Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Online rijbe­wijs ver­len­gen
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Vanaf 13 juni 2022 is het in Zaanstad mogelijk online je rijbe­wijs te ver­len­gen. Die ver­leng­ing is dan online aan te vra­gen via de web­site van Dienst Wegver­keer (RDW).
Na twee werkda­gen kun­nen inwon­ers het ver­lengde rijbe­wijs ophalen op het stad­huis in Zaandam.

Online aan­vra­gen is alleen mogelijk bij ver­leng­ing of bij een uit­brei­d­ing van cat­e­gorieën. Ook moeten inwon­ers in het bezit zijn van een geldig Ned­er­lands rijbe­wijs en is de DigiD-​app met ID-​check nodig. Als iemand voor de eerste keer een rijbe­wijs aan­vraagt, dan moet die per­soon nog wel naar het stadhuis.

Stap vooruit in dien­stver­len­ing
Wethouder Rita Noordzij (Dien­stver­len­ing) vertelt: ‘Ik ben blij met deze stap waarmee we onze dien­stver­len­ing nog toe­ganke­lijker maken. We zien dat veel van onze inwon­ers het fijn vin­den om op een tijd­stip dat hen uitkomt hun zaken dig­i­taal te rege­len. Dat je nu ook je rijbe­wijs dig­i­taal kunt ver­len­gen, is dan ook heel handig. We zor­gen uit­er­aard dat onze dien­stver­len­ing waar mogelijk ook toe­ganke­lijk is voor mensen die liever niet alles achter de com­puter regelen.’

Erk­ende fotograaf of foto­cab­ine
Om het rijbe­wijs online te kun­nen ver­len­gen, is een pas­foto nodig die gemaakt is door een door de RDW erk­ende fotograaf of foto­cab­ine. Een overzicht van erk­ende fotografen en foto­cab­ines is te vin­den op www​.rdw​.nl/​l​o​c​a​t​i​e​w​i​j​z​e​r
De fotograaf ver­stu­urt de gemaakte foto ver­vol­gens dig­i­taal, via een beveiligde omgev­ing, naar de RDW. Daar wordt ook de handteken­ing gezet. Deze wordt later gebruikt op het nieuwe rijbe­wijs. Daarna kun­nen mensen met de DigiD-​app met ID-​check bin­nen een paar minuten de ver­leng­ing van uw rijbe­wijs rege­len. Betalen kan via iDEAL.
Meer infor­matie is te vin­den op www​.rdw​.nl/​r​i​j​b​e​w​i​j​s​v​e​r​l​e​n​g​e​n

Ophalen kan na twee werkda­gen
Na twee werkda­gen is het rijbe­wijs op te halen op het stad­huis in Zaan­dam. Hier­voor moet een afspraak gemaakt wor­den via de web­site www​.zaanstad​.nl zoek­term: afspraak maken. Het huidige rijbe­wijs moet meegenomen wor­den omdat dat moet wor­den ingeleverd.

Joomla tem­plates by a4joomla