Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


550 gratis lap­tops voor kinderen op school
Pers­bericht van de Gemeente Zaanstad


Met sub­si­die van gemeente Zaanstad helpt Sticht­ing Leergeld kinderen die geen lap­top kun­nen betalen

Voor kinderen op het voort­gezet onder­wijs is een lap­top onmis­baar om online te kun­nen leren. Ongeveer 550 kinderen in Zaanstad had­den tot nu toe niet de beschikking over een lap­top of Ipad. Daar komt nu veran­der­ing in. Sticht­ing Leergeld stelt deze leer­lin­gen gratis lap­tops beschik­baar. Het zijn leer­lin­gen in het voort­gezet Onder­wijs, onder andere van Altra en de inter­na­tionale Schakelk­las. Met oud­ers die een laag inkomen hebben, dus een inkomen van rond het niveau bij­s­tand. Het beschik­baar stellen van deze lap­tops wordt mogelijk omdat Sticht­ing Leergeld een extra sub­si­die kri­jgt van gemeente Zaanstad. ‘We slaan twee vliegen in één klap’. Zo stelt Hans Luiten, voorzit­ter van sticht­ing Leergeld. ‘De leer­lin­gen bli­jven bij op school én ze kun­nen hun dig­i­tale vaardigheid ver­beteren. We zijn blij daaraan mee te kun­nen helpen, want ons motto is niet voor niets; alle Zaanse kinderen moeten kun­nen mee­doen. We verwachten de lap­tops nog dit jaar uit te kun­nen delen.’

Impro­vis­eren
Tij­dens de eerste lock­down stelden scholen vooral hun eigen appa­ratuur beschik­baar aan leer­lin­gen. Maar het is duidelijk dat kinderen in het voort­gezet onder­wijs een eigen lap­top nodig hebben. Want ze moeten zowel thuis kun­nen werken als op school.

Wethouder Songul Mut­luer: ‘We zien al langer dat gezin­nen met een lager inkomen moeite hebben om alles te kun­nen kopen wat hun kinderen echt nodig hebben. Als het inkomen laag is en er zijn meer kinderen in het huishouden, dan is er sim­pel­weg niet genoeg geld om voor iedereen in het gezin appa­raten te kopen. Kinderen kun­nen dan geen goed onder­wijs meer vol­gen en lopen sneller een leer­achter­stand op. Door deze sub­si­die aan Sticht­ing Leergeld helpen we kinderen zoveel mogelijk een gelijke start­posi­tie te geven in het leven.”

Wie dig­i­taal is heeft de toekomst
Alles in het onder­wijs wordt dig­i­taler. De lesmeth­odes zijn gebaseerd op dig­i­tale mid­de­len maar ook werk­doc­u­menten staan in een dig­i­taal sys­teem. Zoals rap­port­ci­jfers, samen­vat­tin­gen, exa­m­ens en onderwijsprogramma’s die helpen om weer goed aan te haken op het niveau dat je moet hebben. De lap­tops die de leer­lin­gen kri­j­gen zijn ‘refur­bished lap­tops’. Dat zijn gebruikte appa­raten die zijn gecon­troleerd, zo nodig gere­pa­reerd en geschikt gemaakt om de appli­caties van de scholen aan kunnen.

‘Gastvri­jheid en par­elt­jes van de Zaanstreek zicht­baar maken’
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Op 21 juli plaat­ste wethouder Cul­tuur en Toerisme Annette Baerveldt op de Gedempte Gracht het eerste exem­plaar van de nieuwe toeris­tis­che beweg­wi­jz­er­ing in Zaanstad. De bor­den wijzen wan­de­laars de weg naar cul­turele en his­torische bezienswaardighe­den en andere belan­grijke pun­ten in de stad, zoals open­baar ver­vo­er­knoop­pun­ten. De nieuwe beweg­wi­jz­er­ing wordt komende week op ver­schil­lende pun­ten in het Stad­shart van Zaan­dam geplaatst.

wegwijzerAnnette Baerveldt: “De Zaanstreek kent veel – soms ver­sc­holen – par­elt­jes. De beweg­wi­jz­er­ing helpt toeris­ten, maar ook (nieuwe) inwon­ers op weg om al dat moois te ont­dekken. Het hoort bij een stad die gastvri­jheid wil uit­stralen, je laat zien dat je gas­ten met open armen ont­vangt en het nodigt uit om nieuwe plekken te ontdekken.”

Voorkomen dat mensen rond­dwalen
Uit onder­zoek komt naar voren dat bezoek­ers zich eerst online oriën­teren om te zien wat er te doen is een bepaalde streek of regio. Een­maal aangekomen in de stad zelf, vin­den bezoek­ers het pret­tig om zicht­bare herken­ningspun­ten te hebben die hen via een aantrekke­lijke route door de stad gelei­den. Dit voorkomt dat mensen ronddwalen.

Toeris­tis­che focus­ge­bieden
Het Stad­shart Zaan­dam is de eerste van de vier toeris­tis­che ‘focus­ge­bieden’ waar de nieuwe beweg­wi­jz­er­ing wordt geplaatst. De bor­den komen op ter­mijn ook te staan in Wormerveer-​Centrum, op de Zaanse Schans en omgev­ing en op het Hem­brugter­rein. Zo wor­den de focus­ge­bieden onder­ling straks ook beter met elkaar verbonden.

Duidelijke en herken­bare beweg­wi­jz­er­ing
De huidige beweg­wi­jz­er­ing voor wan­de­laars in Zaanstad vol­staat niet: som­mige toeris­tis­che voorzienin­gen ont­breken, de lees­baarheid laat te wensen over en er is in de loop der jaren een bonte verza­mel­ing ontstaan aan ver­schil­lende soorten route­bor­den en plattegronden.

Uitvo­er­ingsagenda toerisme
Het zicht­baar maken van het toeris­tisch aan­bod van de stad is een van de speer­pun­ten uit de Uitvo­er­ingsagenda toerisme 20162019, waarin doe­len en con­crete actiepun­ten zijn opgenomen om Zaanstad aantrekke­lijker te maken voor bezoek­ers. Goede routes en beweg­wi­jz­er­ing dra­gen bij aan een betere bereik­baarheid, toe­ganke­lijkheid en zicht­baarheid van de stad.

Herken­ning
De nieuwe beweg­wi­jz­er­ing sluit qua uit­stral­ing en ontwerp aan op de lan­delijke richtli­j­nen van de ANWB voor beweg­wi­jz­er­ing wan­de­laars, zoals die onder andere in de Metropool­re­gio Ams­ter­dam wordt gebruikt. Hier­door heeft een bezoeker die in het cen­trum van Zaan­dam aankomt meteen een gevoel van herken­ning. De walvis bovenop de palen geeft er een eigen, Zaans, tin­tje aan.


Goed nieuws voor de Hemmes Groep!
Pers­bericht
zaadzaaier2
De her­bouw van molen De Zaadza­ai­jer is weer een stap dichter­bij gekomen. Het col­lege van B&W van de gemeente Zaanstad heeft op 4 mei 2020 besloten een dri­etal scenario’s voor te leggen aan de gemeen­ter­aad met in elke vari­ant de her­bouw van molen De Zaadza­ai­jer. Het ver­schil tussen de ver­schil­lende scenario’s zit in het aan­tal Tiny Houses.
De bouw van de molen gebeurt met leer­lin­gen uit de hout­bouw onder begelei­d­ing van leer­meester Bart Nieuwen­huijs. Ze leren daarmee het vak in de prak­tijk met de molen als eindresultaat!

De terug­keer van molens op de Hemmes laat bij veel Zaankan­ters de harten sneller klop­pen. Het doet recht aan de cul­tu­urhis­to­rie van het schierei­land en past heel goed bij de omliggende typ­is­che Zaanse buurtschap­jes zoals het Haalder­s­broek, de Zaanse Schans en de Gortershoek.
Om de Tiny Houses qua beeld­vorm­ing te laten passen bij de molen wordt nu bekeken of het mogelijk is een aan­tal Tiny Houses onder te bren­gen in twee authen­tieke houtloodsen.
We denken daar­bij aan de voor­ma­lige hout­lood­sen van molen De Veld­vlieger, deze ston­den vroeger op het Land van Mid­del­hoven in het Oost­z­i­jderveld, en willen we herge­bruiken op de Hemmes. Ze zijn bewaard en opges­la­gen in Krom­me­nie. De lood­sen bieden ruimte voor Tiny Houses met op het dak zon­nepan­e­len.
zaadzaaier2020
Aan­geleverde foto’s.


