Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Monet Veil­ing in de Bullek­erk
Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

Met trom gerof­fel wordt er aangekondigd dat de deuren open gaan. Samen met een doedelzak, een fluit en een klomp op een stok begelei­den de musici de bezoek­ers naar bin­nen.
In het por­tiek van de Bullek­erk te Zaan­dam werd er net­jes gecon­troleerd op de vereiste QR-​code. De kerk is omge­toverd tot cul­tu­ur­centrum. Er hangt nog een licht kerke­lijke sfeer maar die is overgenomen door de gezel­lige bar die zich bevindt in de zijvleugel.
De kunst­werken zijn ingeli­jst en uit­gestald op num­mer. Daar­bij ligt een uit­ge­breide cat­a­lo­gus van de veil­ing. Plus een groot aan­tal fold­ers en posters voor komende exposi­ties en evenementen.

De veil­ing gaat zo begin­nen. Deze kunst­werken zij afgelopen zomer ver­vaardigd door lokale kun­ste­naars, met als thema de werken van Monet tij­dens zijn Zaanse zomer.
Dit even­e­ment is geor­gan­iseerd door de Sticht­ing Monet Zaan­dam ter gele­gen­heid van het vertrek van Monet, pre­cies 150 jaar gele­den.
Vanaf zijn lesse­naar, met hamer in de hand, geeft veil­ing­meester Jan de Bruin een korte uit­leg; zowel over de doe­len van de Sticht­ing als over de werken van de kun­ste­naars. Daarna volgt een korte oefen­ing in het bieden tij­dens een veil­ing. Hoe dat gaat en dat je niet per ver­giss­ing iets koopt omdat toe­val­lig je oor jeukte. Ook belan­grijk is achteraf vooral niet te ver­geten je naam door te geven aan de assis­ten­ten.
In totaal wer­den veer­tig kunst­werken tentoongesteld.

De pri­jzen vie­len wel mee, gerangschikt van een paar tien­t­jes tot een paar hon­derd euro.
Som­mige van de schilder­i­jen vie­len niet in de smaak bij deze groep belang­stel­len­den en wer­den snel overges­la­gen. Voor anderen werd flink gebo­den tot ver boven de aangegeven prijs. Vooral voor het schilderij van kun­ste­naar Willy Koren­stra met zijn Mon­etin­spi­ratie en De Zaan van Louis Breeuwer. Een groot oliev­erf op lin­nen van Bert Ween­ing werd verkocht voor een keurige 450 euro.
Wel kort van duur maar erg aan­ge­naam. Mensen komen los van hun stoe­len en raken in gesprek met elkaar onder genot van het in de Zaanstreek gebrouwen bier: Bullebier.
Ik werd vrien­delijk getrak­teerd door een fotograaf; die wist twee van zijn werken met winst te verkopen op deze manier. Een suc­cesvolle avond.

Deel­ne­mende kun­ste­naars waren o.a. Louis Breeuwer, P.E. Ver­bunt, Ursulien Bakkum, Kinga Wiec­zorek, fotograaf Rene Kem­pes, Danielle van der Erve, Lou Bronger, Willy Koren­stra en Bert Weening.

Voor meer infor­matie van verwachte even­e­menten bij Cul­tu­ur­centrum Bullek­erk zie
https://​bullek​erk​.nl

Sticht­ing Monet in Zaan­dam www​.mon​et​inzaan​dam​.nl


Kli­maatvrien­delijke tuin is voor iedereen
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Overzicht aanplantWethouder Slegers (Open­bare Ruimte) opent voor­beeld­tuin kli­maatadap­tatie
Hoe kun­nen we het regen­wa­ter na extreme buien zo opvan­gen dat het geen over­last geeft? Dat is onder meer te zien in de open­bare kli­maatvrien­delijke tuin aan de Slachthuis­straat in Zaan­dam. Don­derdag 30 sep­tem­ber opende wethouder Ger­ard Slegers (Open­bare Ruimte) deze Lev­ende Tuin.

