Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

logoTechniek opleidingenTetrix Tech­niek zoekt vak­spe­cial­is­ten
Pers­bericht

Sti­jging aan­tal tech­nis­che leer­lin­gen leidt tot grotere vraag naar oplei­ders
“Het aan­tal tech­nis­che leer­lin­gen dat in sep­tem­ber 2023 gaat begin­nen met een BBL (werken en leren) oplei­d­ing via Tetrix Tech­niek in Zaan­dam is enorm geste­gen t.o.v. de afgelopen jaren. Dit is een posi­tieve ontwik­kel­ing voor de sec­tor. Het is echter ook belan­grijk om te erken­nen dat deze toe­name in leerling-​werknemers gepaard gaat met een grotere vraag naar oplei­ders die deze leer­lin­gen kun­nen begelei­den”, aldus Tetrix Techniek.

De nieuwe en uiterst mod­erne tech­niek­lo­catie van Tetrix Tech­niek in Zaan­dam heeft er voor gezorgd dat er veel inter­esse is in een oplei­d­ing tot constructiewerker/​lassen of ser­vice­mon­teur in de indus­trie. Een andere oorzaak van de groeiende pop­u­lar­iteit van tech­nis­che oplei­din­gen is dat er de afgelopen jaren ver­schil­lende ini­ti­atieven zijn genomen om jon­geren te stim­uleren om te kiezen voor een tech­nis­che oplei­d­ing. Deze ini­ti­atieven lijken hun vruchten af te wer­pen, wat leidt tot een toe­name in het aan­tal tech­nis­che leerling-​werknemers.

Lasser

Hoewel de toe­name van het aan­tal tech­nis­che leer­lin­gen een zeer posi­tieve ontwik­kel­ing is, is het ook belan­grijk om te erken­nen dat er meer oplei­ders nodig zijn om deze leer­lin­gen goed te kun­nen begelei­den. Het is immers van groot belang dat de leer­lin­gen op een goede manier wor­den opgeleid en begeleid, zodat zij de juiste ken­nis en vaardighe­den kun­nen ver­w­er­ven om suc­cesvol te zijn in de sec­tor. Het is enorm belan­grijk dat ieder tech­nisch tal­ent behouden kan wor­den voor de branche in de regio Zaanstreek.

Zo’n oplei­der, ook wel een Tech­nieko­plei­der genoemd komt ide­aliter uit de prak­tijk en heeft de ken­nis en vaardighe­den van het vak om dit over te dra­gen aan de nieuwe gen­er­atie tech­nici. Ervar­ing met (praktijk)les geven is niet noodza­ke­lijk, een oplei­d­ing daar­toe behoort zeker tot de mogelijkhe­den. Het is een veelz­i­jdige job waar­bij je niet alleen prak­tijk­vaardighe­den bij brengt aan BBL leer­lin­gen, maar ook aan cur­sis­ten (om-​, her en bijschol­ing) die bijvoor­beeld aan dag– of avond­cur­sus vol­gen. Oplei­den is niet de enige taak, een tech­nieko­plei­der onder­houdt ook regel­matig con­tact met de leerbedri­jven uit de regio, enerz­i­jds om de voort­gang van de leer­lin­gen te bewaken en anderz­i­jds om de oplei­d­ings­be­hoefte van de bedri­jven in kaart te bren­gen.

Het is van groot belang dat er vol­doende oplei­ders beschik­baar zijn om de groeiende groep tech­nis­che leer­lin­gen in de metaal­tech­niek goed te kun­nen begelei­den. Door te investeren in de ontwik­kel­ing van tech­nieko­plei­ders en het aantrekken van nieuwe vak­spe­cial­is­ten kan deze uitdag­ing suc­cesvol wor­den aange­gaan. Zo kan de metaal­tech­niek bli­jven groeien en bloeien en kun­nen we bli­jven prof­iteren van goed opgeleide tech­nici in de sec­tor.

Op dit moment is Tetrix Tech­niek op zoek naar vak­spe­cial­is­ten die hun ken­nis willen over­dra­gen aan leer­lin­gen in de vol­gende beroepen: lassers en/​of con­struc­tiebankw­erk­ers. Meer infor­matie over de open­staande vaca­tures is te vin­den op www​.tetrix​tech​niek​.nl/​w​e​r​k​e​n​b​i​j


Joomla tem­plates by a4joomla