Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanse Hop­jes, aflev­er­ing 16

Tijd voor een feestje! Dat was het op vri­jdag 14 mei 2004 op het Vis­ser­shop. Won­ing­bouwv­erenig­ing ZVH vierde die dag sym­bol­isch het hoog­ste punt op het nieuw­bouwter­rein van de wijk. Er was aan de Zaan een grote par­ty­tent neergezet, die vol­doende ruimte bood aan zowel de bewon­ers van de wijk als aan­wezige medew­erk­ers van ZVH. In de uitn­odig­ings­brief schreef de won­ing­cor­po­ratie: ‘Als u duimt voor mooi weer dan zor­gen wij voor de rest en wordt het vast gezellig!’

Welnu, het was die dag mooi en zon­nig weer. Zo kon er dus weer eens, ook buiten, aan de Zaan wor­den ver­toefd. Dat gedeelte (Noten­laan) is lange tijd niet toe­ganke­lijk geweest voor de bewon­ers, van­wege het slopen en bouwen wat er nu plaatsvindt. Gezel­lig was het trouwens ook!

De feestelijke mid­dag werd begonnen met koffie en gebak­jes met daarop afge­beeld het logo van het Hop. Dat logo vormt onder andere een illus­tratie van een huis wat één van de aan­wezi­gen deed opmerken: “Nu heb ik het gevoel mijn ‘eigen huis’ op te eten!” Een dee­jay zorgde voor muziek. Er waren volop drankjes, waar­door de sfeer naar­mate de middag/​avond vorderde steeds vrolijker werd. Rond zessen was er ook een bar­be­cue voor alle Hoppers.

Jaap Smit bedankte de organ­isatie met een korte speech aan het eind van de bar­be­cue. De dames die deel uit­maken van de bewon­er­scom­missie in ’t Hop wer­den ver­rast met een welver­di­end bloemetje.

Het was heel pret­tig om eens zo met iedereen van gedachten te kun­nen wis­se­len en een kijkje te nemen op het nieuw­bouwter­rein. Som­mige mensen kon­den op die manier zien hoe ver het was met de bouw van de huizen waar zij komen wonen. Die toezeg­gin­gen zijn inmid­dels gedaan. Zoals het er naar uitziet ligt alles nog steeds op schema (ik hoef geen weer­man te zijn om te dur­ven voor­spellen dat er geen vorstpe­ri­ode meer komt tot de oplev­er­ing) en de eerste huizen in de Esdoorn­laan zullen zo eind augus­tus 2004 klaar zijn.

Daarna wor­den de rijt­jeshuizen per week opgeleverd, zodat dit najaar dus weer een soort van volksver­huiz­ing naar het gedeelte nieuw­bouw zal plaatsvin­den op ‚t Hop. Zodra de flat op de hoek Notenlaan/​Bleekerstraat klaar is, wordt begonnen met de sloop van het laat­ste oude gedeelte in de wijk. Overi­gens was na het feestje voor de huur­ders een kijkdag, zater­dag 15 mei, voor kop­ers van de huizen in het Vis­ser­shop. Koop– en huurhuizen komen door elkaar te staan.

In de nabi­jgele­gen Vijfhoek wordt ook hard gew­erkt aan de nieuw­bouw. Je ziet het, net als op ‚t Hop, vri­jwel per dag vorderen. Daar in de buurt staan nogal wat veran­derin­gen op stapel, omdat het viaduct over de kruis­ing Wibautstraat/​Troelstralaan deze zomer wordt ges­loopt en er een rotonde wordt aan­gelegd. Dat zal uit­er­aard ingri­jpende gevol­gen hebben voor het ver­keer en afs­luitin­gen en omlei­din­gen met zich mee­bren­gen. Het bli­jft dus nog een tijdje rom­melig in Zaandam-​Zuid, maar het tekent zich nu al af dat het resul­taat cq. de woonomgev­ing mooi wordt en er zeker op vooruit zal gaan. JAN


Zaanse Hop­jes, aflev­er­ing 17
7 juli 2004

Pre­cies een week gele­den, op woens­dag 30 juni, wer­den alle Hop­be­won­ers in de gele­gen­heid gesteld een kijkje te nemen in de nieuw­bouw­wonin­gen van de wijk. Medew­erk­ers van ZVH en Dura Ver­meer waren aan­wezig om vra­gen te beant­wo­or­den. Het was best wel span­nend om voor het eerst het huis te kun­nen bek­ijken, waar je komt te wonen. Hoewel er nog het nodige aan moet gebeuren, blijkt wel al dat het Vis­ser­shop een mooi wijkje zal wor­den, miss­chien beter gezegd zal blijven!

De huizen wor­den in dezelfde sfeer­volle stijl, als het was, gebouwd. Wat me bij de eerste stap over de drem­pel opviel was de ruimte: de grote woonkamer bene­den en boven de ruime slaap­kamer aan de voorz­i­jde van de won­ing. Voor gezin­nen met kinderen kan die slaap­kamer door een tussen­wand in tweeën wor­den gedeeld.

Ongeveer de helft van de huizen op ‚t Hop wordt verkocht door de make­laars Peper­staete en Vlieg. Daar werd de laat­ste tijd met animatiefoto’s, die een goed beeld geven van hoe ons wijkje wordt, mee gead­ver­teerd. Voor de mensen die inter­net hebben is het leuk om eens op de site www​.vis​ser​shop​.nl te kijken. Niet alleen zijn daar foto’s en plat­te­gron­den van het nieuwe Vis­ser­shop te zien, maar ook foto’s en ver­haalt­jes die een aardig beeld geven van de geschiede­nis van de wijk.

Vijfhoek. Ook de Vijfhoek­be­won­ers berei­den zich voor op terug­keer naar hun nieuwe wonin­gen. Daar schiet de nieuw­bouw ook al hard op. De nabi­jgele­gen Wibaut­straat, tussen Mor­gen­ster­straat en Thor­beck­eweg, is nu afges­loten voor ver­keer, omdat het viaduct over de Troel­stralaan deze zomer wordt ges­loopt. De anders zo drukke Wibaut­straat was de afgelopen dagen even­t­jes het domein van spe­lende kinderen. Ze had­den volop gele­gen­heid om er te voet­ballen, fiet­sen en de brug als skate­baan te gebruiken. Daar zal door het bouwver­keer wel gauw een einde aan komen. Het ‚gewone’ autover­keer had in de afgelopen week veel hin­der van de afs­luit­ing van de Wibaut­straat. Er ontston­den opstop­pin­gen in de Mor­gen­ster­straat en aan de Zuiddijk.

Het is hier een hart­stikke mooi dorp! Maar hoe kom ik eruit?” was een vraag die me gis­teren vanuit een in de Plataan­laan verd­waald ger­aakt bedri­jf­sautootje werd toegeroepen. Vanuit het Hop over de Zuid­dijk dus rechtsaf.

Deze Jan wil er niet uit; ik blijf! Het eerste rijtje nieuw­bouwhuizen, in de Esdoorn­laan, wordt in week 36, tussen 30 augus­tus en 3 sep­tem­ber, opgeleverd. Vanaf dan gaat het Vis­ser­shop weer een vol­gende episode in en ‚nieuwe geschiede­nis’ schri­jven. Jan


Zaanse Hop­jes, aflev­er­ing 18
4 augus­tus 2004

Het duurt nog een maand voor­dat de eerste wonin­gen in het vernieuwde Vis­ser­shop wor­den opgeleverd. Het lijkt wel een beetje op „stilte voor de storm” nu in de vakanti­etijd. In de herfst zal opnieuw een soort van volksver­huiz­ing plaatsvin­den op ‚t Hop, dan wordt er door de meeste bewon­ers van het oude gedeelte ver­huisd naar het nieuwe.

hopjes15De gemeente heeft de bezwaren van Bleekersstraat-​bewoners tegen de bouw van het 50+torentje onge­grond verk­laard. Een aan­tal tweede fase-​bewoners uit de wijk moet tijdelijk naar elders ver­huizen. Zij hebben al wonin­gen aange­bo­den gekre­gen. Ook woon­den er nog een aan­tal mensen, zon­der vast huur­con­tract, die voor het einde van de maand juli hun huizen moesten verlaten.

