Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Eerste paal in de grond voor de nieuwe Her­man Gorter­school, locatie voor de groepen 1 t/​m 4.

Van onze redac­tie
9Van­mor­gen ging de eerste paal in de grond. De hoof­drol­spel­ers, een paar kinderen van de eerste groep. Zij kre­gen, net als de vol­wasse­nen een helm op. Roze voor de meis­jes, en wit voor de jon­gens. Het zag er mooi ui


Om het bouwter­rein heen gelopen kwa­men we bij de heis­telling. Maar dit zag er anders uit dan we gewend zijn. Het is een ander systeem.
Er wordt een gat in de grond gebo­ord en als die hele­maal op diepte is, komt de boor weer omhoog en neemt dan veel grond en klei mee van de onder­grond. Tegelijk, ter­wijl de boor omhoog komt, wordt het gat gevuld met beton. Min­der lawaai dus voor de omwonenden.
7 4

De heer Ooms van het aan­nemers­bedrijf die de school gaat bouwen sprak de verza­melde belang­stel­len­den toe en natu­urlijk ook naar de kinderen.
Wethouder Hans Krieger van de gemeente Zaanstad sprak over de nieuwe scholen die de gemeente van plan is in de nabije toekomst te zullen bouwen. Alles om de school­jeugd een goede leeromgev­ing te bieden.
3 1
Een jon­gen en een meisje kre­gen een fikse schaar in de hand om het lint door te knip­pen onder groot applaus, natu­urlijk. Daarna werd er door de overige kinderen con­fetti gespoten.
8Zaan Pri­mair was ook verte­gen­wo­ordigt en zij nodig­den de aan­wezi­gen uit voor een kopje koffie met een lekker gebakje om deze eerste paal feestelijk te vieren.
Eerste paal Her­man Gorter Burge­meester Smit­straat
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Wethouder Krieger geeft start­sein bouw, oplev­er­ing in 2020
Op vri­jdag 21 juni om 12.00 uur geeft wethouder Hans Krieger het start­sein voor de bouw van de nieuwe Her­man Gorter­school aan de Burge­meester Smit­straat in Zaan­dam. De bouw van de school zal ongeveer een jaar in beslag nemen, waarna de kinderen in 2020 gebruik kun­nen maken van een spik­splin­ternieuw gebouw.
U bent van harte welkom om bij dit moment aan­wezig te zijn.
Wat: start­sein bouw nieuwe basiss­chool Her­man Gorter
Waar: Burge­meester Smit­straat 2, Zaan­dam
Wan­neer: 21 juni om 12.00 uur
De bouw van de school maakt onderdeel uit van het Inte­graal Huisvest­ings­plan (IHP). In het IHP staat de voort­gang van de huisvest­ing van school­ge­bouwen voor pri­mair onder­wijs in Zaanstad beschreven. Het gaat dan hoofdza­ke­lijk om nieuw­bouw­pro­jecten. De gemeente wil, samen met de onder­wi­jsin­stellin­gen, kwal­i­tatief goede en duurzame onder­wi­jshuisvest­ing realis­eren op de juiste plek in de stad. Met het IHP werkt de gemeente op een inte­grale manier samen met de Zaanse schoolbesturen.
2Over Her­man Gorter­school, Burge­meester Smit­straat
In decem­ber 2017 is het Defin­i­tief Ontwerp van deze school gep­re­sen­teerd en de omgev­ingsver­gun­ning aangevraagd. De ver­gun­ning is in 2018 zon­der zienswi­jzen afgegeven waarna de aanbeste­d­ing­spro­ce­dure is opges­tart.
Begin 2019 is de opdracht gegund en na de sloop van het bestaande gebouw, start nu dus offi­cieel de bouw van de nieuwe school.
Foto’s: Gemma

Inmid­dels is er al hard gew­erkt aan de nieuwe school. Onze redac­tie was ter plekke om deze fase van de bouw te zien.
Hermangorter2
Stand op 25 maart 2020. Met dank aan: Foto: Mar­tijn Kramer, Uitvo­erder Oomsbouw

Een bruggetje vanaf de Zuiddijk

Een vraag van onze lezer.
bruggetjeEen foto van een bruggetje vanaf de Zuid­dijk over de dijk­sloot.
Wie kan ons dit vertellen welke brug dit was?
Ben Bonte dacht bij het sluispad.
Als u het weet, wilt u het dan doorgeven aan ons? Email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Toekom­st­beeld van het Zaanse cen­trum in 2040

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Per­spec­tief Cen­trum Oost voorgelegd aan gemeenteraad
Het oost­elijk deel van het cen­trum van Zaan­dam gaat de komende 20 jaar trans­formeren naar een aantrekke­lijk gebied voor bewon­ers en bezoek­ers. Hoe dat vernieuwde deel van het cen­trum er in de toekomst uit moet komen te zien staat in het ‘Per­spec­tief Cen­trum Oost’ wat het col­lege aan de raad heeft voorgelegd ter besluitvorm­ing. In dit per­spec­tief staan de kaders voor de toekom­stige ontwik­kelin­gen van het gebied.

Socwijkteamtel

Aan­leg Zaans warmtenet van start
Pers­bericht van de Gemeente Zaanstad

Eerste buis de grond in voor duurzame ver­warm­ing van de ruim 2200 adressen.
De aan­leg van de eerste fase van het Zaanse warmtenet dat duurzame warmte kan lev­eren aan ruim 2200 wonin­gen en bedri­jven in Zaan­dam Oost gaat starten. Bij het flat­ge­bouw de Bran­daris in Pelder­sveld gaat eind jan­u­ari de eerste schep de grond in. Eerder werd al begonnen met de voor­berei­din­gen voor de bouw van de bio­mas­sa­cen­trale die de eerste warmte­bron voor het Zaanse warmtenet wordt. Vanaf eind 2019 begint dan de lev­er­ing van duurzame warmte.
In de eerste fase wor­den wonin­gen aanges­loten van de won­ing­cor­po­raties Par­teon en Rochdale in Pelder­sveld, en een aan­tal par­ti­c­uliere woningeigenaren heeft ingestemd met aansluit­ing op het warmtenet. Met de VvE van het flat­ge­bouw Pharus en de scholen en zorg­cen­tra in het gebied zijn con­crete onder­han­delin­gen gaande over het aansluiten op het warmtenet, net als met de nieuw­bouw­pro­jecten Oost­z­i­jder­park en Gouw­park. De komende jaren kan het aan­tal wonin­gen dat aansluit op het warmtenet wor­den uitgebreid.
Het Zaanse warmtenet wordt een open net. Dat wil zeggen dat het niet een ini­ti­atief is van één mark­t­par­tij, maar dat meerdere warmte­bron­nen of lever­anciers gebruik kun­nen maken van het lei­din­gen­netwerk. In eerste instantie is de bio­mas­sa­cen­trale van Bio Forte Zaanstad BV de warmte­bron met ENGIE als warmtelever­ancier voor de klant. Maar in de toekomst zorgt het open warmtenet ervoor dat ook andere par­ti­jen warmte kun­nen gaan lev­eren, zoals bijvoor­beeld de Zaanse indus­trie hun rest­warmte of geot­her­mie. Dit zal het warmtenet nog duurza­mer maken. Ook kun­nen andere par­ti­jen als lever­ancier voor de klant optre­den. Dit zorgt ervoor dat er een con­cur­rerend sys­teem ontstaat wat meer keuze voor de klant betekent. Het doel is dus niet alleen een duurzame energiebron voor de inwon­ers en daarmee onafhanke­lijk wor­den van aardgas, maar ook betaal­bare energie.
Een warmtenet is een netwerk van lei­din­gen onder de grond, waar­door warm water stroomt. Dat warme water, afkom­stig van een warmte­bron in de buurt, kan wor­den gebruikt om huizen, kan­toren etc. te ver­war­men. De real­isatie van het warmtenet is een belan­grijke stap in het ver­du­urza­men van de bestaande won­ingvoor­raad. Als alles vol­gens plan­ning ver­loopt hebben de eerste inwon­ers van Zaanstad in de win­ter van 20192020 duurzame warmte.
Het Zaans Warmtenet wordt gere­aliseerd door ENGIE, Bio Forte Zaanstad BV en Warmtenetwerk Zaanstad BV. ENGIE helpt bedri­jven, over­he­den en con­sumenten zo snel en kosten­ef­fi­ciënt mogelijk de stap naar een 100% duurzame energiehuishoud­ing te maken. Bio Forte Zaanstad BV exploiteert bio­mas­sa­cen­trales in Bel­gië en Ned­er­land met brand­stof van lokaal snoeiaf­val. Het Warmtenetwerk Zaanstad BV is een samen­werk­ingsver­band tussen de gemeente Zaanstad, Firan en PDENH (Par­tic­i­patie­fonds Duurzame Economie Noord-​Holland). Firan, lev­ert de ken­nis, ervar­ing en invester­ingskracht om de infra­struc­tuur te ontwikke­len, aan te leggen en te beheren, PDENH is mede­fi­nancier. Dit invester­ings­fonds richt zich op bedri­jven en pro­jecten die zich bezighouden met de energi­etran­si­tie, duurzame mobiliteit en cir­cu­laire economie en die daarmee bij­dra­gen aan de duurzame economie in Noord-​Holland. De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om in 2040 kli­maat­neu­traal te zijn. Onderdeel hier­van is de energi­etran­si­tie: de over­gang van fos­siele energie naar lokaal opgewekte, schonere energie. Eén van de doe­len is het stop­pen met ver­war­men met aardgas, en over­schake­len op duurza­mere, lokaal opgewekte energie. Het warmtenetwerk is één van de eerste stap­pen hierin.
Voor meer infor­matie kijk op https://​warmtenet​.zaanstad​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla