Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Straat­na­men (10) voor de eerste Regen­boog­wijk van Ned­er­land
Pers­bericht Gemeente Zaanstad


In de nieuwe wijk Oost­z­i­jder­park komen tien nieuwe straten, die ver­noemd wor­den naar voorvechters van gelijke rechten. Wethouder Wes­sel Bre­unesse: ‘We geven als col­lege op deze manier graag invulling aan de raadsmotie Regen­boog­wijk. Zes van de tien per­so­nen naar wie we de straten ver­noe­men, hebben een link met de Zaanstreek. Ik ben er trots op dat we op deze manier deze mensen kun­nen eren.”

Oosterparkplat

Jacob Israël de Haan (18811924)
Gaf met zijn lit­eraire werk aan­dacht aan zijn homosek­suele geaard­heid. Ned­er­lands let­terkundige, voor­namelijk dichter maar ook bek­end door enkele romans en essays. Woonde en werkte in Zaan­dam en Krommenie.

Corry Ten­de­loo (18971956)
Politi­cus, fem­i­niste, advo­cate en ler­ares. Gemeen­ter­aad­slid in Ams­ter­dam (Vri­jzin­nig Democ­ra­tis­che Bond), daarna lid van de Tweede Kamer voor de Par­tij van de Arbeid van 1945 tot haar dood, in welke posi­tie zij zich dik­wi­jls in heeft gezet voor de gelijkheid tussen man en vrouw.

Jacob Anton Schorer (18661957)
Oprichter van de eerste Ned­er­landse organ­isatie voor homo-​emancipatie, het Ned­er­land­sch Weten­schap­pelijk Human­i­tair Komi­tee (NWHK, 1912). Met het NWHK streed Schorer tegen dis­crim­i­natie van homoseksuelen.

Ageeth Scher­phuis (19332012)
In Zaan­dam geboren, werkte als begin­nend jour­nal­iste vanaf 1953 enkele jaren als ver­slaggeef­ster bij het Zaanse dag­blad De Typhoon in haar woon­plaats Zaan­dam. Zij gebruikte haar posi­tie als jour­nal­ist en tele­visiemaker om het maatschap­pelijk debat over kwest­ies als sek­su­aliteit, abor­tus en gelijke behan­del­ing en beloning van de werk­ende vrouw aan te zwen­ge­len. Daar­bij was zij haar tijd vooruit.

John Blanken­stein (19492006)
Blanken­stein was in de jaren tachtig en negentig een van de beste voet­balschei­d­srechters op de Ned­er­landse velden, maar ook activist voor homorechten. De geaard­heid van Blanken­stein (die er nooit een geheim van maakte homosek­sueel te zijn en daarmee voorop liep in de voet­bal­w­ereld) leek hem wel eens parten te spe­len bij het toeken­nen van belan­grijke inter­na­tionale wed­stri­j­den. De gemeente Den Haag stelde in 2009 de John Blanken­stein­prijs in, een jaar­lijkse homo-​emancipatieprijs.

Steven Blaupot ten Cate (18071884)
Blaupot ten Cate ging op jonge leeftijd in Zaan­dam in de leer bij dom­i­nee Wiel­ing. Na studie en werk als predikant in Fries­land werd hij in 1939 predikant in Zaan­dam. Na omzw­ervin­gen elders in het land werd hij in 1851 lid van de Tweede Kamer.

Oostzijderpark

Benno Prem­sela (19201997)
Prem­sela was een van de eerste Ned­er­lan­ders die in het open­baar voor zijn homosek­su­aliteit uitk­wam. Al vanaf 1947 zette hij zich in voor de gelijk­berechtig­ing van homosek­sue­len. Hij was betrokken bij de ‚Shake­speare Club’, waaruit in 1949 het COC (belan­gen­v­erenig­ing voor homosek­sue­len) voortk­wam. Van 1962 tot 1971 was hij voorzit­ter van het COC. Premsela’s vader begon in 1913 een huis­art­sen­prak­tijk in Assendelft, waar ook Benno’s zusje en broer wer­den geboren. In 1926 ver­huisde het gezin (terug )naar Amsterdam.

