Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Stadsdichters

Tal­entvolle Zaankan­ters met grote betrokken­heid bij de stad’
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Nieuwe Zaanse Stads­dichters: Reinier Fosch en Lisa van Ton­geren
Zaanstad kri­jgt twee nieuwe stads­dichters. De onafhanke­lijke benoem­ingscom­missie Stads­dichter Zaanstad heeft unaniem gekozen voor Reinier Fosch en Lisa van Ton­geren. Wethouder Cul­tuur Annette Baerveldt: “Deze tal­entvolle en betrokken Zaankan­ters kun­nen met kun­stvor­men als rap en spo­ken word een nóg breder pub­liek in aan­rak­ing bren­gen met cul­tuur.” Op de lan­delijke gedich­t­endag, 27 jan­u­ari 2022, wor­den beide arti­esten als duo benoemd tot stads­dichters voor de gemeente Zaanstad voor een peri­ode van twee jaar.
Op die dag nemen zij het stokje over van stads­dichter Ellis van Atten. Van Atten heeft deze rol de afgelopen vier jaar met verve vervuld.

Reinier Fosch
Reinier Fosch (43) won in 1999 als rap­per AvalancheE de Grote Prijs van Ned­er­land in de cat­e­gorie hip hop. Onlangs heeft hij het album ‘Rein­tje aan de Praat’ uit­ge­bracht. De benoem­ingscom­missie ziet Fosch als een verbinder die zich inzet voor rap als kun­stvorm en het stim­uleren van (taal)talent bij jonge Zaankan­ters.
De benoem­ingscom­missie geeft aan dat hij met zijn aansprek­ende kun­stvor­men, netwerk en samen­werk­ing met kun­ste­naars en the­ater­mak­ers in staat is om een nieuw pub­liek te bereiken.

Lisa van Ton­geren
Het werk van dichter en begin­nend spo­ken word arti­est Lisa van Ton­geren (28) beschri­jft de benoem­ingscom­missie als ‘authen­tiek, diep en licht tegelijk­er­tijd’. In haar werk voor De Bieb voor de Zaanstreek zet Van Ton­geren zich in voor kansen­gelijkheid en de bestri­jd­ing van laaggelet­ter­d­heid. Het stads­dichter­schap geeft haar een podium om dit met taalkunst nóg meer vorm te kun­nen geven. In haar spo­ken word en ideeën ziet de com­missie een missie om Zaankan­ters met elkaar te verbinden en jeugd te win­nen voor taal.

‚Samen­werk­ing is een toegevoegde bonus’
De woord­kun­ste­naars ver­heugen zich op hun nieuwe rol. Leuk detail is dat zij elkaar van te voren niet kenden. Fosch: “Blij ver­rast dat ik ben gekozen! Ik zie de samen­werk­ing met Lisa als een toegevoegde bonus. In de afgelopen paar dagen ben ik erachter gekomen dat ik met haar kan lezen en schri­jven. Ik ervaar het nu al als een pret­tige samen­werk­ing. Omdat we uit totaal ver­schil­lende hoeken komen die elkaar toch aan­vullen.”
Ook Van Ton­geren is ent­hou­si­ast: “Ik was heel ver­rast dat ik werd gekozen. En ook heel benieuwd met wie ik het samen mocht gaan doen. Dus ik heb Rein gegoogled natu­urlijk. Toen ik las wat hij deed dacht ik meteen: ‘wij vullen elkaar vast goed aan!’. En we kun­nen samen veel mensen bereiken.”

Bij­zon­dere ver­halen uit de stad
Sinds 2007 heeft Zaanstad een stads­dichter. De stads­dichter brengt poëzie, spo­ken word of rap dichter bij de mensen én mensen dichter bij elkaar. De stads­dichter geeft met woord­kunst gevraagd en ongevraagd meer bek­end­heid aan de ver­bor­gen en bij­zon­dere ver­halen, mensen en gebeurtenis­sen in de gemeente Zaanstad.
Stads­dichter’ is een ereti­tel. Het is een eervolle rol voor een peri­ode van twee tot max­i­maal vier jaar waarin op artistieke wijze gezicht gegeven wordt aan de gemeente Zaanstad, haar land­schap, gebouwen en haar inwoners.

Ode aan Zaanstad
Onderdeel van de selec­tiepro­ce­dure was het schri­jven van een ode aan Zaanstad. Beide woord­kun­ste­naars zullen hun odes op 27 jan­u­ari tij­dens de formele benoem­ing voordragen.

Foto van Isaac Owusu: Stads­dichters 2022 2023, Reinier Fosch en Lisa van Tongeren


Joomla tem­plates by a4joomla