Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Prinses Beat­rix op molen het Jonge Schaap
Pers­bericht
Beatrix
Als iemand van het konin­klijk huis een bezoek brengt aan een molen is dat voor de mole­naar altijd een bij­zon­dere ervar­ing.
De Huis­man en De Schoolmeester mochten zich eerder ver­heugen in konin­klijk bezoek en op zater­dag 15 jan­u­ari 2022 was Het Jonge Schaap aan de beurt. Aan­lei­d­ing was het 50-​jarig jubileum van het Gilde van Vri­jwillige Mole­naars, waar­voor de organ­isatie haar oog had laten vallen op deze molen. Mole­naar Tim Doeves was namens De Zaan­sche Molen gas­theer voor ZKH Prinses Beat­rix, bescher­mvrouwe van De Hol­land­sche Molen, en voorzit­ter Erik Kopp van het Gilde.

Ver­rass­ing
De geldende coronare­stric­ties maak­ten de vier­ing van het Gilde­ju­bileum tot een uiterst kleine ont­vangst. Van tevoren was er daarom geen rucht­baarheid aan gegeven en was het voor de wan­de­laars op de Kalver­ringdijk een ver­rass­ing een lim­ou­sine met motorescorte aan te zien komen waaruit Prinses Beat­rix stapte. De Prinses liet zich uitvo­erig informeren over de activiteiten van het Gilde dat vijftig jaar gele­den het eerste mole­naar­sex­a­men afnam op buur­molen De Kat. Ver­vol­gens opende zij het Jaar van de Mole­naar door het bijbe­horende logo te onthullen.

Erken­ning
Het Gilde voor Vri­jwillige Mole­naars is een lan­delijke organ­isatie met 2.600 leden die zich ten doel heeft gesteld een oplei­d­ing te ver­zor­gen voor mensen die mon­u­men­tale wind– en water­molens willen laten draaien. In de loop van haar bestaan hebben ruim 2.300 kan­di­daten met suc­ces exa­men gedaan. Hier­door kun­nen hon­der­den molens in het hele land weer regel­matig draaien. Voorzit­ter Erik Kopp noemde het bezoek van Prinses Beat­rix een erken­ning voor de activiteiten van zijn organisatie.

Vlaggen­mast
Ook mole­naar Tim Doeves was blij met het bezoek van de Prinses en noemde het een eer haar te mogen ont­van­gen. In een gemoedelijk gesprekje bij het afscheid wees hij de Prinses nog op de prachtige vlaggen­mast op de molen waaraan feestelijk de Ned­er­landse vlag wap­perde. De mast en vlag had zij des­ti­jds bij de open­ing van Het Jonge Schaap geschonken toen zij nog Koningin was.

De Zaan­sche Molen
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
www​.zaan​schemolen​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla