Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Scholen in de Wijk.

Door: Koos van der Woude

Ik kwam pas in 1965 in de Ros­molen­bu­urt wonen. De wijk kende ik al, want mijn huidige vrouw komt er van­daan. Dus ben ik er nooit op school gegaan, zij wel. In de wijk hebben veel scholen ges­taan. Rond de kerk de Mari­aschool. In de Jan Sijbrand­steeg de Jozef­school. De Bakker­school naast het Ruiter­veer. In de Herderin­straat, een chris­telijke school en er naast de open­bare school 8. Die kreeg later de naam: Leegh­wa­ter­school. Hoe kan het ook anders waar veel straat­na­men naar molens zijn genoemd. Daarover later meer.

School 8
scholen2Tot na de Tweede Werel­door­log is er in de Ros­molen­wijk niet veel veran­derd. Vanaf de jaren vijftig is er heel veel ges­loopt, maar ook veel uit­ge­breid. De buurt lag vroeger aan de wei­lan­den en je keek zo naar Oost­zaan. Nu ligt de wijk ingek­lemd tussen nieuw­bouw en belan­grijke verkeerswegen.

Veel bewon­ers uit de buurt of hun kinderen hebben er op school gezeten en dan bedoel ik de Ros­molen­school. Het oude gebouw is al een paar maal van naam veran­derd maar de geschiede­nis begon in 1931. In Zaan­dam wer­den nage­noeg in dezelfde stijl drie scholen gebouwd. Door de uit­brei­d­ing van diverse wijken onder andere in de Ros­molen­bu­urt, was een basiss­chool broodnodig. Een van deze drie scholen was school 8 aan de Herderin­straat. Begin sep­tem­ber in dat jaar werd de deur voor het eerst geopend door de heer Hazel­hof, het hoofd van de school.

Foto: School 8.

Dik Trom­school
In de volksmond werd de school ook wel de Dik Trom­school genoemd. Deze bij­naam kwam van Johan Kievit, de schri­jver van deze boeken. Hij was tevens hoof­don­der­wi­jzer van de voor­ma­lige Bakker­school aan de Oost­z­i­jde. Na het sluiten van deze school ging de bij­naam mee naar school 8. De Bakker­school werd omge­bouwd tot arbei­ds­bu­reau en is in 1944 door verzets­mensen in brand gesto­ken. Na de oor­log en vooral in het begin van de jaren vijftig kri­jgt de school een nieuwe naam: De Leegh­wa­ter­school. Veel leer­lin­gen die nu gepen­sioneerd zijn herin­neren zich nog het hoofd van de school, de heer Lef­fer­man, een lange statige man met een gri­jze bos haar.

Ver­bouwin­gen.
scholen1In 1958 wordt aan de achterkant van de school een depen­dance gebouwd met vier lokalen en komt er een peri­ode met veel ver­bouwin­gen. Het school­plein wordt ver­plaatst van de voorkant naar de achterkant, tussen het hoofdge­bouw en de depen­dance. Het voor­ma­lige plein wordt plantsoen en de hoofdin­gang aan de Herderin­straat wordt afges­loten. De gang wordt omge­bouwd tot doc­u­men­tatiecen­trum. Ook begin­nen in deze tijd de eerste kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst de school bin­nen te drup­pe­len. In 1975 werd de heer Lef­fer­man ern­stig ziek en werd waargenomen tot 1977 door de heer Böh­mer. Het jaar daarna wordt Leo Seel hoofdonderwijzer.

Foto: De Leegh­wa­ter­school 2015

Joomla tem­plates by a4joomla