Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Zaanse stu­den­ten doen vri­jwilliger­swerk in ruil voor huisvest­ing
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Werv­ing van stu­den­ten ges­tart voor nieuw project VoorUit in Poe­len­burg en Pelder­sveld
Zaanstad gaat in samen­werk­ing met drie won­ing­bouw­cor­po­raties aan de slag met het project VoorUit in de wijken Poe­len­burg en Pelder­sveld. Voor dit project stellen Rochdale, Par­teon en ZVH elk één won­ing beschik­baar met 23 slaap­kamers, waar in totaal acht Zaanse stu­den­ten kun­nen wonen. In ruil daar­voor ver­richten ze 10 uur per week vri­jwilliger­swerk, waarin ze een con­crete bij­drage lev­eren aan de sociale cohe­sie in de wijk.

Word vriend van Monet of spon­sor een schilderij.
Pers­bericht


monethuisU kunt vriend wor­den van Monet in Zaan­dam.
En dat is nodig! Naast onze hard­w­erk­ende vri­jwilligers zijn donaties en vrien­den meer dan welkom, om bijvoor­beeld het Ate­lier te kun­nen gebruiken en leuke activiteiten te organ­is­eren.
Al voor 25 euro per jaar wordt u vriend van Monet! U kri­jgt daar natu­urlijk wat voor terug zoals een nieuws­brief, een rond­wan­del­ing met intro­ducé. Meer geven mag natu­urlijk ook: voor 100 euro nodi­gen we je uit voor een heuse VIP– mid­dag tij­dens de Zomer van Monet in 2021! Ook word je uitgen­odigd voor lezin­gen en bij­zon­dere evenementen.


Daar­bij lever je als vriend een onmis­bare bij­drage aan onze sticht­ing. Een kleine moeite wat voor ons heel veel betekent. Stuur een mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.; en word vriend van Monet! Of maak direct je bij­drage over op NL 76 RABO 0105 0010 90 t.n.v. Sticht­ing Monet in Zaan­dam o.v.v. ‘vriend’

U kunt nog steeds een schilderij van Monet spon­soren in ons Ate­lier. Voor 500 euro kunt u (met naamsver­meld­ing) een replica van een van de Zaanse Monet-​schilderijen spon­soren die bij ons in het Ate­lier hangt. We nodi­gen u graag een keer uit voor een bezoek aan het Ate­lier, voor een wan­del­ing en natu­urlijk voor de VIP-​middag tij­dens de Zomer van Monet in 2021.

Voor meer infor­matie mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Aan­geleverde foto

Comité van aan­bevel­ing voor nieuw­bouw ZNMC

Pers­bericht

Het ZNMC heeft een comité van aan­bevel­ing samengesteld. Dit aansprek­ende comité bestaat uit per­so­nen die de ambities van het ZNMC een warm hart toe­dra­gen en graag onder­s­te­un­ing bieden bij de tot­stand­kom­ing van de nieuw­bouw­plan­nen. Leden van het comité zijn de burge­meesters Jan Ham­ming en Peter Tange, Mar­jan Min­nesma (directeur Urgenda), Arjan Postma (tv-​boswachter) en Joost Boon (bek­ende met de Zaanse bouww­ereld).

Op dins­dag 29 okto­ber was het gezel­lig druk bij het Zaans Natuur & Milieu Cen­trum (ZNMC). Het ZNMC gaat ver­bouwen de komende jaren. Er komt een natu­ur­speelplaats in de hoek van de Weer en de Twiskeweg en daar­naast komt een geheel nieuw gebouw. Voor dat nieuwe gebouw zal zoveel mogelijk gebruikge­maakt wor­den van bestaande mate­ri­alen, zoals hout van ges­neu­velde bomen en afge­dra­gen spijker­broeken voor (geluids)isolatie. Ook wordt het gebouw (bijna) energien­eu­traal. Hier­voor wor­den een lucht­warmtepomp en zon­nepan­e­len gebruikt. Alle mogelijke mid­de­len wor­den ingezet om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken.
‘Het gebouw moet een ver­haal vertellen. Een Zaans en duurzaam ver­haal,’ aldus directeur Paul Laport. ‘Het moet boven­dien een gebouw zijn waar Zaanse inwon­ers, organ­isaties en bouw­ers graag een bij­drage aan willen lev­eren.‘

