Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Her­straten Wibaut­straat t.h.v. nr 2 tot nr 108

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
BewonersbriefGeachte bewoner,


De gemeente gaat bin­nenkort het fietspad her­straten. Het fietspad is gedeel­telijk verzakt.
Wan­neer starten de werkza­amhe­den?
De werkza­amhe­den zullen vol­gens plan­ning starten op 18 maart 2019.
Gevol­gen
Tij­dens de werkza­amhe­den is het fietspad niet toe­gangke­lijk.
Voor de betr­e­f­fende bewon­ers zijn de wonin­gen min­der goed bereik­baar.
Er wordt i.v.m de bereik­baarheid in fases gew­erkt.
Wij streven er naar om de over­last tot een min­i­mum te beperken.
Wij ver­zoeken u om uw vuil­con­tainer voor aan de straat te zetten. Tevens wordt u ver­zocht voor­w­er­pen die van u zijn, maar in de open­bare ruimte staan, weg te halen. Dit om te voorkomen dat de werkza­amhe­den wor­den belem­merd. Wij zijn genoodza­akt eventuele kosten voor ver­wi­jder­ing van deze voor­w­er­pen bij u in reken­ing te bren­gen. We vertrouwen echter op uw medew­erk­ing
Hoe lang gaan de werkza­amhe­den duren?
De werkza­amhe­den zullen circa 6 weken duren.
Heeft u nog vra­gen?
Als u naar aan­lei­d­ing van deze brief nog vra­gen heeft, dan kunt u con­tact opne­men met de heer H. Jonge­jans, via het algemene tele­foon­num­mer 14 075 bereiken.
Voor de tech­nis­che vra­gen tij­dens de uitvo­er­ing, kunt u de heer H. Hameka bellen via tele­foon­num­mer 14 075.
Met vrien­delijke groet,
team­lei­der Infra,
de heer E. van Zundert

Toekom­st­beeld van het Zaanse cen­trum in 2040

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Per­spec­tief Cen­trum Oost voorgelegd aan gemeenteraad
Het oost­elijk deel van het cen­trum van Zaan­dam gaat de komende 20 jaar trans­formeren naar een aantrekke­lijk gebied voor bewon­ers en bezoek­ers. Hoe dat vernieuwde deel van het cen­trum er in de toekomst uit moet komen te zien staat in het ‘Per­spec­tief Cen­trum Oost’ wat het col­lege aan de raad heeft voorgelegd ter besluitvorm­ing. In dit per­spec­tief staan de kaders voor de toekom­stige ontwik­kelin­gen van het gebied.

Bischoff foto

Van onze redac­tie: Ruud Meijns
Via via ontvin­gen wij een foto van een bijeenkomst, mogelijk jubileum, met het per­son­eel van Bischoff. En…. met een vraag welke per­so­nen staan er op?
De winkel van Bischoff sierde tot 1980 de hoek van de West­z­i­jde met de Sta­tion­sstraat. Van de foto is geen jaar­tal bek­end, maar wel zijn enkele namen genoemd. Wij hopen door deze pub­li­catie achter de namen van meerdere per­so­nen op de foto te komen.
Bischoffpersoneel
De vol­gende per­so­nen op de foto zijn bekend:
De per­soon op het schilderij is dhr. Willem Bischoff, de grond­leg­ger van het bedrijf. Voorste rij vierde van links is Johan Bischoff zoon van Willem Bischoff en derde van rechts, met bril, is dhr. Bern­hard Bischoff, zoon van Willem Bischoff.
Dan vierde van rechts, achter­ste rij is Ton­nie van Wijn­gaar­den en vierde van links Tinie Vink.
Miss­chien heeft u zelf bij Bischoff gew­erkt en kunt u ons iets vertellen over het bedrijf. U kunt namen en/​of uw ver­haal doorgeven op ons e-​mailadres Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
We nemen dan con­tact met u op.

Oost­z­i­jder­park

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
OostzijderparkOp vri­jdag 15 feb­ru­ari onderteke­nen Tim­paan, Ontwikke­lad­viseur en de gemeente Zaanstad de koopovereenkomst voor 380 wonin­gen in Oost­z­i­jder­park. De pers is van harte uitgen­odigd om bij dit bij­zon­dere moment aan­wezig te zijn.
Wethouder Grondza­ken, Natasja Groothuis­mink: ‘De ontwik­kel­ing van dit gebied is een grote mijl­paal en past bij de Zaanse ambities. De Kogerveld­wijk is aan het groeien en we zijn blij met deze stap.’
Directeur van Tim­paan, Inge­borg de Jong: ‘Oost­z­i­jder­park past goed bij één van onze ambities: gebied­son­twik­kel­ing op maat. Goed luis­teren naar de samen­lev­ing, klanten en bewon­ers is voor ons vanzelfsprekend.’
Gebied­son­twik­kel­ing vindt door­gang en kri­jgt kleur
Op vri­jdag 15 feb­ru­ari wordt de koopovereenkomst getek­end tussen de Gemeente Zaanstad en pro­jec­ton­twikke­laars Tim­paan uit Hoofd­dorp en Ontwikke­lad­viseur uit Haar­lem. Namens Tim­paan tekent alge­meen directeur Inge­borg de Jong, namens Ontwikke­lad­viseur Jethro van Veen en Theo Dec­nop en namens de gemeente wethouder Natasja Groothuis­mink. De ontwik­kel­ing Oost­z­i­jder­park is één van de groot­ste gebied­son­twik­kelin­gen in Noord-​Holland. De bouw start eind 2019.
Kleur de buurt
Op de bouwlo­catie van gebied­son­twik­kel­ing Oost­z­i­jder­park staan momenteel tien­tallen bouwhekken die niet bepaald een vrolijk beeld schet­sen. Dat gaat veranderen.
15 feb­ru­ari is, na de onderteken­ing, direct ook het startschot voor een pri­jsvraag. Kinderen uit de omgev­ing wor­den uitgedaagd om een teken­ing te maken voor op deze hekken. Doeken van wel 3,5 bij 2 meter groot! Een vakjury onder lei­d­ing van een bestu­ur­der van Gemeente Zaanstad beo­ordeelt de doeken en zal op 29 maart 2019 de prijs uitreiken aan de win­nende inzend­ing. De win­naar ont­vangt € 1.500,- om te best­e­den aan een goed ini­ti­atief voor de buurt. Met deze pri­jsvraag wordt juist de jeugd gevraagd wat ze bij dit gebied verwachten en hopen. Op het doek laten ze zien wat hun ide­ale woon­wijk zou zijn.
Mee­doen aan de actie? Ga naar www​.oost​z​i​jder​park​.nl/​k​l​e​u​r​e​n voor meer informatie.
Meer infor­matie over het project Oost­z­i­jder­park is te vin­den op de pro­ject­site: www​.oost​z​i​jder​park​.nl

Socwijkteamtel

Joomla tem­plates by a4joomla