Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

HannieSchaft350

Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart
Pers­bericht

De werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart heeft op Inter­na­tionale Vrouwendag 2022 om 11 uur bloe­men gelegd bij het mon­u­ment in de West­z­i­jde bij nr. 39. Velen waren gekomen om deze Her­denk­ing bij te wonen. Ook 3 groepen van de Han­nie Schaftschool.

8 maart 2022 — Vrouwendag met een grauwsluier.

We willen op deze Inter­na­tionale Vrouwendag onze vrouwen eren. In het bij­zon­der de vrouwen die verzet hebben gepleegd in de WO II. Ze waren dap­per, had­den durf en lef om op te komen tegen de Duitse over­heersers. Op te komen tegen racisme, fas­cisme en dis­crim­i­natie.

Maar de geschiede­nis lijkt zich te her­halen. Met de oor­logsagressie van Pres­i­dent Poetin in Oekraïne is er een oor­log los­ge­barsten waarin het leven van alle vre­delievende burg­ers van Oekraïne op het spel is gezet. Wij willen op deze dag, met het cen­trale thema van het Nation­aal Comité 4 en 5 mei:
„Vri­jheid in Ver­bon­den­heid” onze steun uit­spreken aan de vrouwen van Oekraïne.

We leven in Democ­ra­tisch Ned­er­land in Vri­jheid. Maar we wor­den er met onze neus op gedrukt dat Democ­ra­tie en Vri­jheid niet voor ‚gewoon’ moet wor­den aangenomen. Nee, Democ­ra­tie en Vri­jheid moet je bewaken met hand en tand. Vechten met woord en daad om het in stand te houden. Daar­voor zijn er ook verkiezin­gen en moeten we met elkaar praten en over­leggen wat de beste keuze is voor ons land, ons vrije Ned­er­land.
Onze, sinds 1945, her­won­nen Vri­jheid en Democ­ra­tie is bevochten door zo velen in Nederland.

8mrt2022Han­nie Schaft is geboren in 1920.
In het boek van Ton Kors over Han­nie Schaft is ook geschreven over de jeugd van Han­nie.
Er werd veel gepraat in het gezin Schaft, vooral over recht­vaardigheid en gelijkheid. Vergeet niet, in de jaren na 1930 was er grote armoede en span­ning in Ned­er­land. Han­nie was toen ongeveer van jul­lie leeftijd.
En haar oud­ers spraken over de ontwik­kel­ing in Duit­s­land, want zij maak­ten zich grote zor­gen over Hitler, maar ook over de NSB-​beweging in Ned­er­land. De NSB kreeg bij de verkiezin­gen in 1935 acht pro­cent van de stem­men. Daar maak­ten ze zich zor­gen over. En daar spraken ze over met elkaar in het gezin Schaft.

Han­nie had op school een ops­tel gemaakt over een reisje naar Duit­s­land waarin ze ook schri­jft over de Volken­bond, die in 1919 was opgericht. Mensen von­den dat maar een machteloze organ­isatie.
Han­nie schri­jft over Abessinië (later Ethiopië genoemd). „Op school leer je: Abessinië, hoofd­stad Addis Abeba. Bevolk­ing: gemengd. Miss­chien onthield je dat een week, zo schri­jft ze.„
Maar in die tijd was er min­stens elke week door de radio een lez­ing over Abessinië en zijn geschiede­nis. En: wat dri­jft Italië naar Abessinië? Abessinië en de Volken­bond,” enz.
Han­nie schri­jft: „Ja, wat is de rol van de Volken­bond hier eigen­lijk? Waarschi­jn­lijk ben ik wel een beetje dom, maar ik kan het nog niet ont­dekken. Waarom schi­eten ze niet een beetje op met sanc­ties? Natu­urlijk zijn er zoveel for­maliteiten aan ver­bon­den, maar had­den ze er dan niet eerder mee kun­nen begin­nen? Het was toch al lang vooruit te zien dat Mus­solini deze oor­log wilde?„
En zo schri­jft Han­nie een heel ops­tel over de oor­log in Abessinië.
Van de ler­aar Ned­er­lands kri­jgt zij een 8.
Het is bek­end dat Han­nie erg haar best deed op school, want ze wilde later Rechten gaan stud­eren om bij dezelfde Volken­bond te kun­nen gaan werken. Maar toen viel op 10 mei 1940 Hitler Ned­er­land bin­nen en was er gedurende 5 jaren oor­log in Ned­er­land en was de west­erse wereld in oor­log, de WOII.
(In 1945 werd de Verenigde Naties opgericht, opvol­ger van de Volken­bond.)

We hopen vurig dat in Oekraïne de Vri­jheid en Democ­ra­tie weer zal wor­den her­steld.
Omdat het meer dan ooit nodig is uit­drukking te geven aan de Vlam van de Vri­jheid kri­j­gen alle leer­lin­gen een speldje en een foto van Han­nie Schaft. We willen de leer­lin­gen aans­poren het speldje tot 5 mei te dra­gen als sym­bool van onze Vrijheid.

Dank U Wel.
Greet Plekker-​van Sante

8mrt2022rozen 8mrt2022bloemen 8mrt2022kinderen

Foto’s: Astrid Plekker, Ria Kroes.

Wij zullen op dins­dag 22 maart met de scholieren naar de Eere­be­graaf­plaats in Overveen (gem. Bloe­men­daal) gaan.

Joomla tem­plates by a4joomla