Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Nieuwe cam­pagne #wijstaannaastje

Pers­bericht

Gezichten achter organ­isatie moeten drem­pel ver­la­gen om hulp te vragen.

Naastje1 naastje2


Erik, Coör­di­na­tor Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland, Asli, Voor­lichter Dis­crim­i­natieza­ken Noord-​Holland Noord.
fotografie: Coco Olakunle

Noord-​Holland, 21 maart 2022 – Op de Inter­na­tionale Dag tegen Racisme en Dis­crim­i­natie, maandag 21 maart, lanceren drie Bureaus Dis­crim­i­natieza­ken uit Noord-​Holland de cam­pagne #wijs­taan­naastje. In 2021 steeg het aan­tal dis­crim­i­natieklachten bij deze bureaus met 5% ten opzichte van 2020. Toch weten veel mensen nog niet dat ze terechtkun­nen bij het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken in de regio’s Ken­nemer­land, Zaanstreek/​Waterland en Noord-​Holland Noord voor onder­s­te­un­ing bij of vra­gen over dis­crim­i­natie. Door de mensen achter de organ­isaties een gezicht te geven, willen de bureaus met de cam­pagne de stap verkleinen om advies te vra­gen en ongelijke behan­del­ing te melden.

In Ned­er­land hebben jaar­lijks tien­duizen­den mensen te maken met dis­crim­i­natie. Afgelopen jaar kwa­men er veel meldin­gen bin­nen over de coro­na­maa­trege­len. Mensen voelden zich als ongevac­ci­neer­den of weig­er­aars van de QR-​code buitenges­loten van het maatschap­pelijk leven. De meeste klachten gin­gen echter, net als in de voor­gaande jaren, over afkomst en huid­skleur. Dis­crim­i­natie is wijd ver­breid, maar extra zicht­baar en voel­baar in de eigen woon­wijk, op de arbei­ds­markt en in de open­bare ruimte. De exacte cijfers per regio zijn te bek­ijken op de web­sites van de drie bureaus: Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Ken­nemer­land, Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland en Art. 1 NHN.

naastje3


Met de cam­pagne willen de bureaus hun naams­bek­end­heid in de provin­cie Noord-​Holland ver­groten en onder­s­te­un­ing bieden bij discriminatie-​ervaringen en vragen.

Dis­crim­i­natie ervaren is stressvol en kan ern­stige gevol­gen hebben voor de gezond­heid en het zelf­beeld. Erover praten vraagt daarom om een veilige omgeving.

Omdat de antidis­crim­i­natiebu­reaus nog te weinig bek­end zijn, kan de drem­pel om hulp te zoeken of advies te vra­gen hoog zijn. Waar andere antidis­crim­i­natiecam­pagnes meer nadruk leggen op de ver­schil­lende vor­men van dis­crim­i­natie of op de slachtof­fers, wil de #wijstaannaastje-​campagne aan­dacht vra­gen voor waar je terechtkomt als je met dis­crim­i­natie te maken kri­jgt en wat er gebeurt als je de bureaus inschakelt. De ‘wij’ in de #wijstaannaastje-​campagne staat dan ook voor de antidis­crim­i­natiebu­reaus, de medew­erk­ers en het plat­form. De groep mensen die klaarstaat om te luis­teren naar je ver­haal en je verder te helpen.

Fred­erique Janss, Directeur Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Ken­nemer­land: “Door de medew­erk­ers achter de organ­isatie te laten zien, maken we duidelijk dat we dicht­bij zijn. Dat mensen zien dat ze in het geval van dis­crim­i­natie bij ons terechtkun­nen voor vra­gen, een luis­terend oor en advies.” De cam­pagne zal drie jaar lopen, waar­bij de lancer­ing van de web­site wijs​taan​naastje​.nl van­daag het startsig­naal zal zijn. Ver­vol­gens zal de cam­pagne wor­den uit­gerold op sociale media en ook offline wor­den uit­ge­bouwd.