Johanna Odijk-​Wouters (18671945)
Odijk-​Wouters woonde vanaf eind 19e eeuw een aan­tal jaren in Zaan­dam. Ze was lid van de Verenig­ing voor Vrouwenkies­recht (V.v.V.) en als bestu­urslid betrokken bij de belan­grijke ten­toon­stelling ‘De Vrouw 18131913’ in Ams­ter­dam (met o.a. Rosa Manus). Bij de opricht­ing van de Vrouwenkies­rechtv­erenig­ing afdel­ing Zaan­dam in 1909 was Odijk-​Wouters direct presidente.

Willy Hofman-​Poot (18671952)
Hofman-​Poot was lid van de Verenig­ing voor Vrouwenkies­recht, en werd rond 1908 voorz­it­ster van de afdel­ing Oost­zaan. In 1919 werd ze de eerste vrouwelijke wethouder van Oost­zaan (samen met Stiena Ruypers-​Erens in het Lim­burgse Valken­burg tevens de eerste Ned­er­landse vrouwelijke wethouder). Al direct in haar eerste ver­gader­ing als raad­slid deed ze van zich spreken: ze dankte de Oost­za­anse man­nen ‘die den moed had­den met den ouden sleur te breken en die zoo ver­standig waren (…) nu eens hun keuze op een vrouw te ves­ti­gen’ (raadsver­gader­ing 2-​9-​1919).

Bob Angelo (19131988)
Bob Angelo –pseudoniem voor Nico (Niek) Engelschman– werkte al op jonge leeftijd mee aan acties en demon­straties tegen jeugdw­erkeloosheid en tegen het beleid van de con­ser­vatieve regerin­gen. Angelo ont­dekte na zijn 24e zijn homosek­su­aliteit, begon in 1939 samen met Jaap van Leeuwen en Hann Diek­mann het tijd­schrift voor homosek­sue­len ‚Lev­en­srecht’, naar het Zwit­serse voor­beeld Menschenrecht.

Oostzijderpark5 Oostzijderpark6

Foto: Het bouwter­rein - De aan­voer weg is klaar, met rechts Brandweerkazerne.

Plat­te­grond: Gemeente Zaanstad.

Foto’s Ans Pieper

Offi­cieel startschot voor nieuw­bouw­pro­ject Oost­z­i­jder­park
Pers­bericht Gemeente Zaanstad


Oostzijderpark4Ker­st­bom­e­n­ac­tie en donatie voor de Voed­sel­bank Zaanstreek
Deze week gaf de ontwikkel­com­bi­natie Oost­z­i­jder­park BV (Tim­paan en Ontwikke­lad­viseur) het offi­ciële startschot van nieuw­bouw­pro­ject Oost­z­i­jder­park te Zaan­dam. Op de voor­ma­lige sportvelden komen ruim 500 wonin­gen. Bij de gele­gen­heid was er een spe­ciale rol voor de Voed­sel­bank Zaanstreek.

De start van het nieuw­bouw­pro­ject ging gepaard met het onthullen van het bouw­bord en een mooie maatschap­pelijke bij­drage met een ker­st­bom­e­n­ac­tie en een donatie aan de Voed­sel­bank ter waarde van € 30.000,-. Vanaf de locatie hebben medew­erk­ers van Tim­paan, Ontwikke­lad­viseur en bouwer Hed­des Bouw & Ontwik­kel­ing ker­st­bomen afgeza­agd, ver­pakt en thuis­be­zorgd bij de cliën­ten en vri­jwilligers van de Voed­sel­bank Zaanstreek. Hier­mee willen ze de cliën­ten van de Voed­sel­bank een hart onder de riem steken in een lastige peri­ode en de vri­jwilligers in het zon­netje zetten voor hun tomeloze inzet.

