Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Zaanse Kinder­boeken­markt en uitreik­ing Hotze de Roosprijs
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Hotze20226Zondag 26 junbi 2022 was de Zaanse Kinder­boeken­markt voor het eerst sinds zestien jaar niet op de Zaanse Schans maar op de stads­boerderij Het Dar­win­park. Een goede keuze. Er is veel ruimte voor de kra­men met nieuwe en tweede­hands boeken. En voor de meer dan der­tig gratis activiteiten voor de kinderen zoals Sjo­erd Stapel­stad, vogelfluit­jes maken, luis­teren naar ver­halen en zelf brood bakken. En de (water)speelplaatsen zijn altijd een trekpleister.


Boven­dien werd de Hotze de Roosprijs uit­gereikt. Deze Zaanse prijs is de enige kinder­boeken­prijs voor debu­tan­ten.
Boven­dien bestaat de jury uit de kinderen van groep zes en zeven van de Zaanse basiss­c­holen. Vooraf was er in het natu­ur­mu­seum een ont­moet­ing met de drie genom­i­neerde schri­jvers:
– Tim van den Berg, auteur van Nog één dag (met illus­traties van Willem van den Oever) – Con­dor
- Rico Hop, auteur van Dwars & Co (met illus­traties van Bas Schel) – Lan­noo
- Tijs van Marle, auteur van Knots (met illus­traties van Esther van den Brink) — Billy Bones
- en met kinderen van de jury.

Hotze20221
Hotze20223

Foto 1: genom­i­neer­den en illustratoren

Foto 2: schri­jvers, wethouder, kinderen en juf­fen van de Tamarinde

Hotze20224Foto 3: Igor Krul­snor onthult de prijswinnaar

Het was voor de kinderen leuk om de schri­jvers van de boeken die ze gelezen had­den nu in het echt te zien. Ze mochten vra­gen stellen en vroe­gen bijvoor­beeld of het moeil­ijk was om het boek te schri­jven en hoe lang ze er over gedaan had­den. Aan de kinderen werd gevraagd wie er schri­jver wilde wor­den. De animo was niet zo groot.

Op het podium buiten speelde onder­tussen het Worm­erse jeug­dork­est Ratatatouille.

Deze maakte plaats voor de genom­i­neerde schri­jvers voor de offi­ciële bek­end­mak­ing door goochelaar Igor Krul­snor met behulp van een span­nende truc. En dat bleek Dwars & Co van Rico Hop te zijn.
De prijs werd uit­gereikt door wethouder Wes­sel Bre­unesse van Cultuur.

De kinderen van basiss­chool de Tamarinde won­nen de prijs voor het beste boekver­slag en gaan een dagje uit naar het Kameleon­dorp in Ter­herne. Want Hotze de Roos was natu­urlijk de schri­jver van de Kameleonboeken.

Foto 4: schri­jvers met hun prijs

Foto 5: schri­jver Rico Hop ontrolt zijn bedankwoordje

Hotze20224 Hotze20225

(Kunst)programmering Hem­brugter­rein
Pers­bericht

Ges­laagd sym­po­sium (kunst)programmering Hembrugterrein

Het Hem­brugter­rein in Zaan­dam is een voor­ma­lig mil­i­tair indus­tri­eter­rein met een unieke gebouwen­col­lec­tie. Een col­lec­tie om te behouden en koesteren. Het meren­deel van deze gebouwen staat nog leeg maar de ambitie is om deze in de komende jaren te activ­eren voor werk-​, kunst– en cultuurprogramma’s. De gebouwen­col­lec­tie op Hem­brug en zeker de indus­triële hallen op het ter­rein lenen zich uit­stek­end voor het exposeren van kunst. Om deze reden hebben wij BIG ART gevraagd voor een spe­ciale zomered­i­tie in de Pro­ject­fab­riek op het Hem­brugter­rein. BIG ART is een pop-​up plat­form voor XL kun­stin­stal­laties en enorme desig­nob­jecten. Deze exposi­tie zal in 2023 niet terugk­eren op het Hembrugterrein.

BigArt4
Een nieuw pro­gram­mer­ing met onder meer een indruk­wekkende (vaste) kun­st­col­lec­tie is in voor­berei­d­ing door LIFE​WORLD​.BE voor (een deel van) de bestaande gebouwen op Hem­brug. Om deze reden is vooraf­gaand aan de open­ing van BIG ART in de Pro­ject­fab­riek een sym­po­sium gehouden over de (toekom­stige) kun­stin­vulling van de bestaande gebouwen op Hem­brug. In een pan­elge­sprek met onder meer de gemeente Zaanstad, Mar­ket­ing Zaanstreek, diverse onderne­mers op Hem­brug zoals BIND, Het Hem, Joris Laar­man en Eelco van Loe­nen namens LIFE​WORLD​.BE is onder meer stilges­taan bij de vraag hoe we de posi­tioner­ing van een hoogstaande kun­st­pro­gram­mer­ing kun­nen verbinden met de lokale opgaven en welke kansen en uitdagin­gen we zien.

Sabine Ren­ders, pro­ject­di­recteur namens Hem­brug Zaan­dam BV: ‘Het sym­po­sium vormt een mooie start van de samen­werk­ing tussen ons, LIFE​WORLD​.BE, gemeente Zaanstad en de onderne­mers en bewon­ers op het Hem­brugter­rein over de kunst– en werkpro­gram­mer­ing in de bestaande gebouwen en indus­triële hallen op Hem­brug. Duidelijk is dat we de enorme poten­tie zien en delen, maar de schoud­ers er geza­men­lijk onder moeten zetten om deze ambities in de loop van jaren waar te maken. Denk in dit ver­band aan het ver­groten van de bereik­baarheid van het Hem­brugter­rein met open­baar ver­voer en het verbinden van de kunst(beleving) met inwon­ers van gemeente Zaanstad. BIG ART laat zien dat dit laat­ste wordt bereikt met de exposi­tie in de Pro­ject­fab­riek’.

Beeld: Michel Mees Pho­tog­ra­phy © Foto pre­view BIG ART met (v.l.n.r.) Sabine Ren­ders (pro­ject­di­recteur Hem­brug Zaan­dam B.V.), Stef Col­lignon (Raad van bestuur Het HEM/​Amerborgh), Annika Rulkens (opgaveregis­seur Cul­tuur gemeente Zaanstad), Steven Zee­man (man­ag­ing part­ner LIFE Europe), Wes­sel Bre­unesse (wethouder Kunst en Cul­tuur gemeente Zaanstad) en Anne van der Zwaag (directeur/​eigenaar OBJECT).

Team Hem­brug Zaan­dam B.V.


Kaartverkoop nieuwe seizoen Bullek­erk ges­tart
Pers­bericht

logoBullekerkDe Bullek­erk heeft zich de afgelopen twee jaar geves­tigd als een podium waar veel bij­zon­dere voorstellin­gen en con­certen plaatsvin­den. Een plek waar niet alleen bezoek­ers, maar ook arti­esten graag komen. Voor het nieuwe seizoen heeft ‘De Bull’ weer veel mooie con­certen op het pro­gramma staan. Zo zijn er trib­utes van The Bea­t­les, The Eagles, Pink Floyd, Billy Joel, Bruce Spring­steen, Sting, Adele, Simon & Gar­funkel en The Everly Broth­ers, maar er zijn ook intieme, gezel­lige luisterconcerten.

Bullekerk vooraanzichtTrib­ute — Bat­tle of the Bands
Een aan­tal van de trib­utes die komend seizoen in de Bullek­erk te beluis­teren zijn hebben de finale gehaald van de Trib­ute — Bat­tle of the Bands, dat in de eerste maan­den van het jaar te zien was in het gelijk­namige tv-​programma op SBS6. Eén daar­van is dit seizoen nog te zien: Cel­e­brat­ing Amy, een indruk­wekkend con­cert met muziek van de veel te vroeg overleden Amy Wine­house. Ook Alexan­der Brous­sard komt dit seizoen nog naar de Bullek­erk, en wel met een Ital­i­aans pro­gramma. Het con­cert van Roberto Jack­etti & The Scoot­ers, dat dit seizoen zou plaatsvin­den, is ver­plaatst naar komend seizoen.

Luis­ter­con­certen
Ook zijn er intieme luis­ter­con­certen, zoals de con­certen van Hans Visser & Irena Fil­ip­pova, Mar­jolein Mei­jers, Carel Kraayen­hof & Leoni Jansen, Mar­cel Kapteijn & The Rain­dogs, Camadou, Sam Sax­ton, Laura Fygi, Lenny Kuhr en de ker­st­con­certen van Nol & Deb­ora en Petra Berger. Het Cin­e­mu­sic Ork­est komt terug met nieuwe film­muziek, gespeeld door een 32-​koppig ork­est. Pianist Wouter Har­bers komt weer met koffiecon­certen op de woens­dagocht­end. En natu­urlijk is er weer ruimte voor ama­teu­rorkesten en amateurgezelschappen.

