Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Een hos­pice in Zaandam

Van onze redac­tie, Ans Pieper

Ook Zaan­dam kri­jgt een hos­pice. Al veer­tien jaar is hos­pice de Schelp in Krom­me­nie aan de Even­wicht­straat gevestigd.

Een hos­pice of bijna thuishuis is een zor­gin­stelling die zich gespe­cialiseerd heeft in pal­li­atieve zorg. Deze hos­picevoorzienin­gen zijn bedoeld voor mensen die in hun laat­ste weken of maan­den, om wat voor een reden dan ook, niet thuis of in het zieken­huis kun­nen verbli­jven. In de Schelp komen gas­ten uit de regio, maar min­der uit Zaan­dam. Toch is er ook in het zuiden van Zaanstad behoefte aan een hos­pice.
Op 14 jan­u­ari 2023 hoopt het nieuwe hos­pice het Tij haar deuren te ope­nen aan de Schoen­er­straat in Pelder­sveld, Zaandam.

Judith Schouten, ooit ini­ti­atiefne­mer en nog steeds vri­jwilliger van de Schelp leidt mij rond in het pand in Krom­me­nie. Door­dat het een mon­u­men­taal pand is met onverwachte hoek­jes heeft het al een huiselijke en warme sfeer. In de Schelp zijn vier kamers voor de gas­ten. Er is een mooie tuin met ver­schil­lende ter­rassen waar gas­ten ook in bed naar buiten gere­den kun­nen wor­den. Er wordt koffie gedronken, over­leg gepleegd, in het kan­toor wordt gew­erkt, maar er heerst rust.

hospice Het Tij1

In Pelder­sveld bezoeken we het Tij waar nog volop gew­erkt wordt.


Deze bun­ga­low is in vergelijk­ing met de Schelp juist heel func­tion­eel, alles is gelijkvlo­ers. Er zijn vijf kamers. Ook hier een bin­nen­tuin en directe verbind­ing met het Dar­win­park. Het gebouw is hele­maal gestript maar het kon daar­door ook naar behoefte wor­den ingericht. De muren zijn al in zachte tin­ten geschilderd. Iedere kamer een andere kleur.

hospice Het Tij2

In het hos­pice is vier­en­twintig uur per dag ver­pleegkundige zorg aan­wezig. De naas­ten van de gas­ten hoeven geen man­tel­zorg meer te geven. Dat doen de vri­jwilligers. Steeds zijn er twee vri­jwilligers aan­wezig om de gas­ten en hun fam­i­lie het gevoel van ‚thuis’ te geven. Jet van den Berg en Helga Balk zijn de coör­di­na­toren van het nieuwe hos­pice. Zij zijn nog op zoek naar vri­jwilligers. “Er zijn totaal tachtig vri­jwilligers nodig. Mensen denken dat je uit de zorg moet komen om in het hos­pice te komen helpen. Maar dat is niet nodig. De ver­pleegkundi­gen ver­lenen de medis­che zorg. Wel wordt er affiniteit met de pal­li­atieve zorg van je gevraagd. De vri­jwilligers kri­j­gen ook cur­sussen aange­bo­den. De dien­sten zijn vier uur lang en er wordt gew­erkt tussen zeven uur ‚s ocht­ends en elf uur ‚s avonds. Je kunt zo veel mogelijk zelf je dien­sten invullen. En verder lijkt het werk in het hos­pice het meest op dat wat je ook in een gezin doet. Zor­gen voor een pret­tige sfeer, een kopje koffie inschenken, een praatje maken.”

“Wan­neer je geïn­ter­esseerd bent kun je con­tact opne­men met onder­staande contactgegevens.”

Belang­stel­len­den die als vri­jwilliger willen helpen kun­nen con­tact opne­men met tel​.nr. 075 640 77 95 of via een bericht naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Foto’s: Ans Pieper

NB Open­ing op 14 jan­u­ari 2023.


Joomla tem­plates by a4joomla