Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Eerste jon­geren 075-​aanpak stromen in sep­tem­ber uit
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Zes jon­geren die de afgelopen peri­ode onderdeel uit­maak­ten van de zoge­noemde 075-​aanpak stromen in sep­tem­ber dit jaar uit. Dat heeft het col­lege aan de gemeen­ter­aad laten weten. Doel van de 075-​aanpak is dat jon­geren afgli­j­den van “her­ri­eschop­per naar crim­i­neel”. Een eerste eval­u­atie van de aan­pak laat zien dat er suc­cessen wor­den geboekt, maar dat er ook nog aan­dacht­pun­ten zijn om de aan­pak te verbeteren.

De zes uit­stromers zijn de afgelopen twee jaar niet tot nauwelijks in aan­rak­ing met poli­tie en/​of justi­tie geweest.

Dit betekent dat op drie doe­len van de 075-​aanpak suc­ces is geboekt: recidive ver­min­deren; gedragsveran­der­ing; voorkomen van afgli­j­den broertjes/​zusjes. Tot sep­tem­ber gaat de aan­pak, ook voor deze jon­geren door. Mochten in de tussen­tijd nog din­gen veran­deren, dan kan het zijn dat deze jon­geren in het 075 – tra­ject blijven.

“We willen alle Zaanse jon­geren kansen bieden op een mooie toekomst.”, laat burge­meester Jan Ham­ming weten. “Jon­geren die mis­stap­pen begaan, moeten we zo snel mogelijk weer op het rechte pad kri­j­gen. Daar­bij helpt de 075 aan­pak zeker. Tegelijk­er­tijd is het bij een nieuwe aan­pak belan­grijk daar kri­tisch naar te kijken. Te bek­ijken wat goed gaat en vooral wat beter kan. Wat mij betreft gebruiken we de lessen uit de eval­u­atie om de aan­pak verder te verbeteren”.

Aan­meldin­gen sti­j­gen
De gemeente Zaanstad ziet het aan­tal aan­meldin­gen voor de 075-​aanpak sti­j­gen (op dit moment 19 deel­ne­mers). Ook bleek dat som­mige instromers, al hoog op de crim­inele lad­der staan. Dat sterkt de gedachte van de ver­schil­lende betrokken par­ti­jen, dat lang­durige (min­i­maal 2 jaar), proac­tieve inzet nodig is. Dat verkleint de kans dat jon­geren, nieuwe straf­bare feiten plegen.

Rol van de regis­seur
Een belan­grijke rol in de 075 – aan­pak hebben de regis­seurs om te zor­gen dat de samen­werk­ing tussen de ver­schil­lende netwerk­part­ners goed ver­loopt. De vraag ‘wie erover gaat’, is hier­bij min­der rel­e­vant. De vraag die rel­e­vant is in een netwerk, is: ‘Welke klus gaan we met elkaar klaren?’

Dooron­twik­kel­ing
De gemeente en de netwerk­part­ners realis­eren zich zich dat de aan­pak 075 bli­jvend dooron­twikkeld moet wor­den. Elke paar jaar wordt het effect van de aan­pak onder­zocht door een onafhanke­lijke derde, pro­fes­sor Ido Weijers.

Meer weten?
Wilt u meer weten over 075-​aanpak ga naar https://​075aan​pak​.zaanstad​.nl

De netwerk­part­ners zijn poli­tie, Open­baar Min­is­terie, Reclasser­ing, Raad voor de Kinderbescherming, Justi­tieel Com­plex Zaanstad, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig thuis, Jeugdzorg Bureau Regio Ams­ter­dam, de William Schikker Groep, Spirit, De Waag, jeugd– en sociale wijk­teams Zaanstad.


