Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

HistVerZaandamVoor­lopig geen inloop meer bij de verenig­ing His­torisch Zaandam

We waren er zo aan gewend. Op dins­dag­mor­gen kon je altijd bin­nen­lopen bij His­torisch Zaan­dam in de Bullek­erk. Twee jaar lang was de Werk­groep Bullek­erk daar aan­wezig en menigeen wist de weg te vin­den. We ontvin­gen daar hele boeken­col­lec­ties, fotoarchieven en vaak ook inter­es­sante kran­tenknipsels over de geschiede­nis van Zaan­dam. Een groot deel daar­van werd inmid­dels door een vier­tal vri­jwilligers uit­ge­zocht, gedig­i­taliseerd en toe­ganke­lijk gemaakt via twee beeld­banken.

Mede door de corona-​crisis kri­jgt de ruimte die we in de Bullek­erk ter beschikking had­den nu een andere func­tie. Wij begri­jpen deze keuze. De inloop in de Bullek­erk hand­haven zou wel kun­nen, maar het gebrek aan opsla­gruimte voor onze col­lec­ties boeken en mate­ri­alen is daar­bij toch een groot bezwaar. Gelukkig hebben we voor deze opslag een tijdelijke ver­vang­ing weten te vin­den in De Ver­man­ing in de West­z­i­jde 82.

Maar deze oploss­ing is tijdelijk en leent zich niet direct voor het organ­is­eren van de inloop. Het bestuur van His­torisch Zaan­dam moet zich nu dus gaan beraden welke oplossin­gen er zijn om toch weer een weke­lijks aanspreekpunt te organ­is­eren. Niet alleen voor de leden, maar ook voor alle andere Zaan­dammers die geïn­ter­esseerd zijn in de geschiede­nis van hun woon­plaats en daar wellicht als vri­jwilliger ook een steen­tje aan bij­dra­gen. Wij zoeken een ruimte waar we met een aan­tal vri­jwilligers één dagdeel in de week onze col­lec­ties kun­nen bijhouden en ook toe­ganke­lijk kun­nen maken voor indi­vidu­ele bezoek­ers. Een werk– en ont­vangstru­imte met direct toe­ganke­lijke opsla­gruimte is daar­bij dus van groot belang.

Het zal duidelijk zijn dat de finan­ciële ruimte voor onze verenig­ing voor de huur van een dergelijke ruimte maar zeer beperkt is.
Voor­lopig dus even geen inloopruimte maar we gaan ervan uit dat we dit gaan oplossen. Mocht u sug­gesties hebben voor een dergelijke ruimte, dan zijn die natu­urlijk zeer welkom bij het bestuur van His­torisch Zaan­dam, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Joomla tem­plates by a4joomla