Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


AtenBollbrug3Onthulling Rem­mert Aten en Jaap Boll­brug
Van onze redac­tie, Ans Pieper

AtenBollbrug1

Het was een zon­nige namid­dag maandag 14 maart 2022 bij de onthulling van de Rem­mert Aten en Jaap Boll­brug over Gouw. Op de stoep bene­den waren stoe­len en een spreekgestoelte geplaatst voor de gen­odig­den. De onthulling vond plaats in aan­wezigheid van mevrouw Mar­ion Aten, de dochter van Rem­mert Aten en andere fam­i­liele­den. Ook Sjef Swolfs en Wim Nieuwen­hui­jse van de Con­tact­groep Voor­ma­lig Verzet Zaanstreek Water­land 19401945 waren aan­wezig.
Na een welkom van burge­meester Ham­ming kreeg Freek de Jonge het woord. Hij had er in 2020, toen hij de erepen­ning van de Gemeente Zaanstad kreeg, voor gepleit dat er een straat­naam naar verzets­man Rem­mert Aten ver­noemd werd. Aten was zijn over­bu­ur­man toen de Jonge in Zaan­dam woonde.

Rem­mert Aten (18951984) bracht tij­dens de oor­log geld en goed­eren rond bij joodse onder­duik­ers. Hij was bestu­urslid van een onder­afdel­ing van het Nation­aal Ste­un­fonds, lid van de Orde­di­enst en de Gewest­elijke Sab­o­tage Afdel­ing en huisvestte meerdere joodse onder­duik­ers.
Maar Freek de Jonge noemde de geschiede­nis van Aten en Boll en de Hem­brug een echt jon­gensver­haal. Na eerdere pogin­gen ver­wi­jder­den op 21 sep­tem­ber 1944 de man­nen springstofladin­gen uit de pijlers van de Hem­brug, die de Duit­sers wilden opblazen zodra de geal­lieer­den hun opmars in Noord-​Holland zouden voortzetten. Ze ver­wi­jder­den in vijf uur 400 pakket­ten springstof. Toen de Duit­sers dat de vol­gende dag ont­dek­ten, fusilleer­den ze vier bewak­ers en brachten nieuwe springlad­in­gen aan. Op 18 okto­ber deed Aten een derde poging, maar ont­dekte dat er zware houten versper­rin­gen waren aange­bracht.
Nu is dus gehoor gegeven aan het ver­zoek en is niet een straat maar de brug ver­noemd naar beide man­nen.
Freek droeg de tekst voor van het lied/​gedicht “Wees niet bang.”

Hierna trok het gezelschap de brug op waar de fam­i­lie het naam­bord van de Rem­mert Aten en Jaap Boll­brug onthulde. Waarna er bloe­men wer­den gelegd.

AtenBollbrug2

Wat zou Rem­mert Aten en met hem zijn kam­er­aad Jaap Boll gevon­den hebben van de onthulling en daarmee de ver­noem­ing van hun naam aan de brug? En dan wel een hele drukke ver­keers­brug namelijk die over de Gouw daar waar je via de snel­weg Zaan­dam bin­nenkomt. Het is ook het viaduct waar graf­fi­ti­af­beeldin­gen en tek­sten wor­den gespoten. Niet bepaald een pracht­brug.
Burge­meester Jan Ham­ming en wethouder Wes­sel Bre­unesse verzek­er­den de aan­wezi­gen echter dat de brug op een belan­grijke plek ligt. Aan beide kan­ten zijn en wor­den nieuwe buurten ontwikkeld. Zoals de verzets­bu­urt bij het zieken­huis en de uit­brei­d­ing aan de Kogerveldz­i­jde. Het zal hele­maal mooi worden.


Kled­ing­winkel voor gevluchte Oekraïn­ers
Van onze redac­tie, Ans Pieper

HULP NODIG!

Oekranehelpen1
Vanaf vri­jdag 11 maart 2022 is in de voor­ma­lige kled­ing­winkel van Miss Etam een kledinginzameling/​uitgiftepunt geves­tigd. De uit­gifte start om 13.00 uur.
Er is al een behoor­lijk voor­raad kled­ing en schoe­nen verza­meld maar er is ook behoefte aan
- kleine dozen of bakken om ver­zorg­ing­spro­ducten en kled­ing in te sorteren,
- stoe­len voor de vri­jwilligers,
- tafels.
Verder wor­den er gezocht:
- dag coör­di­na­tor
- en kan­di­daten die van maandag tot vri­jdag tussen 9 en 16 uur bij de voor­ma­lige Miss Etam (ves­tig­ing in de Rozen­hof) aan­wezig kun­nen zijn wordt gevraagd te reageren.

