Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Her­stellen straatwerk Zuid­dijk
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
De gemeente gaat bin­nenkort diverse werkza­amhe­den op de Zuid­dijk en omgev­ing uitvo­eren.
Er zullen ver­schil­lende stukken straatwerk her­steld wor­den. Ter hoogte van huis­num­mers 348304 en huis­num­mer 148.
Wan­neer starten de werkza­amhe­den?
De werkza­amhe­den zullen vol­gens plan­ning starten op 30 jan­u­ari 2019.
Gevol­gen
Tij­dens de werkza­amhe­den zijn de straat, par­keer­plaat­sen en de wonin­gen min­der goed bereik­baar. Wij streven er naar om de over­last tot een min­i­mum te beperken. Wij ver­zoeken u om uw vuil­con­tainer voor aan de straat te zetten. Tevens wordt u ver­zocht voor­w­er­pen die van u zijn, maar in de open­bare ruimte staan, weg te halen. Dit om te voorkomen dat de werkza­amhe­den wor­den belem­merd. Wij zijn genoodza­akt eventuele kosten voor ver­wi­jder­ing van deze voor­w­er­pen bij u in reken­ing te bren­gen. Wij vertrouwen echter op uw medewerking.

Hoe lang gaan de werkza­amhe­den duren?
De werkza­amhe­den zullen circa 2 weken duren.

Heeft u nog vra­gen?
Als u naar aan­lei­d­ing van deze brief nog vra­gen heeft, dan kunt u con­tact opne­men met:
de heer B. Tiggel­man of de heer H. Jonge­jans, via het algemene tele­foon­num­mer 14 075.
Tech­nis­che vra­gen tij­dens de uitvo­er­ing
Voor tech­nis­che vra­gen tij­dens de uitvo­er­ing, kunt u de heer Ruud ten Have van de Com­bi­natie Ger­mieco B.V. – Gebr. van der Veekens B.V. bellen op tele­foon­num­mer 06 3818 5969.

invalide parkeerplaatsSinds decem­ber 2018 zijn

de invalide­par­keer­plaat­sen

aan de Korte Hogendijk,

toe­gang tot het gemeentehuis,

per­ma­nent verplaatst

naar het bussta­tion Zaandam.

Gemeente en Zaanse onder­wijs vra­gen sub­si­die aan om ler­ar­entekort terug te dringen

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Agora, Zaan Pri­mair en gemeente werken samen aan plan voor school­jaar 20192020
ZaanPrimairDe Zaanse schoolbesturen Agora en Zaan Pri­mair, (ver­ant­wo­ordelijk voor meer dan 50 scholen in de Zaanstreek), hebben samen met de gemeente Zaanstad een sub­si­dieaan­vraag gedaan bij het Rijk. Doel is om uit de ‘Sub­si­dieregeling regionale aan­pak ler­ar­entekort’ een bij­drage van max­i­maal € 250.000 te kri­j­gen. Dit geld kan gebruikt wor­den om de oplei­d­ing van zij-​instromers te financieren en daarmee het ler­ar­entekort in de Zaanstreek terug te dringen.
‘De afgelopen tijd is Zaanstad regel­matig in het nieuws geweest in ver­band met een vier­daagse school­week. Dit is een uiter­ste nood­maa­tregel en natu­urlijk werken we al geruime tijd samen om dit prob­leem aan te pakken’, laten Ellen Voskuilen van Zaan Pri­mair en Ries Spies van Agora weten. ‘We vra­gen nu deze sub­si­die aan om aan de slag te kun­nen met het wer­ven en oplei­den van zij-​instromers, maar we doen meer! Samen zijn we bezig met het maken van een plan om klaar te zijn voor komend school­jaar. Alles om ervoor te zor­gen dat we onze kinderen kwal­i­tatief goed onder­wijs kun­nen bli­jven bieden’.
De aan­vraag loopt vooruit op het plan waar de schoolbesturen en de gemeente samen aan werken om klaar te zijn voor het school­jaar 20192020. Door het grote tekort aan ler­aren, zijn er een paar scholen waar als nood­maa­tregel een vier­daagse school­week is. Het ler­ar­entekort is een lan­delijk prob­leem, maar de schoolbesturen en de gemeente willen zelf ook op zoek naar oplossin­gen. Boven­dien willen de schoolbesturen en de gemeente in het plan aan­dacht voor het ver­min­deren van de werk­druk en extra aan­dacht voor voorschoolse edu­catie. Dit alles om ervoor te zor­gen dat de kinderen in Zaanstad kwal­i­tatief goed onder­wijs bli­jven krijgen.
‘We werken samen met de schoolbesturen aan een inte­graal plan van aan­pak voor het komende school­jaar’ zegt wethouder onder­wijs Ger­ard Ram. ‘Daarin hebben we aan­dacht voor meerdere uitdagin­gen in het Zaanse onder­wijs. Tegelijk gri­jpen we nu alle mogelijkhe­den die er zijn aan. Deze sub­si­die kan ons helpen om mensen die komend jaar voor de klas willen staan op een goede manier op te lei­den. De nood is zo hoog dat ik me niet kan voorstellen dat de sub­si­die niet aan ons wordt toegekend’.

Zaanse Pop­marathon

Pers­bericht

popmarathonRond deze tijd organ­iseerde het Drieluik aan de Boten­mak­er­straat in Zaan­dam vanaf 1985 ieder jaar een Zaanse pop­marathon. In samen­werk­ing met het Gemeen­tearchief wordt er nu gew­erkt aan het verza­me­len van mate­ri­aal van Zaanse bands. Ini­ti­atiefne­mer Rob Hen­driks doet op zijn site www​.zaanse​pophis​to​rie​.nl een oproep aan arti­esten en fans om foto– en video­ma­te­ri­aal op te sturen van Zaanse pop­muziek uit de jaren tachtig en negentig. Op de web­site kunt u zien welke infor­matie nog mist. Mailen kan naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Aan­geleverde foto: Eind jaren tachtig wordt in de kleine zaal de pre­sen­tatie voor­bereid van de Zaanse Pop­marathon in het Drieluik te Zaandam.

Tony’s Cho­colonely komt naar de Vrede, Zaanstad

Pers­bericht gemeente Zaanstad

Met hoofd­kan­toor, choco­lade­fab­riek en “expe­ri­ence”. Choco­lade­pro­du­cent wil zich ves­ti­gen in Pakhuis de Vrede op Achtersluispolder

Tony’s Cho­colonely wil zich gaan ves­ti­gen in Zaanstad. De choco­lade­pro­du­cent wil in Pakhuis de Vrede op de Achter­sluis­polder het hoofd­kan­toor ves­ti­gen en daar­naast een choco­lade­fab­riek voor het maken van de repen gaan realis­eren. Het geheel moet voor pub­liek toe­ganke­lijk wor­den zodat bezoek­ers de hele pro­duc­tieketen van boon tot reep kun­nen “beleven”. Voor Zaanstad kan de komst van Tony’s een aan­jager zijn voor de trans­for­matie van de Achter­sluis­polder naar een lev­endig woon-​werkgebied.


VredeChocolonely1

Pakhuis De Vrede (foto uit archief)

‘Tony’s Cho­colonely kan een belan­grijke rol spe­len in de ontwik­kel­ing de Achter­sluis­polder en alleen al daarom juichen wij dit ini­ti­atief toe en helpen we het verder’, zegt wethouder Ger­ard Ram van MAAK.Zaanstad. ‘We hebben de ambitie om de Achter­sluis­polder te trans­formeren naar een lev­endig en stedelijk gebied voor werken en wonen. Pakhuis de Vrede zien we als een belan­grijk icoon van dit gebied. Het is een markant en zicht­baar mon­u­ment aan het Noordzeekanaal en dat moet zo bli­jven. In de plan­nen van Tony’s wordt dit beeld alleen maar sterker. We willen de oever van het Noordzeekanaal zo veel mogelijk open­baar toe­ganke­lijk maken en met de plan­nen van Tony’s kan dat. Boven­dien zorgt het plan voor werkgele­gen­heid. Een dergelijk vernieuwend en duurzaam bedrijf past bij de Zaanstreek en is een aan­winst voor onze economie’.

VredeChocolonely2Tony’s plan­nen
Tony’s heeft inmid­dels overeen­stem­ming met CTVrede over de aankoop van het Pakhuis. Het op de locatie geves­tigde con­tainer– en silobedrijf ver­huist in z’n geheel naar bedri­jven­ter­rein HoogTij. Door deze ver­huiz­ing komt niet alleen de locatie in op de Achter­sluis­polder vrij waar­door Tony’s haar plan­nen kan realis­eren, maar ook bli­jft het bedrijf CTVrede voor Zaanstad behouden.
In het pakhuis moet het hoofd­kan­toor komen. Daar­naast biedt het mogelijkhe­den voor huisvest­ing van maatschap­pelijk betrokken star­tups, een café/​restaurant, con­gres­fa­ciliteiten en leisure. Daar­naast wil Tony’s twee pro­duc­tiege­bouwen plaat­sen. Het geheel moet toe­ganke­lijk wor­den voor pub­liek zodat er jaar­lijks tussen de 250.000 en 500.000 bezoek­ers naar de expe­ri­ence kun­nen komen. Hier­door kan Tony’s zijn missie op inter­ac­tieve manier verder overdragen.

Samen op weg naar een haal­baar plan
De gemeente spant zich in om deze ontwik­kel­ing van de grond te kri­j­gen. Dat wil niet zeggen dat het pad voor het plan van Tony’s al geëf­fend is. Een eerste glob­ale onder­zoek heeft aange­toond dat het plan nog niet vol­doet aan de door de gemeente gestelde eisen. Sim­pel gezegd past het plan op dit moment pla­nol­o­gisch niet in het gebied. De gemeente en Tony’s zien echter aan­knop­ingspun­ten die het plan haal­baar maken. Daar­bij is belan­grijk om, samen met de omgev­ing, te kijken naar op welke manier de plan­nen ingepast kun­nen wor­den in het gebied.

Ver­vol­gstap­pen
Het komende zes maan­den wordt duidelijk of de komst van Tony’s Cho­colone­ley defin­i­tief mogelijk is. Daar­bij moet Tony’s vol­doen aan de door de gemeente gestelde eisen op het gebied van ruimtelijke inpass­ing, beeld­kwaliteit, bereik­baarheid van het water, beperk­ing van milieuhin­der naar de omgev­ing en aan– en afvoer van goed­eren en bezoek­ers. Belan­grijk is dat het plan de trans­for­matie ver­sterkt en niet in de weg staat. Het ini­ti­atief voor verdere pla­nu­itwerk­ing ligt bij Tony’s. De gemeente onder­zoekt zelf of de gep­lande real­isatie van de fiets­brug naar Ams­ter­dam en real­isatie van een fietsveilige route over de Achter­sluis­polder kan wor­den versneld.

Foto bron Indus­triecul­tuur JustJusta.jpg

Joomla tem­plates by a4joomla