Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Wil­hel­mus Jose­phus Jong­mans
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Jongmansstraat

Wil­hel­mus Jose­phus Jong­mans (Lei­den, 13 augus­tus 1878 – Heerlen, 13 okto­ber 1957)
Jong­mans was buitenge­woon hoogler­aar in de pale­ob­otanie (1) aan de Rijk­suni­ver­siteit Gronin­gen van 1932 tot 1950. Jong­mans werd geboren in Leiden.

Na de HBS en een suc­cesvol afgelegd staat­sex­a­men studeerde hij gedurende twee jaar far­ma­cie aan de Uni­ver­siteit van Lei­den, alvorens over te schake­len op sys­tem­a­tis­che botanie. Wederom twee jaar later stapte hij over naar de uni­ver­siteit van München, om zijn studie te voltooien onder Karl Immanuel Eber­hard Goebel. Hij pro­moveerde in 1906 op het proef­schrift Ueber Brutkör­per bildende Laub­moose. (2)

Op 2 augus­tus 1909 huwde hij Agnes Pauline Josefa Humann, met wie hij vier zoons en vijf dochters kreeg.

JongmansWilhelmusJosephusNa zijn studie is hij zich vooral gaan richten op het onder­zoek van fos­siele planten, met name die uit het car­boon (3). Jong­mans was van 1921 tot 1946 directeur van het Geol­o­gisch Bureau in Heerlen. Onder zijn lei­d­ing wer­den er in Heerlen twee grote con­gressen (1927 en 1935) geor­gan­iseerd over de strati­grafie van het West­falien, het deel van het Car­boon­ti­jd­perk waarin de steenkool van de Ned­er­landse mij­nen was afgezet. Ook in Duit­s­land, Bel­gië, Frankrijk, Groot-​Brittannië, Rus­land, de VS en Indone­sië, werd deze steenkool ont­gonnen. Omdat ieder land eigen benamin­gen had en andere cri­te­ria hanteerde (gids­fos­sie­len), was het moeil­ijk om als geolo­gen op het­zelfde vakge­bied, een­duidig te com­mu­niceren. Jong­mans had in Heerlen en uit­ge­breide fos­sie­len­col­lec­tie van het Car­boon uit de hele wereld.

Op de con­gressen is er afge­spro­ken hoe men in de toekomst, deze tijdsin­del­ing en ges­teen­te­la­gen zou gaan beschri­jven. De col­lec­tie Jong­mans (circa 75.000 items) en het Jongmans-​archief, zijn in 1999 naar het museum Nat­u­ralis in Lei­den gegaan.

Bron­nen, noten en/​of ref­er­en­ties
1. Pale­ob­otanie is de weten­schap die onder­zoek doet naar fos­siele planten. De naam is afgeleid vanuit het Grieks Palaios = „uit vroeger tij­den” gecom­bi­neerd met „botanie” = plantkunde.

2. Jong­mans, Wil­hel­mus Jose­phus (http://​resources​.huy​gens​.knaw​.nl/​b​w​n​1880​-​2000​/​l​e​m​m​a​t​a​/​b​/​b​w​n​1​/​j​o​n​g​m​a​n​s), Biografisch Woor­den­boek van Ned­er­land, A.A. Thi­adens, Den Haag, 1979.

3. Het carboon-​tijdperk ook wel steenkooltijd genoemd

Joomla tem­plates by a4joomla