Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ik inter­viewde ooit dhr. Kramer die, geboren in 1911, met het gezin in 1924 vanuit Delft naar Zaan­dam ver­huisde. Zijn vader werkte bij de Artillerie Inricht­ing die tot dan in Delft was geves­tigd. Hij vertelde dat de grote ver­huiswa­gen met heel veel moeite de bocht in de Klauw­er­shoek kon nemen.

De A.F. De Savornin Lohmanstraat die ons nu vanaf de Wil­helmi­nas­traat naar de Oost­z­i­jde brengt bestond nog niet.

savorin1Op deze foto staan we met de rug naar de Wil­helminabrug. We staan voor het gemeen­te­huis. De Zuid­dijk is nog intact en de bebouwing loopt nog door. Het huis links met het punt­dak is van juwe­lier van Zijp. Later wordt dat de nieuwe hoek van de De Savornin Lohmanstraat. Rechts daar­van café De Ster. Weer rechts daar­naast de stal­houd­erij van Wed. W. Ros Wzn.

savorin2Hier wat inge­zoomd, dat maakt het nog iets duidelijker. De garage en daar­naast van Zijp. Café De Ster werd vernield door een brand. Hier zijn al de con­touren zicht­baar van de hoek die zal ontstaan bij de aan­leg van de A.F. De Savornin Lohmanstraat.

savorin3Deze foto geeft een duidelijker beeld van de sit­u­atie bij de stal­houd­erij. Hier zien we al dat het van de dijk naar bene­den gaat. Dat is nog herken­baar in de De Savorin Lohmanstraat. Na een brand in 1925 werd het geheel ges­loopt en ontstond de mogelijkheid om een betere door­gang te maken naar de Oost­z­i­jde en zo de Klauw­er­shoek te ont­las­ten. Hier­voor moest nog reken­ing gehouden wor­den met de begraaf­plaats die op de plek van het huidige Verzets­plantsoen lag.

savorin4Met een mooie bocht werd de begraaf­plaats ontzien. De begraaf­plaats is later geruimd. In de plaats daar­van kwam het Verzetsplantsoen.

Foto’s: Gemeente Archief Zaanstad

Wie was Alexan­der Fred­erik de Savornin Lohman (18371924)

savornin6De naamgever van de A.F. de Savornin Lohmanstraat werd geboren in een oud adel­lijk ges­lacht. In zijn stu­den­ten­tijd was hij een aan­hanger van het anti­rev­o­lu­tion­aire gedachte­goed van Groen van Prinsterer.

Hij werd in 1862 benoemd tot rechter in Appingedam en in 1866 in ‚s-​Hertogenbosch. In 1879 werd hij Tweede– Kamer­lid voor de anti­rev­o­lu­tion­airen en was tot 1921 actief als lid van de Tweede en Eerste Kamer, en korte tijd minister.

De beteke­nis van Kamer en par­tij sloeg hij overi­gens niet hoog aan. Het par­lement wilde hij nooit als wet­gevend lichaam beschouwd hebben. Lohmans ethisch getint indi­vid­u­al­isme deed hem het chris­telijk leven opvat­ten als een dagelijkse dialoog tussen God en zijn geweten, dat tot een per­soon­lijke besliss­ing komt in de sit­u­atie van het moment. Par­ti­jpoli­tieke tac­tiek en plan­ning op lange ter­mijn waren hem vreemd. Abra­ham Kuyper, met wie hij een con­flict had, dacht op al deze pun­ten anders.

Als gematigd protes­tants staats­man was De Savornin Lohman tot op hoge leeftijd één van de belan­grijk­ste adviseurs van koningin Wil­helmina. Zowel in 1903 als in 1912 werd hem het vicepres­i­dentschap van de Raad van State aange­bo­den, maar hij verkoos het in de Kamer te blijven.

In de buurt van de A.F. de Savornin Lohmanstraat hebben meer straten namen gekre­gen van voor­man­nen uit de poli­tiek en/​of sociale beweg­ing van eind 19e eeuw zoals P.L. Tak, dom­i­nee Bax, A.S. Talma en Klaas Kater.

Bron­nen: Wikipedia, Resources Huy­gens ING

Joomla tem­plates by a4joomla