Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Tiny houses en his­torische molen op de Hemmes een stap dichterbij

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Hemmesplan1
Gemeente Zaanstad dient samen met de Hemmes­groep en Hemmes Alliantie een aan­vraag in voor een bij­drage uit de Erf­goed­deal van de Rijks­di­enst voor Cul­tureel Erf­goed (RCE). Molen de Zaadza­ai­jer, een his­torische Zaanse paden­struc­tuur, twee his­torische hout­lood­sen en ruim veer­tig tiny houses zijn terug te vin­den in de plan­nen. Wethouder Wes­sel Bre­unesse: ‘De Hemmes is een his­torische plek in Zaanstad waar ambitieuze plan­nen voor zijn gemaakt door de Hemmes­groep en Hemmes Alliantie. Onze aan­vraag werd vorig jaar posi­tief ont­van­gen door de RCE, hun ver­beter­pun­ten hebben we ter harte genomen en we zien het oordeel van de RCE met vertrouwen tege­moet. Een bij­drage uit de Erf­goed­deal zou het realis­eren van ‘Mole­naarserf op de Hemmes’, weer flink dichter­bij brengen.’

Mole­naarserfHis­torisch, duurzaam en cir­cu­lair
In de nieuwe plan­nen wordt molen de Zaadza­ai­jer gebouwd op de oor­spronke­lijke locatie. Ook komen er twee his­torische hout­lood­sen voor de molen met daarin ruimte voor tijdelijke tiny houses en werkruimtes. Op het ter­rein zelf zijn ruim der­tig tiny houses gep­land en werkruimtes, voor een peri­ode van max­i­maal tien jaar. Wethouder Bre­unesse: ‘De Hemmes kan een prachtig voor­beeld wor­den van duurzaam en cir­cu­lair bouwen. Op deze his­torische Zaanse plek kun­nen onze ambities voor erf­goed, tijdelijke won­ing­bouw en het realis­eren van leer­w­erk­tra­jecten en onder­wijs in hout­bouw bij elkaar komen in een uniek project.’

Zaanse samen­werk­ing
De plan­nen voor de Hemmes zijn een samen­werk­ing tussen de Hemmes­groep, Hemmes Alliantie en gemeente Zaanstad. Bre­unesse: ‘Ik ben trots op dit ini­ti­atief. In part­ner­schap en met deze betrokken Zaankan­ters kun­nen we dit stuk van Zaanstad verder ontwikkelen.’

Part­ners Hemme­sO­plei­d­ing voor hout­bouw
Zaanstad bouwt de komende jaren meer huizen van hout en heeft samen met andere over­he­den uit de MRA het con­venant ‘Green Deal Hout­bouw in de Metropool­re­gio Ams­ter­dam’ ondertek­end. De Hemmes­groep heeft de MBO oplei­d­ing Tech­ni­cus Hout en Restau­ratie onder de aan­dacht gebracht van het ROC Zaanstreek Water­land en in sep­tem­ber 2022 start de oplei­d­ing in Zaanstad.
Hemmesplan2

Tijdelijke wonin­gen
De vraag naar wonin­gen in Zaanstad is groot. Bre­unesse: ‘De Hemmes biedt ons de kans om ervar­ing op te doen met tiny houses. Deze ontwik­kel­ing is een opmaat naar per­ma­nente wonin­gen op dit prachtige stuk van onze stad.’

Afbeeld­ing: Impressie plan Mole­naarserf
Foto: Hemmes Groep, Hemmes Alliantie en wethouder Wes­sel Bre­unesse op de Hemmes.


HistVerZaandamVoor­lopig geen inloop meer bij de verenig­ing His­torisch Zaandam

We waren er zo aan gewend. Op dins­dag­mor­gen kon je altijd bin­nen­lopen bij His­torisch Zaan­dam in de Bullek­erk. Twee jaar lang was de Werk­groep Bullek­erk daar aan­wezig en menigeen wist de weg te vin­den. We ontvin­gen daar hele boeken­col­lec­ties, fotoarchieven en vaak ook inter­es­sante kran­tenknipsels over de geschiede­nis van Zaan­dam. Een groot deel daar­van werd inmid­dels door een vier­tal vri­jwilligers uit­ge­zocht, gedig­i­taliseerd en toe­ganke­lijk gemaakt via twee beeld­banken.

Mede door de corona-​crisis kri­jgt de ruimte die we in de Bullek­erk ter beschikking had­den nu een andere func­tie. Wij begri­jpen deze keuze. De inloop in de Bullek­erk hand­haven zou wel kun­nen, maar het gebrek aan opsla­gruimte voor onze col­lec­ties boeken en mate­ri­alen is daar­bij toch een groot bezwaar. Gelukkig hebben we voor deze opslag een tijdelijke ver­vang­ing weten te vin­den in De Ver­man­ing in de West­z­i­jde 82.

Maar deze oploss­ing is tijdelijk en leent zich niet direct voor het organ­is­eren van de inloop. Het bestuur van His­torisch Zaan­dam moet zich nu dus gaan beraden welke oplossin­gen er zijn om toch weer een weke­lijks aanspreekpunt te organ­is­eren. Niet alleen voor de leden, maar ook voor alle andere Zaan­dammers die geïn­ter­esseerd zijn in de geschiede­nis van hun woon­plaats en daar wellicht als vri­jwilliger ook een steen­tje aan bij­dra­gen. Wij zoeken een ruimte waar we met een aan­tal vri­jwilligers één dagdeel in de week onze col­lec­ties kun­nen bijhouden en ook toe­ganke­lijk kun­nen maken voor indi­vidu­ele bezoek­ers. Een werk– en ont­vangstru­imte met direct toe­ganke­lijke opsla­gruimte is daar­bij dus van groot belang.

Het zal duidelijk zijn dat de finan­ciële ruimte voor onze verenig­ing voor de huur van een dergelijke ruimte maar zeer beperkt is.
Voor­lopig dus even geen inloopruimte maar we gaan ervan uit dat we dit gaan oplossen. Mocht u sug­gesties hebben voor een dergelijke ruimte, dan zijn die natu­urlijk zeer welkom bij het bestuur van His­torisch Zaan­dam, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Noodop­vang COA in Zaan­dam
van onze redac­tie, Ans Pieper

coaboot1Afgelopen zater­dag 30 novem­ber 2021 waren inwon­ers van Zaanstad in de gele­gen­heid het noodop­vang­cen­trum te bezoeken in de Achter­sluis­polder in Zaan­dam. Ook de redac­tie van de Zuid­kan­ter ging een kijkje nemen.

De noodop­vang is geves­tigd in een voor­ma­lige hotel/​gevangenisboot. In deze boot wor­den 400 vluchtelin­gen opgevan­gen door Cen­traal Orgaan opvang Asiel­zoek­ers (COA).
De organ­isatie hoopt op 10 novem­ber 2021 de eerste mensen te kun­nen ver­welkomen. Te zien is dat daar­voor nog het een en ander te doen is aan de inricht­ing.

Medew­erk­ers van het COA lei­d­den de bezoek­ers rond en beant­wo­ord­den vra­gen. Ondanks het slechte weer was er wel belang­stelling van geïn­ter­esseerde inwon­ers. Ook burge­meester Ham­ming en een aan­tal wethoud­ers waren aanwezig.

Foto: Burge­meester Ham­ming en andere bezoek­ers voor een rondlei­d­ing op de COA­boot.

De boot bestaat uit drie verdiepin­gen met tweep­er­soon­skamers en gezin­skamers.
Iedere kamer heeft kas­ten, een douche en toi­let, en tele­visie.
Op elke verdieping zijn gemeen­schap­pelijke ruimtes en een­voudige keukens. In principe wor­den er door de bewon­ers geen maalti­j­den klaarge­maakt. De maalti­j­den wor­den door een cater­ingbedrijf ver­zorgd.

In de boot is medis­che zorg aan­wezig, de GGD en een huis­arts. En er zijn tolken.

Er zullen geen kinderen in het azc komen, omdat het niet veilig is van­wege de lig­ging van de boot met het oog op het water en ver­keer in de omgeving.

coaboot2 coaboot3

De COA­boot met een blik op de bin­nen­ruimte met de kamerdeuren.


Bij aankomst ont­van­gen de bewon­ers een pakket met artike­len voor de per­soon­lijke ver­zorg­ing, schoon­maakar­tike­len, bed­den­goed en info­ma­te­ri­aal.

coaboot4Vri­jwilliger­swerk
Zodra de vluchtelin­gen geïn­stalleerd zijn, zal er vri­jwilliger­swerk wor­den opges­tart. Bijvoor­beeld voor taal­lessen en activiteiten.
Geïn­ter­esseer­den kun­nen zich hier al voor opgeven. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Foto: een gezinskamer.

En daar ligt het opvang­cen­trum ongeveer aan het einde van Zaan­dam, net nog niet aan het Noordzeekanaal. Mid­den tussen bedri­jven en haven­werkza­amhe­den. Voor de boot liggen beton­nen platen. Een paar hoeken om is de lange weg die naar de bewoonde wereld voert.
Iets verderop ook bussta­tion de Vlin­der, maar het open­baar ver­voer zal waarschi­jn­lijk te duur zijn.
Dus hopelijk zullen de vluchtelin­gen over fiet­sen kun­nen gaan beschikken, dan zijn ze mobiel.


