Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Zaanstad doneert €1,- per inwoner aan Giro555
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Bij­drage van € 157.167,- voor nood­hulp in Turk­ije en Syrië

Gemeente Zaanstad doneert €1,- per inwoner aan Giro555. Het bedrag van in totaal €157.167 komt ten goede aan nood­hulp voor Turk­ije en Syrië.

Namens het gemeen­tebestuur van Zaanstad laten burge­meester Jan Ham­ming en wethouder inclusie Ger­ard Slegers weten:
“Het leed dat de mensen in het getrof­fen aard­bev­ings­ge­bied treft is onmetelijk groot. Ook in Zaanstad is dit voel­baar. We hebben een grote Turkse gemeen­schap in sinds 2015 wonen er ook mensen die oor­spronke­lijk uit Syrië komen in onze gemeente. Zoveel inwon­ers hebben fam­i­lie en vrien­den in die regio en dagelijks horen wij, ook via hen, de ver­halen die door­drenkt zijn van diep ver­driet.
De ongek­ende schaal van de ramp die zich daar heeft voltrokken en nog steeds voltrekt is reden voor ons om, in deze uit­zon­der­lijke sit­u­atie, een bij­drage namens alle Zaankan­ters te lev­eren. Bij deze wil ik nog­maals namens het gemeen­tebestuur mijn medeleven betu­igen met alle slachtof­fers en iedereen die hier direct en indi­rect door ger­aakt wordt.
Het is hartver­war­mend dat zo snel inza­mel­ings­ac­ties in de gemeente zijn opgezet. We moedi­gen inwon­ers en bedri­jven van onze stad aan om meer bij­dra­gen te doen via Giro 555. Óf om aan te sluiten bij hul­pacties die in onze gemeente zijn opgezet”.


De Hotze de Roos­pla­que­tte
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Hier stond het huis van Hotze de Roos, schri­jver van de Kameleon­reeks 19091991″ staat op de pla­que­tte op de hoek van de nieuwe huizen aan de Lijn­baan en de Zon­nelaan in Krom­me­nie.

Gis­teren werd de steen onthuld in het bijz­ijn van de kinderen van groep 6a van basiss­chool De Hoek­steen. Ben­the en Ben had­den de eer wethouder Natasja Groothuis­mink te assis­teren. Zij schroef­den een bor­dje los met een elek­trische schroeven­draaier waarna de steen zicht­baar werd.

2023Hotze2

Harry van Dooren (zie foto) is overgekomen uit Fries­land, hij is sec­re­taris van de Sticht­ing Hotze de Roos die de rechten en royalty’s van de schri­jver beheert. Hij vertelt dat Hotze de Roos nooit een prijs heeft gekre­gen voor alle boeken die hij schreef. De Sticht­ing onder­s­te­unt nu de Kinder­boeken­prijs. Hij nodigt de kinderen uit om eens naar Ter­horne te komen waar het Kameleon­dorp is.

Jan de Vries, inwoner van Krom­me­nie vertelt hoe Hotze de Roos regel­matig in zijn behang– en ver­fwinkel kwam. Een aardige beschei­den man waar­van Jan niet wist dat hij een beroemd kinder­boeken­schri­jver was. Jan vertelde de kinderen ook hoe hij net als Hielke en Sietse vroeger in het Haalder­s­broek, waar hij woonde, in zijn bootje voer en op de eilan­den speelde. Jan herin­nert er ook aan dat de ver­halen van de Kameleon zijn geïn­spireerd op per­so­nen uit Krom­me­nie en de omgev­ing zoals de Nauer­nasche Vaart en molen de Woudaap

Hotze de Roos woonde in de Lijn­baan in Krom­me­nie en omgev­ing van 1937 tot zijn over­li­j­den in 1991. De wonin­gen in dit buurtje zijn ges­loopt, waar­door ook het huis van de schri­jver is verd­we­nen. Er zijn vijftig duurzame wonin­gen voor teruggekomen en met de pla­que­tte is de schri­jver niet ver­geten die met de Kameleon in totaal zo’n 1,3 miljoen boeken verkocht.

2023Hotze32023Hotze1Na afloop van de onthulling kri­j­gen de kinderen limon­ade en koek­jes. Voor alle kinderen is er een, zij het tweede­hands, Kameleon­boek. Ed van den Berg van bouwer Plegt-​Vos verza­melde via Mark­t­plaats tien­tallen oud­ere exem­plaren en laat er alle kinderen een uitkiezen.

En nu maar lezen. Vanaf dins­dag 7 feb­ru­ari 2023 gaat de Zaanse Kinder­jury weer van start. Leer­lin­gen van 16 Zaanse basiss­c­holen lezen, in 3 maan­den tijd, 15 kinder­boeken van debuterende schri­jvers. Daarna mogen ze stem­men op hun favoriet. De auteur van het win­nende boek ont­vangt de Hotze de Roosprijs, een unieke en eervolle (geld)prijs voor star­tende kinder­boeken­schri­jvers.

Foto’s: Ans Pieper


Win­naars Zaanse Sportverkiezin­gen 2022
Pers­bericht

Onze top­sporters zijn fan­tastis­che ambas­sadeurs voor Zaanstad’
Het Zaanthe­ater was gis­ter­avond het feestelijke en sportieve decor van de tweede Zaanse Sportverkiez­ing. De genom­i­neerde sporters hebben het afgelopen jaar alle­maal op het hoog­ste niveau gestre­den voor de winst. Wethouder Sport Ger­ard Slegers: “Alle lof voor de presta­ties van deze top­pers. Onze top­sporters zijn fan­tastis­che ambas­sadeurs voor de Zaanse sport. Zij inspir­eren inwon­ers om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen waar te maken. Zij motiv­eren kinderen om ook te gaan sporten en hun tal­en­ten verder te ontwikke­len. Dat is van onschat­bare waarde. Ik wil iedereen van harte feliciteren met hun presta­ties in 2022 en voor het nóg beter op de kaart zetten van Zaanstad als topsportstad.”

2022sportverk1

Alle win­naars van de Zaanse sportverkiezin­gen 2022

Sport­man van het jaar Yoeri Havik
Wiel­ren­ner Yoeri Havik is sport­man van het jaar gewor­den. Havik is een wiel­ren­ner die zowel actief is op de baan als op de weg. In 2022 is hij eerste gewor­den op het WK pun­tenko­ers en heeft hij samen met Niki Terp­stra de Zes­daagse van Rot­ter­dam gewon­nen. Havik komt uit een baan­fam­i­lie met een rijk verleden zoals zijn opa Cees Stam en oom Danny Stam.

Sportvrouw van het jaar Lynn Snel
Karateka Lynn Snel is verkozen tot sportvrouw van het jaar. Snel is karateka bij Fightin’ Nabil. In 2022 heeft zij veel gevochten met een hoop presta­ties: onder andere een 1e plek op de Poolse open tot 61kg, 1e op de K1 Series A tot 68 kilo, 1e op het NK en een 3e plek bij de Pre­mier League in Rabat. Naast top­sporter is zij docent lichamelijke opvoed­ing bij basiss­chool Rosa Boek­drukker in Amsterdam.

2022sportverk3

Par­a­lymp­is­che sporters: links team lid FC Zaanstad Doven­voet­bal en rechts Sander Koomen en sport­part­ner Daaf Plomp.

Par­a­lymp­isch sporter van het jaar Sander Koomen
Sander Koomen (tri­at­lon) is verkozen tot par­a­lymp­isch sporter van 2022. Bij Koomen is het Usher syn­d­room vast­gesteld. Dat is een erfe­lijke aan­doen­ing waar­bij zowel het horen als het zien aange­tast is. Koomen heeft onder andere de eerste plaats behaald op het NK para­triathlon en hij is 14e op de para­triathlon ranking.

Sport­tal­ent van het jaar: Mar­loes Steen­beek
Mar­loes Steen­beek (syn­chroonzwem­men) is sport­tal­ent van het jaar. Steen­beek is 17 jaar en heeft in 2022 een aan­tal mooie presta­ties neergezet zoals een eerste plek op het NJK en een tweede plek bij zowel Duet tech­ni­cal en duet free op de Artis­tic Swim­ming World Series.

Coach en sport­ploeg van het jaar
Water­polo­coach Mick van den Bree ging er met de titel sport­coach van het jaar van­door. Van den Bree is in 2022 de nieuwe hoofd­trainer en coach van ZV de Zaan vrouwen 1 gewor­den. Onder zijn lei­d­ing won­nen zij de Super­cup gewon­nen en mochten zij deel­ne­men aan de Cham­pi­ons League. De sport­ploeg van het jaar is de water­polo­ploeg van ZV de Zaan Heren 1. De heren van ZV de Zaan spe­len op het hoog­ste niveau in het water­polo, de ere­di­visie waar zij stri­j­den om de land­sti­tel. In 2022 wer­den zij bek­er­win­naar en win­naar van de Supercup.

2022sportverk2

Wethouder Slegers reikte het Veilig Sportk­li­maat bord uit aanatletiekv­erenig­ing Lycur­gus.
Van links naar rechts: Armand Ellsworth (voorzit­ter), Ger­ard Slegers, Ellen van Diepen (vertrouwen­scon­tact­per­soon) en
Janetta Jozi­asse (vertrouwenscontactpersoon).

Sport kan niet bestaan zon­der vri­jwilligers
De Zaanse sport kan niet bestaan zon­der de vele actieve vri­jwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun club. Stads­dichter Lisa van Ton­geren droeg een mooi gedicht voor dat zij spe­ci­aal gemaakt had voor alle sportvri­jwilligers. Wethouder Slegers riep alle zeven genom­i­neerde sportvri­jwilligers uit tot win­naars in deze cat­e­gorie. Dat zijn:

Siem Vriend AV Lycur­gus
Danique Steur ZV de Ham
Cindy Kok ZV de Ham
Marco Steensma KZ/​Thermo4U
Wim de Vries Hen­gel­sport Verenig­ing Zaanstreek (HVZ)
Hans Roodzand Hen­gel­sport Verenig­ing Zaanstreek (HVZ)
Frank Zwenne TV Zaans­port
Uitreik­ing Veilig Sportklimaat-​bord: Lycur­gus
Atletiekv­ereng­ing Lycur­gus uit Assendelft is al een tijd bezig om een zo Veilig mogelijk Sportk­li­maat te creëren voor leden, bezoek­ers en vri­jwilligers ed. Zij heeft belan­grijke onder­w­er­pen zoals VOG’s, gedragsregels en het pro­moten van een veilig sportk­li­maat goed geregeld. Lycur­gus besteedt tij­dens bijeenkom­sten regel­matig aan­dacht aan een veilig sportk­li­maat. Daarom reikte Ger­ard Slegers het Veilig Sportklimaat-​bord uit aan deze vereniging.

Veilig Sportk­li­maat Zaanstad is een cam­pagne van gemeente Zaanstad, Sportbedrijf Zaanstad & GGD Zaanstreek-​Waterland. Het Sportbedrijf door­loopt het tra­ject met verenigin­gen om een zo veilig mogelijk sportk­li­maat te creëren voor alle inwoners.

Foto’s: Mike Bink


logoshm zaanstadSchuld­hulp­maatje Zaanstad
Pers­bericht

Vanaf 2 feb­ru­ari 2023 inloop­spreekuur Schuld­hulp­maatje Zaanstad in Wijk­cen­trum Dirk Prins
Schuld­hulp­maatje Zaanstad onder­s­te­unt Zaanse burg­ers die in finan­ciële nood zijn gekomen met gratis advies. Vanaf 2 feb­ru­ari is het nu ook mogelijk om hulp te kri­j­gen via het inloop­spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins in Zaan­dam.
Iedere don­derdag zijn twee vri­jwilligers van de sticht­ing van 14:00 tot 16:00 uur aan­wezig om mensen van de juiste hulp te voorzien.

Het inloop­spreekuur is een region­aal ini­ti­atief van de Zaanse afdel­ing van Schuld­hulp­maatje. De ‚Schuld­hulp­maat­jes’ kwa­men zelf met het idee en voor een peri­ode van 6 maan­den wordt gekeken of er behoefte is aan deze wijze van ondersteuning.

Jan­nie Broekhuizen, Schuld­hulp­maatje en ini­ti­atiefneem­ster: „Met het inloop­spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins kun­nen we meer mensen bereiken en helpen als organ­isatie. De kern is laag­drem­pe­ligheid, naast de mensen staan en de tijd voor hen nemen. Overzicht in de finan­ciële chaos creëren. Wij denken met iemand mee die geld­zor­gen heeft en begelei­den deze, net waar de behoefte is.”

Toe­name armoede
Kran­ten staan er helaas vol mee de laat­ste tijd. Het Rode Kruis moet op steeds meer plekken in Ned­er­land voed­sel­pakket­ten aan­bieden. Vol­gens cijfers van het Armoede­fonds zijn er 650.000 gezin­nen die finan­ciële prob­le­men hebben. In 2019 waren dit nog 574.000 huishoudens.

Prob­lema­tis­che geld­zor­gen
Toch zijn er vol­gens Schuld­hulp­maatje Zaanstad heel veel mensen in Zaanstad met prob­lema­tis­che geld­zor­gen die dit niet dur­ven aan te kaarten of niet weten waar ze aan moeten kloppen.

Voorzit­ter Kees van der Pol van de Zaanse tak van Schuld­hulp­maatje: „Ondanks de inflatie en economie die onder druk staat zien wij geen enorme toe­name in het aan­tal mensen die zich aan­melden. Dat rijmt niet met de armoede­ci­jfers. Wat mensen zeker niet moeten doen is hun hoofd in het zand steken. Schulden gaan niet vanzelf weg en geld­zor­gen kun­nen voor veel prob­le­men zor­gen. Maar vaak kun­nen wij helpen orde in de chaos te schep­pen en hier­door erger te voorkomen. Wij betalen geen schulden af, maar helpen wel dat gezin­nen weer finan­cieel gezond kun­nen worden.”

Inloop­spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins
Het inloop­spreekuur op don­derdag­mid­dag is toe­ganke­lijk en bezoek­ers wordt absolute pri­vacy gegaran­deerd. Alle gedeelde infor­matie bli­jft tussen het Schuld­hulp­maatje en de hulpvrager. Er hoeft van tevoren geen afspraak gemaakt te worden.

Voor wie liever via de web­site van Schuld­hulp­maatje Zaanstad con­tact zoekt kan zich aan­melden via schuld​hulp​maat​jeza​anstad​.nl/​i​k​-​z​o​e​k​-​h​u​l​p​/​h​u​l​p​a​a​n​v​r​a​a​g​-​f​o​r​m​u​l​i​e​r​/

Poëzie in het Stad­skan­toor
Van onze redac­tie, Ans Piepier

poezie4
In het Stad­skan­toor is op 25 jan­u­ari 2023 aan de vooravond van Gedich­t­endag de Poëzi­eten­toon­stelling onder het thema Vriend­schap geopend. Het was een feestelijke bijeenkomst. (Oud)stadsdichters Mandy Pijl, Hans Kuyper, Jacob Pas­sander, Lisa van Ton­geren en Reinier Fosch droe­gen gedichten voor die door de col­lega dichters uit hun werk waren gekozen. Jeroen van Leeuwen en Ellis van Atten waren afwezig maar hun werk werd ook voorgedragen.

poezie2

Poezie1
poezie3

Foto’s: 1. Jacob Pas­sander leest uit eigen werk -
2. Open­ing van de ten­toon­stelling door Wethouder Har­rie van der Laan —
3. Dichters luis­teren naar de voordracht.

Wethouder Har­rie van der Laan ver­richtte de open­ing bij de vit­rine in de hal. Op de boven­ste plank zijn de gedichten van de stads­dichters geplaatst. Op de tweede en onder­ste planken zijn dicht­bun­dels en vrien­den­boek­jes en poe­sieal­bums uit de col­lec­tie van het Gemeen­tearchief te zien. Er zijn ook grap­pige werken als gedichten op wijn­f­lessen, een kraaglied en een draailied. Het Nieuw Zaans Lied­boek van Ome Dirk ligt er, maar ook hele fijne werken als bor­du­ur­w­erk­jes en schilder­w­erk­jes die de Zaanse dames elkaar in de negen­tiende eeuw stuurden.

poezie5

Tot slot pre­sen­teerde Linda Willem­szoon nog haar project ‚De sleu­tel tot mijn hart’. In het bureau van haar groot­vader Jan Dupon verza­melde zij liefdes­brieven. Dit verza­me­len begon met de vraag aan haar oma Duifje Dupon toen ze in 2005 vroeg ‚Heeft u nog liefdes­brieven?’. Behalve andere brieven zijn ook Linda’s eigen liefdes­brieven die ze per Wattsapp ver­stu­urde ver­w­erkt in een glazen­bol. Het bureau is te bezichti­gen in het archief.
De exposi­ties zijn tot 14 maart 2023 te bezichti­gen in het Stadskantoor.

Foto’s: Ans Pieper.


Joomla tem­plates by a4joomla