Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanse Hop­jes, aflev­er­ing 11

Eerste fase­be­won­ers hebben inmid­dels for­mulieren mogen invullen over som­mige woon­wensen betr­e­f­fende de nieuwe wonin­gen die op het Vis­ser­shop wor­den gebouwd, zoals de betegeling in de bad­kamer en eventueel tuin­deuren of een schuif­pui en dergelijke.

Als alles meezit is het de verwacht­ing dat huizen in de eerste fase aan het eind van dit jaar klaar zijn en kun­nen wor­den betrokken. Bewon­ers hebben ook een voor­rangsposi­tie bij het kopen van een won­ing op het Vis­ser­shop. In decem­ber werd er een brief ver­spreid over tien koop­wonin­gen, waaron­der een pent­house, aan de Noten­laan. De bijgevoegde folder gaf een goede indruk van hoe de Noten­laan eruit zal komen te zien. In de laat­ste weken van 2003 zaten de Hop­pers soms let­ter­lijk in hun huizen te schud­den door het con­stante heien, de hele dag door, dat er toen gebeurde. Het gevaarte torende dreigend uit boven de huizen en het geluid was door het weerkaat­sen over het water van de Zaan eigen­lijk door een groot deel van de stad wel te horen. Wilde je het lawaai ontvluchten, bijvoor­beeld door effies naar het cen­trum te lopen, dan hoorde je het daar dus nóg! ‚Vluchten kon in die weken even­t­jes niet meer’

hopjes10Maar inmid­dels liggen er wat fun­da­menten van de eerste wonin­gen die er komen, temid­den van bergen aarde, machines, bouw­vakkers die de helft van het Hop nu bevolken, er zijn wat bouwketen ver­rezen en plassen water en veel mod­der! Door alle regen van de laat­ste tijd lijkt het soms wel één grote massa prut. Lijkt me geen pretje voor die man­nen om daarin te moeten werken. JAN


Zaanse Hop­jes, aflev­er­ing 12

Eigen­lijk heb ik nog steeds niet echt de knoop doorge­hakt of ik nu op ‚t Hop blijf wonen of hier zal vertrekken. Ik zal wel tot het laat­ste moment wachten met een eventuele beslissing.

Zoals veel bewon­ers ben ook ik wel al bezig met voor­berei­din­gen voor de ver­huiz­ing, opruimen, zelfs al wat dozen ingepakt. Soms wou ik maar dat ik ook vanuit mijn huis naar de nieuw­bouw van de eerste fase kon ver­huizen. Tegen de romp­slomp van tweemaal ver­huizen en nog iets van ander­half jaar in een wis­sel­won­ing bivakkeren zie ik enorm op.

Maar ja, dat geldt dus voor alle, of heel veel, tweede fase­be­won­ers. Gedeelde smart… In decem­ber heb ik mijzelf het boekje kado gedaan wat onlangs over het Vis­ser­shop is ver­sch­enen van archi­tec­tu­urhis­tori­cus Wim de Wagt. Niet alleen een boeiend stuk geschiede­nis over de wijk en Zaan­damse volkswon­ing­bouw, maar ook een leuke herin­ner­ing door bijvoor­beeld de foto’s van bewon­ers als Bep de Kreek en Jaap Smit die erin aan het woord komen. En zo ben ik in leesmo­menten ook nog bezig met het Hop!

In de eerste week van feb­ru­ari heeft bestu­ursrechter F. Brouwer het bezwaarschrift van bewon­ers van de Bleek­er­straat tegen de bouw van de senioren­flat aan de hoek Notenlaan/​Bleekerstraat onge­grond verk­laard. De zeven verdiepin­gen hoge flat, met zeven­tien apparte­menten, komt er dus.

Inmid­dels begin­nen de eerste teke­nen van de nieuw­bouw op ‚t Hop steeds meer zicht­baar te wor­den. Er liggen fun­da­menten en in de Lin­den­laan ver­ri­jst momenteel het ‚skelet’ van een rijtje huizen. Een hoge hijskraan kijkt nu uit over de oude huizen die er nog zijn in de Linden-​, Plataan-​, Kas­tanje– en een stukje Esdoornlaan.

Door de kwakkel­win­ter is er geen vorstver­let geweest en het is wel zeker dat de bouw op schema bli­jft. Dit jaar valt dus echt ‚t doek voor het oude Vis­ser­shop. Som­mige Hop­pers die ik spreek, kijken ook wel uit naar de nieuw­bouw en men denkt dat het vast wel mooi zal wor­den, al vrezen som­mi­gen dat de sfeer van het ‚oude Hop’ niet meer terug zal komen, al hebben de Hop­pers zich neergelegd bij de sloop en nieuw­bouw. Miss­chien dat we het hand­haven van de sfeer toch wel zelf in de hand hebben! Immers als de goeie wil er is… JAN


Zaanse Hop­jes, aflev­er­ing 13

Kinderen Hop­school gaan bewon­ers inter­viewen en ‚de boot in’! In novem­ber 2003 vond in de wijk Vis­ser­shop een afschei­d­sritueel plaats. Kun­stenares Ida van der Lee maakte uit oude mate­ri­alen van de ges­loopte huizen een schatk­ist, die door bewon­ers werd gevuld met gedichten, herin­ner­in­gen en foto’s. Deze schatk­ist is nog tot 4 april 2004 in het Zaans Museum te zien. Vanaf 6 april 2004 begint de schatk­ist aan de tweede etappe van de reis door de Zaanstreek en staat dan, voor een nog onbek­ende peri­ode, in het gemeen­te­huis aan het Bannehof.

hopjes11Don­derdag­mid­dag, 11 maart 2004, kwam Ida van der Lee naar de Hop­school om daar de kinderen van groep 7 en 8 te vertellen over het pro­gramma dat ze nu heeft bedacht. Ze liet een serie dia’s zien over eerdere van haar kun­st­pro­jecten, vertelde daar over en liet dat vloeiend over­gaan in beelden van de wijk Vis­ser­shop, de sloop en het afscheid. Ook toonde ze een gedeelte van de videoband, die bin­nenkort verkri­jg­baar is. Tij­dens deze mid­dag in de school was een zestal bewon­ers van de wijk aanwezig.

Behalve onder­getek­ende die er zowel als ‚razende reporter’ van dit stukje als Hop­per zat, lazen de overige vijf hun bij­dra­gen voor die in de schatk­ist zijn gede­poneerd. Zo las Anne­mieke een mooi gedicht voor en een stukje over het wonen in haar huis aan de Esdoorn­laan. Jaap Smit declameerde zijn gedicht wat hem veel bij­val opleverde. Lies las een gedicht en ver­haal voor, Metje een gedicht en stukje fam­i­liegeschiede­nis en Anneke wist boeiend te vertellen over Wasili, de vroegere con­ciërge van de oude Hop­school, waarmee meteen de beteke­nis werd ver­duidelijkt van het bor­dje Wasili-​plein aan de school. Zij vertelde over: hoe de oude Hop­pers kip­pen hielden en zij als kind vaak met een kip in haar pop­pen­wa­gen­tje door de buurt wan­delde. Metje Ste­d­ing, Jaap Smit en Anneke Hoog­moed zijn drie bewon­ers die in de wijk zijn geboren en getogen.

Er kwa­men herin­ner­in­gen naar boven over grote zeeschepen die voorheen op de Zaan keer­den, zodat het leek alsof ze naar bin­nen kwa­men varen. Hek­jes of wat ook maar brand­baar was wat in de oor­log werk opgestookt. Een vroegere schoolmeester Fred­eriks die de bij­naam ‚buikie’ kreeg… Het zijn wat van deze herin­ner­in­gen die in de schatk­ist zijn gegaan.

De kinderen van de Hop­school gaan deze week, in groep­jes van twee, een aan­tal (oud)bewoners inter­viewen naar aan­lei­d­ing van de tek­sten die eerder in de schatk­ist zijn gedaan. De Hop­pers zijn hier­voor benaderd. Voor de kinderen is een aparte, kleinere schatk­ist gemaakt. De inter­views komen daar uitein­delijk in en deze schatk­ist wordt op dins­dag 30 maart 2004 met een sleep­boot naar het Zaans Museum gebracht, waar de boot met aspirant-​journalisten-​in-​de-​dop om ongeveer 11.00 uur zal arriv­eren. Diezelfde mid­dag geeft Ida van der Lee daar om 14.00 uur een lez­ing over haar werk. Voor mensen van het Vis­ser­shop is de toe­gang gratis. JAN


Zaanse Hop­jes, aflev­er­ing 14

Dins­dag 30 maart 2004. De vlag hing ook op het Vis­ser­shop half­s­tok, maar dat was om de bijzetting van de overleden, oude koningin Juliana die dag.

Het was dit­maal de beurt aan de kinderen van groep 78 c, van meester Stephan, om hun eigen schatk­ist te vullen met de inter­views die zij in groep­jes met ver­schil­lende bewon­ers hebben gedaan. De tek­sten, die zijn opge­hangen in de hal van de school net als tekenin­gen die de kinderen uit de lagere groepen hebben gemaakt naar aan­lei­d­ing van zowel het afscheid van het oude Vis­ser­shop als de Vijfhoek, wer­den eerst in de klas voorgelezen. Bij de inter­views die de kinderen had­den gemaakt wer­den nog anek­dotes verteld, over de oude school, hoe er in een strenge win­ter eens een ijs­baan was gemaakt op het school­plein. Daarna ging het in optocht, uit­gezwaaid door de andere schoolkinderen, naar de sleep­boot de ‚Voorzaan’ die klaar lag om de kinderen, juf Erna en kun­stenares Ida met de kleine schatk­ist naar het Zaans Museum te bren­gen. Inmid­dels zijn beide schatk­isten naar het Gemeen­te­huis aan het Ban­nehof gebracht, waar ze nu zijn te zien. Op een later tijd­stip gaan ze naar het kan­toor van ZVH aan de Peper­straat en uitein­delijk zullen de kisten, gemaakt uit oude mate­ri­alen van de ges­loopte huizen, weer terugkomen in het dan nieuwe Vissershop.

hopjes12School de Voorzaan (oost) staat mid­denin de eerste fase van het Hop. Ron­dom het school­com­plex is ges­loopt en er wordt nu volop gew­erkt aan de nieuw­bouwhuizen, die steeds meer ‚vorm’ begin­nen te kri­j­gen. Toch blijkt er nu al drie jaar onzek­er­heid te zijn over de toekomst van de school, zelfs nu nog. Er is nog steeds geen besluit gevallen en de docen­ten vin­den dat het gebouw, dat er sinds het begin van de jaren negentig staat, nog prima func­tion­eert. Ze hopen dat de school gewoon blijft.

Inmid­dels begint fase twee voor het Hop steeds dichter­bij te komen. Dat betekent dat ook ik mijn oude, vertrouwde huis uit moet, maar het lijkt zo goed als zeker dat ik in de wijk blijf wonen. Half mei zijn van de eerste wonin­gen in fase één het casco klaar en eind augus­tus wor­den de eerste laag­bouw­wonin­gen opgeleverd. Naar alle waarschi­jn­lijkheid zullen de huizen in de tweede fase zo rond novem­ber van dit jaar leeg moeten zijn en gaat daar de sloop van start. Huizen die nu al leegkomen wor­den onbe­woon­baar gemaakt en van bin­nenuit dichtgetimmerd.

hopjes13Bij het ver­huizen van bewon­ers uit de eerste fase naar hun wis­sel­wonin­gen heeft PUKmedew­erker Alain, die in de Esdoorn­laan woont, nogal eens geholpen. Ook heeft hij bijge­dra­gen aan de leef­baarheid in de wijk, door bijvoor­beeld grof vuil en onkruid weg te halen en aller­lei klussen te doen.

Na ver­schil­lende pro­ce­dures voor een verbli­jfsver­gun­ning, die hij ver­loor, moet Alain ook ons land ver­laten en keert terug naar Kameroen om daar weer te proberen een bestaan op te bouwen. Zo komt het beleid van mevrouw Ver­donk opeens heel dicht­bij op het Vis­ser­shop. We zullen Alain, die in de afgelopen twee jaar een vertrouwde ver­schi­jn­ing is gewor­den in de wijk, gaan mis­sen op het Hop!

