Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Kinderknut­sel­club

Pers­bericht

Iedere vri­jdag­mid­dag kun­nen kinderen en jeugdi­gen vanaf 4 jaar bij Wijk­cen­trum Dirk Prins terecht voor de Knut­sel­club Crea Bea van 15.0016.30 uur. Er is van alles te doen voor de diverse leefti­jds­groepen, die ook een belan­grijke stem hebben bij de bepal­ing van wat er gaat gebeuren. Ideeën voor de komende tijd: het maken van wax­inelicht­jes, Valen­tijn kussens en place­mats. Maar kinderen mogen daar­naast ook zelf iets kiezen.
Kinderen onder de vijf jaar welkom onder begelei­d­ing van ouder/​verzorger.
De bij­drage is 1,50 euro per kind, inclusief mate­ri­aal, een drankje en iets te snoepen.
Begelei­ders betalen 1,00 euro en kri­j­gen een kopje koffie/​thee.
Het is vrije inloop, maar tevoren aan­melden is wel zo pret­tig. Zie ook de face­book pag­ina van kinderknut­sel­club Crea Bea.

His­torische Zaanse molens of windturbines?

Pers­bericht

hemmes header3

Deze vraag is onder­tussen cru­ci­aal gewor­den met ver­strekkende gevol­gen voor de planon­twik­kel­ing voor het eiland. In het plan van de Hemmes Groep werd uit­ge­gaan van een Zaanse woon­wijk met zes molens. Er hebben namelijk ooit tien molens op de Hemmes ges­taan en het aan­tal van zes leek ons recht doen aan wat Zaankan­ters vroeger ‘Het Molenei­land’ noemde. Twee molens op het ter­rein van Kramer (op de kop van de Hemmes) en vier op het ter­rein dat eigen­dom is van de gemeente. In de afgelopen jaren is, na veel over­leg tussen de gemeente en de Hemmes Groep, bedacht om drie molens op de Hemmes te her­bouwen. De Zaadza­aier, de Rogge­bloem en de Prolpot.

In het ste­den­bouwkundig plan waar door Gemeente Zaanstad op dit moment van wordt uit­ge­gaan is nog slechts plaats voor één molen (De Zaadza­aier). Plus twee woonge­bouwen die ref­er­eren aan een molen. M.a.w. gebouwen die op een molen zouden moeten lijken.
De gemeente beschouwt onze molens namelijk als wind­tur­bines omdat er in de kap een dynamo met de as mee­draait om stroom op te wekken. Dezelfde regel­gev­ing die geldt voor de hoge stalen wind­tur­bines wordt dus ook op de Hemmes­molens toegepast:

Gevol­gen:
1. Vei­lighei­d­szones om de molens heen waarbin­nen geen won­ing­bouw mogelijk is;
2. Beperkte mogelijkhe­den voor het gebruik van de molen­schuur en molen­romp. (max­i­maal 10 mensen bin­nen een straal van 11 meter van de kap).
Hemmesplan


Plan voor de Hemmes

Een haal­baar plan die recht doet aan de geschiede­nis en de prachtige omgev­ing. Een impressie van hoe de Hemmes er uit kan komen te zien, zoals de Hemmes Groep dat voor ogen heeft, ziet u in de afbeeld­ing hierboven.

Kijk op de web­site: www​.hemmes​groep​.nl

hemmes web

Joomla tem­plates by a4joomla