Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


OUWE HELDEN en NIEUWE HELDEN
Pers­bericht
artzaanstadlogo kunstuitleen/​galerie bestaat 45 jaar en viert dat met twee exposities.

Begonnen in de “Zien­a­goog”, daarna als Kun­st­cen­trum via de West­z­i­jde en de Vin­cent van Gogh­weg, nu op het prachtige Hem­brugter­rein. Artza­anstad viert dit najaar haar 45-​jarig bestaan als KUNSTUITLEEN/​GALERIE met twee ten­toon­stellin­gen.
De feestelijke open­ing van de eerste exposi­tie “OUWE HELDEN” is op zater­dag 31 augus­tus om 14.30 uur.

Twee exposi­ties als feestje voor het 45-​jarig bestaan:
De ver­huiz­ing twee jaar gele­den naar een fan­tastisch indus­trieel pand op het Hem­brugter­rein en de daarmee gepaard gaande naamsveran­der­ing van kun­st­cen­trum naar ARTZA­ANSTAD is niet onopge­merkt gebleven. Toch zijn er behoor­lijk wat mensen die ver­baasd rea­geren dat het om dezelfde sticht­ing gaat. Juist daarom wil Artza­anstad het 45-​jarig bestaan niet onopge­merkt voor­bij laten gaan en organ­iseert zij om dit te vieren twee ver­schil­lende ten­toon­stellin­gen.

Vanaf zater­dag 31 augus­tus tot en met zondag 6 okto­ber opent deel 1, “OUWE HELDEN”, waarin kun­ste­naars die de afgelopen 45 jaar een belan­grijke rol hebben gespeeld de hoof­drol vervullen. Daaron­der Ad Arma, Peter Lan­gen­berg, Enric Adsera Riba, Nel­son Car­rilho Jan Groen­hart, Joke Konijn, Michel Dil, Arthur Mar­tin, Kees Salen­tijn, Peter de Rijcke
Naast lev­ende kun­ste­naars is er ook een sec­tie met werk van kun­ste­naars die ons zijn ont­vallen zoals Her­man Brood, Aat Veld­hoen en Jan Wolk­ers. Opdat hun namen genoemd bli­jven!

Vanaf 12 okto­ber tot en met 24 novem­ber is deel 2 van de vier­ing met de exposi­tie “NIEUWE HELDEN”. Dan tonen we werk van kun­ste­naars van de toekomst waaron­der aanstor­mend Zaans talent

Een gek­nakte wilg aan de Voorzaan

Van onze redactie

Op de Prins Hen­drikkade, ter hoogte van het Skager Rak, is zondag­mor­gen een grote wilg ingestort. De mooie boom, die het prachtige decor vor­mde langs de Zaan is niet meer. De wilg bleek voor een groot deel reeds hol te zijn. De ploeg van de Gemeente kwam dins­da­gavond om de takken te schred­eren. Vele buurt­be­won­ers kwa­men op het lawaai af en vol­gden het pro­ces. Bij navraag is er al een nieuwe wilgen­boom aangevraagd bij de Gemeente Zaanstad om op dezelfde plaats weer te laten groeien. Buurt­be­won­ers hopen dat dat ook gaat gebeuren. De wilgen zijn beeld­bepal­end voor dit stuk van de Voorzaan.

Foto’s: Plekker

wilg1

wilg3

wilg4 wilg5
wilg6

wilg8

Zaanstad brengt vroeg 20e-​eeuwse sociale won­ing­bouwwijken in beeld

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Gemeente Zaanstad wil samen met woningeigenaren — won­ing­bouw­cor­po­raties en par­ti­c­ulieren — de cul­tu­urhis­torische waarde van wonin­gen en wijken uit 19001945 meewe­gen in de keuze voor ren­o­vatie of sloop-​nieuwbouw. Daar­toe is een cul­tu­urhis­torische inven­tarisatie en waarde­bepal­ing van de vroeg 20e-​eeuwse wijken opgesteld die nu open­baar beschik­baar is. Wethouder mon­u­menten en erf­goed Natasja Groothuis­mink: ‘Wijken zoals de Ros­molen­wijk in Zaan­dam en de Zuiderk­erk­straat in Koog zijn heel ken­merk­end voor de Zaanstreek aan het begin van de twintig­ste eeuw. Deze inven­tarisatie en waarder­ing geeft een waarde­vol totaal­beeld van dit type wijken. Zo kun­nen we samen met woningeigenaren het gesprek aan­gaan over het opknap­pen en bewaren van deze wijken.’
PLTakstraat

Extra Veerverbind­ing
Pers­bericht

Aan­vul­lend op de Hempont veer­di­enst tussen Ams­ter­dam en Zaan­dam gaat vanaf 21 juni 2019 een nieuwe veerverbind­ing van start.
Van don­derdag tot en met zondag vaart er een GVB pont tussen Ams­ter­dam Cen­traal en Het HEM.
De pont vaart tussen 17:00 en 00:00 uur met een reis­duur van 25 minuten.
Een enkele reis kost €2,50.
Tick­ets zijn verkri­jg­baar aan boord (pin) en in Het HEM is een 10-​vaartenkaart te koop.
De pont vertrekt vanaf de GVB-​steiger achter Ams­ter­dam Cen­traal en ligt tussen de NDSM– en de Buik­sloter­weg­pont. Fiet­sen mogen mee aan boord.
De pontverbind­ing is tot stand gekomen dankzij GVB, Metropool­re­gio Ams­ter­dam, min­is­terie van OCW, gemeente Ams­ter­dam en gemeente Zaanstad.

Hem1Het Hem

Pers­bericht
Hemlogo
Naast grootschalige kun­st­p­re­sen­taties, huisvest Het HEM een huiskamer met bib­lio­theek en grote werk-​/​leestafel, een ter­ras, kunstenaarsstudio’s, Dynamic Range Music Bar, Restau­rant Europa en de in opdracht gemaakte context-​specifieke kun­stin­stal­latie Still Life (2019) van RAAAF. Later wordt er ook een hotel aan toegevoegd. Het HEM bevindt zich op het Hem­brugter­rein, een 19e eeuws voor­ma­lig fab­riek­ster­rein voor de pro­duc­tie van artillerie, wapens en muni­tie, op de grens van Ams­ter­dam en Zaan­dam — een gebied dat een tran­si­tie door­maakt als gevolg van de uit­di­jende stad Amsterdam.
Het HEM, een nieuw kun­stin­sti­tuut op de grens van Ams­ter­dam en Zaan­dam, is 21 juni 2019 geopend. Het HEM is geves­tigd in een voor­ma­lige kogelfab­riek van bijna 10.000 m2 en com­bi­neert de pre­sen­tatie van rel­e­vante beeldende kunst met een sterke pro­gram­mer­ing van muziek, per­for­mances en dans, en de organ­isatie van maatschap­pijkri­tis­che pub­lieke programma’s en par­tic­i­patieve, edu­catieve activiteiten.
Kim Tuin, directeur van Het HEM: „We willen dat al onze bezoek­ers zich thuis voe­len, geïn­spireerd raken en zich open­stellen voor nieuwe ervarin­gen, intuïties en cre­atieve ideeën. Door kunst te gebruiken om belan­grijke vra­gen te stellen over de heden­daagse maatschap­pij, hopen we mensen een betrokken en inclusief begrip van onszelf, de ander en de wereld te geven.”

Het HEM
Warm­perserij 1
Zaan­dam, the Nether­lands
www​.het​hem​.nl
Joomla tem­plates by a4joomla