Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Taalont­moet­ingsplek De Sluis opent op nieuwe locatie de Honig­fab­riek
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Wethouder Rita Noordzij: „Dit ini­ti­atief maakt Zaanstad mooier.”
Op woens­dag 3 april was de feestelijke heropen­ing van de Sluis in broed­plaats de Honig­fab­riek, met wethouder voor inte­gratie en burg­er­par­tic­i­patie Rita Noordzij. De Sluis is een ont­moet­ingsplek voor nieuwkomers en Zaanse taal­maat­jes om Ned­er­lands te oefe­nen en inte­gratie in de samen­lev­ing te bevorderen.
De Sluis heeft niet alleen een nieuwe locatie, maar ook een nieuwe struc­tuur. Wethouder Noordzij beloofde in okto­ber 2018 aan de gemeen­ter­aad om een nieuwe vorm te vin­den, van­wege bezuinigin­gen op de vluchtelin­ge­naan­pak was de uitvo­er­ingsvorm onder de gemeente niet meer houd­baar. Het resul­taat van de inspan­nin­gen die vol­gden is het onder­bren­gen van de Sluis bij de sticht­ing Zaan­damse Gemeen­schap, die nu voor de uitvoer ver­ant­wo­ordelijk is. De Zaan­damse Gemeen­schap kri­jgt hier­voor van de gemeente een sub­si­die van € 30.000,-.
Net als voorheen staat de taalont­moet­ing met vri­jwilligers voorop bij de Sluis. Bijkomend voordeel van de ver­huiz­ing naar de Honig­fab­riek is het ‘samen­wo­nen’ met kan­tine Meet the Mama’s, een ini­ti­atief van sticht­ing Rock the Kas­bah. In de kan­tine pre­sen­teren vrouwen van over de hele wereld, vaak met een vluchtelin­ge­nachter­grond, hun tra­di­tionele gerechten en kookkunsten.
Voor wethouder Rita Noordzij bewi­jst de ges­laagde heropen­ing wederom de betrokken­heid van Zaankan­ters: “Dit ini­ti­atief maakt Zaanstad mooier. De grote kracht zit in de inzet van de vele vri­jwilligers voor hun nieuwe buren en mede-​Zaankanters, dit zorgt voor verbind­ing. We mogen ons in Zaanstad gelukkig pri­jzen met deze betrokken­heid, waar­door iedereen de kans kri­jgt om mee te doen.”
Tij­dens de open­ing ontv­ing de wethouder een Kletspot – een pot vol klet­skaarten met leuke vra­gen en dilemma’s om over na te denken – om samen met een groepje nieuwkomers in gesprek te gaan en daarmee offi­cieel de taalont­moet­ingsplek te openen.

Tekenin­gen vrolijken bouwhekken Oost­z­i­jder­park op

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

De tekenin­gen van Abdel (9), Marit (6) en Tim (4) hangen vanaf nu meer dan lev­ens­g­root aan de bouwhekken op ontwikkel­locatie Oost­z­i­jder­park in Zaan­dam. Zij hebben de teken­wed­strijd ‘Kleur de buurt’ gewon­nen. Wethouder Songül Mut­luer maakte vri­jdag­mid­dag de win­naars bek­end. De drie kinderen kri­j­gen boven­dien een bedrag dat ze mogen best­e­den aan een goed ini­ti­atief in de buurt.

Oostzijderpark3

Zaanstad ondertekent Alliantie Kinderarmoede

Pers­bericht

Een einde maken aan armoede onder kinderen in Ned­er­land. Dat is de ambitie van de Alliantie Kinder­ar­moede die dins­dag in Den Haag is ondertek­end door een groot aan­tal par­ti­jen in aan­wezigheid van prinses Lau­ren­tien. Namens Zaanstad zette wethouder Songül Mut­luer (Armoede­beleid) haar handtekening.
In Ned­er­land leeft ongeveer één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen lopen hogere gezondheidsrisico’s en wor­den belem­merd in hun (talent)ontwikkeling. De Alliantie Kinder­ar­moede streeft ernaar om armoede onder kinderen uit te ban­nen en stelt daarom een ste­vige doel­stelling: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezin­nen meer die in armoede vervallen.
De Alliantie heeft als doel om part­ners uit alle rel­e­vante sec­toren, te weten onder­wijs, (jeugd)gezondheidszorg, zorgverzek­er­aars, bedri­jf­sleven, banken en over­heid, bij elkaar te bren­gen om geza­men­lijk cre­atieve en slimme oploss­ingsrichtin­gen te bedenken voor de aan­pak van kinder­ar­moede. Meer dan hon­derd par­ti­jen ondertek­enden het con­venant. Lees hier het volledige pers­bericht van de Alliantie Kinderarmoede.

