Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Kaartverkoop nieuwe seizoen Bullek­erk ges­tart
Pers­bericht

logoBullekerkDe Bullek­erk heeft zich de afgelopen twee jaar geves­tigd als een podium waar veel bij­zon­dere voorstellin­gen en con­certen plaatsvin­den. Een plek waar niet alleen bezoek­ers, maar ook arti­esten graag komen. Voor het nieuwe seizoen heeft ‘De Bull’ weer veel mooie con­certen op het pro­gramma staan. Zo zijn er trib­utes van The Bea­t­les, The Eagles, Pink Floyd, Billy Joel, Bruce Spring­steen, Sting, Adele, Simon & Gar­funkel en The Everly Broth­ers, maar er zijn ook intieme, gezel­lige luisterconcerten.

Bullekerk vooraanzichtTrib­ute — Bat­tle of the Bands
Een aan­tal van de trib­utes die komend seizoen in de Bullek­erk te beluis­teren zijn hebben de finale gehaald van de Trib­ute — Bat­tle of the Bands, dat in de eerste maan­den van het jaar te zien was in het gelijk­namige tv-​programma op SBS6. Eén daar­van is dit seizoen nog te zien: Cel­e­brat­ing Amy, een indruk­wekkend con­cert met muziek van de veel te vroeg overleden Amy Wine­house. Ook Alexan­der Brous­sard komt dit seizoen nog naar de Bullek­erk, en wel met een Ital­i­aans pro­gramma. Het con­cert van Roberto Jack­etti & The Scoot­ers, dat dit seizoen zou plaatsvin­den, is ver­plaatst naar komend seizoen.

Luis­ter­con­certen
Ook zijn er intieme luis­ter­con­certen, zoals de con­certen van Hans Visser & Irena Fil­ip­pova, Mar­jolein Mei­jers, Carel Kraayen­hof & Leoni Jansen, Mar­cel Kapteijn & The Rain­dogs, Camadou, Sam Sax­ton, Laura Fygi, Lenny Kuhr en de ker­st­con­certen van Nol & Deb­ora en Petra Berger. Het Cin­e­mu­sic Ork­est komt terug met nieuwe film­muziek, gespeeld door een 32-​koppig ork­est. Pianist Wouter Har­bers komt weer met koffiecon­certen op de woens­dagocht­end. En natu­urlijk is er weer ruimte voor ama­teu­rorkesten en amateurgezelschappen.

Koormid­da­gen en dansavon­den
Het Popup Choir komt komend seizoen weer elke maand naar de Bullek­erk, waar Maarten en Tij­men de deel­ne­mers een nieuwe pop­song aan­leren. Ook is er elke maand een dansavond: lekker dansen op muziek van een bek­ende dj. Ook dit seizoen nog!
Uit­gaan in de Bullek­erk voelt als thuiskomen: per­soon­lijk en altijd gezellig!

Tick­ets zijn verkri­jg­baar via www​.bullek​erk​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla