Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ont­bijt met de burge­meester
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Ont­bi­jten met de burge­meester in het Stad­huis van Zaanstad. Die eer viel 34 leer­lin­gen van groep 8 van basiss­chool De Piramide uit Koog aan de Zaan dins­dagocht­end 4 okto­ber 2022 te beurt.

OntbijtBurge

Foto: Burge­meester Ham­ming heet de kinderen welkom en stelt iedereen voor.

Behalve met burge­meester Jan Ham­ming zaten ze ook met de wethoud­ers en direc­tie van de gemeente aan tafel. Dat behoefde wel enige uit­leg, dus vooraf vroeg Jan Ham­ming aan de kinderen wat ze dachten dat zijn taak is. Ze hebben daar wel idee van. Maar de burge­meester vertelde dat hij daar­bij veel steun heeft van zijn ambtenaren, te begin­nen met de sec­reta­ressen en verder zijn wethoud­ers. Zij zijn de min­is­ters van Zaanstad, ook wel hulpsin­terk­lazen. De wethoud­ers stelden zich voor en vertelden wat zij in hun porte­feuille hebben. De burge­meester was ook wel benieuwd of de kinderen ‚s mor­gens ont­bi­jten voor­dat ze naar school gaan. Dat was tenslotte het onder­w­erp waar­voor de kinderen op de fiets naar Zaan­dam waren gekomen. Drie kinderen staken hun hand op omdat ze niet ont­bi­jten. Een meisje vertelde voor schooltijd een broodje bij de super­markt te halen. De kinderen eten vers fruit, brood met kaas of zoet of muesli.

ontbijtBurge2
Daarna kon ein­delijk begonnen wor­den met het ont­bijt met bol­let­jes, boter­ham­men, krenten­brood, muesli, melk, thee, kaas en zoet beleg. Geen fruit of vrucht­en­sap. Onder­tussen wer­den genoeglijk gesprekken gevo­erd. De kinderen kon­den vra­gen stellen en natu­urlijk waren de burge­meester en zijn wethoud­ers ook benieuwd of de jonge burg­ers tevre­den zijn. Sherenly, Eva, Lola en Niroz had­den vooral klachten over de ver­schil­lende speel­tu­inen. Ze zaten aan de goede tafel met Wes­sel Bre­unesse, die van open­bare werken is. Hij noteerde een kapotte schom­mel en gli­jbaan en gaf aan de kinderen mee dat je kapotte speel­tu­igen altijd door kunt geven aan de gemeente, dan wor­den ze gemaakt. Met zijn lijstje kon de wethouder ook de andere tafels langs.

Er werd natu­urlijk ook over sport gespro­ken. Wethouder Ger­ard Slegers wilde graag weten welke sporten de kinderen beoe­fe­nen. Want behalve goede voed­ing is bewe­gen ook belan­grijk. Er gin­gen veel vingers omhoog. Met de meeste voor voet­bal, jon­gens en meis­jes. Ook de skate­baan was onder­w­erp en de vraag of paardri­j­den een sport is. En voor deze leer­lin­gen van groep 8 is de vraag van deze week naar welk ver­vol­go­nder­wijs ze gaan ook heel span­nend.

ontbijtBurge3
Tot slot werd een groeps­foto gemaakt en bekeken de kinderen de raad­szaal.

Natasja Groothuis­mink van Onder­wijs benadrukte hoe ze op deze manier van in gesprek zijn weer veel geleerd heeft van wat er leeft onder de kinderen.

Foto’s: Ans Pieper.


Joomla tem­plates by a4joomla