Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

AtenBollbrug3Onthulling Rem­mert Aten en Jaap Boll­brug
Van onze redac­tie, Ans Pieper

AtenBollbrug1

Het was een zon­nige namid­dag maandag 14 maart 2022 bij de onthulling van de Rem­mert Aten en Jaap Boll­brug over Gouw. Op de stoep bene­den waren stoe­len en een spreekgestoelte geplaatst voor de gen­odig­den. De onthulling vond plaats in aan­wezigheid van mevrouw Mar­ion Aten, de dochter van Rem­mert Aten en andere fam­i­liele­den. Ook Sjef Swolfs en Wim Nieuwen­hui­jse van de Con­tact­groep Voor­ma­lig Verzet Zaanstreek Water­land 19401945 waren aan­wezig.
Na een welkom van burge­meester Ham­ming kreeg Freek de Jonge het woord. Hij had er in 2020, toen hij de erepen­ning van de Gemeente Zaanstad kreeg, voor gepleit dat er een straat­naam naar verzets­man Rem­mert Aten ver­noemd werd. Aten was zijn over­bu­ur­man toen de Jonge in Zaan­dam woonde.

Rem­mert Aten (18951984) bracht tij­dens de oor­log geld en goed­eren rond bij joodse onder­duik­ers. Hij was bestu­urslid van een onder­afdel­ing van het Nation­aal Ste­un­fonds, lid van de Orde­di­enst en de Gewest­elijke Sab­o­tage Afdel­ing en huisvestte meerdere joodse onder­duik­ers.
Maar Freek de Jonge noemde de geschiede­nis van Aten en Boll en de Hem­brug een echt jon­gensver­haal. Na eerdere pogin­gen ver­wi­jder­den op 21 sep­tem­ber 1944 de man­nen springstofladin­gen uit de pijlers van de Hem­brug, die de Duit­sers wilden opblazen zodra de geal­lieer­den hun opmars in Noord-​Holland zouden voortzetten. Ze ver­wi­jder­den in vijf uur 400 pakket­ten springstof. Toen de Duit­sers dat de vol­gende dag ont­dek­ten, fusilleer­den ze vier bewak­ers en brachten nieuwe springlad­in­gen aan. Op 18 okto­ber deed Aten een derde poging, maar ont­dekte dat er zware houten versper­rin­gen waren aange­bracht.
Nu is dus gehoor gegeven aan het ver­zoek en is niet een straat maar de brug ver­noemd naar beide man­nen.
Freek droeg de tekst voor van het lied/​gedicht “Wees niet bang.”

Hierna trok het gezelschap de brug op waar de fam­i­lie het naam­bord van de Rem­mert Aten en Jaap Boll­brug onthulde. Waarna er bloe­men wer­den gelegd.

AtenBollbrug2

Wat zou Rem­mert Aten en met hem zijn kam­er­aad Jaap Boll gevon­den hebben van de onthulling en daarmee de ver­noem­ing van hun naam aan de brug? En dan wel een hele drukke ver­keers­brug namelijk die over de Gouw daar waar je via de snel­weg Zaan­dam bin­nenkomt. Het is ook het viaduct waar graf­fi­ti­af­beeldin­gen en tek­sten wor­den gespoten. Niet bepaald een pracht­brug.
Burge­meester Jan Ham­ming en wethouder Wes­sel Bre­unesse verzek­er­den de aan­wezi­gen echter dat de brug op een belan­grijke plek ligt. Aan beide kan­ten zijn en wor­den nieuwe buurten ontwikkeld. Zoals de verzets­bu­urt bij het zieken­huis en de uit­brei­d­ing aan de Kogerveldz­i­jde. Het zal hele­maal mooi worden.


Joomla tem­plates by a4joomla