MutluerWethouder Mut­luer: ‘Armoede zorgt voor uit­sluit­ing. Dat moeten we door­breken!’
‘Het onderteke­nen van de Alliantie sluit aan bij de ambities van dit col­lege’, aldus wethouder Mut­luer. ‘Als er iets is wat ons als gemeente aan het hart gaat dan is het de ver­min­der­ing van het aan­tal kinderen in armoede. In Zaanstad is dat nu maar liefst 13 pro­cent van de kinderen, meer dan het lan­delijk gemid­delde. Daar willen en moeten we echt iets aan doen. Bin­nen de Aan­pak Armoede Opgave waar we nu aan werken, is het terug­drin­gen van armoede onder kinderen dan ook een belan­grijk speerpunt.’
Wat armoede onder kinderen extra schri­j­nend maakt, is dat ze er zelf niks aan kun­nen doen, maar wel de gevol­gen ervaren. Wethouder Mut­luer: ‘Eigen­lijk gaat het niet om arme kinderen, maar om kinderen met arme oud­ers. Dit gaat verder dan geldge­brek. Het is een gevoel van uit­sluit­ing. Dat moeten we door­breken. Van schaamte naar waardigheid. Van belang is om hier­bij niet alleen óver kinderen, maar ook mét kinderen te praten.’
Foto: Wethouder Mut­luer ondertekent namens Zaanstad de Alliantie Kinderamoede

Her­straten fietspad Wibaut­straat Zaan­dam tussen P.J. Troel­stralaan en Dr. J.M. den Uylweg

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Geachte bewoner,
De gemeente gaat bin­nenkort het fietspad her­straten. Het fietspad is gedeel­telijk verzakt.
Wan­neer starten de werkza­amhe­den?
De werkza­amhe­den zullen vol­gens plan­ning starten op 1 april 2019.
Gevol­gen
Tij­dens de werkza­amhe­den is het fietspad niet toe­ganke­lijk. Voor de betr­e­f­fende bewon­ers zijn de wonin­gen min­der goed bereik­baar. Er wordt in ver­band met de bereik­baarheid in ver­schil­lende etappes gew­erkt en wij streven er naar om de over­last tot een min­i­mum te beperken.
Wij ver­zoeken u om uw vuil­con­tainer voor aan de straat te zetten.
Tevens wordt u ver­zocht voor­w­er­pen die van u zijn, maar in de open­bare ruimte staan, weg te halen. Dit om te voorkomen dat de werkza­amhe­den wor­den belem­merd. Wij zijn genoodza­akt eventuele kosten voor ver­wi­jder­ing van deze voor­w­er­pen bij u in reken­ing te bren­gen. Wij vertrouwen echter op uw medew­erk­ing
Hoe lang gaan de werkza­amhe­den duren?
De werkza­amhe­den zullen circa 4 weken duren.
Heeft u nog vra­gen?
Als u naar aan­lei­d­ing van deze brief nog vra­gen heeft, dan kunt u con­tact opne­men met de heer H. Jonge­jans, via het algemene tele­foon­num­mer 14 075.
Tech­nis­che vra­gen tij­dens de uitvo­er­ing
Voor tech­nis­che vra­gen kunt u con­tact opne­men met de heer H. Hameka, via het algemene tele­foon­num­mer 14 075.
Met vrien­delijke groet,
team­lei­der Infra,
de heer E. van Zundert

Speelplek Kat­te­gat

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Geachte heer, mevrouw,
Infor­matie Infor­matie Infor­matie Infor­matie Infor­matie Infor­matie
De speelplek aan het Kat­te­gat is aan ver­vang­ing toe. Om de nieuwe speelplek zo goed mogelijk in te kun­nen richten willen wij graag de wensen van de gebruik­ers inven­taris­eren. In ver­band daarmee nodi­gen wij u en uw kinderen uit voor een eerste infor­matiemid­dag op:

Don­derdag 28 maart 2019om 17.00 uur
speelplek Kat­te­gat of bij regen in De Zuid­hoek in de Wilgen­straat 11


Bij ren­o­vaties van speelplekken betrekken wij altijd omwo­nen­den, oud­ers en kinderen. Wij willen graag de situer­ing met u bespreken en vast­stellen. Daar­bij komen ook de nieuwe speel­toestellen en valveilige onder­gron­den aan bod. De speelplek moet geschikt zijn voor de leeftijd van 2 tot 12 jaar en kri­jgt een valveilige onder­grond van zand, kun­st­gras, rub­ber tegels of gietrub­ber.
Wij vra­gen u met nadruk uw kinderen mee te nemen en van te voren met hen door te nemen hoe zij het spe­len in de buurt ervaren en welke wensen zij hebben. Tekenin­gen en plaat­jes kun­nen hun ver­haal ondersteunen.


Ver­volg
Na afloop van de infor­matiemid­dag zullen wij twee voor­lopig ontwer­pen van de nieuwe speelplek laten maken. Om deze ontwer­pen met u en de kinderen door te nemen willen wij u en de kinderen een tweede keer uitn­odi­gen op:


Dins­dag 23 april 2019 — om 17.00 uur
speelplek Kat­te­gat of bij regen in De Zuid­hoek in de Wilgen­straat 11

Op de 2e bijeenkomst wordt het defin­i­tieve ontwerp vast­gesteld in geza­men­lijk over­leg met de kinderen en u als bewon­ers.
Noteer alstublieft alvast de 2e bijeenkomst in uw agenda, omdat u geen tweede brief krijgt.

Uitvo­er­ing
Na vast­stelling van het defin­i­tieve ontwerp zullen de werkza­amhe­den in ver­band met de lev­er­tijd van de speel­toestellen nog even op zich laten wachten. De uitvo­er­ing zal net na de zomer 2019 plaats vin­den en gaat ongeveer 3 weken duren. Er zal dan enige hin­der zijn van machi­negeluid, maar alle wonin­gen bli­jven nor­maal bereik­baar.
Vra­gen?
Als u naar aan­lei­d­ing van deze brief nog vra­gen hebt, kunt u con­tact opne­men met mij, via de gemeen­telijke infor­matielijn: 14 075.
Met vrien­delijke groet,
de heer C. Fleur,
pro­jectlei­der Ingenieursbureau