Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Baas in eigen burka

Het beeld dat het Westen heeft van islami­tis­che vrouwen bli­jft een­z­i­jdi­gen star, vindt Volkskrant-​verslaggever Rob Vreeken. boerka

Het gaat namelijk wereld­wijd de goede kant uit met moslimvrouwen: ze gaan naar school, kri­j­gen min­der kinderen, organ­is­eren zich. Zij hebben de poli­tieke islam tegen, maar het maatschap­pelijk tij mee. Veel vrouwen sla­gen erin nieuw ter­rein te verov­eren, al is het maar voor hun dochters. Rob Vreeken ging in de moslimw­ereld op zoek naar vrouwen om erachter te komen hoe divers de eman­ci­patie ver­loopt. Hij ont­moette taxi­chauf­feuses, stu­dentes, arbei­d­sters in de tex­tielin­dus­trie, mis­han­delde vrouwen en dorpsmeis­jes. Car­rièrevrouwen met een zwarte chador en moslim­fem­i­nistes die de Koran uit het hoofd ken­nen. Velen vechten ervoor ‘baas in eigen boerka’ te zijn.

boerka 2Baas in eigen boerka” is een real­is­tisch en opti­mistisch boek waarin Rob Vreeken laat zien dat achter de per­soon­lijke ver­halen een wereld van geloof, hoop en veran­der­ing schuilgaat.

Paper­back — 240 Blz.
ISBN: 9789029086592

Moslimvrouwen emanciperen, ondanks de islam:

Het beeld van vrouwen in de islami­tis­che wereld is te star, vindt Rob Vreeken. Het gaat wereld­wijd de goede kant uit met moslimvrouwen: ze gaan naar school, kri­j­gen min­der kinderen, organ­is­eren zich. Zij hebben de poli­tieke islam tegen, maar het maatschap­pelijk tij mee. Veel vrouwen sla­gen erin nieuw ter­rein te verov­eren, al is het maar voor hun dochters.

In zijn reportagereizen door de islami­tis­che wereld (van Indone­sië tot Sene­gal, van Afghanistan tot Dubai ) ging de Zaan­dammer Vreeken op zoek naar vrouwen om erachter te komen hoe divers de eman­ci­patie verloopt.

Onlangs ver­scheen daarover zijn boek ‚Baas in eigen boerka — Van Koran tot Girlpower’. Hij ont­moette taxi­chauf­feuses, stu­dentes, arbei­d­sters in de tex­tielin­dus­trie, mis­han­delde vrouwen, car­rièrevrouwen met een zwarte chador en moslim­fem­i­nistes die de Koran uit het hoofd ken­nen. „Al te vaak trof ik een door en door con­ser­vatieve, patri­ar­chale cul­tuur waarin man­nen het heertje zijn.

Maar wordt de maatschap­pelijke posi­tie van vrouwen in de islami­tis­che wereld bepaald door de religie? Niet in de eerste plaats. Het zijn economis­che, poli­tieke, demografis­che en cul­turele fac­toren die de maatschap­pelijke posi­tie van vrouwen bepalen. Van die fac­toren is de gods­di­enst er één. Overal in de islami­tis­che wereld verov­eren meis­jes en vrouwen het onder­wijs. In veel lan­den is het kinder­tal hard aan het dalen, soms al tot Noord-​Europees niveau. Vrouwen zetten hun hakken in het zand en organ­is­eren zich. Samen­levin­gen veran­deren en vrouwen emanciperen, ondanks de islam. De religie zal moeten vol­gen. Dát is de vol­go­rde, niet ander­som. De islam zal zich aan­passen aan de groeiende onge­hoorza­amheid van het vrouwvolk.”

Joomla tem­plates by a4joomla