Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanse inwon­ers kri­j­gen sub­si­die voor regen­ton
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Vanaf 1 april 2022 kun­nen inwon­ers van Zaanstad 80 euro terug kri­j­gen van de gemeente als zij een regen­ton kopen. De gemeente ver­strekt hier een sub­si­die voor. Wethouder Wes­sel Bre­unesse: ‘Door kli­maatveran­derin­gen kri­j­gen we te maken met steeds extremere regen­val. Een van de maa­trege­len die bewon­ers zelf kun­nen nemen is het aan­schaf­fen van een regen­ton om tijdelijk regen­wa­ter te bergen. Ik ben blij dat we met deze sub­si­die bewon­ers daar­bij kun­nen onder­s­te­unen.’ Een bijkomend voordeel van een regen­ton is dat het regen­wa­ter ook in tij­den van droogte gebruikt kan wor­den. Het is dan niet nodig om schaars drinkwa­ter te gebruiken.
De regeling eindigt op 31 decem­ber 2022.

De sub­si­die komt voort uit het Zaanse Uitvo­er­ings­plan Kli­maatadap­tatie.
Het uitvo­er­ings­plan richt zich op vier pun­ten. De inricht­ing van de open­bare ruimte, het land­schap, het betrekken van bewon­ers en bedri­jven en het realis­eren van kop­pelka­nsen. Bre­unesse: ‘Kli­maatadap­tatie doen we samen. Wij nemen onze ver­ant­wo­ordelijkheid als gemeente, we kun­nen kaders stellen voor bijvoor­beeld nieuw­bouw. Maar voor andere ontwik­kelin­gen — zoals tuinen van par­ti­c­ulieren – kiezen we ervoor ver­groen­ing te stim­uleren met bewust­word­ing en sub­si­dies. Mee­doen aan bijvoor­beeld het NK Tegel­wip­pen is een manier om onze inwon­ers en onderne­mers op te roepen om te ver­groe­nen. Deze sub­si­die voor regen­ton­nen is hier ook weer een stap in.’

Met de sub­si­dieregeling bepalen inwon­ers zelf welke regen­ton en bijbe­horende mate­ri­alen ze kopen en waar.
Voor meer infor­matie over regen­ton­nen: www​.buitenge​woon​.zaanstad​.nl/​g​r​o​e​n​/​r​e​g​e​n​t​o​n​n​e​n.


Joomla tem­plates by a4joomla