Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Zaanstad start met vri­jwillige woon­ad­viseurs
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Voor oud­eren die zelfstandig(er) thuis willen wonen
Veel Zaankan­ters willen zo lang mogelijk zelf­s­tandig in de eigen wijk ouder wor­den. Dat kan om een aangepaste won­ing vra­gen. Zaanstad heeft nu met ‘Mijn Huis Op Maat’ acht ent­hou­si­aste vri­jwilligers getraind tot woon­ad­viseur. De woon­ad­viseurs komen kosteloos thuis bij woningeigenaren, om te advis­eren over aan­passin­gen om veilig en zelf­s­tandig te wonen. Op 12 feb­ru­ari 2020 ontvin­gen de kers­verse woon­ad­viseurs hun cer­ti­fi­caat uit han­den van wethouder Songül Mutluer.woonadviseurs


Wethouder Songül Mut­luer: “Het is belan­grijk dat Zaanstad een plek is om pret­tig oud te wor­den. Daar hoort een passende won­ing bij. Inwon­ers moeten zich hierop kun­nen voor­berei­den en dat begint met bewust­word­ing. Fan­tastisch dat deze vri­jwillige woon­ad­viseurs aan de slag gaan. Met deze pilot kun­nen we onze oud­eren advis­eren bij aan­passin­gen in hun won­ing, maar ook geloof ik dat we zo sig­nalen kun­nen opvan­gen over een zorg­be­hoefte of een behoefte om op ter­mijn te ver­huizen en ze dan ver­wi­jzen naar de juiste instanties.”

Huis­test en huis­be­zoek aan­vra­gen
Zaanstad is aanges­loten bij Huis op Maat, een ini­ti­atief van Gen­er­ati­eThuis. Inwon­ers kun­nen zelf een huis­be­zoek aan­vra­gen, waarop de vri­jwillige woon­ad­viseur een afspraak maakt. Tij­dens het huis­be­zoek door­loopt de woon­ad­viseur de won­ing samen met de bewoner en adviseert over mogelijke oplossin­gen passend bij zijn wensen en sit­u­atie. Dit kan bijvoor­beeld gaan om een extra traple­un­ing, brand­vei­ligheid of betere ver­licht­ing. De bevin­din­gen wor­den inge­vuld in een online huistest.

Opvol­ging en doorver­wi­jz­ing
De uitkomst van het huis­be­zoek en de huis­test ver­w­erkt de woon­ad­viseur tot een advies­rap­port, inclusief een glob­ale inschat­ting van de kosten. Dit advies wordt ver­vol­gens naar de bewoner opges­tu­urd, waarmee hij geïn­formeerd aan de slag kan met de aan­passin­gen. Na zes weken neemt de woon­ad­viseur weer con­tact op, om te informeren naar de opvol­ging van het advies.
Sig­naleert de woon­ad­viseur meer zaken die advies vra­gen? De vri­jwillige woon­ad­viseurs zijn onderge­bracht bij de bestaande groep Vri­jwillige Oud­eren Adviseurs (VOA’s) en kun­nen daar­door reke­nen op hun ervar­ing met bredere advis­er­ing van oud­eren. De woon­ad­viseurs kun­nen inwon­ers bijvoor­beeld indien gewenst doorver­wi­jzen naar een Soci­aal Wijk­team of naar par­ti­jen die mee kun­nen denken over ver­huizen als de huidige won­ing niet vol­doende kan wor­den aangepast.
Meer infor­matie over de huis­test en het aan­vra­gen van een huis­be­zoek kan via https://​langerthuis​wo​nen​.zaanstad​.nl/​w​o​n​e​n of bel met de gemeente op 14075.
De eerste 100 Zaanse huishoudens die zich aan­melden voor een huis­be­zoek kri­j­gen een rook­melder cadeau.

De Kinder­boerderij is Rookvrij
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

rookvrij0

De kinder­boerderij, ook wel de Stads­boerderij genoemd, in het Dar­win­park is vanaf heden Rookvrij. Kinderen zullen hier niet meer oog in oog staan met rok­ende mensen. Deze gen­er­atie moet zoveel mogelijk rookvrij opgroeien. Paul Laport van Zaans Natuur & Milieu Cen­trum sprak te mid­den van gas­ten en medew­erk­ers over zijn jeugd waar tij­dens een vakanti­etocht naar Frankrijk er nog driftig gerookt werd in de auto. Het is een nieuwe tijd en daar horen ook nieuwe maa­trege­len bij.

Rookvrij3Rookvrij1


Links: Paul Laport met wethouder Songul Mut­luer Rechts: De wethoud­ers schroeft en de voorzit­ter maakt er een foto van.

Wethouder Mut­luer mem­o­reerde nog eens hoeveel mensen er jaar­lijks het slachtof­fer van het roken van tabak wor­den en dat we zeker bij een stads­boerderij als deze de kinderen een gezonde speelomgev­ing moeten geven. Nadine Da Cruz, namens Odion, vertelde dat er nog wel wat rokers bij Odion zijn, maar dat daar op deze plek wat aan gedaan gaat wor­den.
En dan het vast schroeven van het bor­dje ‘Rookvrij’ op het hek. Met behulp van een medew­erker schroefde de wethouder het bor­dje recht op het hek. Tenslotte ging iedereen nog even op de foto.
Rookvrij2

De ramen van het Sint Jan/​Johannes Ziekenhuis

OPROEP

Ziekehuis0


We ken­nen alle­maal de glas-​in-​loodramen met religieuze voorstellin­gen uit de Kapel van het St. Jan Zieken­huis. Ze waren lange tijd in het Zaans Medisch Cen­trum te bewon­deren. Ze bevin­den zich nu in de Boni­fatiuskerk in de Oost­z­i­jde. Over die ramen gaat het in dit geval niet. De Com­missie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen vraagt uw hulp bij het vin­den van andere ramen.
ziekenhuis St. Jan
Op de foto ziet u boven de ingang van het St. Jan tien ramen, het waren ook glas-​in-​loodramen eve­neens van glaze­nier Trautwein, die daar sinds 1954 in zaten. Bij de ver­bouwing van het pand in 1987 tot kan­toor of in 1997 tot apparte­menten zijn de ramen veran­derd.
ziekenhuis1Bij de uitver­grot­ing is nog iets te zien van de glas-​in-​lood-​motieven in de ramen. Het zijn geen ramen die je over het hoofd ziet. De vraag is of ze bij de bouw van de apparte­menten nog aan­wezig waren.

Het kan ook zijn dat de ramen er al eerder uit zijn gehaald omdat de kinder­afdel­ing had geklaagd dat het zo donker was op de afdel­ing van­wege de ramen. Wie weet liggen ze ergens net­jes opge­bor­gen.

Waar de ramen na de ver­bouwing zijn gebleven is onbek­end. Het kan ook zijn dat ze ges­neu­veld zijn. Er zijn ook geen afbeeldin­gen bek­end van wat er op de ramen te zien was. De Com­misie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen zou hier graag meer over te weten komen. Zij beheren het verleden van de Zaanse zieken­huizen.

Dus: Als u iets kunt vertellen over de ramen boven de hoofdin­gang van het zieken­huis of als u weet waar ze zich bevin­den horen we het graag.
U kunt uw opmerkin­gen mailen naar het vol­gende e-​mailadres:
rDit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Wijk­team Zaandam-​Zuid naar Wilgen­straat
Pers­bericht uit Zaanstad Journaal


De hoofd­lo­catie van het Soci­aal Wijk­team Zaandam-​Zuid aan de Menno Simon­szs­traat 34 A ver­huist per 20 jan­u­ari 2020 naar Buurthuis De Zuid­hoek, Wilgen­straat 11.
De andere locatie aan de A.G. Ver­beek­strat blijft.
De inloop­mo­menten veran­deren niet. Dit betekent dat u
op maandag en woens­dag terecht kunt bij A.G.Verbeekstraat 35 tussen 9.00 uur en 11.00 uur en
op dins­dag en don­derdag terecht kunt bij buurthuis De Zuid­hoek tussen 9.00 uur en 11.00 uur.
Het tele­foon­num­mer van beide locaties is 075 304 00 33 en het e-​mailadres is Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Meer info vindt u op www​.swtza​anstad​.nl

Bouwen aan de Wereld van Wind­molens
Pers­bericht


Het nieuwe Molen­mu­seum van De Zaan­sche Molen kri­jgt steeds meer vorm. Na een peri­ode van sloop is aan de Kalver­ringdijk het moment gekomen dat er gebouwd gaat wor­den. Met de ver­ste­vig­ing van de vloer is let­ter­lijk een solide basis gelegd onder het nieuwe museum. De archi­tect (Ken­tie & Part­ners), de aan­nemer (Kenza Bouw) en de inrichter (Tekst & Uit­leg) werken een­drachtig aan de uitwerk­ing van de plan­nen. Molens en museum vor­men straks samen de Wereld van Wind­molens.
Op 18 juni 2020 is De Zaan­sche Molen gas­theer voor het inter­na­tionale mole­naarscon­gres dat wordt geor­gan­iseerd door de Rijks­di­enst voor het Cul­tureel Erf­goed. Er wor­den hon­der­den mole­naars uit bin­nen– en buiten­land verwacht. Het is voor de wereld van het erf­goed een belan­grijk moment.
Van­daar dat 18 juni 2020 is gekozen als de dag waarop het Molen­mu­seum haar deuren opent.

opbouw Molenmuseum

Op de foto: Bestu­ursle­den van De Zaan­sche Molen hebben de plan­nen van de archi­tect, de aan­nemer en de inrichter defin­i­tief goedgekeurd. De bouw kan nu echt van start.


Joomla tem­plates by a4joomla