Fred­erique, Directeur Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Kennemerland

Kamer­brief over keten­brede aan­pak
Op 23 feb­ru­ari dit jaar ver­scheen de Kamer­brief van Hanke Bru­ins Slot, Min­is­ter van Bin­nen­landse Zaken en Koninkrijk­sre­laties, over de nodige ver­sterk­ing van een keten­brede aan­pak voor dis­crim­i­natie en racisme. Bru­ins Slot: “Iedereen in Ned­er­land moet gelijk wor­den behan­deld, zichzelf kun­nen zijn en zich veilig voe­len. Een nauwe samen­werk­ing tussen de keten­part­ners en het op een juiste manier opvol­ging geven aan meldin­gen over ervaren dis­crim­i­natie is daarom van groot belang. Iedere inwoner van Ned­er­land moet bij ervaren dis­crim­i­natie terecht kun­nen bij een instantie die passende hulp kan ver­lenen. Dat is ook de reden dat pre­ven­tie en bewust­word­ing belan­grijke pijlers zijn in het antidiscriminatiebeleid.”

Nieuwe web­site
Vanaf van­daag staan de nieuwe web­site www​.wijs​taan​naastje​.nl online als startsig­naal van de campagne.


De Zaan Ferry vaart weer!

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Vanaf april vaart de Zaan­ferry weer.
De Zaan­ferry gaat vanaf april tot en met in ieder geval sep­tem­ber 2022 varen van don­derdag tot en met zondag tussen Ams­ter­dam en Wormerveer. De ferry heeft ver­schil­lende tussen­stops waaron­der de Zaanse Schans en het Hem­brugter­rein
Lees meer op: https://​www​.zaan​ferry​.com

Vaar mee met een van onze schepen van Ams­ter­dam Cen­traal tot Wormerveer. Met tussen­stops op het Hem­brugter­rein, Zaan­dam cen­trum en natu­urlijk de Zaanse Schans!

Vaar langs tra­di­tionele molens, mon­u­men­tale pakhuizen en fab­riekspan­den. Geniet van het uitzicht en laat je ver­rassen door de rijke geschiede­nis die de Zaanstreek te bieden heeft.

Op deze dag ben ik met de kinderen meegevaren.
Opstap­pen bij het Zaanthe­ater en varen richt­ing Ams­ter­dam, langs de mooie Prins Hedrikkade. En de nieuw­bouw aan het Vis­ser­shop en Conradwerf.

PHkade

Oosterwerf1

Eerste stop: HEM
Stap uit om het mys­terieuze Hem­brugter­rein te ont­dekken. Op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam, achter hoge hekken en strenge beveilig­ing, pro­duceerde de Artillerie Inrichtin­gen vanaf 1895 vuur­wapens, artillerie en muni­tie voor het Ned­er­landse leger. In 2003 wer­den de mil­i­taire func­ties van het ter­rein opge­heven en ves­tig­den zich er de eerste kun­ste­naars en cre­atieve geesten.

Na de stop Hem op het kruis­punt Zaan /​Noordzeekanaal recht­saf naar het IJ.
De Achter­sluis­polder vol met activiteiten en de prachtige Vrede (van archi­tect S.B. van Sante) kun­nen we van het water bewonderen.

Vrede1
Je ziet de in– en uit­gang van de Coen­tun­nel aan beide kan­ten. En de bedri­jvigheid van Amsterdam-​Noord met de scheeps-​werven en andere industie. Ook prachtige archi­tec­tonis­che gebouwen langs de oev­ers van Ams­ter­dam aan beide kan­ten.
Na een uur varen komen we bij het Cen­traal Sta­tion Ams­ter­dam aan, waar pas­sagiers uit– en instap­pen.
Maar wij bli­jven zit­ten en gaan weer op terug­vaart naar Zaan­dam, onder het genot van een kopje koffie.

Mensen die naar de Zaanse Schans willen door­varen, kun­nen in Zaan­dam even over­stap­pen op een andere boot, maar de stew­ard gaat mee om ervoor te zor­gen dat u op tijd in de goede boot stapt.
Het was een prachtige ervar­ing, even op vakantie in eigen stad met de boot.

Een aan­rader.

https://​www​.zaan​ferry​.com

Foto’s: Plekker


Aan Lijst­trekkers in Zaanstad
Een bericht van Verenig­ing Zaans Erfgoed

logoZaansErfgoedGeachte lijst­trekker,

Van­daag nemen we ken­nis van de uit­sla­gen van de verkiezin­gen voor de gemeen­ter­aad van Zaanstad 2022. Van­daag vra­gen wij uw aan­dacht voor enkele belan­grijke zaken met betrekking tot het erf­goed, en geven deze mee ten beho­eve van de komende col­lege onder­han­delin­gen.
Het is ons inziens voor het behoud en bescher­men van het Zaanse Erf­goed noodza­ke­lijk om de komende bestu­urspe­ri­ode een extra invester­ing op dit vlak te doen.

Ten eerste — onder­bezetting
Gemeen­telijk Team Erf­goed kent al lan­gere tijd een grote onder­bezetting, waar­door wet­telijke ver­plichtin­gen en advis­er­ing onvol­doende wor­den opgepakt en nagekomen.
Externe bench­markgegevens laten zien dat de norm voor een omvan­grijke gemeente als het onze 7 FTE cul­tu­urhis­torici is.
Zeker met onze huidige, enorme opgave om bin­nen­st­edelijk te bouwen is een uit­brei­d­ing van Team Erf­goed zeer urgent. Een uit­brei­d­ing met 2 FTE min­i­maal, is hoogst noodza­ke­lijk ten beho­eve van het ontwikke­len van cultuur-​historisch beleid en advisering.

Ten tweede — hand­hav­ing
Het instant houden en bescher­men van mon­u­men­tale en beeld­bepal­ende pan­den vereist — naast onder­zoek en advies – echter ook dat er een afdel­ing Hand­hav­ing en Toezicht is die haar wet­telijke taak op een ver­ant­wo­orde wijze kan uitvo­eren. Uit het audit-​onderzoek van de gemeente Zaanstad is gebleken dat hier­voor min­i­maal 4FTE nodig is, ter­wijl er op dit moment slechts een halve FTE voor beschik­baar is.
Dit betekent dat het erf­goed in Zaanstad op dit moment dus niet of nauwelijks de bescherming kri­jgt die wet­telijk vereist is. Voor wat de afdel­ing Hand­hav­ing en Toezicht betreft is er dan ook een uit­brei­d­ing van min­i­maal 2 FTE noodzakelijk.

Wij realis­eren ons dat het zelfs met de door ons voorgestelde geringe uit­brei­din­gen een grote uitdag­ing zal bli­jven om het Zaanse erf­goed te bescher­men en voor de toekomst te borgen.

Naast de goede bestu­urlijke en ambtelijke samen­werk­ing die wij als Verenig­ing Zaans Erf­goed ervaren, zien wij nóg een extra ver­beter­punt voor de komende bestu­urspe­ri­ode: het in een vroegti­jdig sta­dium betrekken van burg­ers bij planontwikkeling.

Wij zijn graag bereid om nadere toelichtin­gen te geven en wensen U con­struc­tieve en vrucht­bare col­lege onderhandelingen.

Namens Verenig­ing Zaans Erf­goed,
Peter Tange


AtenBollbrug3Onthulling Rem­mert Aten en Jaap Boll­brug
Van onze redac­tie, Ans Pieper

AtenBollbrug1

Het was een zon­nige namid­dag maandag 14 maart 2022 bij de onthulling van de Rem­mert Aten en Jaap Boll­brug over Gouw. Op de stoep bene­den waren stoe­len en een spreekgestoelte geplaatst voor de gen­odig­den. De onthulling vond plaats in aan­wezigheid van mevrouw Mar­ion Aten, de dochter van Rem­mert Aten en andere fam­i­liele­den. Ook Sjef Swolfs en Wim Nieuwen­hui­jse van de Con­tact­groep Voor­ma­lig Verzet Zaanstreek Water­land 19401945 waren aan­wezig.
Na een welkom van burge­meester Ham­ming kreeg Freek de Jonge het woord. Hij had er in 2020, toen hij de erepen­ning van de Gemeente Zaanstad kreeg, voor gepleit dat er een straat­naam naar verzets­man Rem­mert Aten ver­noemd werd. Aten was zijn over­bu­ur­man toen de Jonge in Zaan­dam woonde.

