Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

logoshm zaanstadSchuld­hulp­maatje Zaanstad
Pers­bericht

Vanaf 2 feb­ru­ari 2023 inloop­spreekuur Schuld­hulp­maatje Zaanstad in Wijk­cen­trum Dirk Prins
Schuld­hulp­maatje Zaanstad onder­s­te­unt Zaanse burg­ers die in finan­ciële nood zijn gekomen met gratis advies. Vanaf 2 feb­ru­ari is het nu ook mogelijk om hulp te kri­j­gen via het inloop­spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins in Zaan­dam.
Iedere don­derdag zijn twee vri­jwilligers van de sticht­ing van 14:00 tot 16:00 uur aan­wezig om mensen van de juiste hulp te voorzien.

Het inloop­spreekuur is een region­aal ini­ti­atief van de Zaanse afdel­ing van Schuld­hulp­maatje. De ‚Schuld­hulp­maat­jes’ kwa­men zelf met het idee en voor een peri­ode van 6 maan­den wordt gekeken of er behoefte is aan deze wijze van ondersteuning.

Jan­nie Broekhuizen, Schuld­hulp­maatje en ini­ti­atiefneem­ster: „Met het inloop­spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins kun­nen we meer mensen bereiken en helpen als organ­isatie. De kern is laag­drem­pe­ligheid, naast de mensen staan en de tijd voor hen nemen. Overzicht in de finan­ciële chaos creëren. Wij denken met iemand mee die geld­zor­gen heeft en begelei­den deze, net waar de behoefte is.”

Toe­name armoede
Kran­ten staan er helaas vol mee de laat­ste tijd. Het Rode Kruis moet op steeds meer plekken in Ned­er­land voed­sel­pakket­ten aan­bieden. Vol­gens cijfers van het Armoede­fonds zijn er 650.000 gezin­nen die finan­ciële prob­le­men hebben. In 2019 waren dit nog 574.000 huishoudens.

Prob­lema­tis­che geld­zor­gen
Toch zijn er vol­gens Schuld­hulp­maatje Zaanstad heel veel mensen in Zaanstad met prob­lema­tis­che geld­zor­gen die dit niet dur­ven aan te kaarten of niet weten waar ze aan moeten kloppen.

Voorzit­ter Kees van der Pol van de Zaanse tak van Schuld­hulp­maatje: „Ondanks de inflatie en economie die onder druk staat zien wij geen enorme toe­name in het aan­tal mensen die zich aan­melden. Dat rijmt niet met de armoede­ci­jfers. Wat mensen zeker niet moeten doen is hun hoofd in het zand steken. Schulden gaan niet vanzelf weg en geld­zor­gen kun­nen voor veel prob­le­men zor­gen. Maar vaak kun­nen wij helpen orde in de chaos te schep­pen en hier­door erger te voorkomen. Wij betalen geen schulden af, maar helpen wel dat gezin­nen weer finan­cieel gezond kun­nen worden.”

Inloop­spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins
Het inloop­spreekuur op don­derdag­mid­dag is toe­ganke­lijk en bezoek­ers wordt absolute pri­vacy gegaran­deerd. Alle gedeelde infor­matie bli­jft tussen het Schuld­hulp­maatje en de hulpvrager. Er hoeft van tevoren geen afspraak gemaakt te worden.

Voor wie liever via de web­site van Schuld­hulp­maatje Zaanstad con­tact zoekt kan zich aan­melden via schuld​hulp​maat​jeza​anstad​.nl/​i​k​-​z​o​e​k​-​h​u​l​p​/​h​u​l​p​a​a​n​v​r​a​a​g​-​f​o​r​m​u​l​i​e​r​/

Joomla tem­plates by a4joomla