Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Speelplek Mada­gaskar

Pers­bericht Gemeente Zaanstad, Ingenieursbureau

De speelplek aan de Mada­gaskar is aan ver­vang­ing toe. Om de nieuwe speelplek zo goed mogelijk in te kun­nen richten willen wij graag de wensen van de gebruik­ers inven­taris­eren. In ver­band daarmee nodi­gen wij u en uw kinderen uit voor een eerste infor­matiemid­dag op:

Dins­dag 16 okto­ber 2018 — om 17.00 uur — Kan­tine Hand­boogv­erenig­ing Czaar Peter, Mada­gaskar 16


Bij ren­o­vaties van speelplekken betrekken wij altijd omwo­nen­den, oud­ers en kinderen. Wij willen graag de situer­ing met u bespreken en vast­stellen. Daar­bij komen ook de nieuwe speel­toestellen en valveilige onder­gron­den aan bod. De speelplek moet geschikt zijn voor de leeftijd van 8 tot 12 jaar en kri­jgt een valveilige onder­grond van zand, kun­st­gras, rub­ber tegels of gietrub­ber.
Wij vra­gen u met nadruk uw kinderen mee te nemen en van te voren met hen door te nemen hoe zij het spe­len in de buurt ervaren en welke wensen zij hebben. Tekenin­gen en plaat­jes kun­nen hun ver­haal ondersteunen.

Het Zaanse Kinderboekenlandschap

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

kinderboek2Met de ten­toon­stelling ‘Het Zaanse Kinder­boeken­land­schap’, geopend door schri­jf­ster Joke Konijn is in Zaanstad de Kinder­boeken­week 2018 van start gegaan. In de hal van het stad­huis trok zij de papieren weg die de ten­toon­stelling aan het oog ont­trokken. Het is een uit­stalling van jeugdherin­ner­in­gen en beelden uit de jeugd van vele Zaankan­ters. De ten­toon­stelling is nog de hele maand okto­ber in de hal van het Gemeen­te­huis te zien.

Vooraf­gaand aan de open­ing hield schri­jver, en gemeen­ter­aad­slid Hans Kuyper een lez­ing over het ‘Zaanse Kinder­boeken­land­schap’. Hans, een zelfverk­laard roman­ti­cus, begon in de oud­heid om een verk­lar­ing te zoeken voor de romantiek die nog steeds kleeft aan het Zaanse land­schap. Hij sprak over de Keltische goden en cul­tuur die in het land­schap hun sporen hebben achterge­laten en de romantiek die Zaankan­ters nog steeds in het land­schap herkennen.

kinderboekDe schri­jvers die de Zaanstreek voor­bracht hebben allen in hun boeken het land­schap een promi­nente rol gegeven waarin de hoofd­per­so­nen hun avon­turen beleef­den. Hij noemde Jacob Israël de Haan die de Zaan heeft bezon­gen en kwam tenslotte bij zijn top vier.

C. Joh. Kieviet, de geestelijk vader van Dik Trom en van In den Otter. Cor Bruin, wel de groot­ste en meest gelezen schri­jver, liet in z’n boeken z’n liefde voor het land­schap de vrije loop. Met de avon­turen van Keteltje speelde het gewone volk van de streek een promi­nente rol. Dick Laan, de schri­jver van Pinkeltje, die hij vooral als filmer bewon­derde. En ten slotte Hotze de Vries, een Fries in Krom­me­nie die met De Kameleon de jeugd wist te van­gen. Na deze vier schri­jvers van kinder­boeken sloot Kuyper af met een gedicht van Freek de Jonge die met Zaans Veem ook zijn ode aan de Zaanstreek op papier heeft gezet.

Kinderboek3

Parkin­son Café Zaan­dam feestelijk geopend

Op vri­jdag 5 okto­ber 2018 is het Parkin­son Café Zaan­dam feestelijk geopend door wethouder Songül Mut­luer, onder andere belast met het Oud­eren­beleid teza­men met de heer Eppo Janssen, fys­io­ther­a­peut en ver­bon­den aan Parkin­son Net en Marga Visser, wijkver­pleegkundige van Men­nis­ten­erf. Na de offi­ciële open­ing was er een sportief inter­mezzo geleid door Eppo Janssen en zijn dochter. Daarna was er nog ruim tijd om onder het genot van een kopje koffie te geni­eten van de muziek van pianist Marc Kirke­nier.
Vanaf nu is er elke eerste vri­jdag van de maand een Parkin­son Café in zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf. U en uw man­tel­zorger zijn van harte welkom bij deze bijeenkomsten.

parkinson

Sociale Wijk­teams 20192026

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

SocialeWijkteams2019Gemeente Zaanstad heeft juist gehan­deld bij de aanbeste­d­ing van de Sociale Wijk­teams en is door de rechter in het gelijk gesteld. Dat blijkt uit de uit­spraak van de rechter na korte gedin­gen die enkele van de par­ti­jen had­den aanges­pan­nen. De uit­spraak betekent dat de aanbeste­d­ing­spro­ce­dure inclusief de gun­ning nu is afgerond en dat de aan­bieders SMD, Dock en Incluzio vanaf 1 jan­u­ari 2019 vol­gens de nieuwe indel­ing van de Sociale Wijk­teams aan de slag kun­nen. Na inten­sieve voor­berei­d­ing is de aanbeste­d­ing voor de peri­ode 2019 t/​m 2026 nu afgerond. De aan­bieders die eerder een kort ged­ing aanspan­den, kun­nen bin­nen vier weken nog bezwaar aan­teke­nen tegen de uit­spraak van de rechter.

Wethouder Zorg Natasja Groothuis­mink: ‘Het is voor alle par­ti­jen fijn dat er nu duidelijkheid is. De uit­spraak van de rechter betekent dat we in de Sociale Wijk­teams afscheid nemen van een aan­tal part­ners met wie we een aan­tal jaar inten­sief en pret­tig hebben samengew­erkt. We begri­jpen dat dit een grote teleurstelling voor hen is. Ik wil hen danken voor de goede samen­werk­ing, op andere ter­reinen bli­jven we uit­er­aard met deze par­ti­jen samen optrekken. Tegelijk kijk ik ook uit naar de samen­werk­ing met de nieuwe part­ners. Er ligt een belan­grijke opgave voor ons geza­men­lijk: goede zorg voor onze inwoners.’

Per 1 jan­u­ari 2019 lopen de con­tracten van de gemeente met de huidige con­tract­part­ners van de Sociale Wijk­teams af. Er zijn goede afspraken gemaakt over de con­tin­uïteit van de dien­stver­len­ing en de werkgele­gen­heid van de medew­erk­ers. De gemeente gaat nu samen met de aan­bieders zor­gen voor een zorgvuldige over­gang. Wethouder Groothuis­mink: ‘Zo zor­gen we ervoor dat nu en na de over­gang van de aan­bieders de dien­stver­len­ing in de wijk is gewaar­borgd.’ Inwon­ers kun­nen ook na 1 jan­u­ari terecht op de huidige elf locaties van de Sociale Wijkteams.

Kaartje aan­geleverd.

stolpersteine1Adopteer een Zaanse struikelsteen

Pers­bericht

De Werk­groep Stru­ikel­ste­nen Zaanstad wil in 2019 en 2020 alle Zaanse Joden die omk­wa­men tij­dens de Tweede Werel­door­log gedenken met een stru­ikel­steen. Daar­voor is een aanzien­lijk geldbedrag nodig. De werk­groep roept belang­stel­len­den daarom op om één of meer stru­ikel­ste­nen te adopteren of op een andere manier finan­cieel bij te dragen.

Joomla tem­plates by a4joomla