Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Activiteiten buur­centrum De Vuister

Pers­bericht

Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan bruist van de activiteiten.
Zo is er altijd plaats op de vol­gende activiteiten.

Koers­bal: weke­lijks iedere vri­jdag van 10.0012.30 uur. Kosten € 7.00 per maand.
Koffie-​inloop: Zin in een praatje? Iedere woens­dag van 10.3012.00 staat de koffie klaar.
Bezige han­den: Schuif op maandag­mid­dag aan van 14.0016.00 uur met uw handw­erkje, breien, bor­duren of iets anders om te knut­se­len. Een gezel­lige mid­dag om onder het genot van een kopje koffie en uw handw­erkje even bij te praten met uw buurtgenoten.

Deur tot deur­loop Men­nis­ten­erf weer groot succes

Pers­bericht

In sep­tem­ber staat Zaan­dam tra­di­tiegetrouw in het teken van de Dam tot Damloop en gekop­peld daaraan heeft het Men­nis­ten­erf voor de derde keer op rij de Deur tot Deur­loop geor­gan­iseerd voor haar cliënten.

Direct na de lunch verza­melden de lop­ers zich ges­pan­nen in het restau­rant. ‘Gaat het wel door?’, ‘Het waait wel erg hard, maar het bli­jft toch wel droog?’, waren de meest gestelde vra­gen. Maar wat een geluk: na de ocht­end­storm en code geel was het ’s mid­dags droog en scheen zowaar de zon af en toe. Nadat Rinus Bui­jvoets, voorzit­ter van de cliën­ten­raad, het startschot had gegeven vertrok een lange rij van ongeveer 120 cliën­ten en begelei­ders voor hun wan­del­ing door de wijk, her en der aange­moedigd door ent­hou­si­aste buurt­be­won­ers, overal waren lachende gezichten te zien. Halver­wege was een tussen­stop waar iedereen even kon uitrusten en een leuk kadootje ontv­ing, gespon­sord door de Rabobank. ‘Vanocht­end twi­jfelde ik nog of ik mee zou gaan, maar wat is het leuk!’, aldus één van de cliënten.

deur2018
Na de tussen­stop ging de wan­del­ing in een hele lange stoet over de H. Ger­hard­straat weer terug naar het zorg­cen­trum waar een draaiorgel voor nog meer feestvreugde zorgde. Onder het genot van een kopje koffie en een ijsje en met hun medaille om de nek werd er nog lang nagepraat. ‘Wat ontzettend leuk dat deze tra­di­tie is ontstaan en we dit nu elk jaar kun­nen doen’ en ‘De route had nog wel wat langer mogen zijn, ik vond het zo gezel­lig’ waren enkele reac­ties van cliën­ten. Met zulke posi­tieve reac­ties kan er alleen maar gecon­cludeerd wor­den dat deze tra­di­tie moet wor­den voort­gezet. Dus ook vol­gend jaar zal Men­nis­ten­erf dit even­e­ment weer voor haar cliën­ten organiseren.

Aan­geleverde foto.

Kun­st­e­d­u­catiepro­ject tentoongesteld

Pers­bericht

Op de laat­ste schooldag voor de zomer­vakantie werd afgelopen vri­jdag­mid­dag het resul­taat van het kun­st­e­d­u­catiepro­ject “De meester en zijn pupil” feestelijk onthuld door wethouder Sanna Munnikendam. Een replica van dit enorme vier­luik, gebaseerd op het schilderij “Guer­nica” van Pablo Picasso uit 1937 wordt voor onbepaalde tijd op het Com­paen VMBO in Zaan­dam tentoongesteld.

guernica

Lev­ens­g­root doek
“De meester en zijn pupil” is een ini­ti­atief van kun­s­tu­itleen Artza­anstad en vak­do­cent en kun­ste­naar Rob Cerneus in samen­werk­ing met Rabobank Zaanstreek. Ongeveer 20 leer­lin­gen van ver­schil­lende Zaanse basiss­c­holen en het Com­paen VMBO werk­ten onder bezie­lende lei­d­ing van Cerneus bij Artza­anstad op het Hem­brugter­rein aan het lev­ens­grote doek. Het werk werd voltooid op de open­ings­dag van het Artza­anstad Event eind mei, waarna het een promi­nente plek kreeg op de driedaagse kunstbeurs.