oekrainehelpen2 oekrainehelpen4

Nadere info en aan­melden kan via Zaankan­ters Voor Elkaar dat per mail bereik­baar is via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Wie meer wil weten over verdere vaca­tures voor hulp voor Oekraïne e.a. kijkt op www​.zaankan​tersvoorelkaar​.nl
Hier kun­nen mensen ook een hul­paan­bod plaat­sen.
In de winkel wordt gew­erkt door veel vri­jwilligers onder andere New­Bees Zaanstad, Shatha Tamim.
Ook helpen er Oekraïense vluchtelin­gen die nog maar net aangekomen zijn met het sorteren van de artike­len.
oekrainehelpen3Tekst en foto’s: Ans PieperZaanse inwon­ers kri­j­gen sub­si­die voor regen­ton
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Vanaf 1 april 2022 kun­nen inwon­ers van Zaanstad 80 euro terug kri­j­gen van de gemeente als zij een regen­ton kopen. De gemeente ver­strekt hier een sub­si­die voor. Wethouder Wes­sel Bre­unesse: ‘Door kli­maatveran­derin­gen kri­j­gen we te maken met steeds extremere regen­val. Een van de maa­trege­len die bewon­ers zelf kun­nen nemen is het aan­schaf­fen van een regen­ton om tijdelijk regen­wa­ter te bergen. Ik ben blij dat we met deze sub­si­die bewon­ers daar­bij kun­nen onder­s­te­unen.’ Een bijkomend voordeel van een regen­ton is dat het regen­wa­ter ook in tij­den van droogte gebruikt kan wor­den. Het is dan niet nodig om schaars drinkwa­ter te gebruiken.
De regeling eindigt op 31 decem­ber 2022.

De sub­si­die komt voort uit het Zaanse Uitvo­er­ings­plan Kli­maatadap­tatie.
Het uitvo­er­ings­plan richt zich op vier pun­ten. De inricht­ing van de open­bare ruimte, het land­schap, het betrekken van bewon­ers en bedri­jven en het realis­eren van kop­pelka­nsen. Bre­unesse: ‘Kli­maatadap­tatie doen we samen. Wij nemen onze ver­ant­wo­ordelijkheid als gemeente, we kun­nen kaders stellen voor bijvoor­beeld nieuw­bouw. Maar voor andere ontwik­kelin­gen — zoals tuinen van par­ti­c­ulieren – kiezen we ervoor ver­groen­ing te stim­uleren met bewust­word­ing en sub­si­dies. Mee­doen aan bijvoor­beeld het NK Tegel­wip­pen is een manier om onze inwon­ers en onderne­mers op te roepen om te ver­groe­nen. Deze sub­si­die voor regen­ton­nen is hier ook weer een stap in.’

Met de sub­si­dieregeling bepalen inwon­ers zelf welke regen­ton en bijbe­horende mate­ri­alen ze kopen en waar.
Voor meer infor­matie over regen­ton­nen: www​.buitenge​woon​.zaanstad​.nl/​g​r​o​e​n​/​r​e​g​e​n​t​o​n​n​e​n.


HannieSchaft350

Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart
Pers­bericht

De werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart heeft op Inter­na­tionale Vrouwendag 2022 om 11 uur bloe­men gelegd bij het mon­u­ment in de West­z­i­jde bij nr. 39. Velen waren gekomen om deze Her­denk­ing bij te wonen. Ook 3 groepen van de Han­nie Schaftschool.

8 maart 2022 — Vrouwendag met een grauwsluier.

We willen op deze Inter­na­tionale Vrouwendag onze vrouwen eren. In het bij­zon­der de vrouwen die verzet hebben gepleegd in de WO II. Ze waren dap­per, had­den durf en lef om op te komen tegen de Duitse over­heersers. Op te komen tegen racisme, fas­cisme en dis­crim­i­natie.

Maar de geschiede­nis lijkt zich te her­halen. Met de oor­logsagressie van Pres­i­dent Poetin in Oekraïne is er een oor­log los­ge­barsten waarin het leven van alle vre­delievende burg­ers van Oekraïne op het spel is gezet. Wij willen op deze dag, met het cen­trale thema van het Nation­aal Comité 4 en 5 mei:
„Vri­jheid in Ver­bon­den­heid” onze steun uit­spreken aan de vrouwen van Oekraïne.

Zaanse fakkel­tocht voor Oekraïne
Pers­bericht

Fakkeltocht2Naar schat­ting vier­hon­derd mensen liepen zonda­gavond 6 maart mee met de Zaanse ste­un­be­tuig­ing aan de inwon­ers van Oekraïne.
De gele­gen­hei­d­sor­gan­isatie Fakkels voor Vrede en de gemeente Zaanstad wilden hen met dit ini­ti­atief een hart onder de riem steken en hun afschuw uit­spreken over de Rus­sis­che inval in Oekraïne.

Vooraf­gaand aan de tocht spraken burge­meester Jan Ham­ming en Anja Gerashchenko, een Zaan­damse die voorheen burge­meester was in Oekraïne, de aan­wezi­gen toe.
Ham­ming sprak over het ver­driet en de tragiek die de oor­log met zich mee­bracht. „We willen laten zien we de mensen in Oekraïne niet alleen willen laten staan.” Hij bek­lem­toonde dat vluchtelin­gen, ongeacht uit welk land ze komen, welkom zijn in Zaanstad.
Gerashchenko zei zich enorm ges­te­und te voe­len door de warmte die in Ned­er­land onder­vond. „Onze mensen vechten niet alleen voor Oekraïne, maar voor de vri­jheid van heel Europa.”

De met fakkels uit­geruste betogers liepen vanaf het gemeen­te­huis in Zaan­dam via de Rus­sis­che Buurt naar het stand­beeld van Czaar Peter op de Dam. De Czaar was voor de gele­gen­heid blauw-​geel uit­gelicht, de kleuren van de Oekraïense vlag. De deel­ne­mers aan de sol­i­dariteit­stocht kon­den bloe­men leggen bij het beeld, wat in groten getale werd gedaan. Ook werd er een moment stilte in acht genomen. Daarna keerde de stoet via de Gedempte Gracht terug naar het met de Oekraïense vlag getooide gemeentehuis.


foto: Menno de Haas.

Joomla tem­plates by a4joomla