Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Een bronzen pen­ning voor Don
Van onze redac­tie, Ans Pieper


DonSteding1Vri­jdag­mid­dag 3 sep­tem­ber 2021 ontv­ing Don Ste­d­ing (10 jaar) een bronzen pen­ning van de Konin­klijke Maatschap­pij tot Red­ding van Dren­kelin­gen (KMRD) uit han­den van burge­meester Jan Ham­ming. Don woont in West­er­wa­ter­ing. Hij is leer­ling van de Water­molen in West­erkoog.

Op 13 mei 2021 zag hij een jongetje in de sloot liggen bij de Water­molen. Het jongetje zat vast aan een tak en vocht om zijn hoofd boven water te houden. Don is in het water gespron­gen en heeft de tak los­ge­maakt. Hier­door heeft hij het leven van het jongetje gered.Burge­meester Ham­ming noemde Don een held. Hij hoopt dat Don een voor­beeld zal zijn voor meer helden. Dat zijn kinderen of vol­wasse­nen die in actie komen en zo nodig in de sloot sprin­gen, waar anderen ver­sti­jven.

Don vertelde dat hij wel bang was geweest, stel dat de jon­gen of hijzelf zouden ver­drinken. Maar gelukkig is het heel goed afgelopen en is hij blij dat hij de jon­gen gered heeft.

Namens de KMRD reikte de burge­meester de pen­ning uit met een getu­igschrift. Toen Don ook nog een boeket bloe­men kreeg had hij werke­lijk zijn armen vol.

Na afloop was er een gebakje en limon­ade en een gezel­lige praatje met Don en zijn oud­ers, broer en zus­jes. Don heeft eerder een jaar lang gratis train­ing ont­van­gen van de Red­dings­bri­gade voor zijn helden­daad. Hij heeft onder­tussen een les bijge­woond, Of Don gebruik maakt van het aan­bod weet hij nog niet, want er zijn zoveel leuke din­gen te doen.

DionSteding2 DonSteding3

Foto’s: Ans Pieper


Joomla tem­plates by a4joomla