Rem­mert Aten (18951984) bracht tij­dens de oor­log geld en goed­eren rond bij joodse onder­duik­ers. Hij was bestu­urslid van een onder­afdel­ing van het Nation­aal Ste­un­fonds, lid van de Orde­di­enst en de Gewest­elijke Sab­o­tage Afdel­ing en huisvestte meerdere joodse onder­duik­ers.
Maar Freek de Jonge noemde de geschiede­nis van Aten en Boll en de Hem­brug een echt jon­gensver­haal. Na eerdere pogin­gen ver­wi­jder­den op 21 sep­tem­ber 1944 de man­nen springstofladin­gen uit de pijlers van de Hem­brug, die de Duit­sers wilden opblazen zodra de geal­lieer­den hun opmars in Noord-​Holland zouden voortzetten. Ze ver­wi­jder­den in vijf uur 400 pakket­ten springstof. Toen de Duit­sers dat de vol­gende dag ont­dek­ten, fusilleer­den ze vier bewak­ers en brachten nieuwe springlad­in­gen aan. Op 18 okto­ber deed Aten een derde poging, maar ont­dekte dat er zware houten versper­rin­gen waren aange­bracht.
Nu is dus gehoor gegeven aan het ver­zoek en is niet een straat maar de brug ver­noemd naar beide man­nen.
Freek droeg de tekst voor van het lied/​gedicht “Wees niet bang.”

Hierna trok het gezelschap de brug op waar de fam­i­lie het naam­bord van de Rem­mert Aten en Jaap Boll­brug onthulde. Waarna er bloe­men wer­den gelegd.

AtenBollbrug2

Wat zou Rem­mert Aten en met hem zijn kam­er­aad Jaap Boll gevon­den hebben van de onthulling en daarmee de ver­noem­ing van hun naam aan de brug? En dan wel een hele drukke ver­keers­brug namelijk die over de Gouw daar waar je via de snel­weg Zaan­dam bin­nenkomt. Het is ook het viaduct waar graf­fi­ti­af­beeldin­gen en tek­sten wor­den gespoten. Niet bepaald een pracht­brug.
Burge­meester Jan Ham­ming en wethouder Wes­sel Bre­unesse verzek­er­den de aan­wezi­gen echter dat de brug op een belan­grijke plek ligt. Aan beide kan­ten zijn en wor­den nieuwe buurten ontwikkeld. Zoals de verzets­bu­urt bij het zieken­huis en de uit­brei­d­ing aan de Kogerveldz­i­jde. Het zal hele­maal mooi worden.


Kled­ing­winkel voor gevluchte Oekraïn­ers
Van onze redac­tie, Ans Pieper

HULP NODIG!

Oekranehelpen1
Vanaf vri­jdag 11 maart 2022 is in de voor­ma­lige kled­ing­winkel van Miss Etam een kledinginzameling/​uitgiftepunt geves­tigd. De uit­gifte start om 13.00 uur.
Er is al een behoor­lijk voor­raad kled­ing en schoe­nen verza­meld maar er is ook behoefte aan
- kleine dozen of bakken om ver­zorg­ing­spro­ducten en kled­ing in te sorteren,
- stoe­len voor de vri­jwilligers,
- tafels.
Verder wor­den er gezocht:
- dag coör­di­na­tor
- en kan­di­daten die van maandag tot vri­jdag tussen 9 en 16 uur bij de voor­ma­lige Miss Etam (ves­tig­ing in de Rozen­hof) aan­wezig kun­nen zijn wordt gevraagd te reageren.

oekrainehelpen2 oekrainehelpen4

Nadere info en aan­melden kan via Zaankan­ters Voor Elkaar dat per mail bereik­baar is via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Wie meer wil weten over verdere vaca­tures voor hulp voor Oekraïne e.a. kijkt op www​.zaankan​tersvoorelkaar​.nl
Hier kun­nen mensen ook een hul­paan­bod plaat­sen.
In de winkel wordt gew­erkt door veel vri­jwilligers onder andere New­Bees Zaanstad, Shatha Tamim.
Ook helpen er Oekraïense vluchtelin­gen die nog maar net aangekomen zijn met het sorteren van de artike­len.
oekrainehelpen3Tekst en foto’s: Ans PieperJoomla tem­plates by a4joomla