Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Vri­jwilliger gezocht voor redac­tie
Van onze redactie

De webkrant www​.dezuid​kan​ter​.nl voor Zaan­dam is op zoek naar vri­jwilligers die zich willen inzetten om de webkrant leuk, inter­es­sant en boeiend te maken voor onze lez­ers in Zaan­dam, maar ook lez­ers in Ned­er­land en daar­buiten.
We zijn een leuk team en zoeken ver­sterk­ing. Je kunt gewoon thuis aan de slag en eventuele artike­len doors­turen.
Is de Ned­er­landse taal moeil­ijk voor je, maar kun je wel een artikel schri­jven, dan zal de redac­tie de aan­passin­gen doen. Dat hoeft geen belem­mer­ing te zijn om mee te doen.
Kijk eens rond op onze webkrant en miss­chien zijn we net op zoek naar JOU!
e: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

ZAANSTREEKkk logoKeti Koti Her­denk­ing Zaan­dam
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Aan de vooravond van de lan­delijke Keti Koti her­denk­ing wordt het afschaf­fen van de slav­ernij in Suri­name en de Ned­er­landse Antillen jaar­lijks her­dacht in Zaanstad op 30 juni. Eerder vond dit plaats op de Anton de Kom­brug aan de Ver­miljoen­weg in Zaan­dam. Vorig jaar tij­dens corona naast de brug op een grasveld. Enkele maan­den gele­den zijn de brug en het viaduct beschilderd en onder de brug was gis­ter­avond de her­denk­ing met een podium en stoe­len voor de gas­ten. Er was een behoor­lijk opkomst. Onder de aan­wezi­gen burge­meester Ham­ming, gemeen­ter­aad­sle­den en belangstellenden.

ketikoti2

Zaanse Kinder­boeken­markt en uitreik­ing Hotze de Roosprijs
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Hotze20226Zondag 26 junbi 2022 was de Zaanse Kinder­boeken­markt voor het eerst sinds zestien jaar niet op de Zaanse Schans maar op de stads­boerderij Het Dar­win­park. Een goede keuze. Er is veel ruimte voor de kra­men met nieuwe en tweede­hands boeken. En voor de meer dan der­tig gratis activiteiten voor de kinderen zoals Sjo­erd Stapel­stad, vogelfluit­jes maken, luis­teren naar ver­halen en zelf brood bakken. En de (water)speelplaatsen zijn altijd een trekpleister.


Boven­dien werd de Hotze de Roosprijs uit­gereikt. Deze Zaanse prijs is de enige kinder­boeken­prijs voor debu­tan­ten.
Boven­dien bestaat de jury uit de kinderen van groep zes en zeven van de Zaanse basiss­c­holen. Vooraf was er in het natu­ur­mu­seum een ont­moet­ing met de drie genom­i­neerde schri­jvers:
– Tim van den Berg, auteur van Nog één dag (met illus­traties van Willem van den Oever) – Con­dor
- Rico Hop, auteur van Dwars & Co (met illus­traties van Bas Schel) – Lan­noo
- Tijs van Marle, auteur van Knots (met illus­traties van Esther van den Brink) — Billy Bones
- en met kinderen van de jury.

Hotze20221
Hotze20223

Foto 1: genom­i­neer­den en illustratoren

Foto 2: schri­jvers, wethouder, kinderen en juf­fen van de Tamarinde

Hotze20224Foto 3: Igor Krul­snor onthult de prijswinnaar

Het was voor de kinderen leuk om de schri­jvers van de boeken die ze gelezen had­den nu in het echt te zien. Ze mochten vra­gen stellen en vroe­gen bijvoor­beeld of het moeil­ijk was om het boek te schri­jven en hoe lang ze er over gedaan had­den. Aan de kinderen werd gevraagd wie er schri­jver wilde wor­den. De animo was niet zo groot.

Op het podium buiten speelde onder­tussen het Worm­erse jeug­dork­est Ratatatouille.

Deze maakte plaats voor de genom­i­neerde schri­jvers voor de offi­ciële bek­end­mak­ing door goochelaar Igor Krul­snor met behulp van een span­nende truc. En dat bleek Dwars & Co van Rico Hop te zijn.
De prijs werd uit­gereikt door wethouder Wes­sel Bre­unesse van Cultuur.

De kinderen van basiss­chool de Tamarinde won­nen de prijs voor het beste boekver­slag en gaan een dagje uit naar het Kameleon­dorp in Ter­herne. Want Hotze de Roos was natu­urlijk de schri­jver van de Kameleonboeken.

Foto 4: schri­jvers met hun prijs

Foto 5: schri­jver Rico Hop ontrolt zijn bedankwoordje

Hotze20224 Hotze20225

(Kunst)programmering Hem­brugter­rein
Pers­bericht

Ges­laagd sym­po­sium (kunst)programmering Hembrugterrein

Het Hem­brugter­rein in Zaan­dam is een voor­ma­lig mil­i­tair indus­tri­eter­rein met een unieke gebouwen­col­lec­tie. Een col­lec­tie om te behouden en koesteren. Het meren­deel van deze gebouwen staat nog leeg maar de ambitie is om deze in de komende jaren te activ­eren voor werk-​, kunst– en cultuurprogramma’s. De gebouwen­col­lec­tie op Hem­brug en zeker de indus­triële hallen op het ter­rein lenen zich uit­stek­end voor het exposeren van kunst. Om deze reden hebben wij BIG ART gevraagd voor een spe­ciale zomered­i­tie in de Pro­ject­fab­riek op het Hem­brugter­rein. BIG ART is een pop-​up plat­form voor XL kun­stin­stal­laties en enorme desig­nob­jecten. Deze exposi­tie zal in 2023 niet terugk­eren op het Hembrugterrein.