Koormid­da­gen en dansavon­den
Het Popup Choir komt komend seizoen weer elke maand naar de Bullek­erk, waar Maarten en Tij­men de deel­ne­mers een nieuwe pop­song aan­leren. Ook is er elke maand een dansavond: lekker dansen op muziek van een bek­ende dj. Ook dit seizoen nog!
Uit­gaan in de Bullek­erk voelt als thuiskomen: per­soon­lijk en altijd gezellig!

Tick­ets zijn verkri­jg­baar via www​.bullek​erk​.nl


Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop 75 jaar
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Op 18 juni 2022 viert Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop haar 75e ver­jaardag.
Op die dag werd in 1946 op het ter­rein van ZFC de open­ingsplechtigheid gehouden waarna alle aan­wezi­gen zich naar het ter­rein aan de Ring­weg begaven voor de echte open­ing van het complex.

JanVroegop

De eerste huis­jes aan de Ringweg

De Turn­v­erenigin­gen in Zaan­dam komen voort uit een ini­ti­atief van tuin­ders die in 1917 ‘De Verenig­ing Volk­s­tu­inen Zaan­dam’ opricht­ten. Eén van de doel­stellin­gen in 1917 was het volk­s­tu­inieren als ontspan­ning te bevorderen en dat is nog steeds zo.

Jan Vroe­gop kwam voort uit de verenig­ing ‘De Uitkomst’ aan de haven bij de Ring­weg. Toen dit ter­rein, naast regel­matige over­stro­min­gen, nodig bleek voor toekom­stige indus­trie werd met medew­erk­ing van de gemeente een ter­rein gevon­den aan het andere eind van de Ring­weg.

Foto: Jan Vroe­gop, jubileu­muit­gave 1996


Online rijbe­wijs ver­len­gen
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Vanaf 13 juni 2022 is het in Zaanstad mogelijk online je rijbe­wijs te ver­len­gen. Die ver­leng­ing is dan online aan te vra­gen via de web­site van Dienst Wegver­keer (RDW).
Na twee werkda­gen kun­nen inwon­ers het ver­lengde rijbe­wijs ophalen op het stad­huis in Zaandam.

Online aan­vra­gen is alleen mogelijk bij ver­leng­ing of bij een uit­brei­d­ing van cat­e­gorieën. Ook moeten inwon­ers in het bezit zijn van een geldig Ned­er­lands rijbe­wijs en is de DigiD-​app met ID-​check nodig. Als iemand voor de eerste keer een rijbe­wijs aan­vraagt, dan moet die per­soon nog wel naar het stadhuis.

Stap vooruit in dien­stver­len­ing
Wethouder Rita Noordzij (Dien­stver­len­ing) vertelt: ‘Ik ben blij met deze stap waarmee we onze dien­stver­len­ing nog toe­ganke­lijker maken. We zien dat veel van onze inwon­ers het fijn vin­den om op een tijd­stip dat hen uitkomt hun zaken dig­i­taal te rege­len. Dat je nu ook je rijbe­wijs dig­i­taal kunt ver­len­gen, is dan ook heel handig. We zor­gen uit­er­aard dat onze dien­stver­len­ing waar mogelijk ook toe­ganke­lijk is voor mensen die liever niet alles achter de com­puter regelen.’

Erk­ende fotograaf of foto­cab­ine
Om het rijbe­wijs online te kun­nen ver­len­gen, is een pas­foto nodig die gemaakt is door een door de RDW erk­ende fotograaf of foto­cab­ine. Een overzicht van erk­ende fotografen en foto­cab­ines is te vin­den op www​.rdw​.nl/​l​o​c​a​t​i​e​w​i​j​z​e​r
De fotograaf ver­stu­urt de gemaakte foto ver­vol­gens dig­i­taal, via een beveiligde omgev­ing, naar de RDW. Daar wordt ook de handteken­ing gezet. Deze wordt later gebruikt op het nieuwe rijbe­wijs. Daarna kun­nen mensen met de DigiD-​app met ID-​check bin­nen een paar minuten de ver­leng­ing van uw rijbe­wijs rege­len. Betalen kan via iDEAL.
Meer infor­matie is te vin­den op www​.rdw​.nl/​r​i​j​b​e​w​i​j​s​v​e​r​l​e​n​g​e​n

Ophalen kan na twee werkda­gen
Na twee werkda­gen is het rijbe­wijs op te halen op het stad­huis in Zaan­dam. Hier­voor moet een afspraak gemaakt wor­den via de web­site www​.zaanstad​.nl zoek­term: afspraak maken. Het huidige rijbe­wijs moet meegenomen wor­den omdat dat moet wor­den ingeleverd.

Joomla tem­plates by a4joomla