Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

(Kunst)programmering Hem­brugter­rein
Pers­bericht

Ges­laagd sym­po­sium (kunst)programmering Hembrugterrein

Het Hem­brugter­rein in Zaan­dam is een voor­ma­lig mil­i­tair indus­tri­eter­rein met een unieke gebouwen­col­lec­tie. Een col­lec­tie om te behouden en koesteren. Het meren­deel van deze gebouwen staat nog leeg maar de ambitie is om deze in de komende jaren te activ­eren voor werk-​, kunst– en cultuurprogramma’s. De gebouwen­col­lec­tie op Hem­brug en zeker de indus­triële hallen op het ter­rein lenen zich uit­stek­end voor het exposeren van kunst. Om deze reden hebben wij BIG ART gevraagd voor een spe­ciale zomered­i­tie in de Pro­ject­fab­riek op het Hem­brugter­rein. BIG ART is een pop-​up plat­form voor XL kun­stin­stal­laties en enorme desig­nob­jecten. Deze exposi­tie zal in 2023 niet terugk­eren op het Hembrugterrein.

BigArt4
Een nieuw pro­gram­mer­ing met onder meer een indruk­wekkende (vaste) kun­st­col­lec­tie is in voor­berei­d­ing door LIFE​WORLD​.BE voor (een deel van) de bestaande gebouwen op Hem­brug. Om deze reden is vooraf­gaand aan de open­ing van BIG ART in de Pro­ject­fab­riek een sym­po­sium gehouden over de (toekom­stige) kun­stin­vulling van de bestaande gebouwen op Hem­brug. In een pan­elge­sprek met onder meer de gemeente Zaanstad, Mar­ket­ing Zaanstreek, diverse onderne­mers op Hem­brug zoals BIND, Het Hem, Joris Laar­man en Eelco van Loe­nen namens LIFE​WORLD​.BE is onder meer stilges­taan bij de vraag hoe we de posi­tioner­ing van een hoogstaande kun­st­pro­gram­mer­ing kun­nen verbinden met de lokale opgaven en welke kansen en uitdagin­gen we zien.

Sabine Ren­ders, pro­ject­di­recteur namens Hem­brug Zaan­dam BV: ‘Het sym­po­sium vormt een mooie start van de samen­werk­ing tussen ons, LIFE​WORLD​.BE, gemeente Zaanstad en de onderne­mers en bewon­ers op het Hem­brugter­rein over de kunst– en werkpro­gram­mer­ing in de bestaande gebouwen en indus­triële hallen op Hem­brug. Duidelijk is dat we de enorme poten­tie zien en delen, maar de schoud­ers er geza­men­lijk onder moeten zetten om deze ambities in de loop van jaren waar te maken. Denk in dit ver­band aan het ver­groten van de bereik­baarheid van het Hem­brugter­rein met open­baar ver­voer en het verbinden van de kunst(beleving) met inwon­ers van gemeente Zaanstad. BIG ART laat zien dat dit laat­ste wordt bereikt met de exposi­tie in de Pro­ject­fab­riek’.

Beeld: Michel Mees Pho­tog­ra­phy © Foto pre­view BIG ART met (v.l.n.r.) Sabine Ren­ders (pro­ject­di­recteur Hem­brug Zaan­dam B.V.), Stef Col­lignon (Raad van bestuur Het HEM/​Amerborgh), Annika Rulkens (opgaveregis­seur Cul­tuur gemeente Zaanstad), Steven Zee­man (man­ag­ing part­ner LIFE Europe), Wes­sel Bre­unesse (wethouder Kunst en Cul­tuur gemeente Zaanstad) en Anne van der Zwaag (directeur/​eigenaar OBJECT).

Team Hem­brug Zaan­dam B.V.


Joomla tem­plates by a4joomla