BigArt4
Een nieuw pro­gram­mer­ing met onder meer een indruk­wekkende (vaste) kun­st­col­lec­tie is in voor­berei­d­ing door LIFE​WORLD​.BE voor (een deel van) de bestaande gebouwen op Hem­brug. Om deze reden is vooraf­gaand aan de open­ing van BIG ART in de Pro­ject­fab­riek een sym­po­sium gehouden over de (toekom­stige) kun­stin­vulling van de bestaande gebouwen op Hem­brug. In een pan­elge­sprek met onder meer de gemeente Zaanstad, Mar­ket­ing Zaanstreek, diverse onderne­mers op Hem­brug zoals BIND, Het Hem, Joris Laar­man en Eelco van Loe­nen namens LIFE​WORLD​.BE is onder meer stilges­taan bij de vraag hoe we de posi­tioner­ing van een hoogstaande kun­st­pro­gram­mer­ing kun­nen verbinden met de lokale opgaven en welke kansen en uitdagin­gen we zien.

Sabine Ren­ders, pro­ject­di­recteur namens Hem­brug Zaan­dam BV: ‘Het sym­po­sium vormt een mooie start van de samen­werk­ing tussen ons, LIFE​WORLD​.BE, gemeente Zaanstad en de onderne­mers en bewon­ers op het Hem­brugter­rein over de kunst– en werkpro­gram­mer­ing in de bestaande gebouwen en indus­triële hallen op Hem­brug. Duidelijk is dat we de enorme poten­tie zien en delen, maar de schoud­ers er geza­men­lijk onder moeten zetten om deze ambities in de loop van jaren waar te maken. Denk in dit ver­band aan het ver­groten van de bereik­baarheid van het Hem­brugter­rein met open­baar ver­voer en het verbinden van de kunst(beleving) met inwon­ers van gemeente Zaanstad. BIG ART laat zien dat dit laat­ste wordt bereikt met de exposi­tie in de Pro­ject­fab­riek’.

Beeld: Michel Mees Pho­tog­ra­phy © Foto pre­view BIG ART met (v.l.n.r.) Sabine Ren­ders (pro­ject­di­recteur Hem­brug Zaan­dam B.V.), Stef Col­lignon (Raad van bestuur Het HEM/​Amerborgh), Annika Rulkens (opgaveregis­seur Cul­tuur gemeente Zaanstad), Steven Zee­man (man­ag­ing part­ner LIFE Europe), Wes­sel Bre­unesse (wethouder Kunst en Cul­tuur gemeente Zaanstad) en Anne van der Zwaag (directeur/​eigenaar OBJECT).

Team Hem­brug Zaan­dam B.V.


Kaartverkoop nieuwe seizoen Bullek­erk ges­tart
Pers­bericht

logoBullekerkDe Bullek­erk heeft zich de afgelopen twee jaar geves­tigd als een podium waar veel bij­zon­dere voorstellin­gen en con­certen plaatsvin­den. Een plek waar niet alleen bezoek­ers, maar ook arti­esten graag komen. Voor het nieuwe seizoen heeft ‘De Bull’ weer veel mooie con­certen op het pro­gramma staan. Zo zijn er trib­utes van The Bea­t­les, The Eagles, Pink Floyd, Billy Joel, Bruce Spring­steen, Sting, Adele, Simon & Gar­funkel en The Everly Broth­ers, maar er zijn ook intieme, gezel­lige luisterconcerten.

Bullekerk vooraanzichtTrib­ute — Bat­tle of the Bands
Een aan­tal van de trib­utes die komend seizoen in de Bullek­erk te beluis­teren zijn hebben de finale gehaald van de Trib­ute — Bat­tle of the Bands, dat in de eerste maan­den van het jaar te zien was in het gelijk­namige tv-​programma op SBS6. Eén daar­van is dit seizoen nog te zien: Cel­e­brat­ing Amy, een indruk­wekkend con­cert met muziek van de veel te vroeg overleden Amy Wine­house. Ook Alexan­der Brous­sard komt dit seizoen nog naar de Bullek­erk, en wel met een Ital­i­aans pro­gramma. Het con­cert van Roberto Jack­etti & The Scoot­ers, dat dit seizoen zou plaatsvin­den, is ver­plaatst naar komend seizoen.

Luis­ter­con­certen
Ook zijn er intieme luis­ter­con­certen, zoals de con­certen van Hans Visser & Irena Fil­ip­pova, Mar­jolein Mei­jers, Carel Kraayen­hof & Leoni Jansen, Mar­cel Kapteijn & The Rain­dogs, Camadou, Sam Sax­ton, Laura Fygi, Lenny Kuhr en de ker­st­con­certen van Nol & Deb­ora en Petra Berger. Het Cin­e­mu­sic Ork­est komt terug met nieuwe film­muziek, gespeeld door een 32-​koppig ork­est. Pianist Wouter Har­bers komt weer met koffiecon­certen op de woens­dagocht­end. En natu­urlijk is er weer ruimte voor ama­teu­rorkesten en amateurgezelschappen.

Koormid­da­gen en dansavon­den
Het Popup Choir komt komend seizoen weer elke maand naar de Bullek­erk, waar Maarten en Tij­men de deel­ne­mers een nieuwe pop­song aan­leren. Ook is er elke maand een dansavond: lekker dansen op muziek van een bek­ende dj. Ook dit seizoen nog!
Uit­gaan in de Bullek­erk voelt als thuiskomen: per­soon­lijk en altijd gezellig!

Tick­ets zijn verkri­jg­baar via www​.bullek​erk​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla