Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Een Zaans huisje voor de groene vingers van het Volkspark

Pers­bericht
containerhuisjeIn het Volkspark aan de Provin­cialeweg te Zaan­dam is een Zaans houten huisje geplaatst over de opslag­con­tainer van Sticht­ing Vrien­den van het Volkspark. Het ini­ti­atief komt van de Zaanse Uitdag­ing, een sticht­ing dat maatschap­pelijke ini­ti­atieven met ges­loten beurs kop­pelt aan het bedrijfsleven.
Wethouder Songül Mut­luer knipt met een heggen­schaar geheel in stijl het rood-​wit-​blauwe lint door. „De con­tainer was een spreek­wo­ordelijke doorn in het oog tussen al dit mooie groen, maar het Zaanse huisje laat het Volkspark nog meer opbloeien. Ik bewon­der de geza­men­lijke inzet van iedereen die heeft bijge­dra­gen. Een mooi voor­beeld voor de stad.”
Het houten huisje heeft een uilennestkast, is gebouwd door jon­geren van vako­plei­d­ing Bouw­mensen Ken­nemer­land Zaanstreek Water­land en geschilderd door vri­jwilligers van Vrien­den van het Volkspark. Er zijn geen mate­ri­aalkosten berek­end en de zelfs de verf is gespon­sord door Goglio North­ern Europe, geves­tigd naast het Volkspark.
Voor de buurt, door de buurt
Het eigen ini­ti­atief — voor de buurt, door de buurt — is vanaf het begin af aan typ­isch voor het Volkspark. In 1890 schonk de plaat­selijke houthande­laar Cor­nelis Corver van Wessem het park aan de inwon­ers, ter gele­gen­heid van zijn 40 jarig huwelijk.
Sinds­dien en tot op de dag van van­daag wor­den regel­matig activiteiten geor­gan­iseerd om buurtgenoten samen te bren­gen. Daar­bij was de con­tainer de laat­ste tijd het cen­trale punt voor al het (tuin)materiaal en de plek om koffie te zetten. Het func­tionele kri­jgt nu dus ook een mooie visuele waarde voor het park.

Voor­berei­din­gen Kun­stEi­land 2019 gestart

Pers­bericht
KunsteilandZater­dag 14 en zondag 15 sep­tem­ber 2019 vindt de zevende edi­tie van Kun­stEi­land plaats. De basis van het kun­steven­e­ment — dat om het jaar plaatsvindt op het Zaanei­land te Zaan­dam — is de open voordeur. Bewon­ers tov­eren hun eigen huis om tot galerie of the­ater en tonen werk van kun­ste­naars of arti­esten die ze per­soon­lijk waarderen. In een informele, toe­ganke­lijke set­ting kun­nen bezoek­ers kijken en luis­teren naar uiteen­lopende vor­men van kunst en ken­nis­maken met de buurtbewoners.
Kun­stEi­land com­bi­neert het suc­cesvolle con­cept van ‘Gluren bij de Buren’ met de pre­sen­tatie van kunst. De per­soon­lijke betrokken­heid van de bewon­ers zorgt voor een grote diver­siteit aan kun­stvor­men: beeldende kunst, fotografie, keramiek, muziek en theater.
Behalve de exposi­ties, con­certen en optre­dens in de huizen van de bewon­ers van het Zaanei­land, zal er buiten ook van alles te zien en te doen zijn. Onder begelei­d­ing van kun­ste­naar Robert Roelink zal bijvoor­beeld gedurende het week­end met kinderen uit de buurt gew­erkt wor­den aan een groot plas­tic kunst­werk. Bij mooi weer kan men daar boven­dien geni­eten van een hapje en drankje. De komende maan­den zal er meer bek­end wor­den over het pro­gramma van Kun­stEi­land 2019.
Het bestuur van Kun­stEi­land nodigt bewon­ers van harte uit om deel te nemen. Woont u op het Zaanei­land en lijkt het u leuk om u huis open te stellen? Kent of bent u kun­ste­naar of arti­est en heeft u een orig­i­neel idee? Neem dan con­tact op met: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Taalont­moet­ingsplek De Sluis opent op nieuwe locatie de Honig­fab­riek
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Wethouder Rita Noordzij: „Dit ini­ti­atief maakt Zaanstad mooier.”
Op woens­dag 3 april was de feestelijke heropen­ing van de Sluis in broed­plaats de Honig­fab­riek, met wethouder voor inte­gratie en burg­er­par­tic­i­patie Rita Noordzij. De Sluis is een ont­moet­ingsplek voor nieuwkomers en Zaanse taal­maat­jes om Ned­er­lands te oefe­nen en inte­gratie in de samen­lev­ing te bevorderen.
De Sluis heeft niet alleen een nieuwe locatie, maar ook een nieuwe struc­tuur. Wethouder Noordzij beloofde in okto­ber 2018 aan de gemeen­ter­aad om een nieuwe vorm te vin­den, van­wege bezuinigin­gen op de vluchtelin­ge­naan­pak was de uitvo­er­ingsvorm onder de gemeente niet meer houd­baar. Het resul­taat van de inspan­nin­gen die vol­gden is het onder­bren­gen van de Sluis bij de sticht­ing Zaan­damse Gemeen­schap, die nu voor de uitvoer ver­ant­wo­ordelijk is. De Zaan­damse Gemeen­schap kri­jgt hier­voor van de gemeente een sub­si­die van € 30.000,-.
Net als voorheen staat de taalont­moet­ing met vri­jwilligers voorop bij de Sluis. Bijkomend voordeel van de ver­huiz­ing naar de Honig­fab­riek is het ‘samen­wo­nen’ met kan­tine Meet the Mama’s, een ini­ti­atief van sticht­ing Rock the Kas­bah. In de kan­tine pre­sen­teren vrouwen van over de hele wereld, vaak met een vluchtelin­ge­nachter­grond, hun tra­di­tionele gerechten en kookkunsten.
Voor wethouder Rita Noordzij bewi­jst de ges­laagde heropen­ing wederom de betrokken­heid van Zaankan­ters: “Dit ini­ti­atief maakt Zaanstad mooier. De grote kracht zit in de inzet van de vele vri­jwilligers voor hun nieuwe buren en mede-​Zaankanters, dit zorgt voor verbind­ing. We mogen ons in Zaanstad gelukkig pri­jzen met deze betrokken­heid, waar­door iedereen de kans kri­jgt om mee te doen.”
Tij­dens de open­ing ontv­ing de wethouder een Kletspot – een pot vol klet­skaarten met leuke vra­gen en dilemma’s om over na te denken – om samen met een groepje nieuwkomers in gesprek te gaan en daarmee offi­cieel de taalont­moet­ingsplek te openen.

Toekom­st­beeld van het Zaanse cen­trum in 2040

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Per­spec­tief Cen­trum Oost voorgelegd aan gemeenteraad
Het oost­elijk deel van het cen­trum van Zaan­dam gaat de komende 20 jaar trans­formeren naar een aantrekke­lijk gebied voor bewon­ers en bezoek­ers. Hoe dat vernieuwde deel van het cen­trum er in de toekomst uit moet komen te zien staat in het ‘Per­spec­tief Cen­trum Oost’ wat het col­lege aan de raad heeft voorgelegd ter besluitvorm­ing. In dit per­spec­tief staan de kaders voor de toekom­stige ontwik­kelin­gen van het gebied.

Socwijkteamtel

Joomla tem­plates by a4joomla