Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Wibaut­straat

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

wibaut0

Flo­renti­nus Mar­i­nus (Floor) Wibaut (18591936) Ned­er­lands politi­cus. Hij was de zoon van Flo­renti­nus Wibaut, han­de­laar in brand­stof­fen en reder te Vlissin­gen. Hij trouwde in 1885 met Berde­nis van Berlekom. Zij had­den vier kinderen: twee dochters en twee zoons.

In 1877 trad Wibaut in dienst van Houthandel G. Alberts Lzn. & Co. in Mid­del­burg, nadat hij de Han­delss­chool in Ams­ter­dam had door­lopen. In 1883 werd hij ven­noot en in 1899 werd hij aan­deel­houder en mede-​directeur. In Mid­del­burg had hij zijn eerste ervarin­gen met de sociale won­ing­bouw. In 1897 werd hij lid van de Sociaal-​Democratische Arbei­der­spar­tij (SDAP).

wibaut1

Ams­ter­dam
In 1904 ves­tigde hij zich in Ams­ter­dam. In 1907 werd hij lid van de gemeen­ter­aad. Hij was wethouder van 1914 tot 1927 en van 1929 tot 1931 en bracht als zodanig veel tot stand, onder andere op het gebied van de volk­shuisvest­ing waar­bij hij arbei­der­swonin­gen bouwde. (‚Wie bouwt? Wibaut!’)
Zijn grote inzet en invloed in de Ams­ter­damse gemeen­tepoli­tiek brachten hem zijn bij­na­men ‚de Machtige’ en ‚Onderkon­ing van Amsterdam’.

Tevens was hij lid van Provin­ciale Staten van Noord-​Holland (19071922) en van de Eerste Kamer (19221935), waar hij zich onder andere mengde in debat­ten over financieel-​economische politiek.

Daar­naast was hij nauw betrokken bij diverse social­is­tis­che organ­isaties. Hij was lid van het Par­ti­jbestuur van de SDAP (19051934, met onder­brekin­gen). Zijn ver­mo­gen stelde hem in staat om zowel de par­tij als indi­vidu­ele per­so­nen daarin finan­cieel te onder­s­te­unen. Hij deed dat ook ten aanzien van de Algemene Ned­er­landse Dia­mant­be­w­erk­ers­bond (ANDB) en diverse coöper­aties. Ook nam hij deel in het bestuur van aan de SDAP gelieerde uit­gev­er­i­jen, zo was hij vanaf 1929 president-​commissaris van Elec­trische Drukkerij Vooruit­gang te Ams­ter­dam (uit­gever van het dag­blad Het Volk), vanaf 1929 De Arbeiderspers.

Floor Wibaut over­leed op 76-​jarige leeftijd.

wibaut4 wibaut3

Joomla tem­plates by a4joomla