Wethouder Songül Mut­luer: “Een prachtige actie van onze pro­ject­part­ners! Zeker in deze lastige tijd ver­di­enen de Voed­sel­bank, haar cliën­ten en de vri­jwilligers extra aan­dacht en waarder­ing. Naast deze actie ben ik erg blij met de start van het bouw­pro­ject. Met 500 wonin­gen voor jong en oud, in een kli­maatbestendige wijk met veel groen, dicht­bij het sta­tion. En spec­i­fiek voor Zaanse starters biedt het project ook nog Betaal­bare Koop­wonin­gen Zaanstad (BKZ) en Kamers met Kansen voor kwets­bare jongeren.”

Plan­ning Oost­z­i­jder­park
Van de in totaal 500 wonin­gen bestaat 30% uit sociale huur. Fase 1 bestaat uit de eerste twee bouw­blokken, met daarin 171 vrije sec­tor huu­rap­parte­menten, waar­van 10% mid­del­dure huur­won­ing en 24 koopap­parte­menten. De woon­toren met huu­rap­parte­menten, horeca en een par­keer­garage, wordt naar verwacht­ing in de zomer van 2023 opgeleverd. Hier­voor is recent de samen­werk­ingsovereenkomst getek­end met beleg­ger MN. In 2021 start de verkoop van ver­schil­lende fases van Oost­z­i­jder­park, waar­van de 24 koopap­parte­menten als eerste aan de beurt zijn. Geïn­ter­esseer­den die op de hoogte willen bli­jven kun­nen zich opgeven voor de dig­i­tale nieuws­brief via www​.oost​z​i​jder​park​.nl

Foto (aan­geleverd door Tim­paan): van links naar rechts Jethro van Veen (Ontwikke­lad­viseur), Inge­borg de Jong (Tim­paan) en Hans Brinkhuis (Voed­sel­bank Zaanstreek)

Zaan­dam en bomen

Van onze redac­tie, Ans Pieper

Soms wor­den fouten toch goed gemaakt.
bomen de weer 2Op 7 sep­tem­ber 2020 wer­den 10 bomen ‚per ongeluk’ op de Weer gekapt.
In de Kleuren­bu­urt was een grootscheepse kap-​actie in het kader van de komende ver­vang­ing van de rio­ler­ing.
Maar deze bomen ston­den hele­maal niet op de kapli­jst en wel op de mid­den­berm van de Weer. Daar waar in het voor­jaar de krokussen zo mooi bloeien.

bomen de weer3Maar oh, won­der. Er zijn nu toch jonge bomen terugge­plaatst.
Het duurt nog even voor ze grote bomen zijn, maar het gat is weer opgevuld.

Foto’s: David Sluis en Ans Pieper.


Wan­de­len langs de Zaan
Van onze redac­tie Ans Pieper

wandelbrug0
De Wilmi­nasluis is klaar.

Het heeft even gedu­urd. Eerst was er een brug uit, na een tijdje was er geen brug meer en kon­den voet­gangers en het langzame ver­keer over een vlot­brug naar de overkant. Dat betek­ende omri­j­den voor het snelver­keer. Con­nexxion paste de dien­stregeling aan en de bussen maak­ten een ronde via de Den Uijl­brug en de Bernard­brug.
De dis­cussie ging eigen­lijk steeds over de bruggen.
Was de Wil­helminabrug geplaatst, bleek het fietspad niet veilig en zo meer.
Maar onder­tussen is ook aan de kades gew­erkt.
En zie: Zaan­dam heeft een wan­del­boule­vard langs de Zaan. Vanaf de Burcht zijn trap­pen en een helling­baan aan­gelegd waar­langs je richt­ing het noor­den wan­delt.
Het over­steken bij de Beat­rixbrug is nog wel een ding, maar daarna loop je richt­ing de Fab­riek, café en filmhuis.
Het is mogelijk de weg verder te ver­vol­gen over het wan­del­pad.
Ook aan de west­kant van de sluis is het mogelijk van de Beat­rixbrug naar de Burcht te lopen. Hier zijn echter geen helling­ba­nen. Kor­tom, een aan­winst voor Zaandam.

