Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Feb­ru­ar­is­tak­ing 26 feb­ru­ari 2020.
Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Febr2020bloemenVan­wege het werk aan de bruggen wordt de Her­denk­ing nu direct vóór het Zaanthe­ater gehouden.
Na het luiden van de klankschaal van het Mensen­recht­en­mon­u­ment werd een min­uut stilte gehouden. Daarna wer­den de bloe­men gelegd bij het beeldje van Truus Menger „De Feb­ru­ar­is­tak­ing” (nu op foto afge­beeld).
Zeer velen waren weer gekomen om de Feb­ru­ar­is­tak­ers te Her­denken met een min­uut stilte en een bloemenpracht.

Bin­nen in het Zaanthe­ater opent Onno Hoek­mei­jer van de Sticht­ing 4 en 5 Mei Comité Zaanstad, met een spe­ci­aal welkom aan de Burge­meesters Tange van Wormer­land (voor de laat­ste keer als burge­meester aan­wezig!) en Meer­hof van Oost­zaan.
Namens de Gemeente Zaanstad heet hij Wethouder mevr. Rita Noordzij welkom.

Febr2020groep8DijkEn leer­lin­gen van groep 8 van school De Dijk.

„Wie we van­daag echt mis­sen is verzets­man Wim Blank. Hij is eind vorig jaar overleden op 101-​jarige leeftijd. Een van de laat­ste boeg­beelden van het verzet verd­ween uit ons midden.”

De toe­spraak van Burge­meester Meer­hof van Oost­zaan werd gevolgd door liederen van Maarten Peters, „Bevroren tra­nen” en „Wat zou ik doen?„

Van groep 8 van school De Dijk hebben 5 leer­lin­gen een stukje zelfgeschreven tekst voorge­dra­gen.
Als laat­ste spreker kwam Frank Maas naar voren. Hij sprak over zijn vader Ger­ard Maas, des­ti­jds een van de organ­isatoren van de Feb­ru­ar­is­tak­ing in 1941.
Het was een indruk­wekkend ver­haal en wij hebben dat apart weergegeven onder Feb­ru­ar­is­tak­ing Ger­ard Maas onder Historie.


Hier onder foto van Maarten Peters en Frank Maas
Febr2020MaartenPeters Febr2020FrankMaasJon­geren­winkel geopend in de Lobelia in Poelenburg

Pers­bericht Gemeente Zaanstad


Voor én door jon­geren die hun tal­ent willen ontwikke­len
Poe­len­burg heeft er een nieuwe plek bij spe­ci­aal voor jon­geren: de jon­geren­winkel aan de Lobeliusstraat 16. Vanuit een knusse ‘huiskamer’ kun­nen de jon­geren hier aan de slag met hun tal­en­ten. De jon­geren denken zelf mee in het aan­bod van activiteiten, in samen­werk­ing met par­ti­jen als Fluxus en het Sportbedrijf. Naast de activiteiten in groepsver­band, kun­nen er ook op indi­vidu­ele basis gesprekken plaatsvin­den met bijvoor­beeld een jon­geren­werker of iemand van het Jon­geren­loket of Straathoekwerk.

jongerenwinkelWethouder Songül Mut­luer bezocht de jon­geren­winkel op 18 feb­ru­ari 2020 om samen met de aan­wezi­gen offi­cieel het start­sein te geven: “We ken­nen alle­maal wel een negatief ver­haal over Poe­len­burg of Pelder­sveld, maar deze wijken barsten ook van de jon­geren met bij­zon­dere, nog onont­dekte tal­en­ten. Om jon­geren de kans te bieden om hun vrije tijd leuk én nut­tig te best­e­den, hebben ze een plekje voor zichzelf nodig. Hier kun­nen ze dan zichzelf, elkaar én de pro­fes­sion­als vin­den om hun tal­ent te ont­dekken en verder te ontwikkelen.”

Voor en door jon­geren
Veel jon­geren die opgroeien in Poe­len­burg en Pelder­sveld ken­nen niet alle mogelijkhe­den voor vri­jeti­jds­beste­d­ing of (voor­berei­din­gen op) werk of oplei­d­ing. In de jon­geren­winkel wor­den ze aange­spo­ord om vanuit hun eigen kracht te werken aan hun toekomst. Ze zijn mede-​eigenaar van de activiteiten, die ze kiezen samen met de aanges­loten part­ners. Denk aan een rapcur­sus met SZ Alliance, muziek maken via Fluxus of een work­shop pre­sen­teren door Hogeschool Inhol­land. Ook drukken de jon­geren hun eigen stem­pel op de aan­kled­ing van de ruimte. Zo hangen er schilder­i­jen die zijn gemaakt tij­dens de teken­lessen en gaan de jon­geren nog met een kun­ste­naar aan de slag om zelf een bank te maken. Om de jon­geren ken­nis te laten maken met mogelijkhe­den bin­nen en buiten Poe­len­burg wor­den er ook uit­stap­jes georganiseerd.

De jon­geren­winkel in de Lobelia is zes dagen per week geopend van 16.0021.00.
Op vri­jda­gavond is het mei­de­navond, op zater­dag is de Jon­geren­winkel dicht. In totaal zijn er 123 jon­geren bereikt en er komen steeds nieuwe jon­geren bij.

https://​www​.sportbedri​jfza​anstad​.nl/​s​p​o​r​t​s​t​i​m​u​l​e​r​i​n​g​/​s​p​o​r​t​b​u​u​r​t​w​e​r​k​/

Foto: Tij­dens de open­ing met wethouder Songül Mut­luer, spreken de aan­wezi­gen hun verwachtin­gen uit over de jon­geren­winkel.

Zaanstad start met vri­jwillige woon­ad­viseurs
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Voor oud­eren die zelfstandig(er) thuis willen wonen
Veel Zaankan­ters willen zo lang mogelijk zelf­s­tandig in de eigen wijk ouder wor­den. Dat kan om een aangepaste won­ing vra­gen. Zaanstad heeft nu met ‘Mijn Huis Op Maat’ acht ent­hou­si­aste vri­jwilligers getraind tot woon­ad­viseur. De woon­ad­viseurs komen kosteloos thuis bij woningeigenaren, om te advis­eren over aan­passin­gen om veilig en zelf­s­tandig te wonen. Op 12 feb­ru­ari 2020 ontvin­gen de kers­verse woon­ad­viseurs hun cer­ti­fi­caat uit han­den van wethouder Songül Mutluer.woonadviseurs


Wethouder Songül Mut­luer: “Het is belan­grijk dat Zaanstad een plek is om pret­tig oud te wor­den. Daar hoort een passende won­ing bij. Inwon­ers moeten zich hierop kun­nen voor­berei­den en dat begint met bewust­word­ing. Fan­tastisch dat deze vri­jwillige woon­ad­viseurs aan de slag gaan. Met deze pilot kun­nen we onze oud­eren advis­eren bij aan­passin­gen in hun won­ing, maar ook geloof ik dat we zo sig­nalen kun­nen opvan­gen over een zorg­be­hoefte of een behoefte om op ter­mijn te ver­huizen en ze dan ver­wi­jzen naar de juiste instanties.”

Huis­test en huis­be­zoek aan­vra­gen
Zaanstad is aanges­loten bij Huis op Maat, een ini­ti­atief van Gen­er­ati­eThuis. Inwon­ers kun­nen zelf een huis­be­zoek aan­vra­gen, waarop de vri­jwillige woon­ad­viseur een afspraak maakt. Tij­dens het huis­be­zoek door­loopt de woon­ad­viseur de won­ing samen met de bewoner en adviseert over mogelijke oplossin­gen passend bij zijn wensen en sit­u­atie. Dit kan bijvoor­beeld gaan om een extra traple­un­ing, brand­vei­ligheid of betere ver­licht­ing. De bevin­din­gen wor­den inge­vuld in een online huistest.

Opvol­ging en doorver­wi­jz­ing
De uitkomst van het huis­be­zoek en de huis­test ver­w­erkt de woon­ad­viseur tot een advies­rap­port, inclusief een glob­ale inschat­ting van de kosten. Dit advies wordt ver­vol­gens naar de bewoner opges­tu­urd, waarmee hij geïn­formeerd aan de slag kan met de aan­passin­gen. Na zes weken neemt de woon­ad­viseur weer con­tact op, om te informeren naar de opvol­ging van het advies.
Sig­naleert de woon­ad­viseur meer zaken die advies vra­gen? De vri­jwillige woon­ad­viseurs zijn onderge­bracht bij de bestaande groep Vri­jwillige Oud­eren Adviseurs (VOA’s) en kun­nen daar­door reke­nen op hun ervar­ing met bredere advis­er­ing van oud­eren. De woon­ad­viseurs kun­nen inwon­ers bijvoor­beeld indien gewenst doorver­wi­jzen naar een Soci­aal Wijk­team of naar par­ti­jen die mee kun­nen denken over ver­huizen als de huidige won­ing niet vol­doende kan wor­den aangepast.
Meer infor­matie over de huis­test en het aan­vra­gen van een huis­be­zoek kan via https://​langerthuis​wo​nen​.zaanstad​.nl/​w​o​n​e​n of bel met de gemeente op 14075.
De eerste 100 Zaanse huishoudens die zich aan­melden voor een huis­be­zoek kri­j­gen een rook­melder cadeau.

De Kinder­boerderij is Rookvrij
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

rookvrij0

De kinder­boerderij, ook wel de Stads­boerderij genoemd, in het Dar­win­park is vanaf heden Rookvrij. Kinderen zullen hier niet meer oog in oog staan met rok­ende mensen. Deze gen­er­atie moet zoveel mogelijk rookvrij opgroeien. Paul Laport van Zaans Natuur & Milieu Cen­trum sprak te mid­den van gas­ten en medew­erk­ers over zijn jeugd waar tij­dens een vakanti­etocht naar Frankrijk er nog driftig gerookt werd in de auto. Het is een nieuwe tijd en daar horen ook nieuwe maa­trege­len bij.

Rookvrij3Rookvrij1


Links: Paul Laport met wethouder Songul Mut­luer Rechts: De wethoud­ers schroeft en de voorzit­ter maakt er een foto van.

Wethouder Mut­luer mem­o­reerde nog eens hoeveel mensen er jaar­lijks het slachtof­fer van het roken van tabak wor­den en dat we zeker bij een stads­boerderij als deze de kinderen een gezonde speelomgev­ing moeten geven. Nadine Da Cruz, namens Odion, vertelde dat er nog wel wat rokers bij Odion zijn, maar dat daar op deze plek wat aan gedaan gaat wor­den.
En dan het vast schroeven van het bor­dje ‘Rookvrij’ op het hek. Met behulp van een medew­erker schroefde de wethouder het bor­dje recht op het hek. Tenslotte ging iedereen nog even op de foto.
Rookvrij2

De ramen van het Sint Jan/​Johannes Ziekenhuis

OPROEP

Ziekehuis0


We ken­nen alle­maal de glas-​in-​loodramen met religieuze voorstellin­gen uit de Kapel van het St. Jan Zieken­huis. Ze waren lange tijd in het Zaans Medisch Cen­trum te bewon­deren. Ze bevin­den zich nu in de Boni­fatiuskerk in de Oost­z­i­jde. Over die ramen gaat het in dit geval niet. De Com­missie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen vraagt uw hulp bij het vin­den van andere ramen.
ziekenhuis St. Jan
Op de foto ziet u boven de ingang van het St. Jan tien ramen, het waren ook glas-​in-​loodramen eve­neens van glaze­nier Trautwein, die daar sinds 1954 in zaten. Bij de ver­bouwing van het pand in 1987 tot kan­toor of in 1997 tot apparte­menten zijn de ramen veran­derd.
ziekenhuis1Bij de uitver­grot­ing is nog iets te zien van de glas-​in-​lood-​motieven in de ramen. Het zijn geen ramen die je over het hoofd ziet. De vraag is of ze bij de bouw van de apparte­menten nog aan­wezig waren.

Het kan ook zijn dat de ramen er al eerder uit zijn gehaald omdat de kinder­afdel­ing had geklaagd dat het zo donker was op de afdel­ing van­wege de ramen. Wie weet liggen ze ergens net­jes opge­bor­gen.

Waar de ramen na de ver­bouwing zijn gebleven is onbek­end. Het kan ook zijn dat ze ges­neu­veld zijn. Er zijn ook geen afbeeldin­gen bek­end van wat er op de ramen te zien was. De Com­misie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen zou hier graag meer over te weten komen. Zij beheren het verleden van de Zaanse zieken­huizen.

Dus: Als u iets kunt vertellen over de ramen boven de hoofdin­gang van het zieken­huis of als u weet waar ze zich bevin­den horen we het graag.
U kunt uw opmerkin­gen mailen naar het vol­gende e-​mailadres:
rDit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Joomla tem­plates by a4joomla