Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Monet Veil­ing in de Bullek­erk
Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

Met trom gerof­fel wordt er aangekondigd dat de deuren open gaan. Samen met een doedelzak, een fluit en een klomp op een stok begelei­den de musici de bezoek­ers naar bin­nen.
In het por­tiek van de Bullek­erk te Zaan­dam werd er net­jes gecon­troleerd op de vereiste QR-​code. De kerk is omge­toverd tot cul­tu­ur­centrum. Er hangt nog een licht kerke­lijke sfeer maar die is overgenomen door de gezel­lige bar die zich bevindt in de zijvleugel.
De kunst­werken zijn ingeli­jst en uit­gestald op num­mer. Daar­bij ligt een uit­ge­breide cat­a­lo­gus van de veil­ing. Plus een groot aan­tal fold­ers en posters voor komende exposi­ties en evenementen.

De veil­ing gaat zo begin­nen. Deze kunst­werken zij afgelopen zomer ver­vaardigd door lokale kun­ste­naars, met als thema de werken van Monet tij­dens zijn Zaanse zomer.
Dit even­e­ment is geor­gan­iseerd door de Sticht­ing Monet Zaan­dam ter gele­gen­heid van het vertrek van Monet, pre­cies 150 jaar gele­den.
Vanaf zijn lesse­naar, met hamer in de hand, geeft veil­ing­meester Jan de Bruin een korte uit­leg; zowel over de doe­len van de Sticht­ing als over de werken van de kun­ste­naars. Daarna volgt een korte oefen­ing in het bieden tij­dens een veil­ing. Hoe dat gaat en dat je niet per ver­giss­ing iets koopt omdat toe­val­lig je oor jeukte. Ook belan­grijk is achteraf vooral niet te ver­geten je naam door te geven aan de assis­ten­ten.
In totaal wer­den veer­tig kunst­werken tentoongesteld.

De pri­jzen vie­len wel mee, gerangschikt van een paar tien­t­jes tot een paar hon­derd euro.
Som­mige van de schilder­i­jen vie­len niet in de smaak bij deze groep belang­stel­len­den en wer­den snel overges­la­gen. Voor anderen werd flink gebo­den tot ver boven de aangegeven prijs. Vooral voor het schilderij van kun­ste­naar Willy Koren­stra met zijn Mon­etin­spi­ratie en De Zaan van Louis Breeuwer. Een groot oliev­erf op lin­nen van Bert Ween­ing werd verkocht voor een keurige 450 euro.
Wel kort van duur maar erg aan­ge­naam. Mensen komen los van hun stoe­len en raken in gesprek met elkaar onder genot van het in de Zaanstreek gebrouwen bier: Bullebier.
Ik werd vrien­delijk getrak­teerd door een fotograaf; die wist twee van zijn werken met winst te verkopen op deze manier. Een suc­cesvolle avond.

Deel­ne­mende kun­ste­naars waren o.a. Louis Breeuwer, P.E. Ver­bunt, Ursulien Bakkum, Kinga Wiec­zorek, fotograaf Rene Kem­pes, Danielle van der Erve, Lou Bronger, Willy Koren­stra en Bert Weening.

Voor meer infor­matie van verwachte even­e­menten bij Cul­tu­ur­centrum Bullek­erk zie
https://​bullek​erk​.nl

Sticht­ing Monet in Zaan­dam www​.mon​et​inzaan​dam​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla