Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

ZAANSTREEKkk logoKeti Koti Her­denk­ing Zaan­dam
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Aan de vooravond van de lan­delijke Keti Koti her­denk­ing wordt het afschaf­fen van de slav­ernij in Suri­name en de Ned­er­landse Antillen jaar­lijks her­dacht in Zaanstad op 30 juni. Eerder vond dit plaats op de Anton de Kom­brug aan de Ver­miljoen­weg in Zaan­dam. Vorig jaar tij­dens corona naast de brug op een grasveld. Enkele maan­den gele­den zijn de brug en het viaduct beschilderd en onder de brug was gis­ter­avond de her­denk­ing met een podium en stoe­len voor de gas­ten. Er was een behoor­lijk opkomst. Onder de aan­wezi­gen burge­meester Ham­ming, gemeen­ter­aad­sle­den en belangstellenden.

ketikoti2

ketikoti8

De avond begon met een plen­gof­fer ver­zorgd door Les­ley Reiziger. Hij vroeg de zegen van Mama Aisa (Moeder Aarde) en goot water uit een kale­bas over de aarde ter gedacht­e­nis aan alle overleden vooroud­ers en de tot slaaf gemaakten.

ketikoti7 ketikoti3

Daarna opende Patri­cia Viereck, voorzit­ter van Sticht­ing Comité 30 juni-​1 juli Zaanstreek, de her­denk­ing en vol­gden nog enkele sprek­ers. Blij zijn de organ­isaties met de beschilder­ing van de Anton de Kom­brug. Maar dat een onder­zoek naar het Zaanse slav­erni­jverleden is afgewezen door de gemeen­ter­aad staat de organ­isaties niet aan. Ze drin­gen aan op een herover­weg­ing. Erik Schaap van het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Z/​W onder­s­te­unde dat. Hij kon zo drie Zaankan­ters noe­men die betrokken waren geweest bij de slaven­han­del. Aris van Broek, wie kent de weg niet?, houtverkoper. Een predikant die behalve dat hij het geloof ver­sprei­dde in Suri­name plan­tages bezat, eve­nals Evert Cor Smit, de burge­meester van Koog aan de Zaan. Posi­tief vindt hij dat er nog een kunst­werk geplaatst wordt aan de Gouw. En dat is in de Kleuren­bu­urt en tegen­over de Verzets­bu­urt. Boven­dien zal er vol­gend jaar een ten­toon­stelling komen over het slavernijverleden.

Burge­meester Ham­ming bood nog­maals zijn excuses aan voor het Zaanse slav­erni­jverleden. Hij is niet voor het onder­zoek maar besteedt liever aan­dacht aan lessen over het slav­erni­jverleden. Zo denkt hij het ver­haal lev­end te houden. Hij hield het gehoor voor dat ongelijkheid en dis­crim­i­natie nog steeds bestaan. Het is niet altijd zicht­baar hoe mede­burg­ers wor­den weggezet. De gemeen­schap is broos, laten we elkaar liever insluiten dan uit­sluiten, aldus de burgemeester.

ketikoti5 ketikoti6

Er waren bij­dra­gen van twee meis­jes met een voor­dracht over vri­jheid. En ook de stads­dichters Reinier Fosch en Lisa van Ton­geren met die gedichten.
Kransen wer­den gelegd door de burge­meester namens het gemeen­tebestuur en de ver­schil­lende organisaties.

ketikoti4

Er werd ook nog gespro­ken door Ronny Lede namens de klankbor­d­groep ‘Zaan Stedelin­gen van Suri­naamse Afkomst’ en Nishall Bha­gai namens de Sticht­ing Samen1SamenSterk die eerder de vier­ing organ­iseerde. Nu is dat in han­den van het Comité 30 Juni/​1 Juli Zaanstreek.

De voorzit­ter reikte burge­meester Ham­ming bij het weg­gaan nog een nieuw ont­wor­pen vlag aan, zodat deze vlag ook bij gele­gen­heden in de Gemeente gebruikt kon wor­den. (Zie op de foto’s op de achtergrond.)

Tussendoor speelde en zong de Per­cussiegroep van Percy Hol­land. Na de min­uut stilte aan het eind van de her­denk­ing werd er nog een dan­sje gemaakt door ver­schil­lende aanwezigen.


Joomla tem­plates by a4joomla