Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Zaanse inwon­ers kri­j­gen sub­si­die voor regen­ton
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Vanaf 1 april 2022 kun­nen inwon­ers van Zaanstad 80 euro terug kri­j­gen van de gemeente als zij een regen­ton kopen. De gemeente ver­strekt hier een sub­si­die voor. Wethouder Wes­sel Bre­unesse: ‘Door kli­maatveran­derin­gen kri­j­gen we te maken met steeds extremere regen­val. Een van de maa­trege­len die bewon­ers zelf kun­nen nemen is het aan­schaf­fen van een regen­ton om tijdelijk regen­wa­ter te bergen. Ik ben blij dat we met deze sub­si­die bewon­ers daar­bij kun­nen onder­s­te­unen.’ Een bijkomend voordeel van een regen­ton is dat het regen­wa­ter ook in tij­den van droogte gebruikt kan wor­den. Het is dan niet nodig om schaars drinkwa­ter te gebruiken.
De regeling eindigt op 31 decem­ber 2022.

De sub­si­die komt voort uit het Zaanse Uitvo­er­ings­plan Kli­maatadap­tatie.
Het uitvo­er­ings­plan richt zich op vier pun­ten. De inricht­ing van de open­bare ruimte, het land­schap, het betrekken van bewon­ers en bedri­jven en het realis­eren van kop­pelka­nsen. Bre­unesse: ‘Kli­maatadap­tatie doen we samen. Wij nemen onze ver­ant­wo­ordelijkheid als gemeente, we kun­nen kaders stellen voor bijvoor­beeld nieuw­bouw. Maar voor andere ontwik­kelin­gen — zoals tuinen van par­ti­c­ulieren – kiezen we ervoor ver­groen­ing te stim­uleren met bewust­word­ing en sub­si­dies. Mee­doen aan bijvoor­beeld het NK Tegel­wip­pen is een manier om onze inwon­ers en onderne­mers op te roepen om te ver­groe­nen. Deze sub­si­die voor regen­ton­nen is hier ook weer een stap in.’

Met de sub­si­dieregeling bepalen inwon­ers zelf welke regen­ton en bijbe­horende mate­ri­alen ze kopen en waar.
Voor meer infor­matie over regen­ton­nen: www​.buitenge​woon​.zaanstad​.nl/​g​r​o​e​n​/​r​e​g​e​n​t​o​n​n​e​n.


HannieSchaft350

Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart
Pers­bericht

De werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart heeft op Inter­na­tionale Vrouwendag 2022 om 11 uur bloe­men gelegd bij het mon­u­ment in de West­z­i­jde bij nr. 39. Velen waren gekomen om deze Her­denk­ing bij te wonen. Ook 3 groepen van de Han­nie Schaftschool.

8 maart 2022 — Vrouwendag met een grauwsluier.

We willen op deze Inter­na­tionale Vrouwendag onze vrouwen eren. In het bij­zon­der de vrouwen die verzet hebben gepleegd in de WO II. Ze waren dap­per, had­den durf en lef om op te komen tegen de Duitse over­heersers. Op te komen tegen racisme, fas­cisme en dis­crim­i­natie.

Maar de geschiede­nis lijkt zich te her­halen. Met de oor­logsagressie van Pres­i­dent Poetin in Oekraïne is er een oor­log los­ge­barsten waarin het leven van alle vre­delievende burg­ers van Oekraïne op het spel is gezet. Wij willen op deze dag, met het cen­trale thema van het Nation­aal Comité 4 en 5 mei:
„Vri­jheid in Ver­bon­den­heid” onze steun uit­spreken aan de vrouwen van Oekraïne.

Zaanse fakkel­tocht voor Oekraïne
Pers­bericht

Fakkeltocht2Naar schat­ting vier­hon­derd mensen liepen zonda­gavond 6 maart mee met de Zaanse ste­un­be­tuig­ing aan de inwon­ers van Oekraïne.
De gele­gen­hei­d­sor­gan­isatie Fakkels voor Vrede en de gemeente Zaanstad wilden hen met dit ini­ti­atief een hart onder de riem steken en hun afschuw uit­spreken over de Rus­sis­che inval in Oekraïne.