In een vol edu­catielokaal werd het comité van aan­bevel­ing voorgesteld. In dit comité zit­ten per­so­nen die de ambities van het ZNMC een warm hart toe­dra­gen, zoals burge­meester Jan Ham­ming. Ham­ming vertelde hoe hij als jongetje altijd het lief­ste elke dag buiten speelde. En hij merkte op dat het ‘ZNMC ontzettend belan­grijk is voor de wijk Poe­len­burg.’ Verder zit Mar­jan Min­nesma (directeur van Urgenda) in het comité. Zij kwam meteen al met goede ideeën aan hoe het gebouw nog verder kan wor­den ver­du­urza­amd. ‘Dankzij Urgenda heb ik con­tact met zeer inno­vatieve bouw­ers.’ Arjan Postma, de ‘tv-​boswachter’, maakt zich eve­neens sterk voor het ZNMC. Hij geeft nu al regel­matig pre­sen­taties en rondlei­din­gen in de Heem­tuin en zal dat bli­jven doen. ‘Verder denk ik graag mee over een zo diervrien­delijk mogelijk gebouw.’
Peter Tange (burge­meester Wormer­land) kon van­wege een raadsver­gader­ing niet aan­wezig zijn, en Joost Boon (bek­end met de Zaanse bouww­ereld) was wegens ziekte ver­hin­derd.
Aan het eind van de avond werd een toost uit­ge­bracht op de plan­nen van het ZNMC. En er werd nog druk nagepraat over alle kansen die het nieuwe gebouw biedt. Om de plan­nen te realis­eren ont­vangt het ZNMC van de gemeente een lan­glopende lening, daar­naast moet de organ­isatie een eigen bedrag bijeen sparen. Daar wordt al hard aan gew­erkt. Geïn­ter­esseer­den die op wat voor manier dan ook een handje willen bij­dra­gen, kun­nen con­tact opne­men met het ZNMC (075 631 2020 of: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.)

Fun-​Kids zoekt vri­jwilliger m/​v
Pers­bericht

Fun-​Kids Event is op zoek naar een ent­hou­si­aste col­lega vri­jwilliger!
Lijkt het je leuk om ons te helpen bij het organ­is­eren van diverse kindereven­e­menten?
- Ben je op woens­dag­mid­da­gen beschik­baar?
- Dan biedt Fun-​Kids leuk vri­jwilliger­swerk!
- Heb je nog vra­gen of wil je meer infor­matie, wij staan je graag te woord.
Wendy Mole­naar: tel.: 06 1144 22 82
Fun-​Kids Events — A.G.Verbeekstraat 35, Zaandam-​Zuid.
In Wijk­cen­trum Dirk Prins.

Nieuwe Nagel­stu­dio op de Zuiddijk

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

nagelstudio1Vri­jdag 30 augus­tus 2019 heeft archi­tect Sjo­erd Soeter Kim’s Nagel­stu­dio en Beau­tysa­lon geopend. Hij deed dat door samen met eige­naar dhr. Vo Van Chuyen een lint door te knip­pen. Voor deze plechtigheid sprak Soeters over het belang dat er nieuwe zaken bij komen op de Zuid­dijk. De gaten moeten wor­den opge­vuld en daar is deze Nagel­stu­dio weer een bij­drage aan. Hij hoopte dat in de toekomst de Zuid­dijk vanuit het achter­land beter bereik­baar en toe­ganke­lijk kan wor­den gemaakt. Je moet nu toch telkens weer de ‘Kluft’ op om op de Zuid­dijk te komen.


Foto v.l.n.r.: Vo Van Chuyen, Ngo Thi Sau en Sjo­erd Soeters

Kim’s Nagel­stu­dio, Zuid­dijk 95, is een voortzetting van de stu­dio die de fam­i­lie ruim tien jaar op de Rozen­gracht had. Daar is noodged­won­gen een eind aan gekomen van­wege de recente bouwac­tiviteiten in het gebied.
nagelstudio2
Joomla tem­plates by a4joomla