Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Tiny houses en his­torische molen op de Hemmes een stap dichterbij

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Hemmesplan1
Gemeente Zaanstad dient samen met de Hemmes­groep en Hemmes Alliantie een aan­vraag in voor een bij­drage uit de Erf­goed­deal van de Rijks­di­enst voor Cul­tureel Erf­goed (RCE). Molen de Zaadza­ai­jer, een his­torische Zaanse paden­struc­tuur, twee his­torische hout­lood­sen en ruim veer­tig tiny houses zijn terug te vin­den in de plan­nen. Wethouder Wes­sel Bre­unesse: ‘De Hemmes is een his­torische plek in Zaanstad waar ambitieuze plan­nen voor zijn gemaakt door de Hemmes­groep en Hemmes Alliantie. Onze aan­vraag werd vorig jaar posi­tief ont­van­gen door de RCE, hun ver­beter­pun­ten hebben we ter harte genomen en we zien het oordeel van de RCE met vertrouwen tege­moet. Een bij­drage uit de Erf­goed­deal zou het realis­eren van ‘Mole­naarserf op de Hemmes’, weer flink dichter­bij brengen.’

Mole­naarserfHis­torisch, duurzaam en cir­cu­lair
In de nieuwe plan­nen wordt molen de Zaadza­ai­jer gebouwd op de oor­spronke­lijke locatie. Ook komen er twee his­torische hout­lood­sen voor de molen met daarin ruimte voor tijdelijke tiny houses en werkruimtes. Op het ter­rein zelf zijn ruim der­tig tiny houses gep­land en werkruimtes, voor een peri­ode van max­i­maal tien jaar. Wethouder Bre­unesse: ‘De Hemmes kan een prachtig voor­beeld wor­den van duurzaam en cir­cu­lair bouwen. Op deze his­torische Zaanse plek kun­nen onze ambities voor erf­goed, tijdelijke won­ing­bouw en het realis­eren van leer­w­erk­tra­jecten en onder­wijs in hout­bouw bij elkaar komen in een uniek project.’

Zaanse samen­werk­ing
De plan­nen voor de Hemmes zijn een samen­werk­ing tussen de Hemmes­groep, Hemmes Alliantie en gemeente Zaanstad. Bre­unesse: ‘Ik ben trots op dit ini­ti­atief. In part­ner­schap en met deze betrokken Zaankan­ters kun­nen we dit stuk van Zaanstad verder ontwikkelen.’

Part­ners Hemme­sO­plei­d­ing voor hout­bouw
Zaanstad bouwt de komende jaren meer huizen van hout en heeft samen met andere over­he­den uit de MRA het con­venant ‘Green Deal Hout­bouw in de Metropool­re­gio Ams­ter­dam’ ondertek­end. De Hemmes­groep heeft de MBO oplei­d­ing Tech­ni­cus Hout en Restau­ratie onder de aan­dacht gebracht van het ROC Zaanstreek Water­land en in sep­tem­ber 2022 start de oplei­d­ing in Zaanstad.
Hemmesplan2

Tijdelijke wonin­gen
De vraag naar wonin­gen in Zaanstad is groot. Bre­unesse: ‘De Hemmes biedt ons de kans om ervar­ing op te doen met tiny houses. Deze ontwik­kel­ing is een opmaat naar per­ma­nente wonin­gen op dit prachtige stuk van onze stad.’

Afbeeld­ing: Impressie plan Mole­naarserf
Foto: Hemmes Groep, Hemmes Alliantie en wethouder Wes­sel Bre­unesse op de Hemmes.


Joomla tem­plates by a4joomla