Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Wie gaat onze molens straks restau­r­eren?
Uit: Zaanse Molennieuws

technicusIn maart ontv­ing Sjors van Leeuwen namens het Molen­mu­seum bij­zon­dere gas­ten.
De filmzaal was ter beschikking gesteld aan het Regio­col­lege voor een infor­matiemid­dag voor bedri­jven. Het ging om bedri­jven die stage­plaat­sen kun­nen bieden aan leer­lin­gen die wor­den opgeleid tot restauratietimmerman.

Als mole­naar is Van Leeuwen heel ent­hou­si­ast over de oplei­d­ing: “Het is belan­grijk dat er straks vak­lui zijn die onze molens kun­nen restau­r­eren en repar­eren. Hier leren ze het hele bouw­pro­ces in plaats van alleen een deeltaak. En daar­bij leren ze alles over het werken met hout.”
Vol­gens Van Leeuwen is er genoeg werk voor goede vak­lui: “Zo is er laatst nog een nieuwe roer­bak gemaakt voor De Schoolmeester door een molenmakerij.”

Hij vindt het Molen­mu­seum een bij uit­stek geschikte plek om zo’n bijeenkomst te houden:
“Hier kun­nen we vit­rines laten zien met molen­mak­ers­gereed­schap, en is er te zien hoe het zagen en hijsen met de hand ging.”

Tot besluit laat hij weten dat de Verenig­ing heel graag dege­nen wil onder­s­te­unen die de oplei­d­ing faciliteren: “Want onze molens moeten bli­jven draaien in de toekomst.”

De oplei­d­ing tot restau­rati­etim­mer­man heeft nog plek voor nieuwe leer­lin­gen: Tech­ni­cus hout en restau­ratie zie de web­site www​.regio​col​lege​.nl


Werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart
Pers­bericht

Hannie2kleinDe werk­groep Han­nie Schafther­denk­ing heeft een wijzig­ing onder­gaan. Greet Plekker-​van Sante, Els Veenis-​Kaak, Ingrid Abben­hues, Katinka Kenter-​Menger en Afra Mandjes-​in den Haak hebben aangegeven graag het stokje te willen over­dra­gen aan een nieuwe groep. De werk­groep Han­nie Schafther­denk­ing bestaat nu uit Mar­ije Haarhuis, Machteld Reit­maier, Mieke Piscaer-​Mansfeld, Linda Willem­szoon, Leonie Jonkman en Rina Schenk.
We danken Greet, Els, Ingrid, Katinka en Afra voor hun jaren­lange inzet voor het organ­is­eren van de Han­nie Schaft-​Herdenking.

De Werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart nodigt uit voor de her­denk­ing op woens­dag 8 maart Inter­na­tionale Vrouwendag om 11.00 uur bij het Han­nie Schaft-​monument (in de West­z­i­jde bij nr. 39)

De kinderen van de Han­nie Schaftschool wor­den altijd goed voor­bereid op deze Her­denk­ing. Han­nie Schaft is ook de naamgever van de school.
Dit jaar bren­gen de leer­lin­gen van groep 8 een bezoek aan de Eere­be­graaf­plaats en o.l.v. een gids kri­j­gen zij uit­leg over deze unieke plek, waar 373 mensen uit het voor­ma­lig verzet 19401945 zijn (her)begraven, waaron­der één vrouw: Han­nie Schaft.
Naast de leerkracht, oud­ers en leer­lin­gen van groep 8 zal ook onze Werk­groep aan­wezig zijn.

Wie was Han­nie Schaft?
‘Sym­bool van het nationale verzet tegen de Duitse bezetters van ons land’ H.M.Koningin Wil­helmina, 27 nov. 1945
Han­nie Schaft, geboren op 16 sep­tem­ber 1920, studeerde Volk­eren­recht aan de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam en was lid van de Ams­ter­damse Vrouwelijke Stu­den­ten Verenig­ing (AVSV). In de eerste oor­logs­jaren deed ze als stu­dente al verzetswerk tegen de Duitse nazi-​overheersers. Zij beëindigde zelf haar studie in 1943 (omdat ze de loy­aliteitsverk­lar­ing niet wilde teke­nen) en zocht con­tact met de Haar­lemse verzets­groep van de Raad van Verzet. Deze verzets­groep opereerde ook in de Zaanstreek.
Zij ver­richtte, samen met Truus en Fred­die Over­stee­gen, Jan Bonekamp en anderen, vele verzets­daden en werd bek­end bij de Duit­sers als ‚het meisje met het rode haar’. Bij een rou­tinecon­t­role werd ze betrapt op het in het bezit hebben van verzetskran­ten en een pis­tool.
Na veel ondervragin­gen werd Han­nie Schaft, 24 jaar oud, in de duinen bij Overveen op 17 april 1945 doo­dgeschoten, 3 weken vóór de Bevri­jd­ing.
Op 27 novem­ber 1945 werd Han­nie Schaft her­be­graven op de Eere­be­graaf­plaats te Overveen in aan­wezigheid van Koningin Wil­helmina, Prinses Juliana en Prins Bern­hard. Van de Koningin kreeg ze pos­tuum het Verzetskruis. Ook kreeg zij pos­tuum een belan­grijke onder­schei­d­ing, de “Medal of Free­dom” van Gen­er­aal Eisen­hower.
Voor infor­matie: tel 06 21922422, Machteld Reitmaier

500 boom­p­jes op het Hem­brugter­rein geoogst voor her­plant in Zaanstad
Pers­bericht

Afgelopen vri­jdag en zater­dag 17 en 18 feb­ru­ari 2023 zijn er op het Hem­brugter­rein zeker 500 kleinere en niet-​kapvergunningsplichtige zaailin­gen geoogst en her­plant. Dit was een ini­ti­atief van Hem­brug Zaan­dam B.V. samen met Groen Zaans en Kon­takt Milieube­heer Zaanstreek. In plaats van kap­pen en het ter­rein daarna bouwrijp maken, wor­den goed ver­plaats­bare boom­p­jes en zaailin­gen eerst ‘geoogst’.

bomenplant

Foto: Vri­jwilligers oog­sten 500 bomen op het Hembrugterrein

Aan­vraag kapver­gun­nin­gen noordelijk deel
Voor het noordelijk deel van Hem­brug is een ste­den­bouwkundig plan en bestem­mings­plan vast­gesteld door gemeente Zaanstad. Op basis van deze besluiten is Hem­brug Zaan­dam B.V. (HBZ) bezig met de voor­berei­d­ing van het bouwrijp maken van het noordelijk deel van Hem­brug. Voor het vellen en kap­pen van bomen op het Hem­brugter­rein is een kapver­gun­ning nodig. HBZ heeft deze ver­gun­ningaan­vra­gen in de afgelopen maan­den voor­bereid en voor een aan­tal bouwvelden is recent een kapver­gun­ning aangevraagd bij gemeente Zaanstad.

Com­pen­satie door her­plant
Elke boom die wordt gekapt voor de ontwik­kel­ing wordt gecom­penseerd door her­plant. Dit gebeurt vol­gens het beleid en de eisen van gemeente Zaanstad. De com­pen­satie bomen wor­den voor het meren­deel in de noord­wes­trand aange­plant. Hier­door kan vrij snel een nieuwe groene, dichte bosrand tot was­dom komen aan de noord­west­kant van het Hembrugterrein.

Oog­sten zaailin­gen en boom­p­jes
Naast de com­pen­satie door her­plant, wor­den dus de zaailin­gen en niet-​kapvergunningsplichtige boom­p­jes geoogst. Deze zijn aanslui­tend her­plant in het toekom­stig park Hoogtij en op andere locaties bin­nen Zaanstad. Maar wie zaailin­gen in zijn eigen tuin wil hebben, kan die kri­j­gen.
In het najaar gaan de vri­jwilligers weer zaailin­gen oog­sten op het Hem­brugter­rein. Daar kun­nen liefheb­bers helpen het Hem­brugter­rein en andere locaties bin­nen Zaanstad verder aan te vullen of zelf iets uit te zoeken.
Houdt hier­voor de web­site van Hem­brug Zaan­dam BV in de gaten of meld je aan voor de nieuws­brief via www​.hem​bru​gontwikkelt​.nl

Zaanstad doneert €1,- per inwoner aan Giro555
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Bij­drage van € 157.167,- voor nood­hulp in Turk­ije en Syrië

Gemeente Zaanstad doneert €1,- per inwoner aan Giro555. Het bedrag van in totaal €157.167 komt ten goede aan nood­hulp voor Turk­ije en Syrië.

Namens het gemeen­tebestuur van Zaanstad laten burge­meester Jan Ham­ming en wethouder inclusie Ger­ard Slegers weten:
“Het leed dat de mensen in het getrof­fen aard­bev­ings­ge­bied treft is onmetelijk groot. Ook in Zaanstad is dit voel­baar. We hebben een grote Turkse gemeen­schap in sinds 2015 wonen er ook mensen die oor­spronke­lijk uit Syrië komen in onze gemeente. Zoveel inwon­ers hebben fam­i­lie en vrien­den in die regio en dagelijks horen wij, ook via hen, de ver­halen die door­drenkt zijn van diep ver­driet.
De ongek­ende schaal van de ramp die zich daar heeft voltrokken en nog steeds voltrekt is reden voor ons om, in deze uit­zon­der­lijke sit­u­atie, een bij­drage namens alle Zaankan­ters te lev­eren. Bij deze wil ik nog­maals namens het gemeen­tebestuur mijn medeleven betu­igen met alle slachtof­fers en iedereen die hier direct en indi­rect door ger­aakt wordt.
Het is hartver­war­mend dat zo snel inza­mel­ings­ac­ties in de gemeente zijn opgezet. We moedi­gen inwon­ers en bedri­jven van onze stad aan om meer bij­dra­gen te doen via Giro 555. Óf om aan te sluiten bij hul­pacties die in onze gemeente zijn opgezet”.


Win­naars Zaanse Sportverkiezin­gen 2022
Pers­bericht

Onze top­sporters zijn fan­tastis­che ambas­sadeurs voor Zaanstad’
Het Zaanthe­ater was gis­ter­avond het feestelijke en sportieve decor van de tweede Zaanse Sportverkiez­ing. De genom­i­neerde sporters hebben het afgelopen jaar alle­maal op het hoog­ste niveau gestre­den voor de winst. Wethouder Sport Ger­ard Slegers: “Alle lof voor de presta­ties van deze top­pers. Onze top­sporters zijn fan­tastis­che ambas­sadeurs voor de Zaanse sport. Zij inspir­eren inwon­ers om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen waar te maken. Zij motiv­eren kinderen om ook te gaan sporten en hun tal­en­ten verder te ontwikke­len. Dat is van onschat­bare waarde. Ik wil iedereen van harte feliciteren met hun presta­ties in 2022 en voor het nóg beter op de kaart zetten van Zaanstad als topsportstad.”

2022sportverk1

Alle win­naars van de Zaanse sportverkiezin­gen 2022

Sport­man van het jaar Yoeri Havik
Wiel­ren­ner Yoeri Havik is sport­man van het jaar gewor­den. Havik is een wiel­ren­ner die zowel actief is op de baan als op de weg. In 2022 is hij eerste gewor­den op het WK pun­tenko­ers en heeft hij samen met Niki Terp­stra de Zes­daagse van Rot­ter­dam gewon­nen. Havik komt uit een baan­fam­i­lie met een rijk verleden zoals zijn opa Cees Stam en oom Danny Stam.

Sportvrouw van het jaar Lynn Snel
Karateka Lynn Snel is verkozen tot sportvrouw van het jaar. Snel is karateka bij Fightin’ Nabil. In 2022 heeft zij veel gevochten met een hoop presta­ties: onder andere een 1e plek op de Poolse open tot 61kg, 1e op de K1 Series A tot 68 kilo, 1e op het NK en een 3e plek bij de Pre­mier League in Rabat. Naast top­sporter is zij docent lichamelijke opvoed­ing bij basiss­chool Rosa Boek­drukker in Amsterdam.

2022sportverk3

Par­a­lymp­is­che sporters: links team lid FC Zaanstad Doven­voet­bal en rechts Sander Koomen en sport­part­ner Daaf Plomp.

Par­a­lymp­isch sporter van het jaar Sander Koomen
Sander Koomen (tri­at­lon) is verkozen tot par­a­lymp­isch sporter van 2022. Bij Koomen is het Usher syn­d­room vast­gesteld. Dat is een erfe­lijke aan­doen­ing waar­bij zowel het horen als het zien aange­tast is. Koomen heeft onder andere de eerste plaats behaald op het NK para­triathlon en hij is 14e op de para­triathlon ranking.

Sport­tal­ent van het jaar: Mar­loes Steen­beek
Mar­loes Steen­beek (syn­chroonzwem­men) is sport­tal­ent van het jaar. Steen­beek is 17 jaar en heeft in 2022 een aan­tal mooie presta­ties neergezet zoals een eerste plek op het NJK en een tweede plek bij zowel Duet tech­ni­cal en duet free op de Artis­tic Swim­ming World Series.

Coach en sport­ploeg van het jaar
Water­polo­coach Mick van den Bree ging er met de titel sport­coach van het jaar van­door. Van den Bree is in 2022 de nieuwe hoofd­trainer en coach van ZV de Zaan vrouwen 1 gewor­den. Onder zijn lei­d­ing won­nen zij de Super­cup gewon­nen en mochten zij deel­ne­men aan de Cham­pi­ons League. De sport­ploeg van het jaar is de water­polo­ploeg van ZV de Zaan Heren 1. De heren van ZV de Zaan spe­len op het hoog­ste niveau in het water­polo, de ere­di­visie waar zij stri­j­den om de land­sti­tel. In 2022 wer­den zij bek­er­win­naar en win­naar van de Supercup.

2022sportverk2

Wethouder Slegers reikte het Veilig Sportk­li­maat bord uit aanatletiekv­erenig­ing Lycur­gus.
Van links naar rechts: Armand Ellsworth (voorzit­ter), Ger­ard Slegers, Ellen van Diepen (vertrouwen­scon­tact­per­soon) en
Janetta Jozi­asse (vertrouwenscontactpersoon).

Sport kan niet bestaan zon­der vri­jwilligers
De Zaanse sport kan niet bestaan zon­der de vele actieve vri­jwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun club. Stads­dichter Lisa van Ton­geren droeg een mooi gedicht voor dat zij spe­ci­aal gemaakt had voor alle sportvri­jwilligers. Wethouder Slegers riep alle zeven genom­i­neerde sportvri­jwilligers uit tot win­naars in deze cat­e­gorie. Dat zijn:

Siem Vriend AV Lycur­gus
Danique Steur ZV de Ham
Cindy Kok ZV de Ham
Marco Steensma KZ/​Thermo4U
Wim de Vries Hen­gel­sport Verenig­ing Zaanstreek (HVZ)
Hans Roodzand Hen­gel­sport Verenig­ing Zaanstreek (HVZ)
Frank Zwenne TV Zaans­port
Uitreik­ing Veilig Sportklimaat-​bord: Lycur­gus
Atletiekv­ereng­ing Lycur­gus uit Assendelft is al een tijd bezig om een zo Veilig mogelijk Sportk­li­maat te creëren voor leden, bezoek­ers en vri­jwilligers ed. Zij heeft belan­grijke onder­w­er­pen zoals VOG’s, gedragsregels en het pro­moten van een veilig sportk­li­maat goed geregeld. Lycur­gus besteedt tij­dens bijeenkom­sten regel­matig aan­dacht aan een veilig sportk­li­maat. Daarom reikte Ger­ard Slegers het Veilig Sportklimaat-​bord uit aan deze vereniging.

Veilig Sportk­li­maat Zaanstad is een cam­pagne van gemeente Zaanstad, Sportbedrijf Zaanstad & GGD Zaanstreek-​Waterland. Het Sportbedrijf door­loopt het tra­ject met verenigin­gen om een zo veilig mogelijk sportk­li­maat te creëren voor alle inwoners.

Foto’s: Mike Bink


Joomla tem­plates by a4joomla