Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Starter­sloket Zaanstad
Pers­bericht Gemeente Zaanstad


De Gemeente Zaanstad en Sticht­ing Starter­sloket hebben de han­den ineenges­la­gen om de (star­tende) onderne­mer beter te onder­s­te­unen.
Zojuist, 9 feb­ru­ari 2021, is het online Starter­sloket live gegaan. Zaankan­ters die over­we­gen om een eigen bedrijf te starten kun­nen hier terecht voor adviezen en hulp.

Het Starter­sloket is een online plat­form waar (oriën­terende) starters terecht kun­nen met (hulp)vragen, zoals: Wat komt er op mij af als ik een bedrijf start? Hoe schrijf ik een onderne­m­ings­plan? Met welke belastin­gen krijg ik te maken? En wie kan mij als (star­tende) onderne­mer bin­nen de gemeente helpen?

Onafhanke­lijk advies
“Het Starter­sloket voorziet duidelijk in een behoefte en biedt onze (star­tende) onderne­mers een onafhanke­lijk een deskundig klankbord. Juist in deze tijd is onder­s­te­un­ing van de onderne­mer van groot belang om te werken aan een gezond en toekom­st­bestendig onderne­mer­skli­maat”, aldus wethouder Economis­che Zaken Hans Krieger. Bij het Starter­loket kun­nen inwon­ers terecht voor onafhanke­lijk advies. Zaanstad vindt het belan­grijk om star­tende onderne­mers op weg te helpen zodat er ook in de toekomst vol­doende bedri­jvigheid en bedri­jfs­dy­namiek is in onze stad.

Toegevoegde waarde
Daar ligt dan ook de toegevoegde waarde van deze samen­werk­ing, aldus Joeri Goede van het Starter­sloket. “De gemeente kan haar inwon­ers nu op een con­crete en prak­tis­che wijze van dienst zijn, zowel vóór als tij­dens het onderne­mer­schap. We willen voorkomen dat de star­tende onderne­mers van het kastje naar de muur wor­den ges­tu­urd. Daar­naast ver­groten we door deze samen­werk­ing de kans op suc­cesvol onderne­mer­schap en kun­nen oriën­terende onderne­mers tijdig en welover­wogen beslis­sen om uitein­delijk al dan niet te starten.”

Per­soon­lijk advies van ervaren onderne­m­er­sad­viseurs.
Het Starter­sloket is hét start­punt voor iedereen in de Gemeente Zaanstad die over­weegt om voor zichzelf te begin­nen. Per direct kun­nen (star­tende) onderne­mers zich aan­melden voor webi­nars. Het loket biedt infor­matie, ver­schil­lende reken­tools en rel­e­vante gemeen­telijke infor­matie. Ook kun­nen onderne­mers tij­dens kan­tooruren bellen, chat­ten of mailen met ervaren ondernemersadviseurs.


Joomla tem­plates by a4joomla