Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Feestelijke open­ing van de vernieuwde Dagbeste­d­ing van Pen­nemes
Pers­bericht

De afgelopen maan­den is de Dagbeste­d­ing van Zorg­cen­trum Pen­nemes in Zaan­dam com­pleet ver­bouwd. Het resul­taat: twee mod­erne keukens, nieuw san­i­tair en een gezel­lig interieur waarin de natuur een terugkomend thema is.
Op don­derdag 12 jan­u­ari om 14 uur vindt de feestelijke open­ing plaats.
U bent van harte uitgenodigd.

Pennemes
Pen­nemes organ­iseert al jaren dagbeste­d­ing voor zelf­s­tandig wonende oud­eren. Voor oud­eren met lichamelijke prob­le­men en voor oud­eren met geheugen­prob­le­men. Het doel van de dagbeste­d­ing is onder andere het ont­las­ten van de man­tel­zorg­ers en het aan­bieden van sociale con­tacten en dagstruc­tuur.
De afgelopen jaren huisde de dagbeste­d­ing in twee afgeschei­den, voor­ma­lige kan­toor­ruimtes.

Pennemes1Team­lei­der Marga Kraaij: ‘Hier wer­den dezelfde activiteiten op een ver­schil­lend niveau aange­bo­den. Cliën­ten kozen voor een kamer, niet voor een activiteit. Dat von­den wij niet meer van deze tijd. Wan­neer mensen men­gen, is dat goed voor hun sociale con­tacten. Daar­bij kun­nen ze elkaar helpen.’
Afgelopen jaar wer­den de kan­toor­ruimtes daarom aangepast naar de huidige wensen. Marga: ‘In de nieuwe sit­u­atie zijn de kamers met elkaar ver­bon­den. Zo nodig kun­nen we een schuifdeur dicht­trekken. Aan beide zij­den bieden we nu ver­schil­lende activiteiten aan. Cliën­ten kiezen op basis van hun inter­esses. We hopen dat ze nieuws­gierig wor­den, bij elkaar gaan kijken en elkaar inspir­eren.’
Het pro­gramma wordt afgestemd op de per­soon­lijke wensen en mogelijkhe­den van de deel­ne­mers, en op de wensen en mogelijkhe­den van de groep.

Activiteit­en­begelei­der Eric van der Heide: ‘Ter ontspan­ning gaan we bijvoor­beeld wan­de­len, spe­len we een spel of organ­is­eren we een knut­selac­tiviteit. Tij­dens kook­sessies berei­den we appel­moes en soep of bakken we koek­jes. Ook zijn beweg­ing en muziek voor ons heel belan­grijk. Daar­naast onderne­men we graag din­gen op het gebied van dier en natuur. Bijvoor­beeld in onze bin­nen­tuin of op ons groene dak. Wan­neer cliën­ten iets doen wat ze leuk vin­den, zit­ten ze beter in hun vel en bli­jven ze gemo­tiveerd om mee te doen. We ver­zor­gen geregeld groeps­ge­sprekken over vroeger, om het geheugen te activ­eren. Bij het ophalen van herin­ner­in­gen zien we mensen vaak ‘groeien’. Vooral voor dementerende oud­eren, die steeds min­der onthouden en begri­jpen, is dit heel waarde­vol.’

Zorg­cen­trum Pen­nemes, Bloem­gracht 95, Zaan­dam. Tel: 075 650 41 10.

Joomla tem­plates by a4joomla