Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Oproep Jaren Vijftig

Pers­bericht


andere tijdenDe geschiedenisafdel­ing van de NTR, bek­end van het pro­gramma Andere Tij­den en his­torische tele­visieseries over onder meer de Gouden Eeuw, de jaren zes­tig en recent de Tachtig­jarige Oor­log, is op dit moment bezig met een nieuwe serie over de Jaren Vijftig.

Die bestaat uit vier aflev­erin­gen die, elk op een andere plek in Ned­er­land, enkele aspecten van dit decen­nium belichten. Een aflev­er­ing speelt zich af in de Zaanstreek, met aan­dacht voor de Koude Oor­log, de invloed van Amerika, de groei van de con­sump­tie en vernieuwin­gen in het huishouden.

We zoeken mensen uit de Zaanstreek die kun­nen vertellen over:–de Koude Oor­log: was u fel anti-​communistisch, of juist lid van de CPN. Zat u bij de EVC en werd u ontsla­gen bij de Hem­brug of een ander bedrijf?

–Albert Heijn: de groot­grut­ter voerde veel vernieuwin­gen door in de jaren vijftig: smaak­pan­els, kant en klare pro­ducten, een wijn­club en niet ver­geten de zelf­be­di­en­ingswinkel. Hield u zich bezig met pro­ductvernieuwing en mar­ket­ing, of vol­gde u miss­chien een cur­sus zelf­be­di­en­ing, leerde u schap­pen vullen en kreeg u kassa-​instructie?

Wat vond u van het nieuwe winke­len? En herin­nert u zich nog de leg­en­darische helikopter­vlucht van Albert Heijn waar­bij ze in heel Ned­er­land man­den met pro­ducten uit­deelden?

Huishoudschool0–En tot slot: Iedereen in Ned­er­land moest zijn steen­tje bij­dra­gen aan de wederop­bouw. Door loon in te lev­eren zodat het geld terug kon de indus­trie in, maar ook thuis, waar de vrouwen een mod­el­huishouden moesten run­nen en het gezin opvoe­den tot ver­ant­wo­ordelijke burg­ers. Kreeg u inder­daad deze bood­schap mee, thuis of op de huishoud­school? Herin­nert u zich alle tips en hand­ighei­d­jes die in deze jaren ontwikkeld wer­den, ook door de overheid?

Werd het in de loop van de jaren vijftig alle­maal iets makke­lijker omdat er bijvoor­beeld een was­ma­chine in huis kwam?

Graag hoor ik uw ver­haal. U kunt een mail sturen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

His­torische Zaanse molens of windturbines?

Pers­bericht

hemmes header3

Deze vraag is onder­tussen cru­ci­aal gewor­den met ver­strekkende gevol­gen voor de planon­twik­kel­ing voor het eiland. In het plan van de Hemmes Groep werd uit­ge­gaan van een Zaanse woon­wijk met zes molens. Er hebben namelijk ooit tien molens op de Hemmes ges­taan en het aan­tal van zes leek ons recht doen aan wat Zaankan­ters vroeger ‘Het Molenei­land’ noemde. Twee molens op het ter­rein van Kramer (op de kop van de Hemmes) en vier op het ter­rein dat eigen­dom is van de gemeente. In de afgelopen jaren is, na veel over­leg tussen de gemeente en de Hemmes Groep, bedacht om drie molens op de Hemmes te her­bouwen. De Zaadza­aier, de Rogge­bloem en de Prolpot.

In het ste­den­bouwkundig plan waar door Gemeente Zaanstad op dit moment van wordt uit­ge­gaan is nog slechts plaats voor één molen (De Zaadza­aier). Plus twee woonge­bouwen die ref­er­eren aan een molen. M.a.w. gebouwen die op een molen zouden moeten lijken.
De gemeente beschouwt onze molens namelijk als wind­tur­bines omdat er in de kap een dynamo met de as mee­draait om stroom op te wekken. Dezelfde regel­gev­ing die geldt voor de hoge stalen wind­tur­bines wordt dus ook op de Hemmes­molens toegepast:

Gevol­gen:
1. Vei­lighei­d­szones om de molens heen waarbin­nen geen won­ing­bouw mogelijk is;
2. Beperkte mogelijkhe­den voor het gebruik van de molen­schuur en molen­romp. (max­i­maal 10 mensen bin­nen een straal van 11 meter van de kap).
Hemmesplan


Plan voor de Hemmes

Een haal­baar plan die recht doet aan de geschiede­nis en de prachtige omgev­ing. Een impressie van hoe de Hemmes er uit kan komen te zien, zoals de Hemmes Groep dat voor ogen heeft, ziet u in de afbeeld­ing hierboven.

Kijk op de web­site: www​.hemmes​groep​.nl

hemmes web

Joomla tem­plates by a4joomla