Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


De verenig­ing His­torisch Zaandam.

Pers­bericht

Zaan­dam, 28 mei 2018
Geachte heer/​mevrouw,
Onlangs heeft onze voorzit­ter aangegeven zijn bestu­urstaken neer te moeten leggen. Hoewel wij dit zeer betreuren, begri­jpen en respecteren we zijn over­weg­in­gen, die hij zelf als volgt ver­wo­ordt:
“Na een open­har­t­op­er­atie in 2011 heb ik op medisch advies diverse bestu­urstaken afgestoten om het rustiger aan te gaan doen. Toen ik begin dit jaar werd gevraagd om toe te tre­den tot het bestuur van de His­torisch Zaan­dam heb ik daarover aan­vanke­lijk flink getwi­jfeld. Des­on­danks heb ik mij laten over­halen me als bestu­urslid en zelfs als voorzit­ter in te zetten voor dat mooie ini­ti­atief. In de korte tijd dat wij daar nu mee bezig zijn geweest ben ik er achter gekomen dat dit naast mijn werk voor De Cor­ner en de Zaanse Starter­sprijs toch teveel is. Bij nader inzien wil ik mij in mijn eigen tempo liever bezig houden met het actu­alis­eren van de his­torische gegevens van bestu­urlijk Zaanstreek in Zaan­Wiki. Zoals de Zaanse Onderne­mers Sociëteit De Cor­ner, de Zaanse Starter­sprijs, de KvK, KNOV, MKB Zaanstreek, VNO, ZON, OV City­Cen­ter en OV Zuid­dijk. Om die reden heb ik besloten om per direct te stop­pen met mijn bestu­ur­swerk en het voorzit­ter­schap van de verenig­ing His­torisch Zaandam.”

Wij hebben alle begrip voor Ton zijn over­weg­in­gen. We hebben gezien hoeveel energie Ton in korte tijd in het bestu­ur­swerk voor onze verenig­ing heeft gesto­ken.
We hopen als bestuur van harte dat de verenig­ing bin­nenkort weeron­der voorzit­ter­schap staat van iemand die dit ook kan opbren­gen.
Ton bli­jft zoals hij zelf aangeeft “gewoon lid van deze club van ent­hou­si­aste vri­jwilligers” en hoopt zo ook zijn steen­tje te kun­nen bij­dra­gen. Wij als overge­bleven bestu­ursle­den zullen in voorkomende gevallen zeker gebruik maken van zijn hulp en zijn uit­ge­breide netwerk.
Ton bedankt, het ga je goed.
Met vrien­delijke groet,
Bestuur verenig­ing His­torisch Zaan­dam,
Hes­sel Kraaij, Ruud Mei­jns, Astrid Plekker, Nora Roden­burg en Paul Vreeken.

www​.his​torisch​-zaan​dam​.nl
e: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Keurmerk Veiligvoed­sel Mennistenerf

Pers­bericht

Men­nis­ten­erf in Zaan­dam, het enige Zorg­cen­trum met het Keurmerk Veiligvoed​sel​.nl bin­nen de Zaanstreek!

MennistenerfVoedselZorg­cen­trum Men­nis­ten­erf in Zaan­dam, ontv­ing vri­jdag 25 mei 2018, tij­dens een feestelijke bijeenkomst het Keurmerk Veiligvoed​sel​.nl. De heer Gert-​Jan Hem­mers, directeur van Sticht­ing Veiligvoed​sel​.nl, over­handigde de cer­tifi­caten voor de cen­trale berei­d­ingsruimte en het restau­rant aan Gert­jan Hels­din­gen, team­lei­der restau­rant van Zorg­cen­trum Mennistenerf.

Het Men­nis­ten­erf is trots te kun­nen vertellen dat zij, als enige Zorg­cen­trum in de Zaanstreek, het Keurmerk Veiligvoed​sel​.nl hebben behaald. Hier­aan is een lange voor­berei­d­ingstijd vooraf gegaan. In juni 2017 behaalde de cen­trale berei­d­ingsruimte al het keurmerk en in maart 2018 vol­gde ook het restau­rant inclusief Toko en Pantry en brasserie ’t Plein­tje.
Een presta­tie waar de medew­erk­ers meer dan trots op kun­nen zijn. Een resul­taat als dit kan alleen wor­den behaald door ent­hou­si­aste en gemo­tiveerde medew­erk­ers. Een groot com­pli­ment voor alle medewerkers!

Met het Keurmerk Veiligvoed​sel​.nl toont Zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf aan dat zij vol­doet aan de waren­wet­telijke eisen omtrent hygiëne en voed­selvei­ligheid. Om in aan­merk­ing te komen voor het Keurmerk Veiligvoed​sel​.nl dient een organ­isatie een 7,5 of hoger te scoren tij­dens de keur­ing. Na een toets­ing op ruim 350 pun­ten, behaalde Zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf voor de keuken 8,3. Het restau­rant behaalde een 7,9 waarmee het keurmerk ruim­schoots is behaald!

Over Men­nis­ten­erf
Men­nis­ten­erf is een goed gek­wal­i­ficeerd en hartelijk Zorg­cen­trum in Zaandam-​Zuid. Men­nis­ten­erf biedt tal van voorzienin­gen, waaron­der een eigen keuken, restau­rant, ver­voer, wasver­zorg­ing, een winkel, grand café en Wijk­cen­trum Dirk Prins met zijn vele activiteiten. Deze voorzienin­gen zijn er voor de bewon­ers van het Men­nis­ten­erf én voor de bewon­ers uit de omgev­ing. Iedereen is welkom.

