Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Nieuwe directeur ZNMC

Pers­bericht
ZNMClogoNa een gede­gen sol­lic­i­tatiepro­ce­dure is nu duidelijk gewor­den wie per sep­tem­ber 2019 de nieuwe directeur van het Zaans Natuur & Milieu Cen­trum wordt. Als opvol­ger van Tom Kisjes, die na 41 jaar natuur & milieu edu­catie en 26 jaar direc­tie komend najaar met pen­sioen gaat.
Paul Laport is nu nog gemeen­ter­aad­slid én frac­tievoorzit­ter van Groen­Links in Zaanstad. Afgelopen woens­dag maakte hij ken­nis met de medew­erk­ers van het ZNMC. ‘Het is een heel ent­hou­si­ast team,’ vertelde hij. ‘Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe baan. Vanaf sep­tem­ber ga ik me er voluit voor inzetten. Voor die tijd zal ik al het een en ander doorne­men met Tom Kisjes. Hij heeft meer dan veer­tig jaar voor het cen­trum gew­erkt. Het zal nog een hele klus wor­den om in zijn voet­sporen te tre­den. De plan­nen voor de natu­ur­speelplaats en het nieuwe, mul­ti­func­tionele ZNMC onderkomen op het ter­rein van stads­boerderij Dar­win­park spreken mij in ieder geval zeer aan. Ik heb er geweldig veel zin in om daar met dit ent­hou­si­aste team vorm aan te gaan geven!’

Zaanstad is part­nerge­meente Tiny Forest

Pers­bericht
Zaanstad is ges­e­lecteerd als één van de Tiny For­est part­nerge­meen­ten van 2019! Een Tiny For­est is een inheems bos ter grootte van een ten­nis­baan. Het mini­bos is een pret­tige plek voor dieren en mensen en zorgt boven­dien voor verkoel­ing, meer bio­di­ver­siteit en water­berg­ing bij zware regen­val. Gemeen­ten kon­den zich sinds maart aan­melden om samen met IVN Natu­ure­d­u­catie, scholen en buurt­be­won­ers, drie Tiny Forests in hun gemeente aan te leggen. Uit de 37 aan­meldin­gen zijn 15 gemeen­ten ges­e­lecteerd. Zaanstad is daar één van. Dit najaar wordt het eerste Tiny For­est al aangeplant.
tinyforest
100 Tiny Forests voor 2021
Begin vorig jaar ontv­ing IVN Natu­ure­d­u­catie € 1.85 miljoen van de Nationale Post­code Loterij voor de aan­leg van 100 Tiny Forests. Deze wil IVN realis­eren samen met ges­e­lecteerde part­nerge­meen­ten. Vorig jaar zijn er al 12 gemeen­ten ges­e­lecteerd. Dit jaar zijn dat er onder andere door een donatie van de Fred Foun­da­tion 15.
Daan Ble­ichrodt, IVN pro­jectlei­der Tiny For­est: „Niet alleen het aan­tal gemeen­ten valt op, maar ook de diver­siteit. Of je nu aan de Zeeuwse kust, de Friese meren, in de Rand­stad of in het Lim­burgse Heuvel­land­schap woont, je bent altijd dicht­bij een Tiny Forest.”
Wethouder Open­bare Ruimte, Ger­ard Slegers is ent­hou­si­ast. “Ik ben heel blij met de toeken­ning. Een tiny for­est heeft zoveel voorde­len: het ver­g­root de bio­di­ver­siteit. Er is meer ruimte voor ver­schil­lende bomen en stru­iken maar ook voor insecten, bodem­leven, amfi­bieën, vogels en kleine zoogdieren. Boven­dien heeft het vele voorde­len boven bestrat­ing of gras. Denk aan het afvo­eren van regen­wa­ter en het voorkomen van hittestress.”
De andere 14 part­nerge­meen­ten zijn:
Alk­maar, De Ronde Venen, Den Helder, Dor­drecht, Ede, Eijsden-​Margraten, Hoogeveen, Kam­pen, Leeuwar­den, Roer­mond, Smallinger­land, Tilburg, Tynaarlo en Weert.
Over IVN Natu­ure­d­u­catie
IVN Natu­ure­d­u­catie zet zich als lan­delijke non-​profit organ­isatie in voor een groen, gezond en duurzaam Ned­er­land. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te bren­gen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belan­grijk natuur is. Onze 130 pro­fes­sion­als, 25.000 leden en 170 vri­jwilliger­safdelin­gen organ­is­eren natu­u­rac­tiviteiten, cur­sussen en campagnes.
Foto aan­geleverd

Podium De Flux is ver­huisd naar Hemkade 48

Pers­bericht
FluxnwadresVanaf heden is Podium de Flux gehuisves­tigd aan de Hemkade 48 in Zaan­dam. Dit wordt gevierd met een Open Huis op dins­dag 4 juni. Na een aan­tal maan­den con­certen op locatie te hebben geor­gan­iseerd, is het Zaanse pop­podium ver­huisd naar een vast podium met grotere capaciteit.
Ondanks de grotere zaal biedt het podium een pro­gram­mer­ing zoals we gewend zijn, met inter­na­tionale en regionale (Zaanse) artiesten/​bands. Het pop­podium bli­jft tevens ‘Flux op Locatie’ con­certen organ­is­eren. Samen­werkin­gen met o.a. het Zaanthe­ater, De Groote Weiver, Café Het Pand, Club Next en de Wormerveerse Ver­man­ing zor­gen voor een brede pro­gram­mer­ing, verdeeld over geheel Zaanstad.
„Wij zijn erg ent­hou­si­ast over de nieuwe locatie! We behouden die intieme set­ting, maar in een groter jasje. Na maan­den hard te hebben gew­erkt aan de inricht­ing en akoestiek, zijn we als team super trots op het resul­taat. We kun­nen dan ook niet wachten dit resul­taat tij­dens het open huis op 4 juni aan iedereen te laten zien ”
aldus Vin­cent Kruger, Podium de Flux.
Benieuwd naar alle ontwik­kelin­gen ron­dom de nieuwe huisvest­ing? Volg Podium de Flux op social media of via www​.podi​umde​flux​.nl
Foto aan­geleverd.

Nieuwe looproute spoorover­bouwing sta­tion Zaandam

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Vanaf maandag 20 mei is de nieuwe looproute over de spoorover­bouwing bij sta­tion Zaan­dam geopend. Op dat moment wordt de loop­brug, die op dit moment de sta­tion­shal verbindt met de Houtveld­wegz­i­jde, afges­loten. Tegelijk­er­tijd ope­nen de eerste winkels in de Zaanse huis­jes op de spooroverbouwing.
Maandagocht­end 20 mei delen pro­motiemedew­erk­ers stroop­wafels uit om de reizigers te bedanken voor hun geduld tij­dens de werkzaamheden.
Sinds het voor­jaar van 2018 wordt gew­erkt aan de nieuwe fiets– en voet­gangersverbind­ing bij sta­tion Zaan­dam. Deze nieuwe spoorover­bouwing vormt de verbind­ing tussen oost en west. De route sluit aan op het Stad­huis­plein en de Houtveld­weg. Naast de bouw van deze nieuwe verbind­ing wordt ook het sta­tion gemod­erniseerd en wor­den de winkels verplaatst.

spooroverbouwing
Looproute over spoorover­bouwing
Vanaf 20 mei lopen reizigers die het sta­tion vanaf de Houtveld­wegz­i­jde bezoeken eerst via de nieuwe verbind­ing naar de cen­trumz­i­jde. Reizigers lopen dan via de nieuwe voet­ganger­sroute naar het per­ron of het cen­trum. Naast de huidige trap en roltrap wordt een nieuwe lift in gebruik genomen. Aan de kant van het cen­trum is een tijdelijke grotere entree gemaakt.

Winkelt­jes
Vanaf 20 mei zijn daar ook Smullers en de bloemist geopend, eve­nals een pin­au­tomaat van GWK. De kiosk bli­jft nog tot augus­tus in de sta­tion­shal zit­ten. De NS Ticket&Service balie ver­plaatst tijdelijk richt­ing het stad­huis. Later ope­nen ook AH to go en AKO in een van de Zaanse huisjes.

Werkza­amhe­den
Vanaf maandag 20 mei start de ver­bouwing van de sta­tion­shal. Dit gebeurt in een aan­tal bouw­stap­pen. De oplev­er­ing van de nieuwe sta­tion­shal staat gep­land voor eind 2019. Medio juni is het weer mogelijk om het sta­tion te bereiken via een trap vanaf de Korte Hogendijk. Medew­erk­ers van de daarachter gele­gen bedri­jven, hebben dan weer een snellere verbind­ing met het sta­tion. Daar­naast wordt ges­tart met de bouw van de fiet­sen­stalling aan de Houtveldweg.

Over de spoorover­bouwing
De spoorover­bouwing is een belan­grijk onderdeel van het cen­trum van Zaanstad. De stad groeit en kri­jgt meer reizigers die in en uit de stad willen. Zaanstad zet zich met MAAK. Zaanstad in om de stad klaar te maken voor de toekomst, meer wonin­gen te bouwen, betere voorzienin­gen te realis­eren en goede verbindin­gen te maken. De spoorover­bouwing is hierin van groot belang als cen­trale verbind­ing in de stad.
De real­isatie van de nieuwe fiets– en voet­ganger­sroute is mogelijk dankzij een samen­werk­ing tussen Pro­Rail, NS Sta­tions, Gemeente Zaanstad en de Ver­vo­er­re­gio Amsterdam.
Meer weten over de plan­nen voor het sta­tion­s­ge­bied? Bezoek dan de web­site: www​.maak​sta​tion​s​ge​bied​.zaanstad​.nl/​s​p​o​o​r​o​v​e​r​b​o​u​w​i​n​g

Aan­geleverde foto: Plat­te­grond looproute sta­tion Zaandam

Een bruggetje vanaf de Zuiddijk

Een vraag van onze lezer.
bruggetjeEen foto van een bruggetje vanaf de Zuid­dijk over de dijk­sloot.
Wie kan ons dit vertellen welke brug dit was?
Ben Bonte dacht bij het sluispad.
Als u het weet, wilt u het dan doorgeven aan ons? Email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Joomla tem­plates by a4joomla