Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanse Hop­jes, aflev­er­ing 21
27 okto­ber 2004

Het wordt stiller in het oude gedeelte van het Vis­ser­shop. Heel wat bewon­ers zijn ver­huisd naar de nieuw­bouw, of daar bezig in hun nieuwe wonin­gen. Een aan­tal van de Hop­pers gaat er tijdelijk wonen en keert uitein­delijk weer terug in de nieuw­bouw van de tweede fase.

hopjes18De hoge en imposante bomen van de Kas­tanje– en Plataan­laan zijn onlangs gekapt, een naargeestig gezicht. Hoewel de oude wonin­gen nu bin­nen­shuis veel lichter zijn waren de bomen toch heel gezichts-​bepalend voor het wijkje. Het gaf mij een naar gevoel toen ik de bomen neerge­haald zag wor­den. De bomen hebben hier zes­tig jaar ges­taan, alle ontwik­kelin­gen in dit lev­endige wijkje gevolgd.

Ik hoorde van som­mige mensen dat het nu doet denken aan de Tweede Werel­door­log toen ook alle bomen op ‚t Hop wer­den omge­haald en zijn opgestookt! Toch is het oude Vis­ser­shop niet alleen maar op weg naar de afbraak, ergens in het wijkje wordt ook nog iets opgebouwd!

Kun­stenares Ida van der Lee begeleidt het pro­ces van sloop en nieuw­bouw in het Vis­ser­shop. In een aan­tal van de sloo­phuizen is zij, met hulp van andere kun­ste­naars en vri­jwilligers, druk bezig met het opbouwen van een exposi­tie die in de peri­ode 29 okto­ber tot en met 14 novem­ber 2004 gaat plaatsvin­den. Een boekje met frag­menten uit de schatk­istver­halen van de bewon­ers en foto’s van de sloop­pan­den gemaakt door Max Linssen is inmid­dels ver­sch­enen. Aanstaande vri­jdag 29 okto­ber is om 15.00 uur de open­ing van de exposi­tie, met toe­spraken van Jaap Smit en Ria Dirkx. De open­ingsti­j­den zijn: don­derdag tot en met zondag van 12.0016.00 uur.

Overi­gens zijn nieuwe ver­halen over en uit het Vis­ser­shop nog steeds welkom! Bezoek­ers mogen de ten­toongestelde ver­halen mede beo­orde­len. De ver­halen die het Vis­ser­shop het beste type­ren wor­den in het straat­beeld van het nieuwe Hop vereeuwigd.

De bek­end­mak­ing van de meest spraak­mak­ende ver­halen is op zondag 14 november2004 om 15.00 uur. De exposi­tie vindt plaats in de pan­den Plataan­laan 13, 17, 19, 21 en 23. Het Vis­ser­shop: een dor­pje, aan het eind van de Zuid­dijk, met een eigen karak­ter. Na de oplev­er­ing van ‚het toren­tje’ verd­wi­j­nen ook de laat­ste bewon­ers naar de nieuw­bouw en maakt de sloophamer een einde aan het oude Hop. In het nieuwe Vis­ser­shop gaan ongetwi­jfeld weer nieuwe ver­halen ontstaan. Het Vis­ser­shop is en bli­jft een wijkje in beweg­ing, een buurt met een ziel. Einde. Jan Boonstra


Sloop­pan­den als ‚Ver­hal­en­dool­hof” Ida van der Lee geeft vorm aan de ziel van het Vis­ser­shop.
Bron NHDag­blad 22 okto­ber 2004.

Rond­lopen in een sloop­won­ing waar al van alles weg is, maar waar ook din­gen zijn toegevoegd. Ter­wijl je de tek­sten op de muur leest, ont­dek je dat je via een kast kunt door­lopen naar de wc van de buren. Het is mogelijk in vier sloo­phuizen op het Vis­ser­shop, die begin novem­ber zullen zijn omgevormd tot een ‚verhalendoolhof’.

In het kader van het project ‚Sloophamer schatkamer’ zijn de wonin­gen Plataan­laan 13, 17, 19 en 21 te Zaan­dam van 29 okto­ber tot en met 14 novem­ber 2004 op don­derdag, vri­jdag, zater­dag en zondag te bezoeken van 12.00 tot 16.00 uur.