De Lev­ende Tuin is een tuin van 60m2, waarin tech­nieken te zien zijn voor waterop­vang en verkoel­ing in de stad. Zo is er een wadi van 7 bij 3 meter, die overvloedig water vasthoudt en na een dag weer droog moet komen te staan. Het ter­ras heeft een ruime overkap­ping met een sedum­dak. Zo’n dak verkoelt en houdt ook water bij stort­buien wat langer vast. Ook infil­tratiekrat­ten onder de beplant­ing zor­gen ervoor dat regen­wa­ter gelei­delijk wordt afgevo­erd en de bodem langer vochtig bli­jft. Uit­er­aard ont­breekt ook de regen­ton niet. Met het verza­melde water wor­den de planten en bomen in de tuin bevochtigd.

Om de soorten­rijk­dom te ver­sterken zijn onder meer vlin­der­stru­iken geplant. Ook zijn er bakken met kruiden als basilicum, munt en bies­look, waar­van bewon­ers mogen oogsten.

Het kli­maat veran­dert. Ook in Zaanstad regent het vaker fors harder, komen hit­te­gol­ven meer voor en houdt ook droogte steeds langer aan. In het uitvo­er­ings­plan Kli­maatadap­tatie 20212026 heeft Zaanstad beschreven hoe ze zich wil wape­nen tegen de gevol­gen van extremere weer­som­standighe­den. Samen met bedri­jven en bewon­ers wil ze de stad kli­maatbestendig maken. Deze Lev­ende Tuin sluit aan bij de ambities uit het Uitvo­er­ings­plan. In de kli­maatvrien­delijke voor­beeld­tuin kan iedereen ideeën opdoen om zijn of haar omgev­ing te vergroenen.

Leren van groenon­der­houd
De Lev­ende Tuin is ook het suc­ces van Team Arbei­dspar­tic­i­patie. Bin­nen het pro­gramma Garantie Groen leren en ervaren mensen met een arbei­ds­beperk­ing (van autisme tot ver­slav­ing­sprob­lematiek) of werken in het groen in de toekomst iets voor hen is. Een aan­tal doet dit in com­bi­natie met een mbo-​opleiding groen aan het Clu­sius Col­lege. Zo is het ontwerp van de tuin voort­gekomen uit een schoolop­dracht van een team­lid. De team­le­den doen zo ervar­ing op in groe­naan­leg– en onder­houd die meer in het licht komt te staan van waterop­vang en verkoel­ing in de stad.

Meer infor­matie over de Lev­ende tuin is hier te vin­den.
https://​buitenge​woon​.zaanstad​.nl/​k​l​i​m​a​a​t​a​d​a​p​t​a​t​i​e​/​d​e​-​l​e​v​e​n​d​e​-​t​u​i​n


Vooruit voor een schone buurt!
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Vooruit2


Dins­dag­mid­dag 21 sep­tem­ber prik­ten een behoor­lijke groep kinderen bij de flat Bran­daris in Pelder­sveld zwer­fvuil bij hun flat. De vuil­niswa­gen was alvast aan­wezig. Er waren prik­stokken, hes­jes en er was hulp van vri­jwilligers en Vooruit-​ers. De kinderen lieten graag hun gevulde zakken zien met veel peuken, snoepver­pakkin­gen en chipszakjes.

Vooruit4 Vooruit1


Vooruit3Na het prikken kre­gen de kinderen limon­ade en fruit. Waarna er ook nog geknut­seld werd.
De organ­isatie lag bij VoorUit, Rochdale, ver­hu­ur­der van de flat en het Soci­aal wijkteam.

Bij VoorUit van de sticht­ing Stu­den­ten voor Samen­lev­ing zetten stu­den­ten zich in voor de buurt.

In ruil daar­voor hebben ze woon­ruimte in de wijk.

Foto’s : Ans Pieper

soeples2

Super-​soep-​les
Pers­bericht


In veel gemeen­ten komen alle leer­lin­gen van het basison­der­wijs vroeg of laat in aan­rak­ing met school­tu­inieren.
Dat is in Zaanstad helaas niet het geval. Het ZNMC beheert een prachtig school­tu­inen­com­plex naast Stads­boerderij Dar­win­park, maar dat is natu­urlijk te ver weg voor scholen uit Assendelft of Krom­me­nie. Eigen­lijk zouden er meer school­tu­inen­com­plexen moeten komen, want school­tu­inen zijn zóóó veel meer dan alleen maar schooltuinen!


Leer­lin­gen leren ontzettend veel van het school­tu­inieren. Ze leren hoe je een groen­tebed maakt en paden aan­legt. Ze leren hoe je zaad­jes inza­ait en hoe één zo’n zaadje kan veran­deren in een grote sap­pige tomaat. Ze leren hoe je een tuin­tje zo goed mogelijk onkruid­vrij houdt, dat je planten water moet geven en af en toe een beetje moet bijknip­pen. En door ermee bezig te zijn, kri­j­gen ze ken­nis van en respect voor hun omgev­ing.

Wat is er veel om je over te ver­won­deren, om van te geni­eten en om zuinig op te zijn!
Aan het eind van het seizoen mag alles als smake­lijke beloning geoogst wor­den.
Som­mige groen­ten eet je gewoon lekker rauw (wortelt­jes, tomaat­jes, radi­js­jes), maar je kunt er natu­urlijk ook soep van maken. Gezond en lekker van eigen groen­ten. Dat is echte super-​soep!

Soeples1 soeples3

Voor meer infor­matie, Jacque­line Smit: 0613830379
E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Adres: De Weer 31, 1504 AH Zaandam


Een bronzen pen­ning voor Don
Van onze redac­tie, Ans Pieper


DonSteding1Vri­jdag­mid­dag 3 sep­tem­ber 2021 ontv­ing Don Ste­d­ing (10 jaar) een bronzen pen­ning van de Konin­klijke Maatschap­pij tot Red­ding van Dren­kelin­gen (KMRD) uit han­den van burge­meester Jan Ham­ming. Don woont in West­er­wa­ter­ing. Hij is leer­ling van de Water­molen in West­erkoog.

Op 13 mei 2021 zag hij een jongetje in de sloot liggen bij de Water­molen. Het jongetje zat vast aan een tak en vocht om zijn hoofd boven water te houden. Don is in het water gespron­gen en heeft de tak los­ge­maakt. Hier­door heeft hij het leven van het jongetje gered.Burge­meester Ham­ming noemde Don een held. Hij hoopt dat Don een voor­beeld zal zijn voor meer helden. Dat zijn kinderen of vol­wasse­nen die in actie komen en zo nodig in de sloot sprin­gen, waar anderen ver­sti­jven.

Don vertelde dat hij wel bang was geweest, stel dat de jon­gen of hijzelf zouden ver­drinken. Maar gelukkig is het heel goed afgelopen en is hij blij dat hij de jon­gen gered heeft.

Namens de KMRD reikte de burge­meester de pen­ning uit met een getu­igschrift. Toen Don ook nog een boeket bloe­men kreeg had hij werke­lijk zijn armen vol.

Na afloop was er een gebakje en limon­ade en een gezel­lige praatje met Don en zijn oud­ers, broer en zus­jes. Don heeft eerder een jaar lang gratis train­ing ont­van­gen van de Red­dings­bri­gade voor zijn helden­daad. Hij heeft onder­tussen een les bijge­woond, Of Don gebruik maakt van het aan­bod weet hij nog niet, want er zijn zoveel leuke din­gen te doen.

DionSteding2 DonSteding3

Foto’s: Ans Pieper


Joomla tem­plates by a4joomla