Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Een span­nende film

De Volk­skrant, 23 juli 2012

De eerste film die mijn over­g­root­moeder zag, was er een met Buf­falo Bill. Het moet rond 1920 zijn geweest. De film draaide in bioscoop Apollo te Zaan­dam en laten we voor het gemak aan­nemen dat het Straight Shoot­ing was, met wie anders dan Duke R. Lee en Molly Mal­one. Wereld­wi­jze fam­i­liele­den had­den over­g­root­moeder op haar ken­nis­mak­ing met het nieuwe medium voor­bereid door uit te leggen dat de mensen die ze straks op het witte doek zou zien acteurs waren, die gewoon voor hun werk wer­den betaald.

Het was een bij­zon­der span­nende film, waarin niet alleen een enorm aan­tal rood­huiden, maar toch ook enkele cow­boys van hun paard wer­den geschoten of ander­szins het leven lieten.

span filmNagloeiend van opwind­ing ver­li­eten de fam­i­liele­den de bioscoop, maar over­g­root­moeder was in tra­nen. Pas bij de koffie in hotel-​café de Nieuwe Karse­boom aan de overkant wist ze door haar snikken heen uit te bren­gen: ‘Ach, die acteurs… Zich laten doo­d­schi­eten voor een paar rotcenten!’

De driehoeksver­houd­ing tussen film, geweld en de realiteit­szin van de kijker is van meet af aan een prob­lema­tis­che geweest, en het is maar een klein stapje van zaal Apollo, Zaan­dam 1920, naar bioscoop Cen­tury 16, Aurora 2012.

In de tussen­liggende tijd, te begin­nen in de jaren der­tig in de VS, hebben sociaal-​psychologen en medi­aweten­schap­pers een werke­lijk ongelooflijke hoeveel­heid onder­zoek gedaan naar de invloed van geweld in films en op tele­visie. Het resul­taat daar­van kan na tachtig jaar wor­den samengevat met: geweld kan miss­chien – maar miss­chien ook niet – invloed hebben, in bepaalde gevallen en op som­mige mensen. (Nee, van jump­ing to con­clu­sions kan de sociaal-​psychologie niet wor­den beticht, hoe gek dat na de affaire-​Stapel ook klinkt).

Zelf herin­ner ik me dat we begin jaren zes­tig na elke uitzend­ing van Ivan­hoe buiten met onze houten zwaar­den Aiven­hootje gin­gen spe­len. Maar het prob­leem is inder­daad dat vri­jwel al dat onder­zoek ging over kinderen, ken­nelijk vanuit de gedachte dat je vol­wasse­nen toch niet meer kunt ver­bieden ergens naar te kijken, of miss­chien in de veron­der­stelling dat film– en tv-​beelden vol­wasse­nen niet aanzetten tot kopieerge­drag. Van dat laat­ste geloof ik niets, gezien het aan­tal vol­wassen man­nen dat ik de afgelopen dagen pelo­ton­s­gewijs en in coureurstenue Toerde­fran­sje heb zien spelen.

Maar dan nog: kun­nen we de Batman-​film de schuld geven van de schi­et­par­tij in Aurora, Col­orado? Kun­nen we de gruwel­daden van Anders Breivik – gis­teren een jaar gele­den – toeschri­jven aan de Pathé-​kraker Fitna van regis­seur Geert Wilders?

Zelf ben ik geneigd de ver­ant­wo­ordelijkheid voor de twaalf doden in Aurora geheel en al te leggen bij de National Rifle Asso­ci­a­tion, maar ik besef dat je in de Verenigde Staten als politi­cus beter kunt toegeven liefheb­ber te zijn van seks met 11-​jarigen, dan vraagtekens te zetten bij het vuurwapenbezit.

Boven­dien is het causaal ver­band eerder omge­keerd. Het meeste geweld in films is geïn­spireerd door menselijke geweld­daden die al hebben plaats­gevon­den. Eerst had je de invasie in Nor­mandië, daarna Sav­ing Pri­vate Ryan – niet ander­som. Die film met Buf­falo Bill kwam pas nadát de Noord-​Amerikaanse indi­a­nen het slachtof­fer waren gewor­den van genocide.

Ik durf dus te voor­spellen dat de krankzin­nige actie van James Eagan Holmes uitein­delijk zal resul­teren in een Hollywood-​productie die we voor het gemak even Straight Shoot­ing II zullen noe­men. Ik durf ook te voor­spellen dat we daar alle­maal heen zullen gaan, als hij in Pathé of desnoods Apollo draait, en dat we nagloeiend van opwind­ing de bioscoop zullen ver­laten. En daar­voor zal nie­mand anders ver­ant­wo­ordelijk zijn dan wijzelf.

foto: Guus Dubbelman

Joomla tem­plates by a4joomla