wandelbrug1 wandelbrug2
wandelbrug3 wandelbrug4
wandelbrug5 wandelbrug6

‘Gastvri­jheid en par­elt­jes van de Zaanstreek zicht­baar maken’
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Op 21 juli plaat­ste wethouder Cul­tuur en Toerisme Annette Baerveldt op de Gedempte Gracht het eerste exem­plaar van de nieuwe toeris­tis­che beweg­wi­jz­er­ing in Zaanstad. De bor­den wijzen wan­de­laars de weg naar cul­turele en his­torische bezienswaardighe­den en andere belan­grijke pun­ten in de stad, zoals open­baar ver­vo­er­knoop­pun­ten. De nieuwe beweg­wi­jz­er­ing wordt komende week op ver­schil­lende pun­ten in het Stad­shart van Zaan­dam geplaatst.

wegwijzerAnnette Baerveldt: “De Zaanstreek kent veel – soms ver­sc­holen – par­elt­jes. De beweg­wi­jz­er­ing helpt toeris­ten, maar ook (nieuwe) inwon­ers op weg om al dat moois te ont­dekken. Het hoort bij een stad die gastvri­jheid wil uit­stralen, je laat zien dat je gas­ten met open armen ont­vangt en het nodigt uit om nieuwe plekken te ontdekken.”

Voorkomen dat mensen rond­dwalen
Uit onder­zoek komt naar voren dat bezoek­ers zich eerst online oriën­teren om te zien wat er te doen is een bepaalde streek of regio. Een­maal aangekomen in de stad zelf, vin­den bezoek­ers het pret­tig om zicht­bare herken­ningspun­ten te hebben die hen via een aantrekke­lijke route door de stad gelei­den. Dit voorkomt dat mensen ronddwalen.

Toeris­tis­che focus­ge­bieden
Het Stad­shart Zaan­dam is de eerste van de vier toeris­tis­che ‘focus­ge­bieden’ waar de nieuwe beweg­wi­jz­er­ing wordt geplaatst. De bor­den komen op ter­mijn ook te staan in Wormerveer-​Centrum, op de Zaanse Schans en omgev­ing en op het Hem­brugter­rein. Zo wor­den de focus­ge­bieden onder­ling straks ook beter met elkaar verbonden.

Duidelijke en herken­bare beweg­wi­jz­er­ing
De huidige beweg­wi­jz­er­ing voor wan­de­laars in Zaanstad vol­staat niet: som­mige toeris­tis­che voorzienin­gen ont­breken, de lees­baarheid laat te wensen over en er is in de loop der jaren een bonte verza­mel­ing ontstaan aan ver­schil­lende soorten route­bor­den en plattegronden.

Uitvo­er­ingsagenda toerisme
Het zicht­baar maken van het toeris­tisch aan­bod van de stad is een van de speer­pun­ten uit de Uitvo­er­ingsagenda toerisme 20162019, waarin doe­len en con­crete actiepun­ten zijn opgenomen om Zaanstad aantrekke­lijker te maken voor bezoek­ers. Goede routes en beweg­wi­jz­er­ing dra­gen bij aan een betere bereik­baarheid, toe­ganke­lijkheid en zicht­baarheid van de stad.

Herken­ning
De nieuwe beweg­wi­jz­er­ing sluit qua uit­stral­ing en ontwerp aan op de lan­delijke richtli­j­nen van de ANWB voor beweg­wi­jz­er­ing wan­de­laars, zoals die onder andere in de Metropool­re­gio Ams­ter­dam wordt gebruikt. Hier­door heeft een bezoeker die in het cen­trum van Zaan­dam aankomt meteen een gevoel van herken­ning. De walvis bovenop de palen geeft er een eigen, Zaans, tin­tje aan.


Joomla tem­plates by a4joomla