Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Het Kun­st­cen­trum na ver­huiz­ing verder als Artzaanstad

Pers­bericht

artzaanstadlogo

Na maan­den van ver­bouwen –en door wat tegen­spoed nog meer ver­bouwen– is het zover: Het Kun­st­cen­trum ver­huist naar het Hem­brugter­rein. De ver­huiz­ing is ook het moment dat Het Kun­st­cen­trum veran­dert in Artzaanstad.

Van 9 tot en met 20 okto­ber wordt alle kunst ver­huisd en is de oude locatie aan de Vin­cent van Gogh­weg ges­loten.
Vanaf zater­dag 21 okto­ber zal Artza­anstad haar deuren ope­nen met een feestelijk get­inte Open Dag aan het nieuwe adres, Grote Hulzen 11 in Zaan­dam. De offi­ciële open­ing staat nog voor een later moment op de agenda.

Erf­goed weer in han­den van de Zaanse Schans.

Pers­bericht

ZaanseSchanslogo

Sticht­ing de Zaanse Schans neemt de woon­pan­den weer in bezit

Van­daag is Sticht­ing de Zaanse Schans weer eige­naar gewor­den van de woon­pan­den op de Zaanse Schans. Sticht­ing de Zaanse Schans is voor 100% eige­naar gewor­den van Stad­sh­er­s­tel Zaanstreek en neemt daarmee de aan­de­len van Stad­sh­er­s­tel Ams­ter­dam N.V. en Par­teon over. Daarmee komt na bijna 8 jaar het Zaanse erf­goed weer in han­den van de Zaanse Schans.

ZaanseSchans1De aankoop is voor de sticht­ing een belan­grijke stap om de Zaanse Schans op een inte­grale manier aan te sturen. In deze strate­gie wordt hard gew­erkt naar het vin­den van bal­ans tussen wonen, het onder­houden van het erf­goed en het faciliteren van het bezoek aan het erf­goed. Het eigen­dom van de pan­den stelt de Zaanse Schans in staat om met meer slagkracht en korte com­mu­ni­catieli­j­nen nog beter de woon­func­tie te bedi­enen en het erf­goed te onder­houden. Door het in het bezit kri­j­gen van de woon­pan­den wordt onder meer het bud­get voor het onder­houd van het erf­goed ver­g­root, dit is mogelijk door de inkom­sten die de sticht­ing ont­vangt uit het toerisme.

Directeur Peter-​Jan van Steen­ber­gen ver­duidelijkt: “Het is belan­grijk dat de par­tij die ruim 50 jaar gele­den de Zaanse Schans heeft opgericht om het Zaans Erf­goed te behouden, nu weer pan­den in eigen­dom kri­jgt. Daarmee kun­nen we in de dagelijkse prak­tijk het erf­goed, de woon­func­tie en het bezoek in bal­ans bren­gen en elkaar laten versterken.”

Geschiede­nis Zaanse Schans
In 1961 is Sticht­ing de Zaanse Schans opgericht voor het behoud en beheer van de Zaanse Schans. Archi­tect Jaap Schip­per stond aan de basis van deze unieke woon– en werk­bu­urt. Het doel van deze buurt was het Zaanse erf­goed, dat door de hele streek heen werd bedreigd, te con­cen­tr­eren in een reser­vaat voor mon­u­men­tale houten pan­den. Tien­tallen pan­den (molens, woon­huizen, pakhuizen) zijn op spec­tac­u­laire wijze ver­plaatst naar de Zaanse Schans, met als doel­stelling de mon­u­menten op deze plek voor de eeuwigheid te bewaren. Vanaf de jaren ’70 werd de Zaanse Schans steeds meer opge­merkt door toeris­ten. Vanaf dat moment zijn ook de eerste onderne­min­gen op de Zaanse Schans gekomen. Mede door de inspan­nin­gen van de onderne­mers werd dit cul­tu­urhis­torische icoon ook een toeris­tisch icoon.

ZaanseSchans2

Aan­geleverde foto’s: Lisette Janssen en het Zaanse Schans Archief.

www​.deza​ans​eschans​.nl

Buurtkunst op Burendag

Van onze redac­tie, Greet Plekker

Wijk­cen­trum Dirk Prins organ­iseerde op zater­dag 23 sep­tem­ber een Burendag even­e­ment: Ont­moet­ingskunst.

Het was nog vroeg in de mid­dag dat de redac­tie ter plekker was. Maar bij de klein­t­jes waren er al een paar leuke foto’s te maken.

Amber Mitchel

Amber en Mitchel waren bijna klaar met hun kunst­werk­jes en poseren trots voor de kamera.

Bennie

Ook Ben­nie was zeer te spreken over haar tatoeage op de arm.

Foto’s: Plekker

SoWhat fam­i­liecon­certen zetten het Zon­nehuis weer op zijn kop!

Pers­bericht

Sowhat2Met SoWhat weet je zeker dat je lol gaat beleven tij­dens de bruisende con­certen waarin klassieke, jazzy en speelse klanken afgewis­seld wor­den met work­shops, pop­pen­spel, gedichten en dans. In het seizoen 20172018 ver­zorgt SoWhat weer een gevarieerd pro­gramma met negen unieke con­certen voor de klein­t­jes vanaf 1 jaar, hun oud­ers, grootoud­ers, oppas, tantes, ooms, de buren, het maakt niet uit!
Een con­cert duurt één uur, waarin van alles aan bod komt: klap­pen, dansen, spe­len, zin­gen, luis­teren, klassieke muziek, jazz, voor­lezen… en het aller­leuk­ste is dat de kinderen (en soms ook de oud­ers!) mogen mee­doen.
SoWhat speelt van sep­tem­ber 2017 tot en met mei 2018 elke laat­ste zondag van de maand in Het Zon­nehuis. Dit mon­u­men­tale Ams­ter­damse School-​theater aan het Zon­neplein in Amsterdam-​Noord kent een toe­ganke­lijke pro­gram­mer­ing en wil zoveel mogelijk Noorder­lin­gen naar het the­ater trekken.

Joomla tem­plates by a4joomla