Doel van het Keurmerk Veiligvoed​sel​.nl
Veilig voed­sel is voor iedereen de eerste lev­ens­be­hoefte. Sticht­ing Veiligvoed​sel​.nl maakt zich sterk voor herken­bare en werk­bare voed­selvei­ligheid in Ned­er­land. Met de intro­duc­tie van het Keurmerk Veiligvoed​sel​.nl is een zor­gin­stelling in staat aan haar cliën­ten haar kookkwaliteit te tonen. De bewon­ers kri­j­gen hier­door de door velen ver­langde keuze voor veilig en lekker eten.

Jaar­lijks komen er tussen de 350.000 en 650.000 voed­selvergiftigin­gen voor in Ned­er­land. Jaar­lijks over­li­j­den hier­aan 20 tot 200 mensen. Hier­mee veroorza­akt dit ongeveer even­veel doden als bijv. de ziekte Aids in Nederland.

Audi­tie oproep: The Wiz (Zaandam)

Pers­bericht

WizHet suc­ces van Disney’s High School Musi­cal in Zaan­dam en Daphne Bru­ineberg Pro­duc­tions bereidt zich al weer voor op het nieuwe seizoen. Dan bren­gen zij THE WIZ naar Zaan­dam! Om deze pro­duc­tie mogelijk te maken, zijn ze op zoek naar spel­ers van 16 jaar en ouder om de cast samen te stellen.

Vogels in Natu­ur­mu­seum Zaandam

Pers­bericht

SpreeuwVanaf april is de nieuwe wis­se­l­ex­posi­tie „Zangvo­gels” in het Natu­ur­mu­seum Zaan­dam te bezichti­gen. Van alle dieren die in de stad om ons heen leven zijn de zangvo­gels zeer geliefd. We ontle­nen veel plezier aan hun melodi­et­jes en we lokken ze naar onze tuinen met aller­hande voed­sel. Dwal­end door deze inter­ac­tieve exposi­tie leren de kinderen spe­len­der­wijs ver­schil­lende zangvo­gels herken­nen en leren ze meer over hun leefge­drag.
Wist je bijvoor­beeld dat kraaien ook tot de zangvo­gels behoren?
Maar er is in de exposi­tie ook veel ruimte gemaakt voor wetenswaardighe­den over andere vogels.
De exposi­tie kwam tot stand i.s.m. Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek, die dit jaar het 75-​jarig jubileum viert.
De open­ingstijd: op zondag­mid­da­gen van 13.00 uur tot 17.00 uur. Te zien t/​m half juli
Het museum bevindt zich direct naast het ter­rein van stads­boerderij Dar­win­park, aan de Thi­jsses­traat 1 te Zaan­dam.
De reg­uliere entree voor het museum bedraagt 4 euro voor kinderen vanaf 3 jaar. Vol­wasse­nen en dona­teurs gratis. Con­tante betal­ing. Geen pin anwezig.. Zie verder: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl
Foto Blanka Kra­tochvilova: Spreeuw

Iktoon de Zaanstreek in aantocht.

Pers­bericht

iktoon

FluXus toont en zet de ama­teurkun­ste­naar in de spotlight

In het kader van de lan­delijke Iktoon-​campagne tonen Zaankan­ters in de maan­den mei en juni hun ama­teurkunst. FluXus toont in de Zaanstreek diverse even­e­menten, zoals optre­dens, voorstellin­gen en exposi­ties. Kom geni­eten van dans, the­ater, muziek, beeldende kunst en nog veel meer! Bek­ijk het voor­lop­ige aan­bod op www​.iktoon​za​anstreek​.nl en/​of meld je eigen ama­teurkunst aan.

Ruim zes miljoen Ned­er­lan­ders doen aan ama­teurkunst, maar mensen ken­nen hen vooral als juf, opa of accoun­tant, niet als toneel­speler, pianist of vlog­ger. Daar komt met de Iktoon-​campagne in de maan­den mei en juni veran­der­ing in. Heel Ned­er­land is dan het podium van alle ama­teurkun­ste­naars. Op meer dan duizend locaties in meer dan 200 gemeen­ten is er kunst te zien. In kun­sten­cen­tra, ate­liers en buurthuizen, maar ook thuis, op straat en in winkels. Door de inzet van FluXus hoort de gemeente Zaanstad ook in dit mooie rijtje thuis.

Veel te doen in de Zaanstreek
FluXus toont aller­lei mooie even­e­menten waar­bij de Zaanse ama­teurkunst cen­traal staat. Zo kun je bijvoor­beeld vanaf zondag 27 mei geni­eten van Zaanse Juweelt­jes, een tal­en­ten­jacht die gehouden wordt in muziekkoe­pels op de Gedempte Gracht, in het Kooger­park, het Agath­ep­ark en het Wil­helmi­na­park.
De tal­en­ten­jacht wordt verdeeld over vijf zonda­gen en wor­den gejureerd door diverse muzikan­ten, dans– en zang­do­cen­ten. Maar denk ook aan spe­ciale ama­teur­voorstellin­gen in het Zaanthe­ater, te gekke shows in Podium de Flux en diverse even­e­menten in Zaanstad-​Noord, zoals Boule­vaart te Krom­me­nie. Op 23 en 24 juli kun je geni­eten van de musi­cal Kit­tekat in De Kwaker te Westzaan.

Laat zien dat je onderdeel bent van Iktoon! Met elkaar laten we zien hoe divers en kleur­rijk kunst en cul­tuur in Zaanstad is. Meld je aan via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Voor meer infor­matie zie www​.iktoon​za​anstreek​.nl en www​.fluxus​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla