Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


logoTechniek opleidingenTetrix Tech­niek zoekt vak­spe­cial­is­ten
Pers­bericht

Sti­jging aan­tal tech­nis­che leer­lin­gen leidt tot grotere vraag naar oplei­ders
“Het aan­tal tech­nis­che leer­lin­gen dat in sep­tem­ber 2023 gaat begin­nen met een BBL (werken en leren) oplei­d­ing via Tetrix Tech­niek in Zaan­dam is enorm geste­gen t.o.v. de afgelopen jaren. Dit is een posi­tieve ontwik­kel­ing voor de sec­tor. Het is echter ook belan­grijk om te erken­nen dat deze toe­name in leerling-​werknemers gepaard gaat met een grotere vraag naar oplei­ders die deze leer­lin­gen kun­nen begelei­den”, aldus Tetrix Techniek.

De nieuwe en uiterst mod­erne tech­niek­lo­catie van Tetrix Tech­niek in Zaan­dam heeft er voor gezorgd dat er veel inter­esse is in een oplei­d­ing tot constructiewerker/​lassen of ser­vice­mon­teur in de indus­trie. Een andere oorzaak van de groeiende pop­u­lar­iteit van tech­nis­che oplei­din­gen is dat er de afgelopen jaren ver­schil­lende ini­ti­atieven zijn genomen om jon­geren te stim­uleren om te kiezen voor een tech­nis­che oplei­d­ing. Deze ini­ti­atieven lijken hun vruchten af te wer­pen, wat leidt tot een toe­name in het aan­tal tech­nis­che leerling-​werknemers.

Lasser

Hoewel de toe­name van het aan­tal tech­nis­che leer­lin­gen een zeer posi­tieve ontwik­kel­ing is, is het ook belan­grijk om te erken­nen dat er meer oplei­ders nodig zijn om deze leer­lin­gen goed te kun­nen begelei­den. Het is immers van groot belang dat de leer­lin­gen op een goede manier wor­den opgeleid en begeleid, zodat zij de juiste ken­nis en vaardighe­den kun­nen ver­w­er­ven om suc­cesvol te zijn in de sec­tor. Het is enorm belan­grijk dat ieder tech­nisch tal­ent behouden kan wor­den voor de branche in de regio Zaanstreek.

Zo’n oplei­der, ook wel een Tech­nieko­plei­der genoemd komt ide­aliter uit de prak­tijk en heeft de ken­nis en vaardighe­den van het vak om dit over te dra­gen aan de nieuwe gen­er­atie tech­nici. Ervar­ing met (praktijk)les geven is niet noodza­ke­lijk, een oplei­d­ing daar­toe behoort zeker tot de mogelijkhe­den. Het is een veelz­i­jdige job waar­bij je niet alleen prak­tijk­vaardighe­den bij brengt aan BBL leer­lin­gen, maar ook aan cur­sis­ten (om-​, her en bijschol­ing) die bijvoor­beeld aan dag– of avond­cur­sus vol­gen. Oplei­den is niet de enige taak, een tech­nieko­plei­der onder­houdt ook regel­matig con­tact met de leerbedri­jven uit de regio, enerz­i­jds om de voort­gang van de leer­lin­gen te bewaken en anderz­i­jds om de oplei­d­ings­be­hoefte van de bedri­jven in kaart te bren­gen.

Het is van groot belang dat er vol­doende oplei­ders beschik­baar zijn om de groeiende groep tech­nis­che leer­lin­gen in de metaal­tech­niek goed te kun­nen begelei­den. Door te investeren in de ontwik­kel­ing van tech­nieko­plei­ders en het aantrekken van nieuwe vak­spe­cial­is­ten kan deze uitdag­ing suc­cesvol wor­den aange­gaan. Zo kan de metaal­tech­niek bli­jven groeien en bloeien en kun­nen we bli­jven prof­iteren van goed opgeleide tech­nici in de sec­tor.

Op dit moment is Tetrix Tech­niek op zoek naar vak­spe­cial­is­ten die hun ken­nis willen over­dra­gen aan leer­lin­gen in de vol­gende beroepen: lassers en/​of con­struc­tiebankw­erk­ers. Meer infor­matie over de open­staande vaca­tures is te vin­den op www​.tetrix​tech​niek​.nl/​w​e​r​k​e​n​b​i​j


Kalverkerk

Maria Mag­dalena 1887 opent haar deuren
Pers­bericht

De prachtige mon­u­men­tale Maria Mag­dale­nakerk op ‘t Kalf ‘Kalverk­erk’ vlak­bij de Zaanse Schans zal vanaf zater­dag 1 april 2023 elk week­end haar deuren ope­nen voor bezoek­ers van 12.0016.00 uur.
De Maria Mag­dale­nakerk is een gemeen­te­mon­u­ment en stamt uit 1887.

Bezoek­ers kun­nen bij hun bezoek aan de Maria Mag­dalena 1887 wor­den onderge­dom­peld in de hemelse ambiance van de kerk en de pit­toreske Zaanse omgev­ing van ‘t Kalf en Haalder­s­broek. De kerk ligt boven­dien op een mooie wan­del– en fiet­sroute. Inter­na­tionale bezoek­ers kun­nen Engel­stal­ige infor­matie ontvangen.


Kalverkerk2De bezoek­ers mogen wat beleven in de kerk. Een audio­tour is beschik­baar voor mensen met een smart­phone met inter­net. Daar­naast is er een boeken­proev­erij met inspir­erende boeken voor kinderen, jon­geren & vol­wasse­nen. Bezoek­ers kun­nen in alle rust boeken gaan ‚proeven’ in de kerk­banken. Er is gele­gen­heid om mooie katholieke sou­venirs te kopen met unieke ansichtkaarten en kan er genoten wor­den van een kopje koffie/​thee.

De Maria Mag­dale­nakerk te Kalf 162, Zaan­dam is een prachtige plek om te bezoeken voor een cul­turele ervar­ing en geschikt voor alle leefti­j­den.
De toe­gang is gratis.

Maria Mag­dalena 1887
Kalf 162, 1509 BA, Zaan­dam
elke zater­dag & zondag open van 12.0016.00 uur

Wie gaat onze molens straks restau­r­eren?
Uit: Zaanse Molennieuws

technicusIn maart ontv­ing Sjors van Leeuwen namens het Molen­mu­seum bij­zon­dere gas­ten.
De filmzaal was ter beschikking gesteld aan het Regio­col­lege voor een infor­matiemid­dag voor bedri­jven. Het ging om bedri­jven die stage­plaat­sen kun­nen bieden aan leer­lin­gen die wor­den opgeleid tot restauratietimmerman.

Als mole­naar is Van Leeuwen heel ent­hou­si­ast over de oplei­d­ing: “Het is belan­grijk dat er straks vak­lui zijn die onze molens kun­nen restau­r­eren en repar­eren. Hier leren ze het hele bouw­pro­ces in plaats van alleen een deeltaak. En daar­bij leren ze alles over het werken met hout.”
Vol­gens Van Leeuwen is er genoeg werk voor goede vak­lui: “Zo is er laatst nog een nieuwe roer­bak gemaakt voor De Schoolmeester door een molenmakerij.”

Hij vindt het Molen­mu­seum een bij uit­stek geschikte plek om zo’n bijeenkomst te houden:
“Hier kun­nen we vit­rines laten zien met molen­mak­ers­gereed­schap, en is er te zien hoe het zagen en hijsen met de hand ging.”

Tot besluit laat hij weten dat de Verenig­ing heel graag dege­nen wil onder­s­te­unen die de oplei­d­ing faciliteren: “Want onze molens moeten bli­jven draaien in de toekomst.”

De oplei­d­ing tot restau­rati­etim­mer­man heeft nog plek voor nieuwe leer­lin­gen: Tech­ni­cus hout en restau­ratie zie de web­site www​.regio​col​lege​.nl


Werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart
Pers­bericht

Hannie2kleinDe werk­groep Han­nie Schafther­denk­ing heeft een wijzig­ing onder­gaan. Greet Plekker-​van Sante, Els Veenis-​Kaak, Ingrid Abben­hues, Katinka Kenter-​Menger en Afra Mandjes-​in den Haak hebben aangegeven graag het stokje te willen over­dra­gen aan een nieuwe groep. De werk­groep Han­nie Schafther­denk­ing bestaat nu uit Mar­ije Haarhuis, Machteld Reit­maier, Mieke Piscaer-​Mansfeld, Linda Willem­szoon, Leonie Jonkman en Rina Schenk.
We danken Greet, Els, Ingrid, Katinka en Afra voor hun jaren­lange inzet voor het organ­is­eren van de Han­nie Schaft-​Herdenking.

De Werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart nodigt uit voor de her­denk­ing op woens­dag 8 maart Inter­na­tionale Vrouwendag om 11.00 uur bij het Han­nie Schaft-​monument (in de West­z­i­jde bij nr. 39)

De kinderen van de Han­nie Schaftschool wor­den altijd goed voor­bereid op deze Her­denk­ing. Han­nie Schaft is ook de naamgever van de school.
Dit jaar bren­gen de leer­lin­gen van groep 8 een bezoek aan de Eere­be­graaf­plaats en o.l.v. een gids kri­j­gen zij uit­leg over deze unieke plek, waar 373 mensen uit het voor­ma­lig verzet 19401945 zijn (her)begraven, waaron­der één vrouw: Han­nie Schaft.
Naast de leerkracht, oud­ers en leer­lin­gen van groep 8 zal ook onze Werk­groep aan­wezig zijn.

Wie was Han­nie Schaft?
‘Sym­bool van het nationale verzet tegen de Duitse bezetters van ons land’ H.M.Koningin Wil­helmina, 27 nov. 1945
Han­nie Schaft, geboren op 16 sep­tem­ber 1920, studeerde Volk­eren­recht aan de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam en was lid van de Ams­ter­damse Vrouwelijke Stu­den­ten Verenig­ing (AVSV). In de eerste oor­logs­jaren deed ze als stu­dente al verzetswerk tegen de Duitse nazi-​overheersers. Zij beëindigde zelf haar studie in 1943 (omdat ze de loy­aliteitsverk­lar­ing niet wilde teke­nen) en zocht con­tact met de Haar­lemse verzets­groep van de Raad van Verzet. Deze verzets­groep opereerde ook in de Zaanstreek.
Zij ver­richtte, samen met Truus en Fred­die Over­stee­gen, Jan Bonekamp en anderen, vele verzets­daden en werd bek­end bij de Duit­sers als ‚het meisje met het rode haar’. Bij een rou­tinecon­t­role werd ze betrapt op het in het bezit hebben van verzetskran­ten en een pis­tool.
Na veel ondervragin­gen werd Han­nie Schaft, 24 jaar oud, in de duinen bij Overveen op 17 april 1945 doo­dgeschoten, 3 weken vóór de Bevri­jd­ing.
Op 27 novem­ber 1945 werd Han­nie Schaft her­be­graven op de Eere­be­graaf­plaats te Overveen in aan­wezigheid van Koningin Wil­helmina, Prinses Juliana en Prins Bern­hard. Van de Koningin kreeg ze pos­tuum het Verzetskruis. Ook kreeg zij pos­tuum een belan­grijke onder­schei­d­ing, de “Medal of Free­dom” van Gen­er­aal Eisen­hower.
Voor infor­matie: tel 06 21922422, Machteld Reitmaier

500 boom­p­jes op het Hem­brugter­rein geoogst voor her­plant in Zaanstad
Pers­bericht

Afgelopen vri­jdag en zater­dag 17 en 18 feb­ru­ari 2023 zijn er op het Hem­brugter­rein zeker 500 kleinere en niet-​kapvergunningsplichtige zaailin­gen geoogst en her­plant. Dit was een ini­ti­atief van Hem­brug Zaan­dam B.V. samen met Groen Zaans en Kon­takt Milieube­heer Zaanstreek. In plaats van kap­pen en het ter­rein daarna bouwrijp maken, wor­den goed ver­plaats­bare boom­p­jes en zaailin­gen eerst ‘geoogst’.

bomenplant

Foto: Vri­jwilligers oog­sten 500 bomen op het Hembrugterrein

Aan­vraag kapver­gun­nin­gen noordelijk deel
Voor het noordelijk deel van Hem­brug is een ste­den­bouwkundig plan en bestem­mings­plan vast­gesteld door gemeente Zaanstad. Op basis van deze besluiten is Hem­brug Zaan­dam B.V. (HBZ) bezig met de voor­berei­d­ing van het bouwrijp maken van het noordelijk deel van Hem­brug. Voor het vellen en kap­pen van bomen op het Hem­brugter­rein is een kapver­gun­ning nodig. HBZ heeft deze ver­gun­ningaan­vra­gen in de afgelopen maan­den voor­bereid en voor een aan­tal bouwvelden is recent een kapver­gun­ning aangevraagd bij gemeente Zaanstad.

Com­pen­satie door her­plant
Elke boom die wordt gekapt voor de ontwik­kel­ing wordt gecom­penseerd door her­plant. Dit gebeurt vol­gens het beleid en de eisen van gemeente Zaanstad. De com­pen­satie bomen wor­den voor het meren­deel in de noord­wes­trand aange­plant. Hier­door kan vrij snel een nieuwe groene, dichte bosrand tot was­dom komen aan de noord­west­kant van het Hembrugterrein.

Oog­sten zaailin­gen en boom­p­jes
Naast de com­pen­satie door her­plant, wor­den dus de zaailin­gen en niet-​kapvergunningsplichtige boom­p­jes geoogst. Deze zijn aanslui­tend her­plant in het toekom­stig park Hoogtij en op andere locaties bin­nen Zaanstad. Maar wie zaailin­gen in zijn eigen tuin wil hebben, kan die kri­j­gen.
In het najaar gaan de vri­jwilligers weer zaailin­gen oog­sten op het Hem­brugter­rein. Daar kun­nen liefheb­bers helpen het Hem­brugter­rein en andere locaties bin­nen Zaanstad verder aan te vullen of zelf iets uit te zoeken.
Houdt hier­voor de web­site van Hem­brug Zaan­dam BV in de gaten of meld je aan voor de nieuws­brief via www​.hem​bru​gontwikkelt​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla