Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Maatschap­pelijke Raad Schiphol
Pers­bericht

Op 1 juli 2023 wordt de Maatschap­pelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht, waarin bewon­ers van ron­dom Schiphol hun stem kun­nen laten horen.
Voor­dat het over­leg met bewon­ers klapte, bestond er over­leg via de ORS. De Omgev­ings Raad Schiphol. Groot ver­schil tussen MRS en ORS is dat de lucht­vaartin­dus­trie niet langer aan tafel zit.

Schiphol

Verkiezin­gen
Bewon­er­sor­gan­isaties kun­nen zich aan­melden om mee te stem­men over de verte­gen­wo­ordi­ger, die namens hun woonge­bied plaat­sneemt in de MRS. Het pro­ces ver­loopt via verkiezin­gen. Kon­takt Milieube­heer Zaanstreek (KMZ) heeft zich als bewon­er­sor­gan­isatie aangemeld voor de woonge­bieden Polderbaan-​binnen en Polderbaan-​buiten.
Assendelft valt gro­ten­deels onder Polderbaan-​binnen (ern­stige hin­der). De rest van Zaanstad valt gro­ten­deels onder Polderbaan-​buiten.
Zie de kieskaart, waarop je via jouw post­code ziet waar jouw huis onder valt.
Om zoveel mogelijk invloed te hebben bin­nen de MRS vraagt KMZ de bewon­ers uit die gebieden om een onder­s­te­un­ings­for­mulier te ondertekenen.

Dat for­mulier vind je hier: Steun KMZ Kan­di­datuur in Matschap­pelijke Raad Schiphol Stuur het per post –KMZ, Kleine Tocht 4, 1506 CB Zaan­dam — of via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Wat doet de Maatschap­pelijke Raad Schiphol?
De MRS zal gevraagd en ongevraagd adviezen uit­bren­gen aan het kabi­net en aan de lucht­vaart­sec­tor over het ver­beteren van de leefk­waliteit.
Zie ook: www​.maatschap​pelijk​er​aad​schiphol​.nl

Wat doet Kon­takt Milieube­heer Zaanstreek?
SOS Zaanstreek zet zich als werk­groep van de KMZ al jaren in om de over­last van het luchtver­keer aan te pakken.
Met elke 50 onder­s­te­un­ingsverk­larin­gen kan KMZ/​SOS Zaanstreek een kies­per­soon aan­wi­jzen. De kies­per­soon kiest een verte­gen­wo­ordi­ger die namens de bewon­ers deel gaat nemen aan de MRS.

Wie stil bli­jft kri­jgt nog meer her­rie!
Vind je het belan­grijk dat bewon­ers zich richt­ing de over­heid laten horen, waar het gaat om de enorme impact van het luchtver­keer op de leefomgev­ing? Onder­s­teun dan snel KMZ/​SOS Zaanstreek met een handteken­ing. Zo kun­nen we zoveel mogelijk voor de Zaanstreek betekenen.


Joomla tem­plates by a4joomla