­tart. Medew­erk­ers van het wijk­team geven zelf indi­vidu­ele begelei­d­ing in plaats van door te ver­wi­jzen naar onder­s­te­un­ing in de 2e lijn. Het gaat dan bijvoor­beeld om onder­s­te­un­ing bij admin­is­tratie en finan­ciën en onder­s­te­un­ing bij soci­aal en per­soon­lijk func­tioneren. Dat is niet alleen voordeliger, maar ook pret­tiger voor mensen zelf. Groothuis­mink: ‘De eerste resul­taten van deze pilot zijn posi­tief. Inwon­ers kri­j­gen meer grip op hun eigen sit­u­atie en hebben nog maar één hulpver­lener, namelijk die van het Soci­aal Wijk­team. Bin­nenkort eval­ueren we het eerste half jaar van de pilot. Ik ben benieuwd naar de resultaten.’

Corona vraagt veel van iedereen
De coro­nacri­sis raakt onze inwon­ers en heeft ook invloed op het func­tioneren van de Sociale Wijk­teams. Zo waren er beperkte mogelijkhe­den voor het onder­s­te­unen van inwon­ers: groep­s­ac­tiviteiten, inlopen en dagbeste­d­ing wer­den bijna onmo­gelijk door de maa­trege­len. Groothuis­mink: ‘Ik heb grote waarder­ing voor de manier waarop de medew­erk­ers van de Sociale Wijk­teams hier­mee zijn omge­gaan. Ze hebben grote flex­i­biliteit getoond en alter­natieve vor­men van (dig­i­tale) onder­s­te­un­ing gezocht en gevon­den. Ook hebben ze veel aan­dacht gehad voor het sig­naleren van kinderen en jon­geren in kwets­bare sit­u­aties. Daar was het risico groot op vereen­za­m­ing, achter­standen en toe­name van huiselijk geweld en armoede.’ Medew­erk­ers gin­gen huis aan huis langs – op afs­tand -, hielden tele­fonisch con­tact met kwets­bare inwon­ers en hielden zich op hoe het met inwon­ers ging en waar zij kon­den ondersteunen.


Joomla tem­plates by a4joomla