Er staat een bos in Krom­me­nie
Pers­bericht

Don­derdag 27 maart 2020 hebben de vri­jwilligers van de Rosar­ium Vrien­den­tuin een begin gemaakt met het voed­sel­bos in de buurt­moes­tuin in het Rosariumpark.
In alle stilte omdat van­wege de noodza­ke­lijke maa­trege­len aan­gaande het coro­n­avirus gekozen was geen pub­liciteit (meer) te geven aan deze activiteit die in eerste instantie bedoeld was als meew­erkdag voor geïn­ter­esseer­den en omwonenden.

aanplantMet een klein ploegje van vier vaste vri­jwilligers hebben we de bomen, stru­iken en planten er in gekre­gen en hielden we uit­er­aard vol­doende afs­tand van elkaar.
Maar aangezien we al zo lang met elkaar betrokken zijn bij de buurt­moes­tuin wis­ten wij er even­goed een gezel­lige dag van te maken. Het weer werkte natu­urlijk ook mee.
Nu staat er dus een klein voed­sel­bos in Krom­me­nie, in het Rosar­i­umpark. Het ziet er natu­urlijk nog niet uit als een echt bos en de komende jaren heeft het aan­dacht nodig, maar over een paar jaar moeten we er echt van kun­nen eten.
Naast de inzet van alle vri­jwilligers van de buurt­moes­tuin was het voed­sel­bos er ook niet gekomen zon­der de hulp van gemeente Zaanstad die de dag ervoor de bomen en stru­iken kwam brengen.

Met de aan­plant van dit voed­sel­bos doet de Rosar­ium Vrien­den­tuin dit jaar weer mee met de Kern met Pit wed­strijd van de Konin­klijke Ned­er­landse Hei­de­maatschap­pij.
Het is de bedoel­ing dat door mid­del van het voed­sel­bos er niet alleen een leuke en smake­lijke uit­brei­d­ing komt van de buurt­moes­tuin maar dat de komst van dit bos ook gebruikt kan wor­den mensen bewust te maken van het belang van (eet­baar) groen in de directe leefomgeving.

Er staan nog o.a. een fotowed­strijd, work­shops en ver­halen op touw, maar die zullen alle­maal natu­urlijk pas na juni plaats gaan vin­den.
Gelukkig is het voed­sel­bos iets dat bli­jft en juist over een paar jaar echt uit­ge­groeid zal zijn tot iets moois en gezond, dus dit zal niet de eerste keer zijn dat jul­lie horen over het bestaan van een voed­sel­bos in Krommenie.
Als er mensen zijn die graag een bij­drage lev­eren aan dit bos in de vorm van bomen, stru­iken of planten horen we dat natu­urlijk graag want ook dit bos mag groeien. Neem dan con­tact met ons op, ook voor meer infor­matie.
0647635401 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een buurt­moes­tuin die al jaren wordt gerund door een aan­tal buurt­be­won­ers. Het is een plek voor voed­sel maar ook voor ont­moet­ing. Het voed­sel­bos zal een nieuwe impuls geven aan de Rosar­ium Vrien­den­tuin en daar­door ook een inspir­erende bij­drage kun­nen lev­eren aan het groene bewustz­ijn van jong en oud.
Infor­matie over de diverse activiteiten wor­den t.z.t. verder bek­end gemaakt.
Meer info: face­book: Rosar­ium Vrien­den­tuin
0647635401 /​Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

8mrtinterview6Han­nie Schaft-​Herdenking op Inter­na­tionale Vrouwendag.

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Wij eren Han­nie Schaft op deze dag maar denken ook na over 75 jaar Her­won­nen Vrijheid.

Het was een prachtige her­denk­ing. Met veel kinderen, oud­ers en leerkrachten die op de zondagocht­end gekomen waren. En natu­urlijk de grote groep vol­wasse­nen.
Burgm. Ham­ming heeft een goed ver­haal, ook naar de kinderen toe, uit­ge­spro­ken. Bij het koffiedrinken had­den we nog een pro­gramma. Het uit­de­len van de kinderen van het Zweeds wit­te­brood met corned­beef of als broodje tevre­den­heid. Dat viel goed in de smaak.

Dré Prijs maakte een com­pi­latie van video-​beelden van vorige jaren en Hans Kui­jper, kinder­boeken­schri­jver, die aan de kinderen vroeg wat zij ervaren had­den in de gesprekken met de oud­eren.
Heel posi­tief en mooie her­denk­ing van de 100ste geboortedag van Han­nie Schaft en 75 jaar Her­won­nen Vrijheid.

8mrtinterview 8mrtinterview2
8mrtinterview4 8mrtinterview5Joomla tem­plates by a4joomla