Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Hai­lan­der brengt Tsjechis­che schilder naar zor­gin­stelling
Pers­bericht

Het muzikale gezelschap Hai­lan­der is geen onbek­ende in de Zaanstreek. Maar ook ver daar­buiten zijn ze beroemd. Bijvoor­beeld in Tsjechië waar ze een vaste gast zijn op het twee­jaar­lijkse doedelza­k­fes­ti­val dat daar in Strakon­ice wordt gehouden. Op hun reizen hebben ze de bek­ende Tsjechis­che schilder Valentin Horba ont­moet. Dit lei­dde tot een cul­turele uitwisselin­gen waar­bij Valentin Horba de Zaanstreek door zijn ogen schilderde. In 2021 kwa­men die schilder­i­jen op een kalen­der. Er was een exposi­tie in Zaans groen van de fysieke schilder­i­jen en Hai­lan­der leverde een CD af waar­voor ze ook een aan­tal Tsjechis­che lied­jes en melodieën opna­men
Dit smaakte naar meer en ook voor het jaar 2024 is er een kalen­der gemaakt met nieuwe schilder­i­jen. Net zoals Monet ooit de Zaanstreek schilderde door zijn ogen laat Valentin Horba een uniek licht schi­j­nen op ons gebied.
In het pinkster­week­end zullen de schilder­i­jen weer ten­toongesteld wor­den bij galerij Zaans Groen. Maar dat is nog niet alles.

Horba1

De schit­terende kalen­der kon gemaakt wor­den met hulp van een dri­etal spon­sors. Eén van hen, Toine Franck van de firma Huis­man Hov­e­niers kwam met een heel mooi idee. Waarom die kalen­ders niet uit­de­len in zor­gin­stellin­gen aan mensen die zelf niet meer in staat zijn om al die mooie Zaanse locaties te bezoeken. Zo kun­nen ze en geni­eten van de schilder­i­jen van Valentin Horba en van het Zaanse land­schap.
Hai­lan­der vond dit zo een sym­pa­thiek ideeën dat ze besloten de kalen­ders uit te gaan delen.
In de maand juni zullen ze een aan­tal Zaanse zor­gin­stellin­gen bezoeken en de kalen­ders uit­de­len.

Horba2

Hai­lan­der speelt van alles voor oud en jong. Ze weten er echt een feestje van te maken. Het is heel laag­drem­pelig, want ze passen de muziek aan aan het pub­liek. Het zijn echte feestgangers die duidelijk plezier hebben in het optre­den. Zij spe­len op tra­di­tionele instru­menten, zoals doedelzak, trom, bellen en schalmei en zin­gen daar­bij. Soms dra­gen ze Schotse kilts en kos­tu­ums, dan weer 17e-​eeuwse Ned­er­landse gewaden, zoals op de schilder­i­jen van Jan Steen. En als ze de Ned­er­landse kled­ing uit de 15e eeuw dra­gen, dan zijn het net nar­ren die als mon­niken verkleed zijn. Het is echt een beleve­nis om naar ze te kijken en te luisteren.

Valentin zijn schilder­i­jen zijn niet bedoeld om serieuze filosofis­che bood­schap­pen over te bren­gen, maar om de stem­ming van de kijker te ver­hogen en de aan­dacht te ves­ti­gen op de mooie din­gen om ons heen. De rust die van de werken straalt is van­daag de dag zeldzaam. De schilder benadert de naïvis­ten. Valentin maakte voor de exposi­tie schilder­i­jen van Zaanse tafer­e­len. Op zijn Horba’s: in zachte kleuren, met een vleugje humor. Hij schildert vri­jwel nooit personen.

Het IJ is breed, de Zaan is breed
wie wil haar schoonheid van­gen
zoals Valentin Horba deed
Hij had dat groots ver­lan­gen
iconisch licht en klare lijn
laat zien hoe mooi de Zaan kan zijn


Maatschap­pelijke Raad Schiphol
Pers­bericht

Op 1 juli 2023 wordt de Maatschap­pelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht, waarin bewon­ers van ron­dom Schiphol hun stem kun­nen laten horen.
Voor­dat het over­leg met bewon­ers klapte, bestond er over­leg via de ORS. De Omgev­ings Raad Schiphol. Groot ver­schil tussen MRS en ORS is dat de lucht­vaartin­dus­trie niet langer aan tafel zit.

Schiphol

OdiondiplomakleinBran­cheo­plei­d­ing Odion
Pers­bericht

Bran­cheo­plei­d­ing Odion als opstap naar werk in de samen­lev­ing. Uitreik­ing diploma’s en cer­tifi­caten voor ges­laagde cliënten.

Wormer, 19 mei 2023 – Ze straalden van trots, de tien cliën­ten van Odion die woens­dag op het Ser­vice Bureau van de zor­gor­gan­isatie hun diploma of cer­ti­fi­caat in ont­vangst mochten nemen. Zij waren de eersten die met goed gevolg de nieuwe bran­cheo­plei­d­ing afrond­den die Odion heeft opgezet. Doel van de oplei­d­ing is om mensen met een beperk­ing een reg­ulier diploma te laten behalen in een tempo dat aansluit op hun mogelijkhe­den. Ze hebben zo de ken­nis en kunde in huis om werk te vin­den of een meer betekenisvolle daginvulling.

OdionDebbieSharonNa een gede­gen voor­berei­d­ing ging de oplei­d­ing in jan­u­ari 2022 van start. Marie Louise van Hall, stafmedew­erker Mee­doen bij Odion, vertelt: “Bij Odion vin­den we dat iedereen kan mee­doen in de samen­lev­ing: op zijn of haar eigen manier die past bij wensen, behoeften en mogelijkhe­den. Deze oplei­din­gen helpen hier­bij. Ze zijn geïni­tieerd door de Verenig­ing Gehand­i­capten­zorg Ned­er­land (VGN) en wor­den gesub­si­dieerd door het min­is­terie van VWS. En ze sluiten zó goed aan op onze visie, dat we besloten om zelf deze oplei­din­gen te gaan aanbieden.”

OdionSharonPrak­tijkgericht
Twee Odi­on­medew­erk­ers zijn door de Acad­e­mie van Zelf­s­tandigheid opgeleid tot trainer. Deb­bie Boer is een van hen. Zij legt uit: “Voor­lopig lei­den we op voor drie func­ties: assis­tent logistieke dien­stver­len­ing, assis­tent groen­voorzien­ing en assis­tent facil­i­taire dien­stver­len­ing. Ze duren ieder in totaal ander­half jaar, waar­bij de cliënt in eigen tempo deel­cer­tifi­caten haalt. De oplei­din­gen zijn erk­end door de des­be­tr­e­f­fende branches en geven de cliënt een goede basis voor werk. Maar ze vor­men ook een uit­stek­ende voor­berei­d­ing voor als iemand wil doorstromen naar het reg­uliere mbo niveau 1.”

Opdrachten
Cliënt Sharon is een van de trotse cliën­ten die gis­teren haar diploma in ont­vangst mocht nemen. “Ik heb Facil­i­tair gedaan, want ik wil graag in de horeca werken”, vertelt ze. “Iedere woens­dag had­den we les op het Ser­vice Bureau van Odion. Deb­bie legde daar alles voor de vol­gende prak­tijkop­dracht uit, bijvoor­beeld tafel dekken. Dat deed ik dan bij Odion Dar­win­park in Zaan­dam en bij Tante Tee in Krom­me­nie. Als ik klaar was, nam mijn begelei­der een foto. Zelf schreef ik een ver­slagje en samen ging dat in mijn dig­i­tale port­fo­lio.” “Die port­fo­lio werd uitein­delijk beo­ordeeld door een com­missie van KCH, een organ­isatie voor beroep­scom­pe­ten­ties en kwaliteits­borg­ing”, vult Deb­bie aan.

Odiondiplomauitreiking

Breder
Aan deze eerste oplei­din­gen namen alleen cliën­ten van Odion deel. “Maar het is de bedoel­ing dat meer zor­gor­gan­isaties dergelijke oplei­din­gen gaan geven”, vertelt Marie Louise. “Je kunt dan de samen­werk­ing zoeken voor een breder aan­bod en ‘jouw’ oplei­d­ing ook open­stellen voor cliën­ten van collega-​organisaties. Bij de tweede groep die in het najaar 2022 van start is gegaan gebeurt dat al: wij hebben cliën­ten van andere zor­gor­gan­isaties gekre­gen en andersom.”

Beeld cliënt Sharon en oplei­der Deb­bie: Maarten Feen­stra
Beeld cliënt Sharon: Maarten Feen­stra
Groeps­foto alle ges­laag­den: Sil Holdener
VrijheidsmaaltijdVri­jhei­ds­maaltijd in de Bullek­erk
Van onze redac­tie, Ans Pieper

De Vri­jhei­ds­maalti­j­den wor­den in heel Ned­er­land geor­gan­iseerd. De kern van de Vri­jhei­ds­maaltijd is een bij­zon­dere ont­moet­ing aan de eettafel, waar­bij de gas­ten over vri­jheid en onvri­jheid spreken: thema’s waar je niet dagelijks bij stil­staat en waar je bij uit­stek op Bevri­jd­ings­dag aan­dacht aan kan geven.

Vrijheidsmaaltijd2In Zaanstad werd de Bevri­jd­ings­maaltijd 2023 wederom in de Bullek­erk geor­gan­iseerd.
De maaltijd is bereid door koks uit Oekraïne. De ruimte was gezel­lig aangek­leed met place­mats en gek­leurde servet­ten. Oranje voor ‚Ned­er­lan­ders’ geel en blauw voor mensen uit Oekraïne en blauw en rood voor Syriërs en anderen. Zo wer­den de deel­ne­mers vanzelf gemixed.

Burge­meester Jan Ham­ming opende de avond en stelde meteen het kook­team uit Oekraïne voor.
Na een woordje van Rina Schenk van het Comité 4 en 5 mei werd geproost met bubbels en kon de soep wor­den geserveerd.

De gesprekken waren meteen al begonnen. Na de ken­nis­mak­ing met elkaar wer­den herin­ner­in­gen aan de oor­logs­jaren opge­haald. Maar ook ervarin­gen met verblijf achter het IJz­eren Gordijn voor de val van de Muur bijvoor­beeld en werd de toe­s­tand van de wereld nu bespro­ken. Over vri­jheid en onvri­jheid dus.

Het was jam­mer dat er min­der vluchtelin­gen aan tafel zaten dan waar­voor gedekt was. Maar even goed was het een zin­volle avond met (ver)nieuwde contacten.


Kli­maata­larm
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Klimaat1Eerste maandag van de maand april en dus gaat om twaalf uur het luchta­larm af.
Op dat moment vindt op het stad­huis­plein in Zaan­dam een die-​in plaats van Extinc­tion Rebel­lion, oftewel een groep van zo’n twintig vrouwen en man­nen vallen als dood neer en vra­gen daarmee aan­dacht voor de kli­maat­cri­sis. Al sinds ruim een jaar vindt deze actie iedere maand plaats zoals in veel andere plaat­sen in het land. Er zijn behalve Zaankan­ters ook demon­stran­ten aan­wezig uit Alk­maar. Zij zijn van plan om ook in hun woon­plaats deze maan­delijkse demon­stratie te starten. Verder is er een groep van Omas for future uit Broek op Water­land en bewon­ers van Ven­huizen en Oost­zaan.

Na een welkom en intro is het wachten op klok­slag twaalf uur voor de eigen­lijke alar­ma­c­tie. Na afloop is er een toe­spraak en leest Car­men Ben­jamins een van de brieven die Satya Robyn aan de Aarde schreef.

“Lieve Aarde
Help, houd me vast.
Hoe kun­nen we nou van jou geni­eten?
We willen onze weelderig groene ruimtes niet vergifti­gen.
Extinc­tion Rebel­lion heeft een geheime bron die ons spe­ciale kracht geeft.
Het is onze liefde en ons ver­driet om de Aarde.
Ik heb nog steeds momenten van over­weldig­ing, twi­jfel en wan­hoop.
Die zullen bli­jven.
En toch voel ik me sterker dan ooit dat we door moeten gaan
tot­dat de machtheb­bers bezwijken onder het­zelfde ver­driet
en dat gebruiken om hun kinderen te red­den.
Veel liefs,
lieve Aarde,
Satya”

Hierna wordt geza­men­lijk The Cli­mate Song gezon­gen.
Onder­tussen en na afloop wordt gedis­cusieerd over de zorg voor het kli­maat en actuele gebeurtenis­sen in dat kader.
Zaanstad heeft de ambitie om in 2040 kli­maat­neu­traal te zijn maar met de huidige maa­trege­len gaat dat niet lukken. Van­daar dat Extinc­tion Rebel­lion iedere maand deze actie uit bli­jft voeren.

Klimaat2

Klimaat3

Klimaat4
Foto’s: Ans Pieper


Joomla tem­plates by a4joomla