Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


HistVerZaandamFilmmiddagCafé met films over oud Zaan­dam
Pers­bericht

De verenig­ing His­torisch Zaan­dam is elke maandag­mid­dag van 14.00 tot 16.00 uur aan­wezig in De Bovenkruier.
En elke laat­ste maandag van de maand willen we een ‘His­torisch Café’ organ­is­eren.
We hebben een uit­ge­breide bib­lio­theek over Zaan­dam in De Bovenkruier. Naast een spe­ciale activiteit is er een boekentafel waar u voordelig dubbele boeken uit onze bib­lio­theek kunt kopen.
Wie foto’s aan de verenig­ing ter beschikking wil stellen of deze (ter plaatse of later) wil laten scan­nen, kan ook terecht.
Maar ook voor alleen maar een (Zaans) praatje bent u van harte welkom.Feestelijke open­ing van de vernieuwde Dagbeste­d­ing van Pen­nemes
Pers­bericht

De afgelopen maan­den is de Dagbeste­d­ing van Zorg­cen­trum Pen­nemes in Zaan­dam com­pleet ver­bouwd. Het resul­taat: twee mod­erne keukens, nieuw san­i­tair en een gezel­lig interieur waarin de natuur een terugkomend thema is.
Op don­derdag 12 jan­u­ari om 14 uur vindt de feestelijke open­ing plaats.
U bent van harte uitgenodigd.

Pennemes
Pen­nemes organ­iseert al jaren dagbeste­d­ing voor zelf­s­tandig wonende oud­eren. Voor oud­eren met lichamelijke prob­le­men en voor oud­eren met geheugen­prob­le­men. Het doel van de dagbeste­d­ing is onder andere het ont­las­ten van de man­tel­zorg­ers en het aan­bieden van sociale con­tacten en dagstruc­tuur.
De afgelopen jaren huisde de dagbeste­d­ing in twee afgeschei­den, voor­ma­lige kan­toor­ruimtes.

Pennemes1Team­lei­der Marga Kraaij: ‘Hier wer­den dezelfde activiteiten op een ver­schil­lend niveau aange­bo­den. Cliën­ten kozen voor een kamer, niet voor een activiteit. Dat von­den wij niet meer van deze tijd. Wan­neer mensen men­gen, is dat goed voor hun sociale con­tacten. Daar­bij kun­nen ze elkaar helpen.’
Afgelopen jaar wer­den de kan­toor­ruimtes daarom aangepast naar de huidige wensen. Marga: ‘In de nieuwe sit­u­atie zijn de kamers met elkaar ver­bon­den. Zo nodig kun­nen we een schuifdeur dicht­trekken. Aan beide zij­den bieden we nu ver­schil­lende activiteiten aan. Cliën­ten kiezen op basis van hun inter­esses. We hopen dat ze nieuws­gierig wor­den, bij elkaar gaan kijken en elkaar inspir­eren.’
Het pro­gramma wordt afgestemd op de per­soon­lijke wensen en mogelijkhe­den van de deel­ne­mers, en op de wensen en mogelijkhe­den van de groep.

Activiteit­en­begelei­der Eric van der Heide: ‘Ter ontspan­ning gaan we bijvoor­beeld wan­de­len, spe­len we een spel of organ­is­eren we een knut­selac­tiviteit. Tij­dens kook­sessies berei­den we appel­moes en soep of bakken we koek­jes. Ook zijn beweg­ing en muziek voor ons heel belan­grijk. Daar­naast onderne­men we graag din­gen op het gebied van dier en natuur. Bijvoor­beeld in onze bin­nen­tuin of op ons groene dak. Wan­neer cliën­ten iets doen wat ze leuk vin­den, zit­ten ze beter in hun vel en bli­jven ze gemo­tiveerd om mee te doen. We ver­zor­gen geregeld groeps­ge­sprekken over vroeger, om het geheugen te activ­eren. Bij het ophalen van herin­ner­in­gen zien we mensen vaak ‘groeien’. Vooral voor dementerende oud­eren, die steeds min­der onthouden en begri­jpen, is dit heel waarde­vol.’

Zorg­cen­trum Pen­nemes, Bloem­gracht 95, Zaan­dam. Tel: 075 650 41 10.

Erepen­ning voor Jan Lapère
Van onze redac­tie, Ans Pieper

JanLapere1“Ik ben hele­maal over­rompeld”, zegt Jan Lapère op 10 decem­ber 2022 . Hij heeft zojuist de gemeen­telijke erepen­ning van Zaanstad uit han­den van burge­meester Jan Ham­ming ont­van­gen. Hij was gis­ter­avond onder valse voor­wend­se­len naar de Fab­riek gelokt. Onder het toeziend oog van fam­i­lie, vrien­den en bek­enden mocht hij samen met zijn vrouw Win­nie de Wit de Kaaik­ster aansteken die deze dagen op de Saen­toren prijkt. Nadat dit met een druk op de rode knop was gelukt, toog het gezelschap naar bin­nen waar de werke­lijke reden van de uitn­odig­ing duidelijk werd.

JanLapere2“Veel mensen zullen zijn naam niet ken­nen, omdat hij meestal op de achter­grond werkt, maar Jan Lapère heeft zich jaren­lang ingezet voor het Zaans cul­tureel erfgoed.”aldus burge­meester Jan Ham­ming. “Dat is dan ook de reden dat het col­lege van B&W heeft besloten de pen­ning aan u uit te reiken die wordt toegek­end aan per­so­nen, bedri­jven en instellin­gen die een uit­zon­der­lijke presta­tie hebben geleverd voor de gemeente Zaanstad.”

Jan Lapère werkte tot zijn pen­sioner­ing als jour­nal­ist, cor­rec­tor, ein­dredac­teur, mark­ton­der­zoeker en hoofd mar­ket­ing bij De Typhoon, Dami­ate en HDC Media.
Hij was een van de samen­stellers van de Ency­clo­pe­die van de Zaanstreek die in 1991 uitk­wam. Deze moest na tien­tallen jaren geac­tu­aliseerd en gedig­i­taliseerd worden.

Het Gemeen­tearchief Zaanstad, Uit­gev­erij Noord-​Holland en Verenig­ing Zaans Erf­goed besloten de ency­clo­pe­die over te zetten naar Zaan­wiki, een online ken­nis­bank over de geschiede­nis van de Zaanstreek. Daar heeft Jan een belan­grijke taak vervuld.

JanLapere3Hij heeft niet alleen de hele tech­nis­che inricht­ing voor zijn reken­ing genomen, maar onder zijn lei­d­ing zijn ook de duizen­den lemma’s opnieuw geredi­geerd. In de jaren erna heeft hij het tech­nisch en inhoudelijk beheer uit­gevo­erd en andere vri­jwilligers gemo­tiveerd om lemma’s toe te voe­gen. Dat heeft ertoe geleid dat Zaan­wiki een actueel en bij­zon­der pop­u­lair naslag­w­erk is gewor­den.
Sinds 2010 is Lapère ook vri­jwilliger bij de Sticht­ing Zaans Erf­goed. Hij ver­zorgt onder meer de tech­nis­che onder­s­te­un­ing bij bijeenkom­sten, organ­iseert activiteiten, beheert de web­site en maakt films. Als vri­jwilliger heeft Jan ook een belan­grijke rol gespeeld bij de real­isatie van de doc­u­men­taires van Mon­u­menten Spreken.
Sinds 2021 is hij daar­naast ook nog voorzit­ter van de Sticht­ing Zaans Medi­aplat­form De Orkaan.

Na de uitreik­ing van de pen­ning, de ingeli­jste oorkonde en een boeket voor vrouw Win­nie werd er een toast uitgebracht.

Jan Lapère genoot vanaf een bankje zicht­baar van het samen­z­ijn met zijn fam­i­lie maar ook met de vele bek­enden die zich alle­maal bezighouden met het Zaans erfgoed.

JanLapere4

Foto’s: Ans PieperEen hos­pice in Zaandam

Van onze redac­tie, Ans Pieper

Ook Zaan­dam kri­jgt een hos­pice. Al veer­tien jaar is hos­pice de Schelp in Krom­me­nie aan de Even­wicht­straat gevestigd.

Een hos­pice of bijna thuishuis is een zor­gin­stelling die zich gespe­cialiseerd heeft in pal­li­atieve zorg. Deze hos­picevoorzienin­gen zijn bedoeld voor mensen die in hun laat­ste weken of maan­den, om wat voor een reden dan ook, niet thuis of in het zieken­huis kun­nen verbli­jven. In de Schelp komen gas­ten uit de regio, maar min­der uit Zaan­dam. Toch is er ook in het zuiden van Zaanstad behoefte aan een hos­pice.
Op 14 jan­u­ari 2023 hoopt het nieuwe hos­pice het Tij haar deuren te ope­nen aan de Schoen­er­straat in Pelder­sveld, Zaandam.

Judith Schouten, ooit ini­ti­atiefne­mer en nog steeds vri­jwilliger van de Schelp leidt mij rond in het pand in Krom­me­nie. Door­dat het een mon­u­men­taal pand is met onverwachte hoek­jes heeft het al een huiselijke en warme sfeer. In de Schelp zijn vier kamers voor de gas­ten. Er is een mooie tuin met ver­schil­lende ter­rassen waar gas­ten ook in bed naar buiten gere­den kun­nen wor­den. Er wordt koffie gedronken, over­leg gepleegd, in het kan­toor wordt gew­erkt, maar er heerst rust.

hospice Het Tij1

In Pelder­sveld bezoeken we het Tij waar nog volop gew­erkt wordt.


Deze bun­ga­low is in vergelijk­ing met de Schelp juist heel func­tion­eel, alles is gelijkvlo­ers. Er zijn vijf kamers. Ook hier een bin­nen­tuin en directe verbind­ing met het Dar­win­park. Het gebouw is hele­maal gestript maar het kon daar­door ook naar behoefte wor­den ingericht. De muren zijn al in zachte tin­ten geschilderd. Iedere kamer een andere kleur.

hospice Het Tij2

In het hos­pice is vier­en­twintig uur per dag ver­pleegkundige zorg aan­wezig. De naas­ten van de gas­ten hoeven geen man­tel­zorg meer te geven. Dat doen de vri­jwilligers. Steeds zijn er twee vri­jwilligers aan­wezig om de gas­ten en hun fam­i­lie het gevoel van ‚thuis’ te geven. Jet van den Berg en Helga Balk zijn de coör­di­na­toren van het nieuwe hos­pice. Zij zijn nog op zoek naar vri­jwilligers. “Er zijn totaal tachtig vri­jwilligers nodig. Mensen denken dat je uit de zorg moet komen om in het hos­pice te komen helpen. Maar dat is niet nodig. De ver­pleegkundi­gen ver­lenen de medis­che zorg. Wel wordt er affiniteit met de pal­li­atieve zorg van je gevraagd. De vri­jwilligers kri­j­gen ook cur­sussen aange­bo­den. De dien­sten zijn vier uur lang en er wordt gew­erkt tussen zeven uur ‚s ocht­ends en elf uur ‚s avonds. Je kunt zo veel mogelijk zelf je dien­sten invullen. En verder lijkt het werk in het hos­pice het meest op dat wat je ook in een gezin doet. Zor­gen voor een pret­tige sfeer, een kopje koffie inschenken, een praatje maken.”

“Wan­neer je geïn­ter­esseerd bent kun je con­tact opne­men met onder­staande contactgegevens.”

Belang­stel­len­den die als vri­jwilliger willen helpen kun­nen con­tact opne­men met tel​.nr. 075 640 77 95 of via een bericht naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Foto’s: Ans Pieper

NB Open­ing op 14 jan­u­ari 2023.


Bomen op het plein
Van onze redac­tie, Ans Pieper

bomenstadhuis1

Op maandag 21 novem­ber 2022 plaat­ste wethouder Wes­sel Bre­unesse met een shovel een boom op het stad­huis­plein. Het was de laat­ste van drie valse chris­tus­doorns of Gled­it­sia tri­a­can­thos die nu aan de rand van het plein staan.
Plaat­ste, want er kan niet geplant wor­den op die plek. Onder het plaveisel is het dak van het archief van de gemeente. De bomen hangen met hun kluit zicht­baar met met­alen veren in een con­struc­tie.
De wethouder of medew­erk­ers van de gemeente hoeven niet met gieters in de weer om de bomen te ver­zor­gen. Er is een lei­d­ing geplaatst waar­door ze van water en voed­ing wor­den voorzien.
Mariska Schut­te­vaêr ziet het gebeuren tevre­den aan. Namens Rosa en met Groen­Links diende ze een ver­zoek in voor een boom op het plein. Ook als voor­beeld en sym­bool voor de verdere ver­groen­ing van Zaanstad.
De Gemeen­ter­aad omar­mde dit en de wethouder nam het ini­ti­atief over.
De vraag is cre­atief opgelost.

Joomla tem­plates by a4joomla