Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Nieuwe cam­pagne #wijstaannaastje

Pers­bericht

Gezichten achter organ­isatie moeten drem­pel ver­la­gen om hulp te vragen.

Naastje1 naastje2


Erik, Coör­di­na­tor Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland, Asli, Voor­lichter Dis­crim­i­natieza­ken Noord-​Holland Noord.
fotografie: Coco Olakunle

Noord-​Holland, 21 maart 2022 – Op de Inter­na­tionale Dag tegen Racisme en Dis­crim­i­natie, maandag 21 maart, lanceren drie Bureaus Dis­crim­i­natieza­ken uit Noord-​Holland de cam­pagne #wijs­taan­naastje. In 2021 steeg het aan­tal dis­crim­i­natieklachten bij deze bureaus met 5% ten opzichte van 2020. Toch weten veel mensen nog niet dat ze terechtkun­nen bij het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken in de regio’s Ken­nemer­land, Zaanstreek/​Waterland en Noord-​Holland Noord voor onder­s­te­un­ing bij of vra­gen over dis­crim­i­natie. Door de mensen achter de organ­isaties een gezicht te geven, willen de bureaus met de cam­pagne de stap verkleinen om advies te vra­gen en ongelijke behan­del­ing te melden.

In Ned­er­land hebben jaar­lijks tien­duizen­den mensen te maken met dis­crim­i­natie. Afgelopen jaar kwa­men er veel meldin­gen bin­nen over de coro­na­maa­trege­len. Mensen voelden zich als ongevac­ci­neer­den of weig­er­aars van de QR-​code buitenges­loten van het maatschap­pelijk leven. De meeste klachten gin­gen echter, net als in de voor­gaande jaren, over afkomst en huid­skleur. Dis­crim­i­natie is wijd ver­breid, maar extra zicht­baar en voel­baar in de eigen woon­wijk, op de arbei­ds­markt en in de open­bare ruimte. De exacte cijfers per regio zijn te bek­ijken op de web­sites van de drie bureaus: Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Ken­nemer­land, Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland en Art. 1 NHN.

naastje3


Met de cam­pagne willen de bureaus hun naams­bek­end­heid in de provin­cie Noord-​Holland ver­groten en onder­s­te­un­ing bieden bij discriminatie-​ervaringen en vragen.

Dis­crim­i­natie ervaren is stressvol en kan ern­stige gevol­gen hebben voor de gezond­heid en het zelf­beeld. Erover praten vraagt daarom om een veilige omgeving.

Omdat de antidis­crim­i­natiebu­reaus nog te weinig bek­end zijn, kan de drem­pel om hulp te zoeken of advies te vra­gen hoog zijn. Waar andere antidis­crim­i­natiecam­pagnes meer nadruk leggen op de ver­schil­lende vor­men van dis­crim­i­natie of op de slachtof­fers, wil de #wijstaannaastje-​campagne aan­dacht vra­gen voor waar je terechtkomt als je met dis­crim­i­natie te maken kri­jgt en wat er gebeurt als je de bureaus inschakelt. De ‘wij’ in de #wijstaannaastje-​campagne staat dan ook voor de antidis­crim­i­natiebu­reaus, de medew­erk­ers en het plat­form. De groep mensen die klaarstaat om te luis­teren naar je ver­haal en je verder te helpen.

Fred­erique Janss, Directeur Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Ken­nemer­land: “Door de medew­erk­ers achter de organ­isatie te laten zien, maken we duidelijk dat we dicht­bij zijn. Dat mensen zien dat ze in het geval van dis­crim­i­natie bij ons terechtkun­nen voor vra­gen, een luis­terend oor en advies.” De cam­pagne zal drie jaar lopen, waar­bij de lancer­ing van de web­site wijs​taan​naastje​.nl van­daag het startsig­naal zal zijn. Ver­vol­gens zal de cam­pagne wor­den uit­gerold op sociale media en ook offline wor­den uit­ge­bouwd.

Fred­erique, Directeur Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Kennemerland

Kamer­brief over keten­brede aan­pak
Op 23 feb­ru­ari dit jaar ver­scheen de Kamer­brief van Hanke Bru­ins Slot, Min­is­ter van Bin­nen­landse Zaken en Koninkrijk­sre­laties, over de nodige ver­sterk­ing van een keten­brede aan­pak voor dis­crim­i­natie en racisme. Bru­ins Slot: “Iedereen in Ned­er­land moet gelijk wor­den behan­deld, zichzelf kun­nen zijn en zich veilig voe­len. Een nauwe samen­werk­ing tussen de keten­part­ners en het op een juiste manier opvol­ging geven aan meldin­gen over ervaren dis­crim­i­natie is daarom van groot belang. Iedere inwoner van Ned­er­land moet bij ervaren dis­crim­i­natie terecht kun­nen bij een instantie die passende hulp kan ver­lenen. Dat is ook de reden dat pre­ven­tie en bewust­word­ing belan­grijke pijlers zijn in het antidiscriminatiebeleid.”

Nieuwe web­site
Vanaf van­daag staan de nieuwe web­site www​.wijs​taan​naastje​.nl online als startsig­naal van de campagne.


Joomla tem­plates by a4joomla