Dura Ver­meer schreef enkele maan­den gele­den voor de Hop­pers een pri­jsvraag uit om een toepas­selijke slagzin te bedenken, die op het bouw­bord komt te staan. Dit is de win­nende slagzin gewor­den, bedacht door een Hop­be­woner: „Hier wordt gebouwd, vernieuwd en toch vertrouwd aan ons eigen Vis­ser­shop” En dat er bij de meeste bewon­ers inmid­dels wel vertrouwen is dat er een mooi Vis­ser­shop her­ri­jst, lijkt mij inmid­dels wel zeker. JAN


Zaanse Hop­jes, aflev­er­ing 15

In mijn horoscoop voor de week stond dat ik voor belan­grijke beslissin­gen beter niet mijn handteken­ing kon zetten! Dat las ik pas nadat ik ‚s ocht­ends mijn handteken­ing onder het for­mulier had gezet voor de huuropzeg­ging. Nou ja, echt bijgelovig ben ik niet. Hoewel ik er miss­chien toch wel een paar dagen mee zou hebben gewacht… tot de vol­gende week. ZVH heeft nu col­lec­tief aan de bewon­ers van het Vis­ser­shop de huur opgezegd, van de oude huizen. Per 15 novem­ber. Niet dat Zaanstad er nu opeens een groep dak­lozen bij kri­jgt! De bewon­ers kri­j­gen de garantie voor een huis in de nieuw­bouw plus de verhuiskosten-​vergoeding.

hopjes14Wij, de Hop­pers, zullen bin­nenkort al een kijkje mogen nemen op het ter­rein van de nieuw­bouw. Dat vordert inmid­dels in rap tempo. Je ziet bijna let­ter­lijk per dag vooruit­gang. Huizen met erk­ers! Rode steen­t­jes. Kan­tel­ra­men boven. Zo ont­dek je elke keer wat nieuws wan­neer je langs het hek bij de Lin­de­laan wandelt.

Wat ik opval­lend vond — maar zoveel ervar­ing met nieuw­bouw heb ik dan ook niet — was dat we als huur­ders zoveel inspraak kre­gen in de inricht­ing van de nieuwe huizen. Na het toeken­nen van een huis kreeg ieder een map vol met infor­matie en for­mulieren over bijvoor­beeld het san­i­tair, inbouwap­pa­ratuur in de keuken en kleur, kleur en nog eens kleur! Omdat mijn komende ver­huizen van tweede naar eerste fase zo laat en plot­sel­ing kwam, heb ik wel even ‚ver­lekkerd’ mogen kijken naar al die kleurt­jes, maar voor wijzigin­gen was het te laat! Ik krijg dus een stan­daard nieuw­bouwhuis met een stan­daardinricht­ing en een stan­daard kleurtje wit. Het duizelde mij toch al een beetje van die keuze uit veer­tien kleuren deuren, twintig kleuren voor het werk­blad in de keuken en twintig soorten handgrepen.

Een paar weken gele­den was er weer eens con­ster­natie op ‚t Hop. In en achter één van de wonin­gen is een XTC-​lab ont­man­teld door poli­tie en brandweer. Tot ‚s avonds laat was de brandweer er bezig met het weghalen van die spullen. Dat was uit­er­aard weer ‚het gesprek van de dag’ op ‚t Hop! Een dag of tien later kwam er plot­sel­ing een leg­erhe­likopter vlak boven de huizen cirke­len. Dat her­haalde zich even daarna nog eens met twee van die ‚wentel-​wieken’. Onrust in heel Zaandam-​Zuid!

Hoewel het er spec­tac­u­lair uitzag, krijg je daar in een tijd van ter­ror­is­tis­che dreigin­gen wel wat onbe­haaglijke gedachten bij. De derde werel­door­log uit­ge­bro­ken? Bin Laden opge­do­ken in water­rijk Zaan­land? Het bleek dus een oefen­ing op het Hem­brugter­rein te zijn van mariniers en marechaussee, kor­tom de Bij­zon­dere Bij­s­tands Een­heid. Maar dat stond pas in de krant nadat de B.B.E. alweer vertrokken was. Ik duik, vast en zeker min­der rumo­erig, over een maand weer op… met een vol­gende aflev­er­ing van ‚Zaanse Hop­jes’. Wordt dus opnieuw ver­volgd. JAN

Joomla tem­plates by a4joomla