Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Vissen2Vis­sen op de Gedempte Gracht
Van onze redac­tie, Ans Pieper


Vri­jdag­mor­gen op de Gracht. Een dochter en haar vader staan te vis­sen. Dat zie je toch niet veel op deze plek. Een kort gesprekje. Het stel komt uit Alk­maar en viste hier wel eerder.

VissenMeneer haalde er net nog een baarsje uit van 5 cm. Maar eerder ook wel een snoek van 85 cm. Het is een goede vis­plek. Het water stroomt door van de Zaan naar uitein­delijk de haven en het Noordzeekanaal.
En wat je hier kunt van­gen zijn baars, snoek, brasem, kol­blei en ruisvoorn. Ze wijzen: af en toe zie je beweg­ing in het water, dat is een ruisvoorn. En ze vis­sen niet met lev­end aas, maar met nep plas­tic lar­f­jes. Een ver­rassende ontmoeting.

Hoge nood.
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Heeft u dat ook wel eens – je moet ontzettend nodig en waar moet je je plas doen? Onlangs schreef de krant erover omdat een aan­tal mensen met een medis­che noodzaak gebruik willen kun­nen maken van toi­let­ten in winkels.

Voor man­nen had de gemeente al vroeg een plek gemaakt – het Uri­noir, de krul – want man­nen piesten overal dus omdat tegen te gaan stond er in 1895 op de Dam al een exem­plaar. (zie foto) Omdat het wat schuin afliep kwam de urine in de toen­ma­lige haven terecht.
Urinoir3
In 1893 was voor de Vink­end­warsstraat al een uri­noir bedacht. Vast wel nodig met de markt in de buurt. Op diverse plekken wer­den uri­noirs neegezet.
urinnoir1Bijvoor­beeld zo’n mooie grote bij de loswal op de Prins Hen­drikkade voor de heren ook dicht bij het water.

Voor de dames bleef het maar behelpen maar omdat ze trouwe bezoek­ers van de markt waren kwam daar een voorzien­ing.
In novem­ber 1930 kwam de langverwachte pub­lieke voorzien­ing voor dames gereed. Hoe het met de toe­gang was geregeld stond er niet bij.

urinoir2Open­baar is altijd een prob­leem want wie heeft toe­gang, wie houd daar toezicht op, wie ruimt de rom­mel op en nog wat meer van die vra­gen. Dolle Mina heeft nog een keer alle open­bare mannen-​toiletten geblok­keerd om eisen voor vrouwen­toi­let­ten kracht bij te zetten.
Het bli­jft een prob­leem voor de hoge nood.

Zaan de Wan­del felici­teert Doc­tor Tessa Steen­bruggen.
Pers­bericht

DrTessaZaan de Wan­del kondigt met heel veel trots aan dat Tessa Steen­bruggen aan de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam is gepro­moveerd tot doc­tor. Met suc­ces heeft zij haar proef­schrift „Opti­miz­ing Breast Can­cer Ther­apy: Esca­late When Nec­es­sary, De-​escalate When Pos­si­ble” verdedigd.
Tessa is sinds 2014 betrokken bij onder­zoek in het Antoni van Leeuwen­hoek Zieken­huis (AVL) in Ams­ter­dam en wordt jaar­lijks onder­s­te­und met 50% van de opbrengst van Zaan de Wandel.

In haar proef­schrift beschri­jft Tessa dat Zaan de Wan­del als een rode draad door haar onder­zoek is ver­w­even. Het is geweldig om te ervaren dat dit gevoel ander­som ook wed­erz­i­jds is. Tessa staat altijd klaar om Zaan de Wan­del te onder­s­te­unen en is gemakke­lijk bereik­baar. Ze heeft deelgenomen aan ver­schil­lende fond­sen­werv­ings­din­ers van [Z]aan Tafel, waar ze in begri­jpelijke taal heeft uit­gelegd waar haar onder­zoek pre­cies over gaat. Het team van Zaan de Wan­del was dan ook buitenge­woon trots toen bek­end werd dat haar onder­zoek en de onder­s­te­un­ing van Zaan de Wan­del wereld­wijd wordt opgepakt om betere behan­delin­gen voor borstkanker­patiën­ten te realis­eren. Dit is waar Zaan de Wan­del het alle­maal voor doet.

Zaan de Wan­del nodigt iedereen uit om naar www​.zaan​de​wan​del​.nl te gaan en zich aan te melden als par­ti­c­uliere wan­de­laar, met een vrien­den­team of met een bedri­jven­team. Er wor­den fan­tastis­che resul­taten behaald met de opbrengst! Daar­naast zal Tessa dit jaar het startschot geven voor de 10 kilo­me­ter. Het belooft weer een prachtige edi­tie te wor­den voor de strijd tegen borstkanker.

#STERK­ME­TELKAAR

60 bezoek­ers bij De Vonk Debat
Pers­bericht

Op maandag 19 juni 2023 vond de 3e debatavond van Debat­cen­trum De Vonk in Café De Fab­riek in Zaan­dam plaats, geleid door mod­er­a­tor Robert Dav­er­schot. Het thema van deze debatavond: ‘Waarom ver­liezen steeds meer mensen het vertrouwen in de over­heid?’ Zo’n 60 bezoek­ers hebben meegedaan aan het debat hierover.
Steeds meer Ned­er­lan­ders ver­liezen het vertrouwen in de poli­tiek, stem­men niet (meer) of kiezen voor par­ti­jen aan de flanken. De maatschap­pelijke onvrede neemt zicht­baar toe en dat beperkt zich niet tot enkele wijken. Dit zien we ook terug in het stemge­drag bin­nen Zaanstad. We moeten op zoek naar hoe we de stad bij elkaar houden.

Vonk1

De democ­ra­tie werkt niet meer voor iedereen

Het gaat niet goed met het vertrouwen in de over­heid en poli­tiek. René Cupe­rus, strate­gisch adviseur en ex-​columnist van de Volk­skrant, pre­sen­teerde het rap­port ‘Atlas van afge­haakt Ned­er­land’ die hij samen met elec­toraal geograaf Josse de Voogd heeft geschreven. Er zijn steeds meer mensen die niet meer het gevoel hebben dat de over­heid er voor hen is. Ze zijn afge­haakt, of miss­chien beter gezegd: tot afge­haakt gemaakt. Cupe­rus en De Voogd con­stateren dat hier­bij veel sprake is van mensen die te maken hebben met ongelijkheid. Ongelijkheid in wel­vaart, gezond­heid en sociaal-​cultureel kap­i­taal. Ongelijkheid in kansen. Zoals Cupe­rus zegt leidt dit tot een over­heid van hoogopgelei­den voor hoogopgelei­den, waar­bij juist de mensen die het meest afhanke­lijk zijn van de over­heid zich het meest ver­raden voe­len door diezelfde overheid.

Peter Kee, poli­tiek com­men­ta­tor van o.a. BNN/​VARA, en Jan Kees Emmer, o.a. colum­nist van het Noord-​Hollands Dag­blad en ex adjunct-​hoofdredacteur van de Telegraaf, herken­nen wat Cupe­rus vertelt. Zij geven aan dat het afhaken ook komt door hoe de over­heid han­delt. Al meer dan tien jaar kiest de rijksover­heid ervoor om geit­en­paad­jes te kiezen, in plaats van tot echte oplossin­gen te komen. Dit is een vorm van vooruitschuif­poli­tiek, ter­wijl er juist slagkracht en bestu­urlijk lef nodig is. Tegelijk­er­tijd is het steeds lastiger om die moedige bestu­ur­ders te vin­den, want het is een ondankbaar beroep. Zoals wordt gezegd: “Voor je het weet staan er fakkel­dragers voor je deur”.

Vonk2 Vonk3

Onder lei­d­ing van mod­er­a­tor Robert Dav­er­horst gaan de drie sprek­ers hierover verder in gesprek met de aan­wezi­gen in De Fab­riek. Er wer­den enkele voor­beelden genoemd waaruit het gebrek aan vertrouwen in de Zaanse poli­tiek bleek, zoals de bus­brug. Ook bemerkte men dat meer jon­geren afhaken door­dat we ze niet via de juiste media bereiken. Wethouder Stephanie Onclin gaf aan dat er ook veel goed gaat vanuit een goede inten­tie.
Daar­naast ging het onder meer over de belan­grijke rol van de media. Zo wordt gesteld dat er in de jaren ’70 zo’n 30 jour­nal­is­ten in de Zaanstreek werk­ten, ter­wijl dat er nu nog maar 8 a 10 zijn. Is er dan nog wel vol­doende onafhanke­lijke con­t­role? En het gaat over het leren wat democ­ra­tie is. Leren kinderen die in Zaanstad opgroeien vol­doende over het belang van democ­ra­tie? Of moeten we daar veel meer aan werken? Cupe­rus stelt: “We zijn heel laconiek over democ­ra­tie, alsof het in het kraan­wa­ter zit.” Als laat­ste wordt ook de rol van de ambtenaren aangestipt. Zij moeten anders gaan werken om het vertrouwen van afge­haak­ten te kun­nen terugwinnen.

Mario Over­man, spo­ken word arti­est, sloot de avond af met een dri­etal live geschreven gedichten. Daarmee wer­den de aan­wezi­gen nog eens goed geprikkeld, waarna het gesprek zich ver­plaat­ste naar het ter­ras van café Fabriek.


logoGemZaanstad1000 opvang­plekken voor asiel­zoek­ers
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad en het COA werken samen om aan de Ger­rit Bolkade een opvang­plek voor asiel­zoek­ers mogelijk te maken. Er is hier plaats voor 1.000 mensen in twee grote schepen die aan de kade wor­den afge­meerd.
De schepen wor­den naar verwacht­ing op 1 novem­ber 2023 in gebruik genomen. Hier­mee geeft de gemeente invulling aan de afspraken met het Rijk om 1.550 opvang­plekken voor asiel­zoek­ers te realis­eren in Zaanstad.
Dat betekent ook dat het Rijk de gemeente (finan­cieel) gaat onder­s­te­unen bij andere ontwik­kelin­gen in Zaanstad onder andere op het gebied van het realis­eren van flex­wonin­gen.

Omdat er een groot tekort is aan opvang­plekken voor asiel­zoek­ers, hebben gemeente Zaanstad en het Rijk afge­spro­ken dat er in totaal 1.550 opvang­plekken komen in Zaanstad, verdeeld over de Achter­sluis­polder en de Ger­rit Bolkade.
In de Achter­sluis­polder zijn op dit moment al plaat­sen. Er is gekeken naar uit­brei­d­ing op die locatie, maar uitein­delijk is het COA met een plan gekomen om op de Ger­rit Bolkade 1000 opvang­plekken te realis­eren.

Het gaat om 2 grote schepen: de Bibby Renais­sance (664 plekken) en de Bibby Progress (314 plekken).
Deze schepen wor­den nor­maal gespro­ken ingezet als tijdelijke huisvest­ing voor per­son­eel bij grote mar­i­tieme projecten.Boot1
Bibby Renais­sance

Joomla tem­plates by a4joomla