Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Kep­pler­straat

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

keppler1In de lange weg die door Zaan­dam van Noord naar Zuid loopt zijn we aangekomen bij de Kep­pler­straat. Niet ver­noemd naar de natu­urkundige, maar naar de Ams­ter­damse directeur van Bouw– en Won­ing­toezicht Arie Kep­pler (18761941). Hij stamde uit een Lutherse fam­i­lie die sinds begin 1800 naar Ams­ter­dam verhuisde.

Na zijn studie aan de HBS ging hij in Delft stud­eren aan de Tech­nis­che Hogeschool. Tij­dens zijn stu­den­ten­tijd kwam hij in aan­rak­ing met het social­isme. Na zijn afs­tud­eren als inge­nieur en enige bijschol­ing op het gebied van waterzuiv­er­ing, trad hij in dienst bij de Cen­trale Gezond­hei­d­sraad, waar hij veel kri­tiek op had. Deze kri­tiek werd door de Tweede Kamer overgenomen.

Hij was betrokken bij de opricht­ing van de Sociaal-​Technische Vereenig­ing van Inge­nieurs en Archi­tecten (STV). Hier kwam hij ook in aan­rak­ing met het prob­leem van de Volk­shuisvest­ing. In zijn pub­li­caties pleitte hij voor vak­bek­wame bestu­ur­ders in plaats van door par­ti­jpoli­tiek naar voren geschoven bestuurders.

In 1905 trad hij als volon­tair in dienst bij Bouw– en Won­ing­toezicht van de gemeente Ams­ter­dam en na drie jaar werd hij inspecteur belast met won­ing­toezicht. In 1915 werd hij benoemd tot directeur van de Gemeen­telijke Won­ing­di­enst. Hij werd geroemd om zijn enorme ijver en energie. Zijn aan­dacht ging naar de huisvest­ing van de mensen met de laag­ste inkomens, moed­ers met kinderen en bejaar­den. Voor de gemeente was hij de verte­gen­wo­ordi­ger bij alle won­ing­bouwv­erenigin­gen. Hij stichtte in Ams­ter­dam een aan­tal tuin­st­e­den met lage huren. Mede door zijn toe­doen werd Ams­ter­dam bek­end door zijn voortrekker­srol op het gebied van volk­shuisvest­ing. Op vri­jwel elk con­gres werd hij gevraagd om te spreken. Na wat opmerkin­gen over par­ti­c­uliere bouw­ers kreeg hij kri­tiek uit de gemeen­ter­aad. De wethouder, de Miranda, verdedigde hem als volgt, “‚De directeur is een lastig man, maar ook een geni­aal man; zelfs ver buiten de gren­zen wordt hij zeer gewaardeerd. Van iemand met zoo groote bek­waamhe­den ver­draagt men wel eens wat.”

Vanaf 1928 nam zijn invloed af en toen in 1936 bezuinigd moest wor­den werd ook Kep­pler met vervroegd pen­sioen ges­tu­urd. Dat ver­bit­terde hem zeer en hij over­leed enkele jaren later. De beteke­nis van Kep­pler voor de volk­shuisvest­ing van Ams­ter­dam is groot geweest. Onder zijn bewind wer­den oude buurten gesa­neerd en wer­den er 11.000 gemeen­te­wonin­gen en 20.700 verenig­ingswonin­gen gebouwd.

Bron: http://​hdl​.han​dle​.net/​10622​/​C​A​992​A​1​B​-​6​B​59​-​42​A​B​-​B​C​3​C​-​A​C​1​A​B​9​C​7​A​A​C​B

Joomla tem­plates by a4joomla