Bewe­gen en sporten in tij­den van corona

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Een actief leven is goed voor de gezond­heid en daarom heeft Zaanstad een nieuwe web­site bli​jfin​be​weg​ing​.Zaanstad​.nl gelanceerd met tips en ideeën om in beweg­ing te bli­jven. Veel mensen komen door (de gevol­gen van) corona min­der vaak buiten. Dit betekent in veel gevallen dat mensen meer zit­ten en min­der bewe­gen. Maaike Riet­ber­gen, huis­arts en voorzit­ter van Huis­art­sen­v­erenig­ing Zaanstreek-​Waterland: “Juist in deze tijd is het zin­vol als mensen bli­jven bewe­gen. Wan­de­len met een buurvrouw in de wijk en geni­eten van de zon op je gezicht, heeft zowel fysiek als men­taal een posi­tief effect. Blijf niet bin­nen zit­ten en ga bewe­gen! Als huis­arts en voorzit­ter van de huis­art­sen­v­erenig­ing zou dat mijn advies zijn aan de Zaanse inwoners.”

Sport1 Sport2

Griffie brengt jaarver­slag uit over ‘coro­n­a­jaar’ 2020
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Raads­frac­ties Zaanstad hebben vra­gen aan u.
Op don­derdag 25 maart over­handigde griffier Jor­rit Jong­bloed het jaarver­slag van de gemeen­ter­aad aan voorzit­ter Jan Ham­ming. Ondanks de coro­na­maa­trege­len hebben de poli­tieke par­ti­jen debat­ten kun­nen voeren en insprek­ers geho­ord over aller­lei onder­w­er­pen die in de samen­lev­ing spe­len. In dit dig­i­tale jaarver­slag wordt terugge­b­likt op een bewogen peri­ode en wor­den inwon­ers uitgen­odigd te reageren.

Janenjorrit

Infor­matie en transparantie
Er was een lan­delijke nood­maa­tregel nodig om van huis uit te kun­nen ver­gaderen. Toch hebben vorig jaar tien­tallen ver­gaderin­gen, inspraak­mo­menten, agenda-​initiatieven, moties en amende­menten gere­sul­teerd in ruim hon­derd raads­besluiten. Het col­lege stu­urde bijna vier­hon­derd berichten om de Raad te informeren.

Via ron­detafelge­sprekken en schoolk­lassen­be­zoeken, lieten raad­sle­den zich door inwon­ers voor­lichten. Infor­matie die ambtenaren anders in de raadzaal zouden hebben gep­re­sen­teerd, werd nu dig­i­taal aange­bo­den via een webi­nar op Youtube. Er is de raad­sle­den veel aan gele­gen de transparantie van het besluitvorm­ing­spro­ces te bli­jven waarborgen.

Behalve de dig­i­tale ver­gader­wi­jze was ook de Voor­jaarsnota anders: belei­d­sarm, zoals dat heet. De finan­ciële gevol­gen van de cri­sis waren op dat moment nog niet vol­doende te overzien. Een nieuw instru­ment dat is ingezet is het Vra­genuur. Hier bleek behoefte aan om beter per­soon­lijk con­tact tussen raad­sle­den en col­legele­den te faciliteren tij­dens de cri­sis. De jaar­lijkse Raad­scon­fer­en­tie stond in het teken van tegen­gaan van kansenongelijkheid.

Raad­sle­den hebben vra­gen aan inwon­ers
Na de recente Tweede Kamerverkiezin­gen is het in maart 2022 tijd voor de gemeen­ter­aadsverkiezin­gen. De Raad hoort graag wat u belan­grijk vindt voor de gemeente. Elke par­tij in de Zaanse gemeen­ter­aad blikt in dit ver­slag terug, maar kijkt ook vooruit. De par­ti­jen leggen in het jaarver­slag een vraag voor aan inwon­ers over onder­w­er­pen zoals dien­stver­len­ing, duurza­amheid of voorzienin­gen in de buurt. Lez­ers kun­nen per mail op de vraag van de par­tij reageren.

Het jaarver­slag is dig­i­taal beschik­baar op http://​gemeen​ter​aadza​anstad​jaarver​slag​.nl/ Waar spreekt u uw volksverte­gen­wo­ordi­ger op aan?

Foto: Griffier Jor­rit Jong­bloed over­handigt het jaarver­slag van de gemeen­ter­aad 2020 aan burge­meester Jan Hamming.

