Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Erepen­ning voor Jan Lapère
Van onze redac­tie, Ans Pieper

JanLapere1“Ik ben hele­maal over­rompeld”, zegt Jan Lapère op 10 decem­ber 2022 . Hij heeft zojuist de gemeen­telijke erepen­ning van Zaanstad uit han­den van burge­meester Jan Ham­ming ont­van­gen. Hij was gis­ter­avond onder valse voor­wend­se­len naar de Fab­riek gelokt. Onder het toeziend oog van fam­i­lie, vrien­den en bek­enden mocht hij samen met zijn vrouw Win­nie de Wit de Kaaik­ster aansteken die deze dagen op de Saen­toren prijkt. Nadat dit met een druk op de rode knop was gelukt, toog het gezelschap naar bin­nen waar de werke­lijke reden van de uitn­odig­ing duidelijk werd.

JanLapere2“Veel mensen zullen zijn naam niet ken­nen, omdat hij meestal op de achter­grond werkt, maar Jan Lapère heeft zich jaren­lang ingezet voor het Zaans cul­tureel erfgoed.”aldus burge­meester Jan Ham­ming. “Dat is dan ook de reden dat het col­lege van B&W heeft besloten de pen­ning aan u uit te reiken die wordt toegek­end aan per­so­nen, bedri­jven en instellin­gen die een uit­zon­der­lijke presta­tie hebben geleverd voor de gemeente Zaanstad.”

Jan Lapère werkte tot zijn pen­sioner­ing als jour­nal­ist, cor­rec­tor, ein­dredac­teur, mark­ton­der­zoeker en hoofd mar­ket­ing bij De Typhoon, Dami­ate en HDC Media.
Hij was een van de samen­stellers van de Ency­clo­pe­die van de Zaanstreek die in 1991 uitk­wam. Deze moest na tien­tallen jaren geac­tu­aliseerd en gedig­i­taliseerd worden.

Het Gemeen­tearchief Zaanstad, Uit­gev­erij Noord-​Holland en Verenig­ing Zaans Erf­goed besloten de ency­clo­pe­die over te zetten naar Zaan­wiki, een online ken­nis­bank over de geschiede­nis van de Zaanstreek. Daar heeft Jan een belan­grijke taak vervuld.

JanLapere3Hij heeft niet alleen de hele tech­nis­che inricht­ing voor zijn reken­ing genomen, maar onder zijn lei­d­ing zijn ook de duizen­den lemma’s opnieuw geredi­geerd. In de jaren erna heeft hij het tech­nisch en inhoudelijk beheer uit­gevo­erd en andere vri­jwilligers gemo­tiveerd om lemma’s toe te voe­gen. Dat heeft ertoe geleid dat Zaan­wiki een actueel en bij­zon­der pop­u­lair naslag­w­erk is gewor­den.
Sinds 2010 is Lapère ook vri­jwilliger bij de Sticht­ing Zaans Erf­goed. Hij ver­zorgt onder meer de tech­nis­che onder­s­te­un­ing bij bijeenkom­sten, organ­iseert activiteiten, beheert de web­site en maakt films. Als vri­jwilliger heeft Jan ook een belan­grijke rol gespeeld bij de real­isatie van de doc­u­men­taires van Mon­u­menten Spreken.
Sinds 2021 is hij daar­naast ook nog voorzit­ter van de Sticht­ing Zaans Medi­aplat­form De Orkaan.

Na de uitreik­ing van de pen­ning, de ingeli­jste oorkonde en een boeket voor vrouw Win­nie werd er een toast uitgebracht.

Jan Lapère genoot vanaf een bankje zicht­baar van het samen­z­ijn met zijn fam­i­lie maar ook met de vele bek­enden die zich alle­maal bezighouden met het Zaans erfgoed.

JanLapere4

Foto’s: Ans PieperJoomla tem­plates by a4joomla