De leegstaande huizen wor­den direct onbe­woon­baar gemaakt, zodat nar­igheid als eerder met rom­mel en ongewen­ste bezoek­ers wordt voorkomen.

In de nabi­jgele­gen Vijfhoek, die nu de Poort van Zuid heet, zijn op woens­dag 7 juli 2004 de eerste sleu­tels uit­gereikt aan de bewon­ers die het langst in de wijk wonen. Zij hebben na 43 flat­jaren een huis met een tuin gekre­gen. Van de Vijfhoek­be­won­ers die twee jaar gele­den hun wonin­gen moesten ver­laten, keert vijftig pro­cent terug naar de wijk. Er komen overi­gens meer wonin­gen terug dan er zijn gesloopt.

De gemeente heeft de rio­ler­ing in de Bleek­er­straat ver­legd. De bewon­ers daar wor­den nu gecon­fron­teerd met een rioolaansluit­ing die van achter de 25 huizen naar voor moet wor­den ver­legd. In de krant las ik dat dat voor hun eigen reken­ing komt. Eigen­lijk dacht ik, met mijn „beschei­den” mening, meteen aan de miljoe­nen­ver­slin­dende pro­jecten die onze (plaat­selijke) over­he­den er doorheen jagen. Ik vraag me dan af of er niet ergens een potje is om deze mensen een tege­moetkom­ing in die onvoorziene, ongetwi­jfeld hoge kosten te bieden.

Koo­phuis of niet: Het lijkt mij nogal wat om opeens voor een dergelijk prob­leem te staan! Op ‚t Hop zelf moet wor­den nagedacht over ver­huizen en de inricht­ing van je nieuwe huis. Kan je nou wel of niet meteen behangen in een nieuw­bouwhuis? Wat doe je op de vloer? Wor­den het gordi­j­nen, lamellen of toch iets anders voor de ramen?

hopjes16Net als ik kiezen heel wat buren, heb ik al gemerkt, voor lam­i­naat. De lam­i­naat­fab­rikant zal zich ongetwi­jfeld in de han­den wrijven. Een huis met een erker, rode dak­pan­nen en een voor­tuin. In gedachten zie ik mijzelf daar al „achter de gera­ni­ums” zit­ten. Het klinkt en is leuk, maar wie weet sta ik ten tijde van de vol­gende aflev­er­ing van deze rubriek wel bol van de ver­huis­stress. Eén troost: alle Hop­pers zit­ten in het­zelfde schuitje. We slepen elkaar er ongetwi­jfeld doorheen. Jan


Zaanse Hop­jes aflev­er­ing 19
1 sep­tem­ber 2004

In de herfst van 2003 is de eerste helft van het Vis­ser­shop ges­loopt. Zodra het toren­tje aan de Zaan bewoond is, zal ook de tweede helft van de wijk tegen de vlakte gaan. Dan is het oude Vis­ser­shop defin­i­tief geschiede­nis. De nieuw­bouw is bijna klaar.

De Hop­pers hebben de kans gekre­gen al eens een kijkje te nemen in de nieuwe huizen. De vorderin­gen van de bouw waren ook altijd redelijk goed te vol­gen. De meeste mensen zijn nu wel blij met de gerieflijker wonin­gen die er komen. Zo medio sep­tem­ber wor­den de eerste wonin­gen opgeleverd. Kun­stenares Ida van der Lee heeft het pro­ces van slopen en ook de nieuw­bouw samen met de bewon­ers meegemaakt.

hopjes17Uit oude mate­ri­alen maakte zij een schatk­ist, waar de bewon­ers in novem­ber 2003 aller­lei herin­ner­in­gen in de vorm van ver­halen, gedichten en foto’s in deden, waarna deze met een boot naar het Zaans Museum werd gevaren. Inmid­dels staat deze schatk­ist ten­toongesteld in het kan­toor van ZVH aan de Peper­straat. Later zal de schatk­ist terugk­eren op ‚t Hop en een defin­i­tief plekje kri­j­gen in het toren­tje aan de Zaan.

In de week van ver­schi­j­nen van deze Eigen­wijkspag­ina kri­jgt Ida van der Lee een tijdelijk ate­lier in een van de huizen in de Plataan­laan. In ver­band met de oplev­er­ing van de eerste wonin­gen, heeft ze voor don­derdag 23 sep­tem­ber een kleine performance/​openingsact bedacht waar­bij het de bedoel­ing is dat de gen­odig­den er een actieve rol in gaan spe­len. ” Ook hier­voor vond ik het belan­grijk dat er op een sym­bol­is­che wijze een poging gedaan moet wor­den om de ziel van het oude Hop te ver­huizen naar het nieuwe Hop. Het bli­jft dus in de sfeer ‚” aldus de kunstenares.

Een aan­tal pan­den in de Esdoorn­laan gaat t.z.t. gebruikt wor­den om de ver­halen van de mensen te etaleren. Van der Lee hoopt voor haar nieuw­ste project op de medew­erk­ing van de bewon­ers. Ze vertelt tenslotte: „Ze zijn natu­urlijk druk met hun ver­huiz­ing, maar wie weet willen ze toch even afrea­geren.” Jan


Zaanse Hop­jes aflev­er­ing 20
29 sep­tem­ber 2004

De eerste van de 216 nieuwe wonin­gen in het Vis­ser­shop zijn opgeleverd. Kun­stenares Ida van der Lee nam op don­derdag 23 sep­tem­ber het ini­ti­atief om met een kun­st­pro­ject de ziel van het oude gedeelte van de wijk over te bren­gen naar de nieuw­bouw. In eerste instantie leek dit ‚feestje’ er een te zijn voor gen­odig­den zoals medew­erk­ers van ZVH, directeur Sanders, mensen van het archi­tecten­buro en directeur-​generaal mevrouw Bertram van het min­is­terie van VROM.

Al gauw meng­den bewon­ers van het Vis­ser­shop zich onder de gen­odig­den in de par­ty­tent die hier­voor was neergezet in het mid­den van de nieuw­bouw. Daarna ging het in optocht door de wijk. Een zee van witte para­plu­ut­jes door de ges­taag val­lende regen. Bij drie van de oude huizen wer­den vlo­er­plankjes gehaald, waarop tek­st­frag­menten waren aange­bracht uit de schatk­istver­halen van de bewon­ers zelf. De voorgelezen woor­den ver­waaiden in de wind hoewel dat bij een zielsover­dracht miss­chien wel toepas­selijk is. Teams van het archi­tecten­buro, ZVH en bewon­ers (Anneke Hoog­moed en Mar­jan Schuit) schaat­sten op oude traple­unin­gen en verkleed in out­fits, waar­voor onder andere geis­ers uit de oude huizen zijn gebruikt, naar de nieuw­bouw waarmee sym­bol­isch de ziel naar het nieuwe Vis­ser­shop werd gebracht. Dat mem­o­reerde nog aan het schaat­sen op het Teer­plein, met een echte koek– en zopi­etent, waar heel wat Hop­pers nog goede herin­ner­in­gen aan hebben.

Blij zijn de bewon­ers van het wijkje nu ook met hun nieuwe huizen. Dat is overal te horen. De heer Sanders haalde in zijn toe­spraak nog de moeil­ijke start van het pro­ces aan dat heeft geleid tot de sloop en nieuw­bouw. Het Vis­ser­shop is de eerste wijk waarmee won­ing­bouwv­erenig­ing ZVH in de jaren van de eerste werel­door­log ooit begon. Mevrouw Bertram was aan­wezig omdat het Hop als eerste van de 56 pri­or­iteitswijken was aangewezen door het min­is­terie van VROM. In haar toe­spraak had zij het her­haaldelijk over het Vis­ser­shoF, wat haar telkens com­men­taar opleverde vanuit het publiek.

En wat de ziel van het Hop betreft? Die zit en bli­jft ongetwi­jfeld in de mensen die hier al tien­tallen jaren soms zelfs hun leven lang wonen, in de mensen die ervoor gekozen hebben hier te bli­jven wonen. Sym­bol­isch is de ziel van het oude nu in ieder geval ook overge­bracht naar het nieuwe Vis­ser­shop. Nadat dat was gebeurd brak de bewolk­ing, hield het op met rege­nen en begon de zon die mid­dag uit­bundig te schi­j­nen. Jan Boonstra

Joomla tem­plates by a4joomla