Vooraf­gaand aan de tocht spraken burge­meester Jan Ham­ming en Anja Gerashchenko, een Zaan­damse die voorheen burge­meester was in Oekraïne, de aan­wezi­gen toe.
Ham­ming sprak over het ver­driet en de tragiek die de oor­log met zich mee­bracht. „We willen laten zien we de mensen in Oekraïne niet alleen willen laten staan.” Hij bek­lem­toonde dat vluchtelin­gen, ongeacht uit welk land ze komen, welkom zijn in Zaanstad.
Gerashchenko zei zich enorm ges­te­und te voe­len door de warmte die in Ned­er­land onder­vond. „Onze mensen vechten niet alleen voor Oekraïne, maar voor de vri­jheid van heel Europa.”

De met fakkels uit­geruste betogers liepen vanaf het gemeen­te­huis in Zaan­dam via de Rus­sis­che Buurt naar het stand­beeld van Czaar Peter op de Dam. De Czaar was voor de gele­gen­heid blauw-​geel uit­gelicht, de kleuren van de Oekraïense vlag. De deel­ne­mers aan de sol­i­dariteit­stocht kon­den bloe­men leggen bij het beeld, wat in groten getale werd gedaan. Ook werd er een moment stilte in acht genomen. Daarna keerde de stoet via de Gedempte Gracht terug naar het met de Oekraïense vlag getooide gemeentehuis.


foto: Menno de Haas.

Prinses Beat­rix op molen het Jonge Schaap
Pers­bericht
Beatrix
Als iemand van het konin­klijk huis een bezoek brengt aan een molen is dat voor de mole­naar altijd een bij­zon­dere ervar­ing.
De Huis­man en De Schoolmeester mochten zich eerder ver­heugen in konin­klijk bezoek en op zater­dag 15 jan­u­ari 2022 was Het Jonge Schaap aan de beurt. Aan­lei­d­ing was het 50-​jarig jubileum van het Gilde van Vri­jwillige Mole­naars, waar­voor de organ­isatie haar oog had laten vallen op deze molen. Mole­naar Tim Doeves was namens De Zaan­sche Molen gas­theer voor ZKH Prinses Beat­rix, bescher­mvrouwe van De Hol­land­sche Molen, en voorzit­ter Erik Kopp van het Gilde.

Ver­rass­ing
De geldende coronare­stric­ties maak­ten de vier­ing van het Gilde­ju­bileum tot een uiterst kleine ont­vangst. Van tevoren was er daarom geen rucht­baarheid aan gegeven en was het voor de wan­de­laars op de Kalver­ringdijk een ver­rass­ing een lim­ou­sine met motorescorte aan te zien komen waaruit Prinses Beat­rix stapte. De Prinses liet zich uitvo­erig informeren over de activiteiten van het Gilde dat vijftig jaar gele­den het eerste mole­naar­sex­a­men afnam op buur­molen De Kat. Ver­vol­gens opende zij het Jaar van de Mole­naar door het bijbe­horende logo te onthullen.

Erken­ning
Het Gilde voor Vri­jwillige Mole­naars is een lan­delijke organ­isatie met 2.600 leden die zich ten doel heeft gesteld een oplei­d­ing te ver­zor­gen voor mensen die mon­u­men­tale wind– en water­molens willen laten draaien. In de loop van haar bestaan hebben ruim 2.300 kan­di­daten met suc­ces exa­men gedaan. Hier­door kun­nen hon­der­den molens in het hele land weer regel­matig draaien. Voorzit­ter Erik Kopp noemde het bezoek van Prinses Beat­rix een erken­ning voor de activiteiten van zijn organisatie.

Vlaggen­mast
Ook mole­naar Tim Doeves was blij met het bezoek van de Prinses en noemde het een eer haar te mogen ont­van­gen. In een gemoedelijk gesprekje bij het afscheid wees hij de Prinses nog op de prachtige vlaggen­mast op de molen waaraan feestelijk de Ned­er­landse vlag wap­perde. De mast en vlag had zij des­ti­jds bij de open­ing van Het Jonge Schaap geschonken toen zij nog Koningin was.

De Zaan­sche Molen
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
www​.zaan​schemolen​.nl


Stadsdichters

Tal­entvolle Zaankan­ters met grote betrokken­heid bij de stad’
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Nieuwe Zaanse Stads­dichters: Reinier Fosch en Lisa van Ton­geren
Zaanstad kri­jgt twee nieuwe stads­dichters. De onafhanke­lijke benoem­ingscom­missie Stads­dichter Zaanstad heeft unaniem gekozen voor Reinier Fosch en Lisa van Ton­geren. Wethouder Cul­tuur Annette Baerveldt: “Deze tal­entvolle en betrokken Zaankan­ters kun­nen met kun­stvor­men als rap en spo­ken word een nóg breder pub­liek in aan­rak­ing bren­gen met cul­tuur.” Op de lan­delijke gedich­t­endag, 27 jan­u­ari 2022, wor­den beide arti­esten als duo benoemd tot stads­dichters voor de gemeente Zaanstad voor een peri­ode van twee jaar.
Op die dag nemen zij het stokje over van stads­dichter Ellis van Atten. Van Atten heeft deze rol de afgelopen vier jaar met verve vervuld.

Reinier Fosch
Reinier Fosch (43) won in 1999 als rap­per AvalancheE de Grote Prijs van Ned­er­land in de cat­e­gorie hip hop. Onlangs heeft hij het album ‘Rein­tje aan de Praat’ uit­ge­bracht. De benoem­ingscom­missie ziet Fosch als een verbinder die zich inzet voor rap als kun­stvorm en het stim­uleren van (taal)talent bij jonge Zaankan­ters.
De benoem­ingscom­missie geeft aan dat hij met zijn aansprek­ende kun­stvor­men, netwerk en samen­werk­ing met kun­ste­naars en the­ater­mak­ers in staat is om een nieuw pub­liek te bereiken.

Lisa van Ton­geren
Het werk van dichter en begin­nend spo­ken word arti­est Lisa van Ton­geren (28) beschri­jft de benoem­ingscom­missie als ‘authen­tiek, diep en licht tegelijk­er­tijd’. In haar werk voor De Bieb voor de Zaanstreek zet Van Ton­geren zich in voor kansen­gelijkheid en de bestri­jd­ing van laaggelet­ter­d­heid. Het stads­dichter­schap geeft haar een podium om dit met taalkunst nóg meer vorm te kun­nen geven. In haar spo­ken word en ideeën ziet de com­missie een missie om Zaankan­ters met elkaar te verbinden en jeugd te win­nen voor taal.

‚Samen­werk­ing is een toegevoegde bonus’
De woord­kun­ste­naars ver­heugen zich op hun nieuwe rol. Leuk detail is dat zij elkaar van te voren niet kenden. Fosch: “Blij ver­rast dat ik ben gekozen! Ik zie de samen­werk­ing met Lisa als een toegevoegde bonus. In de afgelopen paar dagen ben ik erachter gekomen dat ik met haar kan lezen en schri­jven. Ik ervaar het nu al als een pret­tige samen­werk­ing. Omdat we uit totaal ver­schil­lende hoeken komen die elkaar toch aan­vullen.”
Ook Van Ton­geren is ent­hou­si­ast: “Ik was heel ver­rast dat ik werd gekozen. En ook heel benieuwd met wie ik het samen mocht gaan doen. Dus ik heb Rein gegoogled natu­urlijk. Toen ik las wat hij deed dacht ik meteen: ‘wij vullen elkaar vast goed aan!’. En we kun­nen samen veel mensen bereiken.”

Bij­zon­dere ver­halen uit de stad
Sinds 2007 heeft Zaanstad een stads­dichter. De stads­dichter brengt poëzie, spo­ken word of rap dichter bij de mensen én mensen dichter bij elkaar. De stads­dichter geeft met woord­kunst gevraagd en ongevraagd meer bek­end­heid aan de ver­bor­gen en bij­zon­dere ver­halen, mensen en gebeurtenis­sen in de gemeente Zaanstad.
Stads­dichter’ is een ereti­tel. Het is een eervolle rol voor een peri­ode van twee tot max­i­maal vier jaar waarin op artistieke wijze gezicht gegeven wordt aan de gemeente Zaanstad, haar land­schap, gebouwen en haar inwoners.

Ode aan Zaanstad
Onderdeel van de selec­tiepro­ce­dure was het schri­jven van een ode aan Zaanstad. Beide woord­kun­ste­naars zullen hun odes op 27 jan­u­ari tij­dens de formele benoem­ing voordragen.

Foto van Isaac Owusu: Stads­dichters 2022 2023, Reinier Fosch en Lisa van Tongeren


Joomla tem­plates by a4joomla