Exposi­tie in sloop­pan­den legt ziel wijk bloot hopjes19De sloop van de oude wijk Vis­ser­shop in Zaan­dam gaat de tweede fase in. Het kun­st­pro­ject Sloophamer Schatkamer van beeldend kun­ste­naar Ida van der Lee reist mee met dit voor de bewon­ers ingri­jpende veran­der­ing­spro­ces. In opdracht van de gemeente Zaanstad werkt de kun­ste­naar samen met de bewon­ers aan een bli­jvende kun­st­toepass­ing met herin­ner­ingswaarde voor de wijk.

Ida van der Lee

Op vri­jdag 29 okto­ber is de open­ing van de tweede fase van Sloophamer Schatkamer: een exposi­tie in vier sloop­pan­den in het Vis­ser­shop. Het kun­st­pro­ject Sloophamer Schatkamer heeft tot doel om de ziel van ‚het oude Hop’ veilig over te bren­gen naar de nieuw­bouw. Vorig jaar ging het project van start met een indruk­wekkend afscheids-​ritueel. Een grote schatk­ist, gemaakt van karak­ter­istiek sloop­ma­te­ri­aal uit het Vis­ser­shop, speelde hierin de hoof­drol. Bewon­ers deponeer­den er hun ver­halen en herin­ner­in­gen in en brachten hem in pro­cessie door het Hop en over de Zaan naar het Zaans Museum.

Nu wor­den die ver­halen, een schat aan infor­matie, wereld­kundig gemaakt in vier sloop­pan­den. De oude wonin­gen zijn omge­toverd in een ver­hal­en­dool­hof. Ook de schatk­ist kri­jgt een plaats in een van de wonin­gen. De ver­halen van de bewon­ers die het beste de ziel van het Hop type­ren, wor­den ges­e­lecteerd. In de derde fase van het kun­st­pro­ject keren de ver­halen terug in het straat­beeld van het nieuwe Vissershop.

Vis­ser­shop De wonin­gen op het Vis­ser­shop zijn gebouwd in de jaren van 1914 tot 1919. Van oud­sher een social­is­tisch bol­w­erk, heeft het Hop nog steeds een hechte sociale struc­tuur. De laat­ste jaren ver­keer­den de huizen in deplorabele staat. Besloten werd de wonin­gen, die eigen­dom zijn van Won­ing­cor­po­ratie ZVH, af te breken en daar nieuwe voor in de plaats te bouwen. De ene helft van deze oude wijk aan de Zaan is nu ges­loopt. De bewon­ers wachten in wis­sel­wonin­gen op een nieuw huis. De tweede sloop­fase is in 2005. Het nieuwe Vis­ser­shop moet klaar zijn in 2007.

Ida van der Lee Kun­ste­naar Ida van der Lee is bek­end van­wege de per­soon­lijke manier waarop zij vorm en inhoud weet te geven aan veranderings-​processen, in het bij­zon­der in de lan­delijke en stedelijke omgev­ing. Enkele andere van haar kun­st­pro­jecten zijn Was­goed, is goed (1999) in de Vro­lik­straat in Ams­ter­dam, Ontroerend goed (20012006) in Abcoude en Duizend deuren (2003) in Groningen.

hopjes20Zaans kun­st­pro­ject Sloophamer Schatkamer is een soci­aal kun­st­pro­ject van beeldend kun­ste­naar Ida van der Lee, in opdracht van de gemeente Zaanstad in samen­werk­ing met de Advies-​commissie Beeldende Kunst (ABK). Het vindt plaats in het kader van het Actieplan Cul­tu­urbereik gemeente Zaanstad en wordt finan­cieel onder­s­te­und door Pro­gramma Actieplan Cul­tu­urbereik Noord-​Holland onderdeel Beeldende Kunst & de Open­bare Ruimte, en het Grotestedenbeleid.

Foto’s: Gemeente Archief Zaanstad, Hans Dam, ZVH, Ida van der Lee, Jacques Veth, Rinus21, esteie​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla