Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Kaartverkoop nieuwe seizoen Bullek­erk ges­tart
Pers­bericht

logoBullekerkDe Bullek­erk heeft zich de afgelopen twee jaar geves­tigd als een podium waar veel bij­zon­dere voorstellin­gen en con­certen plaatsvin­den. Een plek waar niet alleen bezoek­ers, maar ook arti­esten graag komen. Voor het nieuwe seizoen heeft ‘De Bull’ weer veel mooie con­certen op het pro­gramma staan. Zo zijn er trib­utes van The Bea­t­les, The Eagles, Pink Floyd, Billy Joel, Bruce Spring­steen, Sting, Adele, Simon & Gar­funkel en The Everly Broth­ers, maar er zijn ook intieme, gezel­lige luisterconcerten.

Bullekerk vooraanzichtTrib­ute — Bat­tle of the Bands
Een aan­tal van de trib­utes die komend seizoen in de Bullek­erk te beluis­teren zijn hebben de finale gehaald van de Trib­ute — Bat­tle of the Bands, dat in de eerste maan­den van het jaar te zien was in het gelijk­namige tv-​programma op SBS6. Eén daar­van is dit seizoen nog te zien: Cel­e­brat­ing Amy, een indruk­wekkend con­cert met muziek van de veel te vroeg overleden Amy Wine­house. Ook Alexan­der Brous­sard komt dit seizoen nog naar de Bullek­erk, en wel met een Ital­i­aans pro­gramma. Het con­cert van Roberto Jack­etti & The Scoot­ers, dat dit seizoen zou plaatsvin­den, is ver­plaatst naar komend seizoen.

Luis­ter­con­certen
Ook zijn er intieme luis­ter­con­certen, zoals de con­certen van Hans Visser & Irena Fil­ip­pova, Mar­jolein Mei­jers, Carel Kraayen­hof & Leoni Jansen, Mar­cel Kapteijn & The Rain­dogs, Camadou, Sam Sax­ton, Laura Fygi, Lenny Kuhr en de ker­st­con­certen van Nol & Deb­ora en Petra Berger. Het Cin­e­mu­sic Ork­est komt terug met nieuwe film­muziek, gespeeld door een 32-​koppig ork­est. Pianist Wouter Har­bers komt weer met koffiecon­certen op de woens­dagocht­end. En natu­urlijk is er weer ruimte voor ama­teu­rorkesten en amateurgezelschappen.

Koormid­da­gen en dansavon­den
Het Popup Choir komt komend seizoen weer elke maand naar de Bullek­erk, waar Maarten en Tij­men de deel­ne­mers een nieuwe pop­song aan­leren. Ook is er elke maand een dansavond: lekker dansen op muziek van een bek­ende dj. Ook dit seizoen nog!
Uit­gaan in de Bullek­erk voelt als thuiskomen: per­soon­lijk en altijd gezellig!

Tick­ets zijn verkri­jg­baar via www​.bullek​erk​.nl


Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop 75 jaar
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Op 18 juni 2022 viert Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop haar 75e ver­jaardag.
Op die dag werd in 1946 op het ter­rein van ZFC de open­ingsplechtigheid gehouden waarna alle aan­wezi­gen zich naar het ter­rein aan de Ring­weg begaven voor de echte open­ing van het complex.

JanVroegop

De eerste huis­jes aan de Ringweg

De Turn­v­erenigin­gen in Zaan­dam komen voort uit een ini­ti­atief van tuin­ders die in 1917 ‘De Verenig­ing Volk­s­tu­inen Zaan­dam’ opricht­ten. Eén van de doel­stellin­gen in 1917 was het volk­s­tu­inieren als ontspan­ning te bevorderen en dat is nog steeds zo.

Jan Vroe­gop kwam voort uit de verenig­ing ‘De Uitkomst’ aan de haven bij de Ring­weg. Toen dit ter­rein, naast regel­matige over­stro­min­gen, nodig bleek voor toekom­stige indus­trie werd met medew­erk­ing van de gemeente een ter­rein gevon­den aan het andere eind van de Ring­weg.

Foto: Jan Vroe­gop, jubileu­muit­gave 1996


Online rijbe­wijs ver­len­gen
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Vanaf 13 juni 2022 is het in Zaanstad mogelijk online je rijbe­wijs te ver­len­gen. Die ver­leng­ing is dan online aan te vra­gen via de web­site van Dienst Wegver­keer (RDW).
Na twee werkda­gen kun­nen inwon­ers het ver­lengde rijbe­wijs ophalen op het stad­huis in Zaandam.

Online aan­vra­gen is alleen mogelijk bij ver­leng­ing of bij een uit­brei­d­ing van cat­e­gorieën. Ook moeten inwon­ers in het bezit zijn van een geldig Ned­er­lands rijbe­wijs en is de DigiD-​app met ID-​check nodig. Als iemand voor de eerste keer een rijbe­wijs aan­vraagt, dan moet die per­soon nog wel naar het stadhuis.

Stap vooruit in dien­stver­len­ing
Wethouder Rita Noordzij (Dien­stver­len­ing) vertelt: ‘Ik ben blij met deze stap waarmee we onze dien­stver­len­ing nog toe­ganke­lijker maken. We zien dat veel van onze inwon­ers het fijn vin­den om op een tijd­stip dat hen uitkomt hun zaken dig­i­taal te rege­len. Dat je nu ook je rijbe­wijs dig­i­taal kunt ver­len­gen, is dan ook heel handig. We zor­gen uit­er­aard dat onze dien­stver­len­ing waar mogelijk ook toe­ganke­lijk is voor mensen die liever niet alles achter de com­puter regelen.’

Erk­ende fotograaf of foto­cab­ine
Om het rijbe­wijs online te kun­nen ver­len­gen, is een pas­foto nodig die gemaakt is door een door de RDW erk­ende fotograaf of foto­cab­ine. Een overzicht van erk­ende fotografen en foto­cab­ines is te vin­den op www​.rdw​.nl/​l​o​c​a​t​i​e​w​i​j​z​e​r
De fotograaf ver­stu­urt de gemaakte foto ver­vol­gens dig­i­taal, via een beveiligde omgev­ing, naar de RDW. Daar wordt ook de handteken­ing gezet. Deze wordt later gebruikt op het nieuwe rijbe­wijs. Daarna kun­nen mensen met de DigiD-​app met ID-​check bin­nen een paar minuten de ver­leng­ing van uw rijbe­wijs rege­len. Betalen kan via iDEAL.
Meer infor­matie is te vin­den op www​.rdw​.nl/​r​i​j​b​e​w​i​j​s​v​e​r​l​e​n​g​e​n

Ophalen kan na twee werkda­gen
Na twee werkda­gen is het rijbe­wijs op te halen op het stad­huis in Zaan­dam. Hier­voor moet een afspraak gemaakt wor­den via de web­site www​.zaanstad​.nl zoek­term: afspraak maken. Het huidige rijbe­wijs moet meegenomen wor­den omdat dat moet wor­den ingeleverd.

Open­ing speel­tuin in de Kleuren­bu­urt
Van onze redac­tie, Ans Pieper.

Wat een feest was het vri­jdag 13 mei 2022 op het speelveld bij Kleur­rijk in de Kleuren­bu­urt!
Na meer dan een jaar behoor­lijke over­last is in de Kleuren­bu­urt Zuid de rio­ler­ing ver­van­gen en de open­bare ruimte opnieuw ingericht. Het is het gebied met de flats Ver­miljoen­weg en Indigos­traat en de laag­bouw daaromheen. Het gebied tussen de Bris­tol­rood­straat, De Weer, Indigos­traat, Mar­tin Luther King­weg, Omber­straat, Twiskeweg en de Vermiljoenweg.

Kleurrijk3


Wat voor de kinderen belan­grijker is: er is weer een speel­tuin aan­gelegd op het veld achter Kleur­rijk. Het is een avon­tu­urlijke speel­tuin met klim­toestellen en een kabel­baan. Er is veel groen omheen geplant. Buurt­be­won­ers en kinderen waren van te voren betrokken bij de plan­nen­mak­erij. Hoewel op de open­ingsmid­dag nog steeds met ver­baz­ing wordt gekeken naar de brede, cynisch genoemde “land­ings­baan”, een brede weg die dwars door het veld loopt van de Kon­ings­geel­straat naar de oever van de Gouw. En nog geas­fal­teerd ook. Het werd als een wan­del­paadje voorgesteld. Daar was toch niets meer tegen in te bren­gen door de bewoners.

Kleurrijk2
Het was goed weer en er waren veel belang­stel­len­den op af gekomen. Kinderen kon­den trom­me­len, apenkooien, kunst­werken maken, skeel­eren en een par­cours vol­gen met step­jes. Er wer­den zaad­bom­men gemaakt. Voor oud­eren waren er spel­let­jes bingo. Sportbedrijf Zaanstad was ook aan­wezig met infor­matie over zwem­les een andere bewegingsmogelijkheden.

kleurrijk1

De open­ing werd ver­richt door wethouder Wes­sel Bre­unesse van Kli­maatadap­tatie en buurt­be­won­ers Oktay en Dominique. Zij plant­ten fruit­boom­p­jes in een van de groen­perken. Kinderen wier­pen daar de door hun gemaakte zaadbommen.

Een lange rij stond te wachten op een ham­burger van de bbq. De leden van de tuin­groep had­den zoete en har­tige hap­jes gemaakt, die ook gretig aftrek von­den.

Het plan is nog niet hele­maal uit­gevo­erd. De her­in­richt­ing is nog in volle gang. Het veld voor de Indigos­traat was voorheen een moeras. Het is gedraineerd en daarna heuvelachtig aan­gelegd. De water­berg­ing in het gebied zorgt voor verkoel­ing bij hitte en voorkomt waterover­last bij hoos­buien. De tuin­bakken die er ston­den zijn tijdelijk in een hoek geplaatst. In het najaar wordt het ter­rein beplant en de buurt­moes­tuin opnieuw ingericht. De gekozen plantsoorten trekken meer insecten aan en ver­sterken zo de bio­di­ver­siteit.

Er was bij bewon­ers meer behoefte aan zit­gele­gen­heid. Bij Kleur­rijk is door vri­jwilligers met de gemeente al een ter­ras aan­gelegd die meteen in gebruik is genomen. Het is de bedoel­ing dat ook de oev­ers van de Gouw meer betrokken zullen wor­den door bankjes en een­voudige fitnesstoestellen.

Kleurrijk4


Iftar­maaltijd: Samen aan tafel met moslimburen

Van onze redac­tie, Ans Pieper

iftar4De Ramadan ofwel de vas­ten­maand voor moslims is dit jaar van 1 april tot 1 mei. Tij­dens de ramadan eten en drinken moslims niets tussen de dager­aad en het onder­gaan van de zon. Daarna wordt de vas­ten gebro­ken met de iftar­maaltijd. Het is ook gebruik om de maaltijd te delen met fam­i­lie en bek­enden.
Ook dit jaar stellen bewon­ers hun huis open voor geïn­ter­esseer­den en nodi­gen mensen uit om nader ken­nis te maken en samen de iftar­maaltijd te gebruiken. De organ­isaties Iftarmee en Animo in Zaan­dam leggen hier­voor de contacten.Voor de Zuid­kan­ter en omdat ik het zelf ook inter­es­sant vind om in con­tact te komen met buurt­be­won­ers gaf ik mij op om deel te nemen.
iftar3Ik werd uitgen­odigd door de fam­i­lie Güzel. Ze blijken op loopaf­s­tand van mijn huis te wonen en zo werd ik vri­jda­gavond hartelijk begroet door Rabiye en Oguz. Dochters Neva en Refia ston­den op het punt van vertrekken. Zij had­den een Iftar­maaltijd op hun school de Hori­zon.
Na de eerste ken­nis­mak­ing gin­gen we rond half negen aan tafel. Oguz sprak het avondgebed uit waarna we kon­den gaan eten.
Meestal wordt begonnen met het eten van een dadel en het drinken van water. Daarna is er soep, dit was in ons geval linzen­soep. De tafel was verder gedekt met ver­schil­lende gerechten zoals bul­gur, een oven­schoteltje met aar­dap­pelpuree en gehak­t­bal­let­jes, salade met kid­ney­bo­nen, en een rodekool­salade met yoghurt en brood.

Behalve dat we van de maaltijd genoten had­den we ook een goed gesprek.
Rabiye werkt in de Kinderop­vang en Oguz is huis­man. Ze wonen sinds een paar jaar in Zaan­dam.
We praat­ten over het leven in deze stad, wat het echt­paar goed bevalt. Ze bewo­nen een huis in de verzets­bu­urt met een tuin­tje en hebben aardige buren. We spreken ook over het vas­ten. De ramadan ver­schuift elk jaar. Maar juist dit jaar valt die samen met de veer­tigda­gen­tijd van chris­te­nen. Rabiye zegt: de islam is liefde. En het gaat erom dat je goed bent voor je mede­mens en zorg hebt voor elkaar. We zijn het eens dat het er in de ver­schil­lende gods­di­en­sten hierom gaat. Alleen wordt het geloof ook dik­wi­jls mis­bruikt. Natu­urlijk spreken we ook onze zorg uit over de oor­log in Oekraïne.

Na de maaltijd drinken we nog thee met een fris yoghurt­ge­bakje. Geen baklava of dergelijke. Dat is te vet en te zwaar, zegt Rabiye. Als de meis­jes thuiskomen speelt Neva nog een stukje op de piano. Dan neem ik afscheid en dank voor de lekkere maaltijd. Het was een fijne en ook gezel­lige avond. We komen elkaar vast nog wel eens tegen.

Tekst en foto’s: Ans Pieper

Voor inlichtin­gen:
https://​iftarmee​.nl
e. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Joomla tem­plates by a4joomla