Jan Vroe­gop biedt onder­dak
Pers­bericht

egel

De Dierenbescherming kwam op bezoek bij Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop. Zij zochten geschikt onder­dak voor een moeder en haar vijf kinderen. Kon de tuin­v­erenig­ing niks voor het gezin beteke­nen?
Het is uitein­delijk gelukt om een prachtig nieuw onderkomen te vin­den. In een mooie tuin, waar lekker veel bladeren en takken lagen, gin­gen alle duim­p­jes omhoog. Het gezin­netje ging in de tuin gelijk op onder­zoek uit. Ze besnuffelden het egel­huisje, de com­posthoop en kropen ver­lekkerd onder een berg met takken en bladeren. Er was meer dan genoeg te eten: pad­den­stoe­len, pis­sebed­den en andere kleine beestjes. Wat een egel­paradijs!
Het gezin had eerst een tijdje in de opvang gezeten. Daar zijn ze aangesterkt en hebben ze hun buik­jes flink rond gegeten. Iets dat hard nodig is om de komende win­ter­slaap te over­bruggen.
Het lijkt erop dat de egelt­jes een rare blauwe plek hebben. Dat is nag­el­lak die bij de opvang is aange­bracht om de diert­jes uit elkaar te kun­nen houden.
Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop is superblij met deze nieuwe bewon­ers en we denken zeker dat ze het hier naar hun zin zullen hebben. Mogelijk wordt bin­nenkort nog een gezin­netje gebracht. Deze egels kun­nen alvast mooi wen­nen aan hun nieuwe omgev­ing voor­dat ze zich opro­llen en een paar maan­den in win­ter­slaap gaan. Tot vol­gend jaar!


Deel kun­st­col­lec­tie gemeente in de verkoop

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

‘Zaanse kunst toe­ganke­lijk maken voor iedereen’
Eerder kondigde Zaanstad aan dat zij 611 kunst­werken van Zaanse mak­ers wil schenken aan het Zaans museum. De kunst is onderdeel van de gemeen­telijke kun­st­col­lec­tie van in totaal ruim duizend werken. De werken die niet naar het museum gaan, zijn nu te koop. In eerste instantie voor de mak­ers en hun erf­ge­na­men, tegen een gere­duceerd tarief. Wethouder Cul­tuur Annette Baerveldt: ‘Kunst hoort niet in een depot waar nie­mand het ziet. Daarom maken we onze kunst toe­ganke­lijk voor iedereen. Kunst is er om te delen, om van te geni­eten en om te prikkelen.’

De kun­st­col­lec­tie van Zaanstad is vanaf nu dig­i­taal te bezoeken via twee web­sites.
Overzicht van de kunst­werken die Zaanstad in twee fases zal verkopen. https://​zaanstad​-restant​.kunst​wacht​.nl
De 611 werken die de gemeente schenkt aan het Zaans Museum: https://​zaanstad​-zaans​mu​seum​.kunst​wacht​.nl

Kunst­werk kopen?
Mak­ers en hun erf­ge­na­men die inter­esse hebben om een werk aan te kopen kun­nen tot 1 jan­u­ari 2022 een mail sturen naar: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Mochten er na deze verkoop­fase nog werken overbli­jven, dan is er begin vol­gend jaar nog een verkoopronde voor iedereen met belang­stelling voor kunst.

Ten­toon­stelling Zaans Museum
De werken met bestem­ming Zaans Museum geven inzicht in de geschiede­nis en kun­ston­twik­kel­ing van onze regio in de tweede helft van de twintig­ste eeuw. Het Zaans Museum zal na de schenk­ing de werken opne­men in de online cat­a­lo­gus, die voor iedereen gratis te bezoeken is. Ook zal het museum regel­matig (een selec­tie van) de werken tentoonstellen.

Stellaart

Nieuwe bestem­ming voor onze kunst
In navol­ging van andere gemeen­ten besloot Zaanstad enige tijd gele­den om haar col­lec­tie een nieuwe bestem­ming te geven. De gemeente heeft dit voorne­men onlangs in de Staatscour­ant gepub­liceerd. Inwon­ers die het hier niet eens zijn, kun­nen tot uiter­lijk 1 decem­ber 2021 een zienswi­jze indi­enen via een e-​mail naar: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Foto: Kunst­werk van Jaap Stel­laart uit de gemeen­telijke collectie


Joomla tem­plates by a4joomla