Ges­laagde pilot
Het project kri­jgt vol­gend school­jaar mogelijk een ver­volg. Fleur Pas­toor van Artza­anstad zegt hierover: “De meester en zijn pupil” was een zeer ges­laagde pilot, die we graag een ver­volg willen geven. We vin­den het als cul­turele organ­isatie erg belan­grijk aan­dacht te best­e­den aan kun­st­e­d­u­catie. Ons ini­ti­atief is zowel door de betrokken onder­wi­jsin­stanties als spon­sor Rabobank Zaanstreek erg ent­hou­si­ast ont­van­gen. We zullen geza­men­lijk de mogelijkhe­den onder­zoeken om een struc­tureel ver­volg aan het project te geven met bijvoor­beeld iedere keer een ander kunst­werk of thema centraal.”

Actueel onder­w­erp
Het schilderij “Guer­nica” toont het bom­barde­ment op de stad Guer­nica tij­dens de Spaanse Burg­eroor­log. “Para­dox­aal genoeg schilderde Picasso de ver­schrikkin­gen van die oor­log ontzettend ont­wape­nend en won­der­schoon. Het onder­w­erp van het doek wekt ook van­daag de dag asso­ci­aties op met bijvoor­beeld de ver­woes­tende oor­log in Syrië. Daarmee is het ruim tachtig­jarige doek anno 2018 nog steeds actueel”, licht Rob Cerneus toe.

His­torische Zaanse molens of windturbines?

Pers­bericht

hemmes header3

Deze vraag is onder­tussen cru­ci­aal gewor­den met ver­strekkende gevol­gen voor de planon­twik­kel­ing voor het eiland. In het plan van de Hemmes Groep werd uit­ge­gaan van een Zaanse woon­wijk met zes molens. Er hebben namelijk ooit tien molens op de Hemmes ges­taan en het aan­tal van zes leek ons recht doen aan wat Zaankan­ters vroeger ‘Het Molenei­land’ noemde. Twee molens op het ter­rein van Kramer (op de kop van de Hemmes) en vier op het ter­rein dat eigen­dom is van de gemeente. In de afgelopen jaren is, na veel over­leg tussen de gemeente en de Hemmes Groep, bedacht om drie molens op de Hemmes te her­bouwen. De Zaadza­aier, de Rogge­bloem en de Prolpot.

In het ste­den­bouwkundig plan waar door Gemeente Zaanstad op dit moment van wordt uit­ge­gaan is nog slechts plaats voor één molen (De Zaadza­aier). Plus twee woonge­bouwen die ref­er­eren aan een molen. M.a.w. gebouwen die op een molen zouden moeten lijken.
De gemeente beschouwt onze molens namelijk als wind­tur­bines omdat er in de kap een dynamo met de as mee­draait om stroom op te wekken. Dezelfde regel­gev­ing die geldt voor de hoge stalen wind­tur­bines wordt dus ook op de Hemmes­molens toegepast:

Gevol­gen:
1. Vei­lighei­d­szones om de molens heen waarbin­nen geen won­ing­bouw mogelijk is;
2. Beperkte mogelijkhe­den voor het gebruik van de molen­schuur en molen­romp. (max­i­maal 10 mensen bin­nen een straal van 11 meter van de kap).
Hemmesplan


Plan voor de Hemmes

Een haal­baar plan die recht doet aan de geschiede­nis en de prachtige omgev­ing. Een impressie van hoe de Hemmes er uit kan komen te zien, zoals de Hemmes Groep dat voor ogen heeft, ziet u in de afbeeld­ing hierboven.

Kijk op de web­site: www​.hemmes​groep​.nl

hemmes web

Joomla tem­plates by a4joomla