Actie voor nieuwe roede De Zoeker
Pers­bericht


roede zoeker witEen van de roe­den van oliemolen De Zoeker op de Zaanse Schans moet drin­gend wor­den ver­van­gen. Dat kost De Zaan­sche Molen een flink bedrag en dat heeft de verenig­ing momenteel niet.
Gelukkig zijn er ver­schil­lende fond­sen die een bij­drage willen lev­eren maar er bli­jft een gat in de begrot­ing achter. In de Wind­brief, het blad van De Zaan­sche Molen, wordt deze week een actie ges­tart om het resterende bedrag bij elkaar krijgen.


Een stukje hek­w­erk bij u thuis?
Het hek­w­erk van de roede zal komende zomer wor­den verza­agd tot kleine stuk­jes. Op elk stukje wordt een model van De Zoeker geplaatst met een inspir­erende tekst. Zo’n kunst­werkje wordt verkocht voor 25 euro.
In totaal hoopt de verenig­ing er zo’n 120 tot 150 exem­plaren van te verkopen. Het wordt dus een lim­ited edi­tion waar­van elk kunst­werkje wordt genum­merd.
Voor verza­me­laars, molen­liefheb­bers en Zaankan­ters in hart en nieren een hebbe­d­ing.

1,4 Miljoen kilo­me­ter
In De Zoeker wordt dagelijks lijn– of arachide­olie ges­la­gen, duizen­den liters op jaar­ba­sis. Dit pro­ces wordt gade ges­la­gen door zo’n 80.000 bezoek­ers per jaar, buiten de coro­nacri­sis natu­urlijk. Vei­ligheid van het pro­duc­tiepro­ces heeft dus een hoge pri­or­iteit.

Na ver­vang­ing van de bin­nen­roede in 2002 is nu ook de buiten­roede aan de beurt. Je moet er niet aan denken dat er breuk optreedt als er veel bezoek­ers op de molen zijn. Juist daarom is nu het moment van ver­vang­ing. De roede heeft inmid­dels zo’n 20 miljoen omwen­telin­gen gemaakt, ofwel bijna 1,4 miljoen kilo­me­ter afgelegd door de Zaanse lucht. Daarmee is hij als het ware 34,5 keer de aarde rondge­gaan.

Deel­ne­men aan de actie
Het is de bedoel­ing dat de roede aan het begin van de zomer zal wor­den ver­van­gen. IJs en weder dienende (lees: als coro­na­maa­trege­len het toes­taan), wor­den alle kop­ers van stuk­jes van de oude roe­den uitgen­odigd voor een spe­ciale bijeenkomst in De Zoeker. Tij­dens deze bijeenkomst wordt de nieuwe roede offi­cieel ingewijd en kri­j­gen alle gas­ten naast koffie en gebak een rondlei­d­ing door de molen. Aan het einde van de bijeenkomst staat voor elke gast/​koper zijn bestelde kunst­werkje klaar.

Kijk voor deel­name aan deze actie op www​.zaan​schemolen​.nl en bestel zo snel mogelijk.


Zaan­cam­pus wordt Tech­lands.
Geza­men­lijk pers­bericht vanuit de gemeente Zaanstad en de andere part­ners bin­nen Tech­lands

Meer inwon­ers aan het werk bij tech­nis­che bedri­jven. ‘De tech­niek staat te sprin­gen om per­son­eel, zelfs in deze cri­sis’
Zaan­cam­pus, een brede samen­werk­ing tussen gemeente Zaanstad, provin­cie Noord-​Holland, onder­wi­jsin­stellin­gen en tech­nisch georiën­teerde bedri­jven uit de regio, gaat verder onder de naam Tech­lands. Het doel van de samen­werk­ing is het tekort aan tech­nisch per­son­eel verder terug te bren­gen. ‘Tech­lands helpt mensen aan een baan in de tech­niek door oplei­din­gen te ver­zor­gen die goed aansluiten op de behoefte van het bedri­jf­sleven’, legt wethouder Economis­che Zaken Hans Krieger uit.

Uit cijfers van het UWV komt naar voren dat er ondanks de coro­nacri­sis nog steeds sprake is van krapte op de arbei­ds­markt bin­nen tech­nis­che func­ties. “Zaanstad heeft relatief een groot aan­tal werk­zoek­enden. Tegelijk­er­tijd hebben we prachtige, inno­vatieve bedri­jven met open­staande vaca­tures waar zij niet de juiste mensen voor kun­nen vin­den. Dat belem­mert onderne­min­gen om verder te groeien en te innov­eren. Dat is doo­d­zonde. Tech­lands geeft tech­nis­che oplei­din­gen op aller­lei niveaus met als doel het beter ‘matchen’ van vraag en aan­bod op onze arbei­ds­markt. Zeker in deze coro­natijd waarin veel Zaankan­ters hun baan ver­liezen vindt het col­lege het belan­grijk om werk­zoek­enden via oplei­din­gen te begelei­den naar func­ties waar veel vraag naar is”, legt Krieger uit.

technologieKans op een toekom­st­bestendige baan
Tech­lands is in 2019 ges­tart, des­ti­jds onder de naam Zaan­cam­pus, met als doel meer mensen begelei­den naar een toekom­st­bestendige baan in de tech­niek. Daar­naast wil de regio een aantrekke­lijke ves­tig­ingsplek zijn én bli­jven voor bedri­jven. Tech­lands richt zich op jon­geren, zij-​instromers en medew­erk­ers die al in de tech­niek werken. Zij wor­den opgeleid en bijgeschoold voor func­ties bin­nen de regionale food-​, pro­ces– en maakin­dus­trie, de instal­latiebranche en de bouw. In 2019 hebben 1.900 stu­den­ten een oplei­d­ing gevolgd bin­nen Tech­lands. Het streven is dat Tech­lands in 2025 bijna 2.400 mensen opleidt.

Pro­ces­tech­nolo­gie
Er is veel vraag naar mensen met een tech­nis­che achtergrond

Mod­erne oplei­din­gen
De oplei­d­ingspart­ners en de aanges­loten bedri­jven hebben nu een meer­jaren­plan uit­gew­erkt voor uit­brei­d­ing het onder­wi­jsaan­bod. Het gaat om mod­erne oplei­din­gen waarin ver­schil­lende tech­nieken en toepassin­gen samenkomen. Denk aan Smart build­ing, Zorgtech­niek, Ser­vice & Main­te­nance en Robot­ica. Ook komen er meer flex­i­bele mod­ules voor om-​, bij– en her­schol­ing. Vak­do­cen­ten en pro­fes­sion­als uit het bedri­jf­sleven begelei­den de studenten.

Nieuwe locatie Tech­lands
Naast de bestaande locaties van het Regio Col­lege en IW Noord-​Holland aan de Cypresse­hout en van Regio Col­lege en Bouw­mensen aan de Juf­fer­straat, komt er aan de Aris van Broek­weg in Zaan­dam een nieuw pand voor Tech­lands. Op deze locatie gaan de metaalo­plei­der Tetrix Tech­niek, Regio Col­lege, Engie en andere bedri­jven nauw samen­werken. Ook is er ruimte voor onder­s­te­unde tech­niek­lessen voor het VMBO. De gecom­bi­neerde pro­ce­dure voor de bestem­mings­plan­wi­jzig­ing en ver­gun­ningaan­vraag loopt. Naar verwacht­ing start de bouw deze zomer.

Financier­ing Tech­lands
De samen­werk­ende part­ners bin­nen Tech­lands hebben mensen en mid­de­len vri­jge­maakt ter waarde van € 3,6 miljoen om de komende vier jaar onder­wi­jsvernieuwin­gen te realis­eren. Op basis van deze cofi­nancier­ing heeft Tech­lands € 1,8 miljoen sub­si­die aangevraagd bij het Rijk. Daarmee kri­jgt het totale meer­jaren­plan een waarde van € 5,4 miljoen. In het voor­jaar maakt het Rijk bek­end of zij deze sub­si­die al dan niet zal toeken­nen. Daar­naast heeft de metaal­sec­tor een sub­si­die van € 500.000 ver­strekt aan Tech­lands en Tech­Val­ley (regio Alk­maar) om geza­men­lijk ‘een leven lang ontwikke­len’ een impuls te geven.

Voor meer infor­matie over Tech­lands, bezoek de web­site www​.tech​lands​.nl
Joomla tem­plates by a4joomla