Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

OdiondiplomakleinBran­cheo­plei­d­ing Odion
Pers­bericht

Bran­cheo­plei­d­ing Odion als opstap naar werk in de samen­lev­ing. Uitreik­ing diploma’s en cer­tifi­caten voor ges­laagde cliënten.

Wormer, 19 mei 2023 – Ze straalden van trots, de tien cliën­ten van Odion die woens­dag op het Ser­vice Bureau van de zor­gor­gan­isatie hun diploma of cer­ti­fi­caat in ont­vangst mochten nemen. Zij waren de eersten die met goed gevolg de nieuwe bran­cheo­plei­d­ing afrond­den die Odion heeft opgezet. Doel van de oplei­d­ing is om mensen met een beperk­ing een reg­ulier diploma te laten behalen in een tempo dat aansluit op hun mogelijkhe­den. Ze hebben zo de ken­nis en kunde in huis om werk te vin­den of een meer betekenisvolle daginvulling.

OdionDebbieSharonNa een gede­gen voor­berei­d­ing ging de oplei­d­ing in jan­u­ari 2022 van start. Marie Louise van Hall, stafmedew­erker Mee­doen bij Odion, vertelt: “Bij Odion vin­den we dat iedereen kan mee­doen in de samen­lev­ing: op zijn of haar eigen manier die past bij wensen, behoeften en mogelijkhe­den. Deze oplei­din­gen helpen hier­bij. Ze zijn geïni­tieerd door de Verenig­ing Gehand­i­capten­zorg Ned­er­land (VGN) en wor­den gesub­si­dieerd door het min­is­terie van VWS. En ze sluiten zó goed aan op onze visie, dat we besloten om zelf deze oplei­din­gen te gaan aanbieden.”

OdionSharonPrak­tijkgericht
Twee Odi­on­medew­erk­ers zijn door de Acad­e­mie van Zelf­s­tandigheid opgeleid tot trainer. Deb­bie Boer is een van hen. Zij legt uit: “Voor­lopig lei­den we op voor drie func­ties: assis­tent logistieke dien­stver­len­ing, assis­tent groen­voorzien­ing en assis­tent facil­i­taire dien­stver­len­ing. Ze duren ieder in totaal ander­half jaar, waar­bij de cliënt in eigen tempo deel­cer­tifi­caten haalt. De oplei­din­gen zijn erk­end door de des­be­tr­e­f­fende branches en geven de cliënt een goede basis voor werk. Maar ze vor­men ook een uit­stek­ende voor­berei­d­ing voor als iemand wil doorstromen naar het reg­uliere mbo niveau 1.”

Opdrachten
Cliënt Sharon is een van de trotse cliën­ten die gis­teren haar diploma in ont­vangst mocht nemen. “Ik heb Facil­i­tair gedaan, want ik wil graag in de horeca werken”, vertelt ze. “Iedere woens­dag had­den we les op het Ser­vice Bureau van Odion. Deb­bie legde daar alles voor de vol­gende prak­tijkop­dracht uit, bijvoor­beeld tafel dekken. Dat deed ik dan bij Odion Dar­win­park in Zaan­dam en bij Tante Tee in Krom­me­nie. Als ik klaar was, nam mijn begelei­der een foto. Zelf schreef ik een ver­slagje en samen ging dat in mijn dig­i­tale port­fo­lio.” “Die port­fo­lio werd uitein­delijk beo­ordeeld door een com­missie van KCH, een organ­isatie voor beroep­scom­pe­ten­ties en kwaliteits­borg­ing”, vult Deb­bie aan.

Odiondiplomauitreiking

Breder
Aan deze eerste oplei­din­gen namen alleen cliën­ten van Odion deel. “Maar het is de bedoel­ing dat meer zor­gor­gan­isaties dergelijke oplei­din­gen gaan geven”, vertelt Marie Louise. “Je kunt dan de samen­werk­ing zoeken voor een breder aan­bod en ‘jouw’ oplei­d­ing ook open­stellen voor cliën­ten van collega-​organisaties. Bij de tweede groep die in het najaar 2022 van start is gegaan gebeurt dat al: wij hebben cliën­ten van andere zor­gor­gan­isaties gekre­gen en andersom.”

Beeld cliënt Sharon en oplei­der Deb­bie: Maarten Feen­stra
Beeld cliënt Sharon: Maarten Feen­stra
Groeps­foto alle ges­laag­den: Sil Holdener
Joomla tem­plates by a4joomla