Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


logoshm zaanstadSchuld­hulp­maatje Zaanstad
Pers­bericht

Vanaf 2 feb­ru­ari 2023 inloop­spreekuur Schuld­hulp­maatje Zaanstad in Wijk­cen­trum Dirk Prins
Schuld­hulp­maatje Zaanstad onder­s­te­unt Zaanse burg­ers die in finan­ciële nood zijn gekomen met gratis advies. Vanaf 2 feb­ru­ari is het nu ook mogelijk om hulp te kri­j­gen via het inloop­spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins in Zaan­dam.
Iedere don­derdag zijn twee vri­jwilligers van de sticht­ing van 14:00 tot 16:00 uur aan­wezig om mensen van de juiste hulp te voorzien.

Het inloop­spreekuur is een region­aal ini­ti­atief van de Zaanse afdel­ing van Schuld­hulp­maatje. De ‚Schuld­hulp­maat­jes’ kwa­men zelf met het idee en voor een peri­ode van 6 maan­den wordt gekeken of er behoefte is aan deze wijze van ondersteuning.

Jan­nie Broekhuizen, Schuld­hulp­maatje en ini­ti­atiefneem­ster: „Met het inloop­spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins kun­nen we meer mensen bereiken en helpen als organ­isatie. De kern is laag­drem­pe­ligheid, naast de mensen staan en de tijd voor hen nemen. Overzicht in de finan­ciële chaos creëren. Wij denken met iemand mee die geld­zor­gen heeft en begelei­den deze, net waar de behoefte is.”

Toe­name armoede
Kran­ten staan er helaas vol mee de laat­ste tijd. Het Rode Kruis moet op steeds meer plekken in Ned­er­land voed­sel­pakket­ten aan­bieden. Vol­gens cijfers van het Armoede­fonds zijn er 650.000 gezin­nen die finan­ciële prob­le­men hebben. In 2019 waren dit nog 574.000 huishoudens.

Prob­lema­tis­che geld­zor­gen
Toch zijn er vol­gens Schuld­hulp­maatje Zaanstad heel veel mensen in Zaanstad met prob­lema­tis­che geld­zor­gen die dit niet dur­ven aan te kaarten of niet weten waar ze aan moeten kloppen.

Voorzit­ter Kees van der Pol van de Zaanse tak van Schuld­hulp­maatje: „Ondanks de inflatie en economie die onder druk staat zien wij geen enorme toe­name in het aan­tal mensen die zich aan­melden. Dat rijmt niet met de armoede­ci­jfers. Wat mensen zeker niet moeten doen is hun hoofd in het zand steken. Schulden gaan niet vanzelf weg en geld­zor­gen kun­nen voor veel prob­le­men zor­gen. Maar vaak kun­nen wij helpen orde in de chaos te schep­pen en hier­door erger te voorkomen. Wij betalen geen schulden af, maar helpen wel dat gezin­nen weer finan­cieel gezond kun­nen worden.”

Inloop­spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins
Het inloop­spreekuur op don­derdag­mid­dag is toe­ganke­lijk en bezoek­ers wordt absolute pri­vacy gegaran­deerd. Alle gedeelde infor­matie bli­jft tussen het Schuld­hulp­maatje en de hulpvrager. Er hoeft van tevoren geen afspraak gemaakt te worden.

Voor wie liever via de web­site van Schuld­hulp­maatje Zaanstad con­tact zoekt kan zich aan­melden via schuld​hulp​maat​jeza​anstad​.nl/​i​k​-​z​o​e​k​-​h​u​l​p​/​h​u​l​p​a​a​n​v​r​a​a​g​-​f​o​r​m​u​l​i​e​r​/

Poëzie in het Stad­skan­toor
Van onze redac­tie, Ans Piepier

poezie4
In het Stad­skan­toor is op 25 jan­u­ari 2023 aan de vooravond van Gedich­t­endag de Poëzi­eten­toon­stelling onder het thema Vriend­schap geopend. Het was een feestelijke bijeenkomst. (Oud)stadsdichters Mandy Pijl, Hans Kuyper, Jacob Pas­sander, Lisa van Ton­geren en Reinier Fosch droe­gen gedichten voor die door de col­lega dichters uit hun werk waren gekozen. Jeroen van Leeuwen en Ellis van Atten waren afwezig maar hun werk werd ook voorgedragen.

poezie2

Poezie1
poezie3

Foto’s: 1. Jacob Pas­sander leest uit eigen werk -
2. Open­ing van de ten­toon­stelling door Wethouder Har­rie van der Laan —
3. Dichters luis­teren naar de voordracht.

Wethouder Har­rie van der Laan ver­richtte de open­ing bij de vit­rine in de hal. Op de boven­ste plank zijn de gedichten van de stads­dichters geplaatst. Op de tweede en onder­ste planken zijn dicht­bun­dels en vrien­den­boek­jes en poe­sieal­bums uit de col­lec­tie van het Gemeen­tearchief te zien. Er zijn ook grap­pige werken als gedichten op wijn­f­lessen, een kraaglied en een draailied. Het Nieuw Zaans Lied­boek van Ome Dirk ligt er, maar ook hele fijne werken als bor­du­ur­w­erk­jes en schilder­w­erk­jes die de Zaanse dames elkaar in de negen­tiende eeuw stuurden.

poezie5

Tot slot pre­sen­teerde Linda Willem­szoon nog haar project ‚De sleu­tel tot mijn hart’. In het bureau van haar groot­vader Jan Dupon verza­melde zij liefdes­brieven. Dit verza­me­len begon met de vraag aan haar oma Duifje Dupon toen ze in 2005 vroeg ‚Heeft u nog liefdes­brieven?’. Behalve andere brieven zijn ook Linda’s eigen liefdes­brieven die ze per Wattsapp ver­stu­urde ver­w­erkt in een glazen­bol. Het bureau is te bezichti­gen in het archief.
De exposi­ties zijn tot 14 maart 2023 te bezichti­gen in het Stadskantoor.

Foto’s: Ans Pieper.


HistVerZaandamFilmmiddagCafé met films over oud Zaan­dam
Pers­bericht

De verenig­ing His­torisch Zaan­dam is elke maandag­mid­dag van 14.00 tot 16.00 uur aan­wezig in De Bovenkruier.
En elke laat­ste maandag van de maand willen we een ‘His­torisch Café’ organ­is­eren.
We hebben een uit­ge­breide bib­lio­theek over Zaan­dam in De Bovenkruier. Naast een spe­ciale activiteit is er een boekentafel waar u voordelig dubbele boeken uit onze bib­lio­theek kunt kopen.
Wie foto’s aan de verenig­ing ter beschikking wil stellen of deze (ter plaatse of later) wil laten scan­nen, kan ook terecht.
Maar ook voor alleen maar een (Zaans) praatje bent u van harte welkom.Feestelijke open­ing van de vernieuwde Dagbeste­d­ing van Pen­nemes
Pers­bericht

De afgelopen maan­den is de Dagbeste­d­ing van Zorg­cen­trum Pen­nemes in Zaan­dam com­pleet ver­bouwd. Het resul­taat: twee mod­erne keukens, nieuw san­i­tair en een gezel­lig interieur waarin de natuur een terugkomend thema is.
Op don­derdag 12 jan­u­ari om 14 uur vindt de feestelijke open­ing plaats.
U bent van harte uitgenodigd.

Pennemes
Pen­nemes organ­iseert al jaren dagbeste­d­ing voor zelf­s­tandig wonende oud­eren. Voor oud­eren met lichamelijke prob­le­men en voor oud­eren met geheugen­prob­le­men. Het doel van de dagbeste­d­ing is onder andere het ont­las­ten van de man­tel­zorg­ers en het aan­bieden van sociale con­tacten en dagstruc­tuur.
De afgelopen jaren huisde de dagbeste­d­ing in twee afgeschei­den, voor­ma­lige kan­toor­ruimtes.

Pennemes1Team­lei­der Marga Kraaij: ‘Hier wer­den dezelfde activiteiten op een ver­schil­lend niveau aange­bo­den. Cliën­ten kozen voor een kamer, niet voor een activiteit. Dat von­den wij niet meer van deze tijd. Wan­neer mensen men­gen, is dat goed voor hun sociale con­tacten. Daar­bij kun­nen ze elkaar helpen.’
Afgelopen jaar wer­den de kan­toor­ruimtes daarom aangepast naar de huidige wensen. Marga: ‘In de nieuwe sit­u­atie zijn de kamers met elkaar ver­bon­den. Zo nodig kun­nen we een schuifdeur dicht­trekken. Aan beide zij­den bieden we nu ver­schil­lende activiteiten aan. Cliën­ten kiezen op basis van hun inter­esses. We hopen dat ze nieuws­gierig wor­den, bij elkaar gaan kijken en elkaar inspir­eren.’
Het pro­gramma wordt afgestemd op de per­soon­lijke wensen en mogelijkhe­den van de deel­ne­mers, en op de wensen en mogelijkhe­den van de groep.

Activiteit­en­begelei­der Eric van der Heide: ‘Ter ontspan­ning gaan we bijvoor­beeld wan­de­len, spe­len we een spel of organ­is­eren we een knut­selac­tiviteit. Tij­dens kook­sessies berei­den we appel­moes en soep of bakken we koek­jes. Ook zijn beweg­ing en muziek voor ons heel belan­grijk. Daar­naast onderne­men we graag din­gen op het gebied van dier en natuur. Bijvoor­beeld in onze bin­nen­tuin of op ons groene dak. Wan­neer cliën­ten iets doen wat ze leuk vin­den, zit­ten ze beter in hun vel en bli­jven ze gemo­tiveerd om mee te doen. We ver­zor­gen geregeld groeps­ge­sprekken over vroeger, om het geheugen te activ­eren. Bij het ophalen van herin­ner­in­gen zien we mensen vaak ‘groeien’. Vooral voor dementerende oud­eren, die steeds min­der onthouden en begri­jpen, is dit heel waarde­vol.’

Zorg­cen­trum Pen­nemes, Bloem­gracht 95, Zaan­dam. Tel: 075 650 41 10.

Erepen­ning voor Jan Lapère
Van onze redac­tie, Ans Pieper

JanLapere1“Ik ben hele­maal over­rompeld”, zegt Jan Lapère op 10 decem­ber 2022 . Hij heeft zojuist de gemeen­telijke erepen­ning van Zaanstad uit han­den van burge­meester Jan Ham­ming ont­van­gen. Hij was gis­ter­avond onder valse voor­wend­se­len naar de Fab­riek gelokt. Onder het toeziend oog van fam­i­lie, vrien­den en bek­enden mocht hij samen met zijn vrouw Win­nie de Wit de Kaaik­ster aansteken die deze dagen op de Saen­toren prijkt. Nadat dit met een druk op de rode knop was gelukt, toog het gezelschap naar bin­nen waar de werke­lijke reden van de uitn­odig­ing duidelijk werd.

JanLapere2“Veel mensen zullen zijn naam niet ken­nen, omdat hij meestal op de achter­grond werkt, maar Jan Lapère heeft zich jaren­lang ingezet voor het Zaans cul­tureel erfgoed.”aldus burge­meester Jan Ham­ming. “Dat is dan ook de reden dat het col­lege van B&W heeft besloten de pen­ning aan u uit te reiken die wordt toegek­end aan per­so­nen, bedri­jven en instellin­gen die een uit­zon­der­lijke presta­tie hebben geleverd voor de gemeente Zaanstad.”

Jan Lapère werkte tot zijn pen­sioner­ing als jour­nal­ist, cor­rec­tor, ein­dredac­teur, mark­ton­der­zoeker en hoofd mar­ket­ing bij De Typhoon, Dami­ate en HDC Media.
Hij was een van de samen­stellers van de Ency­clo­pe­die van de Zaanstreek die in 1991 uitk­wam. Deze moest na tien­tallen jaren geac­tu­aliseerd en gedig­i­taliseerd worden.

Het Gemeen­tearchief Zaanstad, Uit­gev­erij Noord-​Holland en Verenig­ing Zaans Erf­goed besloten de ency­clo­pe­die over te zetten naar Zaan­wiki, een online ken­nis­bank over de geschiede­nis van de Zaanstreek. Daar heeft Jan een belan­grijke taak vervuld.

JanLapere3Hij heeft niet alleen de hele tech­nis­che inricht­ing voor zijn reken­ing genomen, maar onder zijn lei­d­ing zijn ook de duizen­den lemma’s opnieuw geredi­geerd. In de jaren erna heeft hij het tech­nisch en inhoudelijk beheer uit­gevo­erd en andere vri­jwilligers gemo­tiveerd om lemma’s toe te voe­gen. Dat heeft ertoe geleid dat Zaan­wiki een actueel en bij­zon­der pop­u­lair naslag­w­erk is gewor­den.
Sinds 2010 is Lapère ook vri­jwilliger bij de Sticht­ing Zaans Erf­goed. Hij ver­zorgt onder meer de tech­nis­che onder­s­te­un­ing bij bijeenkom­sten, organ­iseert activiteiten, beheert de web­site en maakt films. Als vri­jwilliger heeft Jan ook een belan­grijke rol gespeeld bij de real­isatie van de doc­u­men­taires van Mon­u­menten Spreken.
Sinds 2021 is hij daar­naast ook nog voorzit­ter van de Sticht­ing Zaans Medi­aplat­form De Orkaan.

Na de uitreik­ing van de pen­ning, de ingeli­jste oorkonde en een boeket voor vrouw Win­nie werd er een toast uitgebracht.

Jan Lapère genoot vanaf een bankje zicht­baar van het samen­z­ijn met zijn fam­i­lie maar ook met de vele bek­enden die zich alle­maal bezighouden met het Zaans erfgoed.

JanLapere4

Foto’s: Ans PieperJoomla tem­plates by a4joomla