Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Om dit feit te gedenken hebben we wat betekenis­sen van het gebied en de straat­na­men op een rijtje gezet. De namen komen uit de Walvisvis­serij van de 17e eeuw. In Water­land was vooral De Rijp aktief in deze vis­serij. 10% van de vloot in die dagen kwam of werd gefi­nancierd vanuit dit dorp. Vele Com­man­deurs kwa­men hier ook vandaan.

walvisvaardersbuurt1Het opleggen van de schepen na het vangst­seizoen gebeurde vee­lal in De Zaanstreek en het klaar­maken voor de vol­gende reis vond ook hier plaats. Er is een prachtig schilderij van Joghem de Vries uit 1772, genaamd ‚De Groen­land­vaarder Zaan­dam van red­erij Claes Taam en Z’n, Zaan­dam’, op walvisvangst’.


Willem Bar­entsz
(For­merum, ±1550 — Nova Zem­bla, 20 juni 1597)
De eerste naam die bij de Walvis­vaart naar boven komt is die van Willem Bar­entsz. Het ver­haal van Willem Bar­entsz is één van de meest heroïsche uit de Ned­er­landse mar­i­tieme geschiede­nis. Bar­entsz stak in 1596 van wal in de hoop een Noordelijke door­vaart naar Azië te ont­dekken, maar strandde met zijn schip in het ijs bij Nova Zem­bla. De maan­den­lange over­win­ter­ing in het zelfge­bouwde ‚Behouden Huys’ op Nova Zem­bla en de ein­de­loze, barre terug­tocht naar de bewoonde wereld zijn ongek­ende huzaren­stuk­jes. Zelf liet hij het leven op Nova Zem­bla. (info: http://​www​.dewil​lem​bar​entsz​.nl/)

Spits­ber­gen

walvisvaardersbuurt2Vanaf de 17e eeuw begon Ned­er­land met de com­mer­ciële walvis­vaart. Willem Cor­nelisz. van Muy­den was in 1613 de eerste suc­cesvolle walvis­vaarder. De schip­pers Willem Cor­nelisz. van Muy­den uit Ams­ter­dam en Claes Cor­nelisz van Sar­dam vis­ten dat jaar bij de in 1596 door Willem Bar­entsz ont­dekte eilandengroep.

Van 1614 tot 1642 had de Noord­sche Com­pag­nie het alleen­recht. Op het eiland Ams­ter­dam bij Spits­ber­gen werd voor de walvis­vaart de ned­erzetting Smeeren­burg geves­tigd, van waaruit ‚s zomers grote hoeveel­he­den Groen­landse walvis­sen tot traan wer­den ver­w­erkt. Al rond 1670 waren er bij Spits­ber­gen nog zo weinig walvis­sen, dat de schepen moesten uitwijken naar andere gebieden. Dit bleek uitein­delijk com­mer­cieel geen suc­ces.
(Beeld: Cor­nelis de Man — De traankok­erij van de Ams­ter­damse Kamer der Groen­landse Com­pag­nie op Ams­ter­dam Eiland bij Spits­ber­gen, 1639. rijksmu​seum​.nl )

Straat Davis

walvisvaardersbuurt3
Detail van een oude kaart van Groen­land met de Straat Davis
Bron: Sticht­ing Het Wereld Natuur Fonds-​Nederland.

In de 18e eeuw begonnen de Ned­er­lan­ders met walvis­vaart in Straat Davis. Omdat de walvis­sen rond Spits­ber­gen door de inten­sieve jacht bijna waren verd­we­nen zocht men een nieuw vangst­ge­bied en dat werd Straat Davis. De eerste jaren voeren gemid­deld 67 schepen uit. In 1732 bereikte de vis­serij in Straat Davis zijn piek met 137 Ned­er­landse schepen.

Mor­gen­ster­straat

De bij­belse beteke­nis van mor­gen­ster: De mor­gen­ster is de her­aut van een nieuwe dag.
Herders gin­gen sinds oude tij­den met hun kud­den door het land en ver­keer­den dan ook onder de nachtelijke hemel waar zij volop gele­gen­heid had­den om de hemel te bestud­eren. Natu­urlijk had­den zij ook goede aan­dacht voor de morgensterren/​ster­ren van de schemer­ing (Job 3:9), die een nieuwe dag aankondig­den, de her­auten van de zon.
Om goed te kun­nen begri­jpen wat er bedoeld wordt met de mor­gen­ster kun­nen we nu het beste een zeereisje maken ver uit de kust. Daar is het ten­min­ste vlak voor­dat de ocht­end­schemer­ing begint nog roet donker. Een pla­neet wordt mor­gen­ster genoemd als hij eerder boven de hori­zon ver­schi­jnt dan de zon. De helder­ste pla­neet die hier­voor in aan­merk­ing komt is Venus. Deze is een deel van het jaar mor­gen­ster.
walvisvaardersbuurt4De Mor­gen­ster was ook een mid­deleeuws wapen met pun­ten op een bol. Soms met een ket­ting om te slin­geren, soms op een lange stok.
Foto: www​.drag​on​heart​.nl

Natu­urlijk kan niet ver­geten wor­den dat in het gebied dat nu ges­loopt wordt vroeger de molen ‚De Mor­gen­ster’ stond.
De vol­molen De Star werd in 1719 vanuit Zaandijk ver­plaatst naar Zaandam-​Oost, en daar her­bouwd als pel­molen De Mor­gen­ster. Op 25 jan­u­ari 1720 werd hij opgenomen in een assur­antiecon­tract, zon­der ver­meld­ing van de eige­naar. De molen ver­brandde op 24 decem­ber 1733, en werd daarna her­bouwd. Op 30 maart 1803 ging de molen weer in vlam­men op. De schuren bleven gro­ten­deels ges­paard en wer­den enkele jaren later ges­loopt. De molen werd niet meer her­bouwd.
Bron: Duizend Zaanse molens, P. Boorsma 1968 blz. 141.

Har­poe­nier­straat

walvisvaardersbuurt5De har­poe­nier is degene die bij het walvis­ja­gen de har­poen werpt. Zodra de walvis ges­ig­naleerd was roeide men naar het dier. Men naderde de prooi bij voorkeur van voren om uit de gevaar­lijke klap van de staart te bli­jven. De har­poen bestond uit een schacht met ijz­eren punt voorzien van weer­haken. Bij de walvis­vaart was de met de hand gewor­pen har­poen alleen bruik­baar voor het van­gen van langzaam zwem­mende walvissen.

Com­man­deurstraat

walvisvaardersbuurt6Com­man­deur is een oor­spronke­lijk door Ned­er­lan­ders bedachte rang, die bij de Ned­er­landse marine al vanaf de zestiende eeuw voorkomt. Deze rang is voor ver­schil­lende func­ties gebruikt. Zo werd de bevelvo­erend officier van een klein schip een tijd­lang com­man­deur genoemd en werd de rang ook gebruikt voor de bevelvo­erder van een klein eskader. In beide gevallen ging het om een tijdelijke func­tionele rangsaan­duid­ing voor een bepaalde opdracht; bijvoor­beeld als de nor­male kapitein van een schip afwezig was of als men een com­man­dant nodig had voor een inder­haast gevor­mde expe­di­tiemacht. De com­man­deursrang is overgenomen door andere marines.
(Bron: Wikipedia)

Hieron­der staat de aan­vang van het boek met de titel „Omstandig jour­naal van de reize naar Groen­land, gedaan door Com­man­deur Maarten Mooy, met het schip Frank­endaal”. Dit is de titel van het boek dat in 1787 ver­scheen van de hand van Com­man­deur Maarten Mooy.

De Beminnaars der His­toriën en Reis­beschryvin­gen, hebben van alle tyden af veel belang gesteld in de echtheid der Berichten, en de geloofwaardigheid der Schryvers; immers dezulke waaren altoos hun ‚t aan­ge­naamst, waar van zy over­tu­igd waaren, dat de Ver­haalen, zon­der eenig eigen belang, by ‚t leeven der Reizigers, en dus door
hun zelv’ geschree­ven, of uit hun mond let­ter­lyk overgenomen zyn.

Ik vond myn arbeid niet vergeef­sch gedaan, want de sterke aan­zoek om een Ver­haal onzer Lot­gevallen, ramp-​spoeden in het Ys, en onze won­der­baar­lyke Red­ding, heeft my allen spoed doen maaken, om het zelve zodanig in orde te schikken, als het nu door den Druk word gemeen gemaakt.
Ams­ter­dam 16. Maart 1787.
[getek­end] Maarten Mooij
(Bron: PDF van het boek)

Walvis­vaarder­straat
Het woord Walvis­vaarder heeft twee betekenis­sen.
1. Het is een snelle boot, ook wel vang­boot genaamd, geschikt voor het jagen, van­gen en doden van walvis­sen.
2. De vis­sers­man die op walvis­jacht gaat.

Vanaf het vroeg­ste begin is men vanuit de Zaanstreek actief betro­ken geweest bij de walvis­jacht. Omstreeks het mid­den van de 18de eeuw was Zaan­dam het cen­trum van de vaart op de vangst­gron­den bij Spits­ber­gen en in Straat Davis. Tal­loze scheep­seigenaren en kooplieden in de walvis­vaartin­dus­trie woon­den in de stad. Tussen 1661 en 1794 vertrokken jaar­lijks gemid­deld der­tig schepen met veer­tig kop­pen uit de haven van Zaan­dam, op weg naar de Noordelijke IJszee.

De walvis­vaart had niet alleen in economisch opzicht gevol­gen voor de Zaanstreek. Ook in het panorama van de regio was de invloed merk­baar. In rap tempo ver­sch­enen traankok­er­i­jen — fab­rieken waar men de aange­brachte stukken walvis­spek kookte tot traan. Zo ston­den in 1731 niet min­der dan zeven kok­er­i­jen in Oost-​Zaandam, één in West-​Zaandam, zes in Oost­zaan, één in West­zaan en één in Jisp. Hoewel som­mige traankok­er­i­jen wel 25 kilo­me­ter van Zaan­dam ver­wi­jderd waren, was de stank overal in de stad waarneem­baar. Vanuit ste­den en dor­pen als Oost-​Zaandam, West-​Zaandam, Oost­zaan, West­zaan en Jisp werd de walvis­traan over grote delen van Ned­er­land, maar ook nog wel buiten de lands­gren­zen, gedistribueerd.

Vooral in het begin van de walvis­vaart­pe­ri­ode werk­ten er veel Bask­ische vak­mensen op de Zaanse schepen. De Zaanse taal heeft daar nog wat woor­den aan overge­houden zoals de uit­drukking ‚hij is van z’n tram­metane’, wat betekent dat iemand in de war is. ‚Tram­metane’ komt van ‚Trans­mon­tana’, de naam die de Basken gaven aan de pool­ster. Als je die (de Pool­ster) op zee kwijt was, kon je inder­daad behoor­lijk in de war raken!

De laat­ste peri­ode in de Walvis­vaart was met het schip de ‚Willem Bar­entsz’. Het schip heeft zestien reizen gemaakt van 1946 tot 1962. Daarna was het afgelopen met het van­gen en begon de strijd voor het behoud van de walvis die toen in ern­stig gevaar ver­keerde. (Bron: Canon van de Zaanstreek)

Klok Bay

walvisvaardersbuurt7Overi­gens is er nog een stukje Zaan­dam dat herin­nert aan de walvis­vaart. Haaks op de West­z­i­jde liggen straten met namen als Groen­land, Nova Zem­bla en de Klokbaai.

De naam Klok­baai is afkom­stig uit Spits­ber­gen waar de Engelsen een bepaalde baai of Fjord de naam „Bell Sound” had­den gegeven. De Hol­lan­ders die daar voeren hebben dat ver­taald in Klokbaai.

On early Dutch charts it is named Willem Van Muyden’s Haven. In mod­ern times, the name mis­spelled, was trans­ferred to the great sound within Axel Island whose orig­i­nal and proper name is Low Sound though the Dutch always called it Klok Bay”.
(uit: No Man’s Land, door Sir Peter Con­way, 1906. Google Books)

Klok Bay is a fjord in Sval­bard and Jan Mayen eiland. Klok Bay is also known as Baye de la Cloche, Bel Sound, Bell Sound, Bell­sund, Bell­sund Nord­fjord, Bel­sondt, Bel­sund, Clock Bay, Clok Baye, De Inham Bell, Glocken Sund, Horne Sont, Inwyck, Kel­losalmi, Klan­bay, Klan­bayskaja Guba, Klok Bay, Klokke Sund, Klokke­fjor­den, Klom­bai, Kolokoljnyi Zaliv, Willem van Muyens Bay, la Baye des Fran­choys.
(Kaart: Scheep­vaart­mu­seum)

Joomla tem­plates by a4joomla