Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Kli­maatvrien­delijke tuin is voor iedereen
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Overzicht aanplantWethouder Slegers (Open­bare Ruimte) opent voor­beeld­tuin kli­maatadap­tatie
Hoe kun­nen we het regen­wa­ter na extreme buien zo opvan­gen dat het geen over­last geeft? Dat is onder meer te zien in de open­bare kli­maatvrien­delijke tuin aan de Slachthuis­straat in Zaan­dam. Don­derdag 30 sep­tem­ber opende wethouder Ger­ard Slegers (Open­bare Ruimte) deze Lev­ende Tuin.

De Lev­ende Tuin is een tuin van 60m2, waarin tech­nieken te zien zijn voor waterop­vang en verkoel­ing in de stad. Zo is er een wadi van 7 bij 3 meter, die overvloedig water vasthoudt en na een dag weer droog moet komen te staan. Het ter­ras heeft een ruime overkap­ping met een sedum­dak. Zo’n dak verkoelt en houdt ook water bij stort­buien wat langer vast. Ook infil­tratiekrat­ten onder de beplant­ing zor­gen ervoor dat regen­wa­ter gelei­delijk wordt afgevo­erd en de bodem langer vochtig bli­jft. Uit­er­aard ont­breekt ook de regen­ton niet. Met het verza­melde water wor­den de planten en bomen in de tuin bevochtigd.

Om de soorten­rijk­dom te ver­sterken zijn onder meer vlin­der­stru­iken geplant. Ook zijn er bakken met kruiden als basilicum, munt en bies­look, waar­van bewon­ers mogen oogsten.

Het kli­maat veran­dert. Ook in Zaanstad regent het vaker fors harder, komen hit­te­gol­ven meer voor en houdt ook droogte steeds langer aan. In het uitvo­er­ings­plan Kli­maatadap­tatie 20212026 heeft Zaanstad beschreven hoe ze zich wil wape­nen tegen de gevol­gen van extremere weer­som­standighe­den. Samen met bedri­jven en bewon­ers wil ze de stad kli­maatbestendig maken. Deze Lev­ende Tuin sluit aan bij de ambities uit het Uitvo­er­ings­plan. In de kli­maatvrien­delijke voor­beeld­tuin kan iedereen ideeën opdoen om zijn of haar omgev­ing te vergroenen.

Leren van groenon­der­houd
De Lev­ende Tuin is ook het suc­ces van Team Arbei­dspar­tic­i­patie. Bin­nen het pro­gramma Garantie Groen leren en ervaren mensen met een arbei­ds­beperk­ing (van autisme tot ver­slav­ing­sprob­lematiek) of werken in het groen in de toekomst iets voor hen is. Een aan­tal doet dit in com­bi­natie met een mbo-​opleiding groen aan het Clu­sius Col­lege. Zo is het ontwerp van de tuin voort­gekomen uit een schoolop­dracht van een team­lid. De team­le­den doen zo ervar­ing op in groe­naan­leg– en onder­houd die meer in het licht komt te staan van waterop­vang en verkoel­ing in de stad.

Meer infor­matie over de Lev­ende tuin is hier te vin­den.
https://​buitenge​woon​.zaanstad​.nl/​k​l​i​m​a​a​t​a​d​a​p​t​a​t​i​e​/​d​e​-​l​e​v​e​n​d​e​-​t​u​i​n


Joomla tem­plates by a4joomla