Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Lekkers uit de bajes; Zui­v­ere Koffie!
Pers­bericht

bajeskoffie1Sinds enige tijd schenken wij onze koffie van bonen met de klink­ende naam ‘ZUI­V­ERE KOFFIE’ van het Zaanse bedrijf ‘SOCIAL IMPACT­MAKER’. Deze club biedt ex-​gedetineerden kansen om op een goede manier terug te keren in de maatschap­pij. Door ze bijvoor­beeld in de gevan­ge­nis in Zaan­dam een vak te leren als koffiebran­der of koek­jes­maker.
Bin­nen die ges­loten deuren maken ze ‘ZUI­V­ERE KOFFIE’ en heer­lijke ‘COOKIE VAN EIGEN DEEGH’ boterkoek en brown­ies; 100 pro­cent biol­o­gisch en fair­trade. Inmid­dels wordt er in de vrouwengevan­ge­nis in Nieuw­er­sluis ook thee gemaakt: ‘GUIL­TEA’. Met haar suc­cesvolle aan­pak zorgt het bedrijf voor een enorme ver­lag­ing in het aan­tal recidive. bajeskoffie2Hun werk wordt om die reden door het gevan­geniswezen geroemd.

Artza­anstad is een sticht­ing met een ideële doel­stelling en we vin­den maatschap­pelijke betrokken­heid van groot belang. Om het werk van SOCIAL IMPACT­MAKER te onder­s­te­unen kun je voor­taan ook in onze shop hun koffie en aan­ver­wante artike­len kopen. En heb je tij­dens je wan­del­ing over ons Hem­brugter­rein zin in een koffie dan haal je gewoon een Cof­fee– to– go!

Art Zaanstad
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaandam

Joomla tem­plates by a4joomla